Laporan Koin Plumbon Maret 1 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1 2137 MISHARI 02/03  Rp          2,800
2 2142 PURYONO 02/03  Rp          9,000
3 2138 GINAH 02/03  Rp          4,100
4 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp          4,500
5 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp          4,000
6 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                   -
7 2119 NGASIMIN 02/03  Rp          3,000
8 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp          6,500
9 2120 BONTARI 02/03  Rp          5,000
10 2113 MISTIRAH 02/03  Rp          2,500
11 2117 SUHARNO 02/03  Rp          1,000
12 2141 SUMADI 02/03  Rp          4,000
13 2145 MAHYUDI 02/03  Rp          5,000
14 2140 NARDI 02/03  Rp          5,000
15 2144 CARMO 02/03  Rp          2,000
16 2148 KASNARI 02/03  Rp          3,000
17 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp          2,600
18 2149 TUNARI 02/03  Rp          6,000
19 2146 SUMARSIH 02/03  Rp       13,700
20 2147 SUMARTINI 02/03  Rp       14,000
21 5402 HJ. MARIYAM    Rp          5,000
22   JAMILAH    Rp                   -
23 5400 HARTINI    Rp          5,500
24 5477 SA'AN    Rp          5,000
25 5405 SENEMAN    Rp          7,000
26 5442 MISNAH    Rp                   -
27 5439 ISTIQOMAH    Rp          9,000
28 5437 RUSDIANTO    Rp       10,000
29 5401 SLAMET MISMI    Rp       10,000
30 5438 TURIPAH    Rp          5,000
31 5441 ROSO YUNI    Rp          7,000
32   ABU YAKUB    Rp       15,500
33   ROSO TI'AH    Rp       10,000
34 5476 MISADI    Rp       14,100
35   NARTI    Rp          5,000
36 5405 SOPIYAH    Rp                   -
37 5474 SUYONO    Rp          6,500
38 5433 AHMAD ROSIDIN    Rp          9,000
39 5475 MUSTOFA    Rp          5,900
40 5443 ASRORI    Rp          5,000
41 5444 CAHYONO    Rp          8,000
42 5470 SUWONDO    Rp          7,000
43 5434 MISBAN    Rp       13,300
44 5399 MISLANI    Rp       10,000
45 5397 HJ. SUHARTI    Rp       22,500
46 5406 M. SUBKHAN    Rp       10,000
47 5440 TARIYO    Rp          6,200
48 5404 HARTOYO    Rp          7,000
49 2233 Kiptiyah 01/01  Rp       11,500
50 2264 Nasikhin 01/01  Rp          3,500
51 2266 Munip 01/01  Rp          4,900
52 2267 Tsaniyatul masrikhah 01/01  Rp       13,000
53 2259 Basir 01/01  Rp          1,300
54 2186 Tohirin 01/01  Rp                   -
55 2296 Imron 01/01  Rp          9,200
56 2192 Masrudin 01/01  Rp          7,000
57 2295 Agus arjito 01/01  Rp          4,600
58 2243 Aji darmawan 01/01  Rp          5,000
59 2215 Kasbi 01/01  Rp       10,100
60 2189 Jazariyah 01/01  Rp          9,000
61 2303 Akhyarudin 01/01  Rp       12,600
62 2301 Makhrozi 01/01  Rp       36,100
63 2196 Mukhlisin 01/01  Rp                   -
64 2302 Sugito 01/01  Rp          2,000
65 2191 Subkhi 01/01  Rp          2,600
66 2268 Akhmad mudzakir 01/01  Rp       34,700
67 2263 Ruqoyah 01/01  Rp          9,000
68 2265 Maliki 01/01  Rp                   -
69 2293 Masrukhan 01/01  Rp       15,600
70 2194 Pasriah 01/01  Rp          5,400
71 2193 Sundari 01/01  Rp                   -
72 2241 Fatonah 01/01  Rp                   -
73 2298 Sugiyanto 01/01  Rp                   -
74 2195 Maulud 01/01  Rp          4,000
75 2238 Irawan 01/01  Rp          8,400
76 2262 Mukhlisin 01/01  Rp                   -
77 2260 Samsudin 01/01  Rp       14,300
78 2236 Parni  01/01  Rp          4,000
79 2242 Busro 01/01  Rp          2,900
80 2380 Yasir 02/01  Rp          4,000
81 2381 Asikin 02/01  Rp          5,000
82 2911 Muhaimin 02/01  Rp                   -
83 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   -
84 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp       10,000
85 2394 Sholeh 02/01  Rp          3,000
86 2908 Rohman 02/01  Rp          5,000
87 2902 A Jazuli 02/01  Rp          5,000
88 2366 Yamah Sari 02/01  Rp          7,000
89 2392 Khumaidi 02/01  Rp          4,000
90 2389 Sofiyah 02/01  Rp          5,100
91 2390 Ghufron 02/01  Rp          7,000
92 2395 Zaenah 02/01  Rp          5,000
93 2903 Sukadi 02/01  Rp          8,600
94 2384 Wahyudin 02/01  Rp          5,000
95 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   -
96 2388 Ngahadi 02/01  Rp          5,000
97 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   -
98 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp          5,000
99 2373 Nasirin 02/01  Rp                   -
100 2905 Agus Salim 02/01  Rp       13,500
101 2387 Agus Shodik 02/01  Rp       10,800
102   Karmin 01/01  Rp                   -
103 2185 Rekhwan 01/01  Rp          4,000
104 2239 Abdul Muslih 01/01  Rp                   -
105 2187 Witri 01/01  Rp                   -
106 2299 Sunardi 01/01  Rp          2,000
107 2379 Yasin 02/01  Rp          5,000
108 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   -
109 2261 Rosidah 02/01  Rp                   -
110 2385 Ehsan 02/01  Rp                   -
111 2383 Khafidhin 02/01  Rp          6,500
112 2376 Rohmat 02/01  Rp          6,100
113 2372 Abidin 02/01  Rp          7,000
114   Sukiman 02/01  Rp                   -
115 2397 Sopiyah 02/01  Rp          4,000
116 2910 Nafair 02/01  Rp          3,000
117 2912 Mashuri 02/01  Rp          5,000
118 2382 Sudari 02/01  Rp          5,000
119 2904 Nur Khamid 02/01  Rp          4,000
120 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp       10,000
121 2906 Muslihun 02/01  Rp          2,000
122 2396 So’adi 02/01  Rp                   -
123 2209 Saminah 01/01  Rp                   -
124 2244 Surati 01/01  Rp          2,000
125 2237 A Mudhofir 01/01  Rp       13,000
126 2235 Jazuri 01/01  Rp                   -
127 2297 Abdul Rokhim 01/01  Rp          5,000
128 2258 Solikhan 01/01  Rp                   -
129   Askuri 01/01  Rp          2,500
130 2188 Kusminah 01/01  Rp          2,000
131 2240 Aqiyas 01/01  Rp          6,700
132 2294 Arifin 01/01  Rp          4,000
133 2304 Amari 01/01  Rp                   -
134   Sardi 01/01  Rp                   -
135 2059 Fauzi 03/01  Rp          5,200
136 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                   -
137 2044 Sa’adah 03/01  Rp                   -
138 2077 Saroh 03/01  Rp                   -
139 2046 Bonaim 03/01  Rp                   -
140 2045 Wahidin 03/01  Rp                   -
141 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   -
142   Masrukhan 03/01  Rp       15,700
143 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   -
144 2047 Jamil 03/01  Rp          3,500
145 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   -
146 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   -
147 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   -
148 2051 K Syarif 03/01  Rp                   -
149 2082 Ma’mun 03/01  Rp          5,000
150 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                   -
151 2078 Dasriah 03/01  Rp          2,000
152 2041 Fadhilah 03/01  Rp          7,000
153 2052 Asmawi 03/01  Rp          7,500
154 2085 Khudri 03/01  Rp          5,000
155   Tamsari 03/01  Rp                   -
156 2081 h. Kamal 03/01  Rp          6,000
157 2087 Nur Rofik 03/01  Rp          7,200
158 2060 Mahri 03/01  Rp          6,000
159 2367 Karom 02/01  Rp                   -
160 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp          5,000
161 2377 Farikhah 02/01  Rp                   -
162 2378 Nasukhin 02/01  Rp          5,000
163 2368 Mukhsin 02/01  Rp                   -
164 2369 Kamal 02/01  Rp       21,000
165 2901 Berur 02/01  Rp                   -
166 2331 Sugeng 02/01  Rp       10,000
167 2391 Misdik 02/01  Rp                   -
168   Shohib 02/01  Rp                   -
169   Aliyah 02/01  Rp                   -
170 2398 zumno 02/01  Rp          7,500
171 2907 Ta'adi 02/01  Rp          5,000
172 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   -
173   MAKHRUS 03/01  Rp                   -
174 2308 TUHRI 01/03  Rp          7,500
175 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp       20,000
176 2126 MGAHADUN 01/03  Rp          5,000
177 2134 NUR FATAH 01/03  Rp          5,000
178 2127 YASIR 01/03  Rp          4,500
179 2129 TUAMAN 01/03  Rp          5,000
180 2136 KASMURI 01/03  Rp          5,000
181 2133 SURIPTO 01/03  Rp          5,000
182 2314 HARSONO 01/03  Rp          4,000
183 2135 BONASIR 01/03  Rp          3,500
184 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   -
185 2351 PARDIKUN 01/03  Rp          4,000
186 2132 JUWARTI 01/03  Rp          5,000
187 2311 BASARI 01/03  Rp          2,000
188 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   -
189 2312 JUNAIDI 01/03  Rp          5,000
190 2130 SUSYANTI 01/03  Rp          2,200
191 2125 HERMANTO 01/03  Rp          7,000
192 2312 SURAI 01/03  Rp          2,000
193 2305 JUARNING 01/03  Rp          6,100
194 2310 SONATUN 01/03  Rp                   -
195 2115 SUNARTI 01/03  Rp          9,700
196 2307 NUR WANDI 01/03  Rp          2,200
197 2131 MARYATUN 01/03  Rp       10,000
198 2306 SARTINAH 01/03  Rp          6,100
199 2316 TARYUMI 01/03  Rp                   -
200 2345 INAYAH 01/03  Rp          5,000
201 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp          5,000
202 2342 WILAYAH 01/03  Rp          6,500
203 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp          5,000
204 2349 SURIYAH 01/03  Rp          7,100
205 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp          3,000
206 2344 ERNA 01/03  Rp          5,000
207 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp          5,000
208 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   -
209 2350 ROHMAH 01/03  Rp          4,000
210 2128 MESARI 01/03  Rp                   -
211 5421 TUAMAN    Rp       13,000
212 5465 SIRIN    Rp          5,000
213 5425 BUDI SETIAWAN    Rp          2,000
214 5457 RATMI    Rp          2,000
215 5410 MARYATI    Rp          2,000
216 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN    Rp          5,400
217 5424 JALAL    Rp          6,500
218 5420 SANTO    Rp          3,500
219 5427 MUSIRAN    Rp          7,500
220 5464 JONO    Rp          5,400
221 5463 USMAN    Rp          5,000
222 5430 M.SUBKHI    Rp          4,000
223 5468 TUSRO    Rp          6,500
224 5432 YAHRI    Rp          4,600
225 5458 MUYONO    Rp          4,000
226 5466 NUR RANDI    Rp          3,500
227 5413 KUSNADI    Rp       10,000
228 5426 AMINNUDIN    Rp                   -
229 5428 TURIAH    Rp                   -
230 5419 SUJINAH    Rp          4,000
231 5411 SUYONO    Rp          5,000
232 5460 NUR ABIDIN    Rp          4,000
233 5422 TUADI    Rp                   -
234 5429 KOMARI    Rp          5,000
235 5431 MUKHARI    Rp          2,000
236 5423 SURIP    Rp          5,000
237 5049 TONO    Rp          2,600
238 5416 SUNYOTO    Rp                   -
239   PATOYAH    Rp          5,000
240   SOFIATUN/SEKAR    Rp       10,000
241 5478 JUWARIYAH    Rp          5,000
242 2152 KATRIYAH    Rp          7,500
243 2153 RUMIAH    Rp       36,500
244 2150 HARNI    Rp          8,200
245 2158 SRINI    Rp          9,500
246 5459 MUH AFID    Rp       27,500
247 2154 NGATIYAH    Rp       15,000
248 5461 SOFIATUN/SEKAR    Rp       10,000
249   SUNDARMI    Rp       10,000
250 5473 MULYANI    Rp       19,900
251 2156 NGARIPEN    Rp          9,500
252 5462 PARNO    Rp          5,000
253 2159 SENIMAN    Rp          7,500
254 5415 RIYOSO    Rp       16,000
255 2160 MAHYATI    Rp          8,200
256 2157 SALMANAH    Rp          7,700
257 5471 SAYUTI    Rp       10,000
258 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   -
259 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp       12,000
260 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp       10,500
261 2284 JEMI 05/01  Rp       33,900
262 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp       12,000
263 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp          7,000
264 2340 KHOFIROH 05/01  Rp          7,400
265 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp       20,000
266 2282 SUPARMAN 05/01  Rp       30,700
267 2335 BASUKI 05/01  Rp          6,500
268 2285 WIDAYATI 05/01  Rp          6,000
269 2286 ANWAR 05/01  Rp          6,000
270 2325 SUKBI 05/01  Rp       10,000
271 2323 SU’UD 05/01  Rp          2,000
272 2292 SUROTO 05/01  Rp       10,000
273 2236 TO’ADI 05/01  Rp       15,000
274 2281 TARIATI 05/01  Rp       15,000
275 2324 MASKUR 05/01  Rp                   -
276 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   -
277 2327 NASIROH 05/01  Rp          3,000
278   TOIFUR 05/01  Rp       10,000
279 2362 AMINUDIN 05/01  Rp       10,800
280 2364 MAWARDI 05/01  Rp       16,400
281 2356 ASIYAH 05/01  Rp          8,500
282 2358 MASRURI 05/01  Rp       15,600
283 2354 KUSNO 05/01  Rp       10,500
284 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                   -
285 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp          5,000
286 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                   -
287 2923 MUHTADIN 06/01  Rp       10,000
288 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp       10,800
289 2924 MUSLIH 06/01  Rp          2,000
290 2913 SAKHOWI 06/01  Rp          4,000
291 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp          5,000
292 2936 MANAN 06/01  Rp          7,000
293 2318 SUBKHI 05/01  Rp          5,000
294 2321 SOIMATUN 05/01  Rp          5,500
295 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp          3,000
296 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp          3,000
297 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                   -
298 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                   -
299 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp       10,000
300 2946 MU’ADIN 06/01  Rp          5,000
301 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp          7,000
302 2915 SRI 06/01  Rp                   -
303 2916 KHUDHORI 06/01  Rp          5,400
304 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp          8,800
305 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   -
306 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp          2,000
307 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   -
308 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   -
309 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp          9,000
310 2076 NAHROWI 04/01  Rp          5,000
311 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp          4,400
312 2095 IMRON 04/01  Rp          9,000
313 2111 SU’ANDI 04/01  Rp          6,700
314 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   -
315 2104 AMINUSIYAH 04/01  Rp          8,000
316 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp          7,500
317 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   -
318 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   -
319 2941 YARKONI 04/01  Rp          5,000
320 2065 NARIYO 04/01  Rp          6,500
321 2074 MURTADHO 04/01  Rp          7,000
322 2939 SUPARMAN 04/01  Rp          8,000
323 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp       10,000
324 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp          7,500
325 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp          7,000
326 2068 MAHMUD 04/01  Rp          8,000
327 2099 SUKARDI 04/01  Rp       12,500
328 2069 GHOZALI 04/01  Rp          7,000
329 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   -
330 2102 KHANAFI 04/01  Rp          6,500
331 2070 NAWAWI 04/01  Rp          7,000
332 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   -
333 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp          6,400
334 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   -
335 2943 MUTRIAH 06/01  Rp          6,300
336 2932 AS’ARI 06/01  Rp          5,000
337 2918 NUR HADI 06/01  Rp       10,000
338 2928 TSANI 06/01  Rp          5,000
339 2922 MIYAH 06/01  Rp          5,000
340   ROMBIYAH 06/01  Rp          4,000
341   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp       10,000
342 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp       13,500
343 2066 SHOLEH 04/01  Rp          6,000
344 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   -
345 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp       14,900
346 2942 PATAROH 04/01  Rp          4,000
347 2097 ATIK 04/01  Rp          6,000
348 2106 H. KHAERON 04/01  Rp       16,000
349 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   -
350 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   -
351 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp          5,000
352 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   -
353   KUSNADI 04/01  Rp       20,000
354 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   -
355   MUANAH 04/01  Rp                   -
356   ZUM 04/01  Rp       10,000
357   KHOLIL 06/01  Rp                   -
358 2937 MASUDI 06/01  Rp                   -
359 2927 MAKMURI 06/01  Rp          7,500
360 2357 SLAMET 05/01  Rp                   -
361 2363 KHAIRI 05/01  Rp          8,200
362 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp       10,000
363 2329 SOFYUDIN 05/01  Rp                   -
364 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp          3,600
365 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp       18,900
366 2337 IMRON 05/01  Rp       25,100
367 2322 MAKSUM 05/01  Rp                   -
368 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp          6,000
369   MUSRIAH 05/01  Rp                   -
370 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                   -
371   HAMBA ALLAH    Rp                   -
372 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp          8,600
373 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp          9,000
JUMLAH  Rp  2,157,100
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: