Laporan Dlisen Nopember 2 Th.2017


No No. Toples Nama  Infaq 
1 5148 SA’ADAH  Rp         3,700
2   NAZIAH  Rp       17,000
3   SRIAH  Rp         8,500
4   NANIK  Rp       10,000
5   SUPARMIN  Rp         7,700
6 5052 KHUDAEFAH  Rp         2,600
7 5592 SANNAH  Rp         2,000
8 5755 SUTIAH  Rp         5,000
9 5524 SAIDA  Rp         5,000
10 5749 SOLIHIN  Rp       10,600
11 5591 H. SUKATIB  Rp       10,700
12 5745 RIYANTI  Rp         7,000
13 5580 RIYAN  Rp         6,250
14 5538 DAROKAH  Rp       10,000
15 5146 MUSRIPAH  Rp         4,500
16 5751 MUZAIYAH  Rp       23,400
17 5605 SITI  Rp       10,000
18 5747 JUARIYAH  Rp         2,500
19 5752 SOFA  Rp         3,700
20 5746 FATOYAH  Rp       11,100
21 5583 LIMUS  Rp         4,000
22 5129 MUFYIL IBAD  Rp       10,000
23 5116 MUSTAIN  Rp       12,000
24 5088 HASAN  Rp       15,700
25 5113 BADRUN  Rp         5,000
26 5075 DALALI  Rp         8,900
27 5481 ROMLAH  Rp         6,500
28 5095 SITI ROAYAH  Rp         4,000
29 5490 MAWARDI  Rp         6,500
30 5090 SLAMET GUNAWAN  Rp         9,000
31 5107 SUBAIDAH  Rp         8,000
32 5115 PURYONO  Rp       13,000
33 5143 MASRUR  Rp       55,100
34 5132 JUWAHIR  Rp         8,500
35 5103 PURYADI  Rp       10,700
36 5114 MUSYONO  Rp         7,000
37 5491 SUTIKNO  Rp         7,500
38 5106 DARSONO  Rp         6,600
39 5018 JUNAIDI  Rp         4,000
40 5484 DAHLAN  Rp         6,000
41 5099 TASMIR  Rp         2,000
42 5104 YASKUR  Rp       14,500
43 5126 KHAFIDZIN  Rp         6,600
44 5136 FAQIH  Rp         7,000
45 5110 ROHIM  Rp       19,000
46 5119 SANAH  Rp       20,000
47 5074 QO’IMUN  Rp       10,900
48 5577 NARDI  Rp         5,000
49 5534 H.BUKHORI  Rp         5,000
50 5089 GHOZALI  Rp         8,300
51 5082 MISLAM  Rp         7,000
52 5079 EKO SUPRIYANTO  Rp       11,500
53 5101 YUHDI  Rp         7,000
54 5081 YAMAHSARI  Rp       20,000
55 5144    Rp         4,000
56 5142 NEMA  Rp         4,000
57 5093 SAMSUDIN  Rp         2,700
58 5091 YAHYA  Rp         8,100
59 5139 SUKATRI  Rp         9,000
60 5486 KURDI  Rp       12,000
61 5483 SUMYATI  Rp       10,000
62 5488 SALMANAH  Rp         5,000
63 5528 SOLIYAH  Rp         7,200
64 5596 MUSLIMAH  Rp         5,300
65 5585 ROHANIYAH  Rp         6,000
66 5535 MUSYAROFAH  Rp         3,000
67 5598 TUGI  Rp         6,200
68 5607 ZAKIYAH  Rp         2,500
69 5748    Rp       10,000
70 5584 BADRIYAH  Rp         6,000
71 5578 YUSROFUL M  Rp       10,000
72 5536 HERMANTO  Rp         6,000
73 5588 MULASIN  Rp         4,000
74 5059 JARIYAH  Rp         5,000
75 5532 FATIMAH  Rp         9,000
76 5003 NARIYAH  Rp         3,200
77 5587 SRIAMAH  Rp         3,900
78 5589 MUJANAH  Rp         3,500
79 5604 ROFIATUN  Rp         4,500
80 5140 MUSRIPAH  Rp       12,000
81 5597 RIANAH  Rp       10,500
82 5608 SUMIRAH  Rp         6,500
83 5055 SOMNYAK  Rp         5,000
84   TRI ROHMAH  Rp         5,000
85 5599 ALIYAH  Rp         6,000
86 5522 CASMIATI  Rp         4,500
87 5050 MUSRIYAH  Rp         7,000
88 5611 NAH  Rp         6,500
89 5151 NAIMAH  Rp       10,300
90 5527 SOFIYANTI  Rp         7,000
91 5735 YATI  Rp       10,000
92 5533 PUNIRAH  Rp         6,000
93 5057 MAKOM  Rp         5,600
94 5519 MUALIM  Rp         6,500
95 5485 SITI KIAMAH  Rp         9,000
96 5517 MUKIM  Rp         5,000
97 5744 MBAH NGARSI  Rp         1,000
98 5053 RIANTO  Rp         7,000
99 5054 ILHAMUL AZIZ  Rp         7,000
100 5518 SODIQ  Rp         3,500
101 5741 MBAH PARIAH  Rp         2,600
102 5523 ROSIDI  Rp         4,000
103 5520 MUJIATI  Rp         2,900
104 5121 AMIN  Rp       12,000
105 5050 SUTRIAH  Rp       11,600
106 5051 MISTIAH  Rp         6,000
107 5530 MUTIA  Rp         8,500
108 5529 RONI  Rp         2,000
109 5531 MBAH SRIAH  Rp         3,500
110 5058 KY. ABDUL KHALIQ  Rp         9,500
111 5581 SU’UDI  Rp       10,000
112 5097 SAREP  Rp       23,000
113 5104 MAR’ATUN  Rp         5,000
114 5133 NASIHAH  Rp         5,500
115 5080 KHUSNITA  Rp       13,000
116 5141 ZAINAB  Rp         8,700
117 5135 HANIK  Rp         7,000
118 5105 IRHAM  Rp       11,000
119 5117 ABDUL MUNIB  Rp         5,000
120 5109 SUKHIBIYAH  Rp         4,500
121 5096 KHOIRIYAH  Rp       13,300
122 5111 RINA  Rp       28,400
123 5083 MUNIR  Rp       11,200
124 5131 WAHYU  Rp         8,300
125   UMI  Rp       11,300
126 5124 SITI ZUHRO  Rp       10,000
127 5085 FATIMAH  Rp       15,000
128 5112 KASRI  Rp       14,000
129 5137 SA’DIYAH  Rp       10,000
130 5086 SAFWAN  Rp         3,700
131 5422 YASIN  Rp         7,000
132 5094 HOROWATI  Rp       17,800
133 5108 AZZA  Rp         8,000
134 5125 HAIFA  Rp       12,000
135 5242 BADRIYAH  Rp       11,300
JUMLAH  Rp  1,140,650
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: