Laporan Plumbon Oktober 2 Th. 2017

No No. Toples Nama  Infaq 
1 2137 MISHARI  Rp         2,500 
2 2142 PURYONO  Rp         7,000 
3 2138 GINAH  Rp         9,000 
4 2123 SUPRAPTO  Rp         7,500 
5 2124 SUPRIYONO  Rp         2,000 
6 2122 AQILLA ADIAN S  Rp         3,000 
7 2119 NGASIMIN  Rp         6,500 
8 2116 SIYAM KATHING  Rp       10,000 
9 2120 BONTARI  Rp         8,000 
10 2113 MISTIRAH  Rp         6,000 
11 2117 SUHARNO  Rp         6,500 
12 2141 SUMADI  Rp         4,000 
13 2145 MAHYUDI  Rp       10,000 
14 2140 NARDI  Rp       10,000 
15 2144 CARMO  Rp         2,000 
16 2148 KASNARI  Rp         5,000 
17 2121 KUAT ADAMIN  Rp       13,000 
18 2149 TUNARI  Rp       15,000 
19 2146 SUMARSIH  Rp       21,000 
20 2147 SUMARTINI  Rp       25,000 
21 2233 Kiptiyah  Rp       14,200 
22 2264 Nasikhin  Rp         5,000 
23 2266 Munip  Rp         3,000 
24 2267 Tsaniyatul masrikhah  Rp         4,000 
25 2259 Basir  Rp         4,500 
26 2186 Tohirin  Rp         5,800 
27 2296 Imron  Rp         8,000 
28 2192 Masrudin  Rp         7,500 
29 2295 Agus arjito  Rp         8,900 
30 2243 Aji darmawan  Rp         3,600 
31 2215 Kasbi  Rp         8,500 
32 2189 Jazariyah  Rp         7,000 
33 2303 Akhyarudin  Rp       14,000 
34 2301 Makhrozi  Rp       35,400 
35 2196 Mukhlisin
36 2302 Sugito  Rp         4,300 
37 2191 Subkhi  Rp         3,000 
38 2268 Akhmad mudzakir  Rp         4,800 
39 2263 Ruqoyah  Rp         9,800 
40 2265 Maliki  Rp                  - 
41 2293 Masrukhan  Rp       13,600 
42 2194 Pasriah  Rp         6,600 
43 2193 Sundari  Rp                  - 
44 2241 Fatonah  Rp         4,500 
45 2298 Sugiyanto  Rp         3,000 
46 2195 Maulud  Rp                  - 
47 2238 Irawan  Rp                  - 
48 2262 Mukhlisin  Rp         7,500 
49 2260 Samsudin  Rp       18,600 
50 2236 Parni   Rp         5,800 
51 2242 Busro  Rp         3,400 
52 2380 Yasir  Rp         8,700 
53 2381 Asikin  Rp                  - 
54 2911 Muhaimin  Rp                  - 
55 2371 KH Amin Syafi i  Rp         7,900 
56 2370 Abdul Rozak  Rp       10,000 
57 2394 Sholeh  Rp         5,000 
58 2908 Rohman  Rp                  - 
59 2902 A Jazuli  Rp       10,000 
60 2366 Yamah Sari  Rp       38,300 
61 2392 Khumaidi  Rp         7,000 
62 2389 Sofiyah  Rp         6,500 
63 2390 Ghufron  Rp       12,500 
64 2395 Zaenah  Rp       10,000 
65 2903 Sukadi  Rp                  - 
66 2384 Wahyudin  Rp         5,000 
67 2909 Sutiatun  Rp         2,400 
68 2388 Ngahadi  Rp         3,900 
69 2393 Zaenal Mutaqin  Rp         4,000 
70 2386 Nur Khoyen  Rp         5,000 
71 2373 Nasirin  Rp                  - 
72 2905 Agus Salim  Rp                  - 
73 2387 Agus Shodik  Rp                  - 
74
Karmin  Rp                  - 
75 2185 Rekhwan  Rp                  - 
76 2239 Abdul Muslih  Rp         6,200 
77 2187 Witri  Rp       15,400 
78 2299 Sunardi  Rp         7,000 
79 2379 Yasin  Rp         5,000 
80 2374 Sutiyah  Rp         5,000 
81 2261 Rosidah  Rp                  - 
82 2385 Ehsan  Rp         5,000 
83 2383 Khafidhin  Rp       11,000 
84 2376 Rohmat  Rp         4,000 
85 2372 Abidin  Rp                  - 
86
Sukiman  Rp                  - 
87 2397 Sopiyah  Rp         4,000 
88 2910 Nafair  Rp                  - 
89 2912 Mashuri  Rp         5,000 
90 2382 Sudari  Rp         5,000 
91 2904 Nur Khamid  Rp                  - 
92 2374 KH Nur Kholiq  Rp       10,000 
93 2906 Muslihun  Rp       13,000 
94 2396 So’adi  Rp         4,000 
95 2209 Saminah  Rp         2,000 
96 2244 Surati  Rp         5,000 
97 2237 A Mudhofir  Rp         5,400 
98 2235 Jazuri  Rp       16,600 
99 2297 Abdul Rokhim  Rp         3,000 
100 2258 Solikhan  Rp         3,400 
101
Askuri  Rp         3,300 
102 2188 Kusminah  Rp         4,000 
103 2240 Aqiyas  Rp         8,000 
104 2294 Arifin  Rp         7,000 
105 2304 Amari  Rp                  - 
106
Sardi  Rp                  - 
107 2059 Fauzi  Rp                  - 
108 2061 Nafsiyah  Rp         9,000 
109 2044 Sa’adah  Rp                  - 
110 2077 Saroh  Rp                  - 
111 2046 Bonaim  Rp                  - 
112 2045 Wahidin  Rp                  - 
113 2050 Musyarofah  Rp         7,300 
114
Masrukhan  Rp                  - 
115 2080 Rofi’i  Rp       14,900 
116 2047 Jamil  Rp         8,500 
117 2048 Syafi’i  Rp         7,000 
118 2049 Nur Hidayah  Rp                  - 
119 2043 Kiswanto  Rp         7,500 
120 2051 K Syarif  Rp         5,000 
121 2082 Ma’mun  Rp         5,000 
122 2079 Hj. Musrifah  Rp       15,000 
123 2078 Dasriah  Rp         2,000 
124 2041 Fadhilah  Rp         6,300 
125 2052 Asmawi  Rp       15,000 
126 2085 Khudri  Rp       10,000 
127
Tamsari  Rp                  - 
128 2081 h. Kamal  Rp         9,000 
129 2087 Nur Rofik  Rp         7,500 
130 2060 Mahri  Rp         7,500 
131 2367 Karom  Rp                  - 
132 2365 Nur Hidayah  Rp         5,000 
133 2377 Farikhah  Rp         7,000 
134 2378 Nasukhin  Rp         7,000 
135 2368 Mukhsin  Rp         3,000 
136 2369 Kamal
137 2901 Berur  Rp       10,000 
138 2331 Sugeng  Rp       12,300 
139 2391 Misdik  Rp         5,000 
140
Shohib
141
Aliyah  Rp                  - 
142 2398 zumno  Rp         7,500 
143 2907 Ta'adi  Rp       32,200 
144 2250 AGUS MUFTI  Rp         6,000 
145 2169 ZAINUDIN  Rp         7,500 
146 2167 ABDUL AZIS  Rp       22,000 
147 2162 DEMYATI  Rp         7,000 
148 2245 ZAENAL KHAKIM  Rp         5,000 
149 2244 TIYAMAH  Rp         4,000 
150
MUNARYO  Rp                  - 
151 2253 AIDIN  Rp       10,000 
152 2246 MIFTAKHUDIN  Rp         7,000 
153 2256 NGATMAN  Rp         7,000 
154 2252 GUFRON  Rp       10,000 
155 2248 ALI SADIQIN (LOR)  Rp         5,500 
156 2251 MUHYIDIN  Rp         8,000 
157 2161 NASHOKHA  Rp         6,000 
158 2255 NUR KHALIM  Rp         7,000 
159 2164 NUR KHOZI  Rp         4,500 
160
MUHLISIN  Rp                  - 
161 2170 KHOMARUDIN  Rp         5,500 
162 2171 MASTUR  Rp         4,500 
163 2163 NURHADI  Rp       11,500 
164 2172 SETYOHADI  Rp         5,000 
165 2166 ASNAWI  Rp         5,000 
166 2219 TUKIJAN  Rp         5,000 
167 2273 NUR KHAFIDIN  Rp         5,500 
168 2276 AHMAD SOFYAN  Rp         8,000 
169 2217 SOREB BANSER  Rp         4,000 
170 2223 SUYETNO  Rp         2,500 
171 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN  Rp         1,500 
172 2227 PURNOMO  Rp         4,000 
173 2278 NANGSO  Rp                  - 
174 2232 MUNAH  Rp         5,500 
175 2275 ALTONAH  Rp                  - 
176 2230 JUHARI  Rp       14,500 
177 2269 SAMIRAH  Rp         7,000 
178 2297 SUROSO  Rp         7,000 
179 2274 KURDI  Rp         2,000 
180
SAMUDIN  Rp       10,000 
181
SAMSU  Rp         3,000 
182 2280 TUDIRON  Rp         5,500 
183
Subkhan  Rp       16,000 
184 2308 TUHRI  Rp         5,000 
185 2114 MUSLIKHIN  Rp         5,000 
186 2126 MGAHADUN  Rp         5,000 
187 2134 NUR FATAH  Rp         8,000 
188 2127 YASIR  Rp         1,000 
189 2129 TUAMAN  Rp         2,000 
190 2136 KASMURI  Rp         5,000 
191 2133 SURIPTO  Rp         5,000 
192 2314 HARSONO  Rp         6,000 
193 2135 BONASIR  Rp         3,000 
194 2309 SOLIKHIN  Rp         4,000 
195 2351 PARDIKUN  Rp         5,000 
196 2132 JUWARTI  Rp       10,000 
197 2311 BASARI  Rp         3,000 
198 2315 SALTIAH  Rp         2,000 
199 2312 JUNAIDI  Rp         4,000 
200 2130 SUSYANTI  Rp         4,000 
201 2125 HERMANTO  Rp       10,000 
202 2312 SURAI  Rp         5,000 
203 2305 JUARNING  Rp       10,000 
204 2310 SONATUN  Rp         2,000 
205 2115 SUNARTI  Rp         7,500 
206 2307 NUR WANDI  Rp         5,000 
207 2131 MARYATUN  Rp       25,000 
208 2306 SARTINAH  Rp       13,000 
209 2316 TARYUMI  Rp         4,000 
210 2345 INAYAH  Rp       13,000 
211 2347 AHMAD FARIKHIN  Rp       10,000 
212 2342 WILAYAH  Rp         8,000 
213 2341 FUAD HASAN  Rp         9,000 
214 2349 SURIYAH  Rp       35,000 
215 2352 WIKTIYANTI  Rp         9,000 
216 2344 ERNA  Rp       13,000 
217 2346 NUR FAIZAH  Rp       10,000 
218 23433 YOLEKHO  Rp         2,500 
219 2350 ROHMAH  Rp         7,500 
220 2128 MESARI
221 2254 ROMADHON  Rp         6,000 
222 2214 ZAENAL MUTAQIN  Rp       12,500 
223 2213 NAHDLIYAH  Rp       12,000 
224 2198 IKHSAN  Rp         7,000 
225 2199 ALI SODIKIN (KIDUL)  Rp         5,000 
226 2205 MUKANAH  Rp         5,000 
227 2197 TOHARI  Rp         7,000 
228 2203 TOKHARI  Rp         2,000 
229 2204 MISATUN  Rp         5,000 
230 2173 NUR FAIZIN  Rp         7,800 
231 2174 PARIHIN  Rp         6,500 
232 2175 DRIYAH  Rp         3,000 
233 2176 NUR  ROHIM  Rp         7,500 
234 2177 NURIYAH  Rp         5,000 
235 2178 NUNJIYAH  Rp                  - 
236 2184 SAMI’AN  Rp         7,500 
237 2183 SATIAH  Rp       13,000 
238 2180 SA’DI  Rp         8,000 
239 2179 KHOZIN  Rp         7,500 
240 2181 TAUHID  Rp         6,500 
241 2208 MAKHALI  Rp         7,000 
242 2206 BASARI  Rp         7,500 
243 2212 IRFANDI  Rp         7,000 
244 2200 ABDUL MUNIR  Rp         6,000 
245 2201 MAGHFIROTUS S  Rp       16,500 
246 2207 ARIFUDIN  Rp       15,000 
247 2221 RUSDI  Rp         5,000 
248 2272 MANAH  Rp         4,000 
249 2226 KHOLUDIN  Rp         5,500 
250 2224 MUHLAR  Rp         2,500 
251 2229 TAMAMIN  Rp         7,500 
252 2228 SYAHRONI  Rp                  - 
253 2210 SURYANTO  Rp         2,000 
254 2219 ABDURROHIM  Rp         9,000 
255 2211 MUHAMMAD  HANAFI  Rp         5,000 
256 2216 MISTAM  RIDIYONO  Rp                  - 
257 2202 ALI MASKUR  Rp       13,500 
258 2225 SUYUDI  Rp       11,500 
259 2182 NEPAN  Rp         7,000 
260 2291 RONDIYAH  Rp         7,500 
261 2281 MASRUR ILUN  Rp       10,000 
262 2290 HJ. ZAENAB  Rp       23,400 
263 2284 JEMI  Rp       18,300 
264 2288 NUR KHIKMAH  Rp       14,500 
265 2239 MAFTUKHIN  Rp         8,000 
266 2340 KHOFIROH  Rp       10,000 
267 2289 SUKRON MA’MUN  Rp       10,000 
268 2282 SUPARMAN  Rp       30,000 
269 2335 BASUKI  Rp         7,700 
270 2285 WIDAYATI  Rp       17,000 
271 2286 ANWAR  Rp       11,000 
272 2325 SUKBI  Rp       12,000 
273 2323 SU’UD  Rp         4,000 
274 2292 SUROTO  Rp       18,200 
275 2236 TO’ADI  Rp       13,000 
276 2281 TARIATI  Rp       16,500 
277 2324 MASKUR  Rp         7,000 
278 2320 IMAM HIDAYAT  Rp                  - 
279
NASIROH  Rp                  - 
280
TOIFUR  Rp       11,000 
281 2362 AMINUDIN  Rp       11,700 
282 2364 MAWARDI  Rp       11,100 
283 2356 ASIYAH  Rp         9,500 
284 2358 MASRURI  Rp       19,100 
285 2354 KUSNO  Rp         7,500 
286 2353 SOLAKHUDIN  Rp         8,000 
287 2283 K. NURKHAMID  Rp                  - 
288 2326 SITI KHAIROH  Rp                  - 
289 2923 MUHTADIN  Rp       10,000 
290 2929 ABU SA’ID  Rp       20,000 
291 2924 MUSLIH  Rp         4,000 
292 2913 SAKHOWI  Rp       11,000 
293 2944 RIMA NUR AENI  Rp         4,500 
294 2936 MANAN  Rp         1,500 
295 2318 SUBKHI  Rp         5,000 
296 2321 SOIMATUN  Rp         5,000 
297 2317 KOMARIYAH  Rp                  - 
298 2360 MIFTAHUDIN  Rp         5,000 
299 2359 JAMILATUN  Rp         7,500 
300 2920 H. EFENDI  Rp       15,000 
301 2335 KHOLIDIN  Rp         5,000 
302 2946 MU’ADIN  Rp         5,000 
303 2931 MUKHYIDIN  Rp         7,000 
304 2915 SRI  Rp         2,500 
305 2916 KHUDHORI  Rp         9,000 
306 2925 NUR AZIZAH  Rp       10,000 
307 2930 SURIP YATIN  Rp         3,000 
308 2947 M. FUHAINI  Rp         8,000 
309 2934 TARYUDI  Rp         7,000 
310 2332 PAHRONI  Rp         8,100 
311 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH  Rp         9,600 
312 2076 NAHROWI  Rp         3,900 
313 2092 AMIN SUBKHAN  Rp         6,700 
314 2095 IMRON  Rp         9,300 
315 2111 SU’ANDI  Rp         2,700 
316 2940 MUKHAYAH  Rp                  - 
317 2104 AMINUSIYAH  Rp       11,500 
318 2105 IBU SRIPAH  Rp         7,500 
319 2107 A. ROFI’I  Rp         7,500 
320 2108 JOKO PRASTION  Rp         7,000 
321 2941 YARKONI  Rp         7,000 
322 2065 NARIYO  Rp         6,000 
323 2074 MURTADHO  Rp         9,000 
324 2939 SUPARMAN  Rp         7,000 
325 2090 NUR KHOLIQ  Rp         7,000 
326 2230 MUHYIDIN  Rp         6,000 
327 2073 FATKHURROHMAN  Rp         7,000 
328 2068 MAHMUD  Rp       15,000 
329 2099 SUKARDI  Rp       14,300 
330
GHOZALI  Rp       10,900 
331 2110 ZAENURI  Rp                  - 
332 2102 KHANAFI  Rp         5,000 
333 2070 NAWAWI  Rp         7,000 
334 2094 TAPSIR  Rp         5,000 
335 2287 MAFRUDHOH  Rp         5,500 
336 2921 A. ZAHRI  Rp         7,000 
337 2943 MUTRIAH  Rp         3,500 
338 2932 AS’ARI  Rp         4,000 
339 2918 NUR HADI  Rp         6,000 
340 2928 TSANI  Rp         5,000 
341 2922 MIYAH  Rp         9,000 
342
ROMBIYAH  Rp                  - 
343
HJ. FARIDATUL BAHIYAH  Rp       20,000 
344 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR  Rp       20,000 
345 2066 SHOLEH  Rp         6,500 
346 2096 SAMSURI  Rp         4,000 
347 2089 FATKHURROHMAN  Rp         6,000 
348 2942 PATAROH  Rp         6,000 
349
ATIK  Rp                  - 
350
H. KHAERON  Rp       15,000 
351 2218 GHOFUR  Rp                  - 
352 2112 ISTIQOMAH  Rp                  - 
353 2103 NUR ROKHIM  Rp         5,000 
354
NARTO  Rp                  - 
355
KUSNADI  Rp                  - 
356
NADHIROH  Rp         8,500 
357
MUANAH  Rp                  - 
358
ZUM  Rp                  - 
359
KHOLIL  Rp                  - 
360 2937 MASUDI  Rp                  - 
361 2927 MAKMURI  Rp         5,000 
362 2357 SLAMET  Rp         7,500 
363 2363 KHAIRI  Rp       18,500 
364 2361 HJ. INDASAH  Rp         7,500 
365 2329 SOFYUDIN  Rp                  - 
366 2333 ABDUL MUKTI  Rp         7,200 
367 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR  Rp       16,500 
368 2337 IMRON  Rp       22,500 
369 2322 MAKSUM  Rp         2,000 
370 2355 MAKSUM  Rp         7,700 
371
MUSRIAH  Rp                  - 
372
ROSIDIN  Rp                  - 
373
ANDI RAHMAN HAKIM  Rp         5,000 
374
BALAI DESA PLUMBON  Rp       29,000 
JUMLAH  Rp  2,596,500 
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: