Laporan Dlisen Desember 1 Th.2017


No No. Toples Nama  Infaq 
1 5129 MUFYIL IBAD  Rp    15,000
2 5116 MUSTAIN  Rp      5,000
3 5088 HASAN  Rp    11,600
4 5113 BADRUN  Rp    16,800
5 5075 DALALI  Rp      9,000
6 5481 ROMLAH  Rp      6,300
7 5095 SITI ROAYAH  Rp      7,500
8 5490 MAWARDI  Rp      6,000
9 5090 SLAMET GUNAWAN  Rp               -
10 5107 SUBAIDAH  Rp      6,500
11 5115 PURYONO  Rp      8,000
12 5143 MASRUR  Rp    43,000
13 5132 JUWAHIR  Rp               -
14 5103 PURYADI  Rp      1,000
15 5114 MUSYONO  Rp      3,200
16 5491 SUTIKNO  Rp      7,300
17 5106 DARSONO  Rp      6,000
18 5018 JUNAIDI  Rp      5,600
19 5484 DAHLAN  Rp      5,000
20 5099 TASMIR  Rp               -
21 5104 YASKUR  Rp      7,000
22 5126 KHAFIDZIN  Rp      3,600
23 5136 FAQIH  Rp      7,000
24 5110 ROHIM  Rp    11,000
25 5119 SANAH  Rp      1,500
26 5074 QO’IMUN  Rp      7,900
27 5577 NURUDIN  Rp               -
28 5534 H.BUKHORI  Rp      5,000
29 5089 GHOZALI  Rp      4,000
30 5082 MISLAM  Rp      6,500
31 5079 EKO SUPRIYANTO  Rp    10,500
32 5076 KY. WAHYUDIN  Rp      9,200
33 5747 FAISAL  Rp    17,000
34 5734 NUR KHOLIS  Rp    16,500
35 5737 WASRIAN  Rp    17,500
36   SUYONO  Rp    19,500
37 5069 ALIYAH  Rp      6,500
38 5515 SULASTRI  Rp               -
39 5045 RINI  Rp               -
40 5247 HJ. SUTRIYAH  Rp    26,000
41 5065 NAPSIYAH  Rp    10,000
42 5047 KHOIPAH  Rp      8,000
43 5062 SARKUMI  Rp    18,000
44 5067 BURIAH  Rp      6,000
45 5510 YANAHI  Rp      3,200
46 5068 MARYATI  Rp      6,000
47 5071 JURIAH  Rp      5,800
48 5244 MITRIYAH  Rp      5,000
49 5514 KHOEROH  Rp               -
50   SOREP  Rp               -
51 5042 TRIMO  Rp               -
52 5072 URIPAH  Rp    17,000
53 5048 SALAMAH  Rp    27,100
54 5044 MARMUNAH  Rp               -
55 5070 SRIMOAH  Rp               -
56 5043 SUKRI  Rp               -
57 5061 SUTRIYO  Rp    20,500
58 5046 PUJI  Rp    10,000
59 5040 AZI  Rp      4,500
60 5041 AFI  Rp    15,000
61 5063 TUKIMIN  Rp      4,000
62 5250 SUNARI  Rp    13,500
63 5037 JENAH  Rp      1,600
64 5064 RIFA'I  Rp      5,000
65 5057 MAKOM  Rp    15,500
66 5519 MUALIM  Rp      5,000
67 5485 SITI KIAMAH  Rp      5,400
68 5517 MUKIM  Rp      5,000
69 5744 MBAH NGARSI  Rp      4,200
70 5053 RIANTO  Rp      5,500
71 5054 ILHAMUL AZIZ  Rp      4,700
72 5518 SODIQ  Rp      4,500
73 5741 MBAH PARIAH  Rp      7,000
74 5523 ROSIDI  Rp      4,700
75 5520 MUJIATI  Rp    10,600
76 5121 AMIN  Rp      9,700
77 5050 SUTRIAH  Rp               -
78 5051 MISTIAH  Rp      4,400
79 5530 MUTIA  Rp    11,000
80 5529 RONI  Rp      3,400
81 5531 MBAH SRIAH  Rp               -
82 5058 KY. ABDUL KHALIQ  Rp    10,900
83 5581 SU’UDI  Rp               -
84 5097 SAREP  Rp    14,000
85 5104 MAR’ATUN  Rp      2,900
86 5133 NASIHAH  Rp      7,000
87 5080 KHUSNITA  Rp    10,000
88 5141 ZAINAB  Rp      8,700
89 5135 HANIK  Rp      7,000
90 5105 IRHAM  Rp               -
91 5117 ABDUL MUNIB  Rp      2,900
92 5109 SUKHIBIYAH  Rp      5,100
93 5096 KHOIRIYAH  Rp    14,500
94 5111 RINA  Rp               -
95 5083 MUNIR  Rp               -
96 5131 WAHYU  Rp               -
97   UMI  Rp    12,200
98 5124 SITI ZUHRO  Rp    10,000
99 5085 FATIMAH  Rp               -
100 5112 KASRI  Rp               -
101 5137 SA’DIYAH  Rp      7,500
102 5086 SAFWAN  Rp      8,400
103 5422 YASIN  Rp      5,000
104 5094 HOROWATI  Rp    19,200
105 5108 AZZA  Rp               -
106 5125 HAIFA  Rp               -
107 5242 BADRIYAH  Rp    15,200
108 5594 MULDIARI  Rp      6,800
109 5601 SYAKUR  Rp    12,500
110   KHOLIPAH  Rp    10,000
111   RIMAN  Rp    20,000
112 5120 KIBTIYAH  Rp    30,000
113 5134 MAHYUM  Rp      5,000
114 5073 ARDAN  Rp    19,800
115 5138 SRIATI  Rp    10,000
116 5098 TRIANTO  Rp    10,000
JUMLAH  Rp  904,400
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: