Laporan Plumbon, Januari 1 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1 2233 Kiptiyah 01/01  Rp       11,300
2 2264 Nasikhin 01/01  Rp          5,700
3 2266 Munip 01/01  Rp          4,300
4 2267 Tsaniyatul masrikhah 01/01  Rp       10,000
5 2259 Basir 01/01  Rp                   -
6 2186 Tohirin 01/01  Rp                   -
7 2296 Imron 01/01  Rp          9,700
8 2192 Masrudin 01/01  Rp       10,800
9 2295 Agus arjito 01/01  Rp          1,400
10 2243 Aji darmawan 01/01  Rp       10,100
11 2215 Kasbi 01/01  Rp                   -
12 2189 Jazariyah 01/01  Rp          9,500
13 2303 Akhyarudin 01/01  Rp       13,200
14 2301 Makhrozi 01/01  Rp       48,100
15 2196 Mukhlisin 01/01  Rp                   -
16 2302 Sugito 01/01  Rp                   -
17 2191 Subkhi 01/01  Rp          2,000
18 2268 Akhmad mudzakir 01/01  Rp                   -
19 2263 Ruqoyah 01/01  Rp          5,100
20 2265 Maliki 01/01  Rp       12,800
21 2293 Masrukhan 01/01  Rp       17,000
22 2194 Pasriah 01/01  Rp          7,500
23 2193 Sundari 01/01  Rp       14,000
24 2241 Fatonah 01/01  Rp          3,600
25 2298 Sugiyanto 01/01  Rp                   -
26 2195 Maulud 01/01  Rp          4,900
27 2238 Irawan 01/01  Rp          7,700
28 2262 Mukhlisin 01/01  Rp          5,000
29 2260 Samsudin 01/01  Rp       16,600
30 2236 Parni  01/01  Rp          7,700
31 2242 Busro 01/01  Rp          4,500
32 2380 Yasir 02/01  Rp       10,500
33 2381 Asikin 02/01  Rp          5,000
34 2911 Muhaimin 02/01  Rp       23,000
35 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   -
36 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp       10,000
37 2394 Sholeh 02/01  Rp                   -
38 2908 Rohman 02/01  Rp                   -
39 2902 A Jazuli 02/01  Rp          9,300
40 2366 Yamah Sari 02/01  Rp          8,000
41 2392 Khumaidi 02/01  Rp          4,000
42 2389 Sofiyah 02/01  Rp          8,200
43 2390 Ghufron 02/01  Rp          8,000
44 2395 Zaenah 02/01  Rp                   -
45 2903 Sukadi 02/01  Rp                   -
46 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   -
47 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   -
48 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   -
49 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   -
50 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp          5,000
51 2373 Nasirin 02/01  Rp          4,400
52 2905 Agus Salim 02/01  Rp                   -
53 2387 Agus Shodik 02/01  Rp       12,500
54   Karmin 01/01  Rp                   -
55 2185 Rekhwan 01/01  Rp          5,000
56 2239 Abdul Muslih 01/01  Rp          7,000
57 2187 Witri 01/01  Rp          7,600
58 2299 Sunardi 01/01  Rp       11,400
59 2379 Yasin 02/01  Rp          5,500
60 2374 Sutiyah 02/01  Rp          5,000
61 2261 Rosidah 02/01  Rp                   -
62 2385 Ehsan 02/01  Rp          5,000
63 2383 Khafidhin 02/01  Rp          7,000
64 2376 Rohmat 02/01  Rp             800
65 2372 Abidin 02/01  Rp          8,000
66   Sukiman 02/01  Rp                   -
67 2397 Sopiyah 02/01  Rp          5,000
68 2910 Nafair 02/01  Rp          5,000
69 2912 Mashuri 02/01  Rp                   -
70 2382 Sudari 02/01  Rp                   -
71 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   -
72 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp       10,000
73 2906 Muslihun 02/01  Rp                   -
74 2396 So’adi 02/01  Rp                   -
75 2209 Saminah 01/01  Rp          4,000
76 2244 Surati 01/01  Rp          4,000
77 2237 A Mudhofir 01/01  Rp       15,000
78 2235 Jazuri 01/01  Rp                   -
79 2297 Abdul Rokhim 01/01  Rp          4,000
80 2258 Solikhan 01/01  Rp          5,200
81   Askuri 01/01  Rp          5,600
82 2188 Kusminah 01/01  Rp                   -
83 2240 Aqiyas 01/01  Rp                   -
84 2294 Arifin 01/01  Rp          7,000
85 2304 Amari 01/01  Rp                   -
86   Sardi 01/01  Rp                   -
87 2059 Fauzi 03/01  Rp          6,000
88 2061 Nafsiyah 03/01  Rp       15,000
89 2044 Sa’adah 03/01  Rp                   -
90 2077 Saroh 03/01  Rp          5,000
91 2046 Bonaim 03/01  Rp                   -
92 2045 Wahidin 03/01  Rp          5,400
93 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   -
94   Masrukhan 03/01  Rp       24,100
95 2080 Rofi’i 03/01  Rp       16,200
96 2047 Jamil 03/01  Rp          6,000
97 2048 Syafi’i 03/01  Rp          5,000
98 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp       10,500
99 2043 Kiswanto 03/01  Rp          5,500
100 2051 K Syarif 03/01  Rp          6,000
101 2082 Ma’mun 03/01  Rp          5,000
102 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp       15,000
103 2078 Dasriah 03/01  Rp          4,000
104 2041 Fadhilah 03/01  Rp       14,000
105 2052 Asmawi 03/01  Rp          6,000
106 2085 Khudri 03/01  Rp          5,000
107   Tamsari 03/01  Rp                   -
108 2081 h. Kamal 03/01  Rp          9,400
109 2087 Nur Rofik 03/01  Rp          6,500
110 2060 Mahri 03/01  Rp                   -
111 2367 Karom 02/01  Rp                   -
112 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   -
113 2377 Farikhah 02/01  Rp                   -
114 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   -
115 2368 Mukhsin 02/01  Rp          2,300
116 2369 Kamal 02/01  Rp                   -
117 2901 Berur 02/01  Rp                   -
118 2331 Sugeng 02/01  Rp       10,000
119 2391 Misdik 02/01  Rp          5,000
120   Shohib 02/01  Rp                   -
121   Aliyah 02/01  Rp                   -
122 2398 zumno 02/01  Rp                   -
123 2907 Ta'adi 02/01  Rp       10,100
124 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp       10,000
125   MAKHRUS 03/01  Rp       10,000
126 2291 RONDIYAH 05/01  Rp          8,500
127 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp       15,000
128 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   -
129 2284 JEMI 05/01  Rp       35,700
130 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp       10,200
131 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp          6,500
132 2340 KHOFIROH 05/01  Rp          7,500
133 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp       20,000
134 2282 SUPARMAN 05/01  Rp       40,000
135 2335 BASUKI 05/01  Rp       15,500
136 2285 WIDAYATI 05/01  Rp          5,500
137 2286 ANWAR 05/01  Rp          5,300
138 2325 SUKBI 05/01  Rp                   -
139 2323 SU’UD 05/01  Rp                   -
140 2292 SUROTO 05/01  Rp       11,500
141 2236 TO’ADI 05/01  Rp       15,000
142 2281 TARIATI 05/01  Rp       14,000
143 2324 MASKUR 05/01  Rp          7,000
144 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp       12,700
145 2327 NASIROH 05/01  Rp          2,600
146   TOIFUR 05/01  Rp       10,000
147 2362 AMINUDIN 05/01  Rp          5,600
148 2364 MAWARDI 05/01  Rp       10,200
149 2356 ASIYAH 05/01  Rp          9,300
150 2358 MASRURI 05/01  Rp       14,000
151 2354 KUSNO 05/01  Rp          8,000
152 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                   -
153 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   -
154 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                   -
155 2923 MUHTADIN 05/01  Rp       10,000
156 2929 ABU SA’ID 05/01  Rp       15,000
157 2924 MUSLIH 05/01  Rp          4,000
158 2913 SAKHOWI 05/01  Rp       10,000
159 2944 RIMA NUR AENI 05/01  Rp          5,500
160 2936 MANAN 05/01  Rp          8,500
161 2318 SUBKHI 05/01  Rp          5,000
162 2321 SOIMATUN 05/01  Rp          1,500
163 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   -
164 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp          5,000
165 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                   -
166 2920 H. EFENDI 06/01  Rp       10,000
167 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp       10,000
168 2946 MU’ADIN 06/01  Rp          5,000
169 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp          8,000
170 2915 SRI 06/01  Rp                   -
171 2916 KHUDHORI 06/01  Rp       12,400
172 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp       12,500
173 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp          5,000
174 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp          4,000
175 2934 TARYUDI 06/01  Rp          5,000
176 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   -
177 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp          4,800
178 2076 NAHROWI 04/01  Rp          5,300
179 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp          4,600
180 2095 IMRON 04/01  Rp                   -
181 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   -
182 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   -
183 2104 AMINUSIYAH 04/01  Rp                   -
184 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp          8,400
185 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp       15,000
186 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp          7,000
187 2941 YARKONI 04/01  Rp          7,000
188 2065 NARIYO 04/01  Rp                   -
189 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   -
190 2939 SUPARMAN 04/01  Rp       10,000
191 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp       12,500
192 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp          5,000
193 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp          7,000
194 2068 MAHMUD 04/01  Rp          8,300
195 2099 SUKARDI 04/01  Rp       16,900
196 2069 GHOZALI 04/01  Rp       11,300
197 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   -
198 2102 KHANAFI 04/01  Rp       10,000
199 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   -
200 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   -
201 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp          6,500
202 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp          6,000
203 2943 MUTRIAH 06/01  Rp          9,400
204 2932 AS’ARI 06/01  Rp          5,000
205 2918 NUR HADI 06/01  Rp       10,000
206 2928 TSANI 06/01  Rp          5,000
207 2922 MIYAH 06/01  Rp       10,000
208   ROMBIYAH 06/01  Rp          3,500
209   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp       10,000
210 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp       26,000
211 2066 SHOLEH 04/01  Rp       11,000
212 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   -
213 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp       16,200
214 2942 PATAROH 04/01  Rp                   -
215 2097 ATIK 04/01  Rp       10,500
216 2106 H. KHAERON 04/01  Rp       23,100
217 2218 GHOFUR 04/01  Rp          7,000
218 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp          8,900
219 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   -
220 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   -
221   KUSNADI 04/01  Rp       20,000
222 2075 NADHIROH 04/01  Rp          9,000
223   MUANAH 04/01  Rp                   -
224   ZUM 04/01  Rp                   -
225   KHOLIL 06/01  Rp                   -
226 2937 MASUDI 06/01  Rp                   -
227 2927 MAKMURI 06/01  Rp          8,400
228 2357 SLAMET 05/01  Rp                   -
229 2363 KHAIRI 05/01  Rp       13,500
230 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                   -
231 2329 SOFYUDIN 05/01  Rp       10,300
232 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp          5,700
233 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp       20,000
234 2337 IMRON 05/01  Rp       32,000
235 2322 MAKSUM 05/01  Rp       10,600
236 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp          6,500
237   MUSRIAH 05/01  Rp                   -
238 2101 ROSIDIN 05/01  Rp       10,000
239   HAMBA ALLAH    Rp                   -
240 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp          4,000
241 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   -
JUMLAH  Rp  1,571,700
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: