Laporan Koin Rowosari Maret 1 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1   TUKONO 04/01  Rp      3,000
2   SUHARTONO 04/01  Rp      3,000
3   MUNAWAR 04/01  Rp      3,000
4   KUSTINI 04/01  Rp      3,000
5   DASRI 04/01  Rp      3,000
6   BADRIYAH 04/01  Rp      3,000
7   SAAN 04/01  Rp      3,000
8   SUGITO 04/01  Rp      3,000
9   ROHMAT 04/01  Rp      3,000
10   MUHARI 04/01  Rp      3,000
11   TUHRI 04/01  Rp      3,000
12   ABDUL LATIF 04/01  Rp      3,000
13   ASIYAH 04/01  Rp      3,000
14   DIYANTI 04/01  Rp      3,000
15   MUDIYONO 04/01  Rp      3,000
16   NGATINI 04/01  Rp      3,000
17   SLAMET 04/01  Rp      3,000
18   S.B BASUKI 04/01  Rp      3,000
19   EKO MULYOSARI 04/01  Rp      3,000
20   MUNAWAR 04/01  Rp               -
21   JUMLATI 01/02  Rp      2,000
22   HARTANTIK 01/02  Rp      2,000
23   PUSIYAH 01/02  Rp      2,000
24   ROLIYAH 01/02  Rp      2,000
25   ROMYATI 01/02  Rp      2,000
26   BURIATI 01/02  Rp      2,000
27   TUMINAH 01/02  Rp      2,000
28   TUSRI 01/02  Rp      2,000
29   SISOR 01/02  Rp      2,000
30   MIDAH 01/02  Rp      2,000
31   BUTRI 01/02  Rp      2,000
32   KHOLIPAH 01/02  Rp      2,000
33   SANIYAH 01/02  Rp      2,000
34   EMA 01/02  Rp      2,000
35   MAMI 01/02  Rp      2,000
36   SUMINI 01/02  Rp      2,000
37   MUREB 01/02  Rp      2,000
38   SUTRIYAH 01/02  Rp      2,000
39   IS/RISKA 01/02  Rp      2,000
40   N TON 01/02  Rp      2,000
41   JURIYAH 01/02  Rp      2,000
42   UMAROH 01/02  Rp      2,000
43   SRI/HERI 01/02  Rp      2,000
44   JUMIATON 01/02  Rp      2,000
45   HJ NURASIAH 01/02  Rp      2,000
46   HJ HANIK 02/03  Rp               -
47 792 HJ HAMDANAH 02/03  Rp    15,000
48 664 JANAH 02/03  Rp      5,000
49 661 FELI 02/03  Rp    13,500
50 6802 TINAH 02/03  Rp      5,000
51 6803 MUGINTI 02/03  Rp      5,000
52   MURNI (N) 02/03  Rp    20,000
53 638 SAROFAH 02/03  Rp               -
54 646 ROFIATUN 02/03  Rp      5,000
55   HJ SUNITI 02/03  Rp      6,000
56 670 MUANAH 02/03  Rp    20,000
57 6740 BAWON 02/03  Rp    10,000
58 6801 RATIYAH 02/03  Rp      5,000
59   WASIYAH 02/03  Rp    11,000
60   BADRIYAH 02/03  Rp               -
61   ROHMI 02/03  Rp      5,000
62 6805 MAKROMAH 02/03  Rp      5,000
63 693 NURIYAH 02/03  Rp    10,000
64 6811 HARTI 02/03  Rp      5,000
65   BATUN 02/03  Rp      5,000
66 663 RIATI 02/03  Rp      5,000
67 6801 RONDIYAH 02/03  Rp      4,000
68 6739 SUTI'AH 02/03  Rp      5,000
69   MURNI (S) 02/03  Rp      7,000
70 672 YATIN 02/03  Rp      5,000
71 6730 SARMINI 02/03  Rp      5,000
72 6804 MUSTONAH 02/03  Rp      9,400
73 6812 LASMI 02/03  Rp      5,000
74 662 SIKUS 02/03  Rp      6,000
75 6810 SURTINI 02/03  Rp      5,000
76   URIYAH 02/03  Rp               -
77   JUWITAH 02/03  Rp               -
78 625 SARNI 01/03  Rp    10,000
79   KABOL 01/03  Rp               -
80 631 NARWATI 01/03  Rp      5,000
81 784 REPATI 01/03  Rp      5,000
82 6787 ROMDONAH 01/03  Rp      3,000
83 628 MARTINI 01/03  Rp      5,000
84 6782 KARTI 01/03  Rp      5,000
85 6778 SURYATI 01/03  Rp      5,000
86 626 KHOLIPAH 01/03  Rp      8,000
87 6732 HARTINI 01/03  Rp      4,000
88 6779 WITRI 01/03  Rp      5,000
89 627 FATIMAH 01/03  Rp      5,000
90 6781 TRIAT 01/03  Rp      5,000
91 6731 BAWON 01/03  Rp               -
92   SRIANAH 01/03  Rp      5,000
93 6777 PAROYAH 01/03  Rp               -
94 630 NGATINI 01/03  Rp               -
95 634 SIRU 01/03  Rp               -
96 6758 WARYUNI 01/03  Rp      6,000
97 6786 ROSTINI 01/03  Rp      5,000
98 6783 ATIK 01/03  Rp               -
99 6780 CASANAH 01/03  Rp    11,000
100 636 UMI 01/03  Rp      5,000
101 632 WATMI 01/03  Rp               -
102 6733 WASILAH 01/03  Rp      5,000
103 633 ISROWIYAH 01/03  Rp      5,000
104 629 RUROH 01/03  Rp      5,000
105 8785 MUYANAH 01/03  Rp               -
106   RIYADIN 01/03  Rp               -
107 666 LESTARI 01/03  Rp      4,000
108 6735 CASWATI 01/03  Rp               -
109 6737 RIRIN 01/03  Rp    10,000
110 787 RUNI 03/03  Rp    10,000
111 671 MONARI 03/03  Rp    10,000
112 656 ZUHRI 03/03  Rp      5,000
113 665 ANIS 03/03  Rp      5,000
114 790 DUL NASIR 03/03  Rp    14,000
115 667 AGUS 03/03  Rp               -
116 695 H SLAMET 03/03  Rp    10,000
117 1640 MISTONO TARTI 03/03  Rp    19,000
118 795 MISTONO TEMU 03/03  Rp      5,000
119 659 PONIMAN 03/03  Rp      5,000
120   ROHIM 03/03  Rp    10,000
121 781 BASRI 03/03  Rp    10,000
122   TONAH 03/03  Rp      9,700
123   RIPAH 03/03  Rp      7,000
124   DATUN 03/03  Rp      5,000
125   ROMYATI 03/03  Rp               -
126 788 JAYERI 03/03  Rp    10,000
127 791 DANANG 03/03  Rp      7,000
128 869 SARMANI 03/03  Rp      7,000
129 868 MUHLISIN 03/03  Rp      4,000
130 6896 MISTIKAH 03/01  Rp      2,500
131 6888 NUR KHATIJAH 03/01  Rp      2,000
132 6932 MUGIONO 03/01  Rp      2,500
133 6875 KASRIYAH 03/01  Rp      2,500
134 6931 MINATI 03/01  Rp      2,500
135 6879 MISTIYAH 03/01  Rp      2,000
136   NASRIYAH 03/01  Rp               -
137   MISTINAH 03/01  Rp      2,000
138 6923 PURWANTI 03/01  Rp      2,000
139   RUSTIYAH 03/01  Rp               -
140 6893 NUR FAIDAH 03/01  Rp      2,000
141 6930 NUR KHASANAH 03/01  Rp      2,000
142 6873 TUYAMAH 03/01  Rp      2,500
143 6927 SUPARNI 03/01  Rp      2,500
144 6890 NGATINI 03/01  Rp      2,500
145 6889 HJ. ASTRIYAH 03/01  Rp      2,500
146 6929 SUYANTI 03/01  Rp      2,000
147 6880 SUPARI 03/01  Rp      2,000
148 6928 SAMINI 03/01  Rp      2,000
149   MUTIRAH 03/01  Rp               -
150 6882 MISTONAH 03/01  Rp      2,000
151   PARINI 03/01  Rp               -
152 6895 MIJAH 03/01  Rp      2,000
153   SUKANTUN 03/01  Rp               -
154 6922 MURNI 03/01  Rp      2,000
155 6798 MUSRIPAH    Rp      2,000
156   TURIYAH    Rp      2,000
157   RUSIYAH    Rp      2,000
158   SUDRIYAH    Rp      2,000
159   INDOPAH    Rp      2,000
160   LIMAH    Rp      2,000
161   NUR KHAYATI    Rp      2,000
162   WATIMI    Rp      2,000
163 6745 TIWI    Rp      2,000
164   SRI RUPIYANTI    Rp      2,000
165   H. KOMARIYAH    Rp      2,000
166   H. ENDANG LUTFIYATI    Rp      2,000
167   NUR JANNAH    Rp      2,000
168   PARTI    Rp      2,000
169   KHOTIMAH    Rp      2,000
170 5829 MISKIRAH    Rp      2,000
171   SARMIAH    Rp      2,000
172   MUSRIMAH    Rp      2,000
173   NURWAHIDAH    Rp      2,000
174 6749 HARTI    Rp      2,000
175   BASARI    Rp      2,000
176   HAYATI    Rp      2,000
177   AWIYAH    Rp      2,000
178   RINA    Rp      2,000
179 6744 M FAIZ    Rp      2,000
180   PRATI    Rp      2,000
181   SULISTYOWATI    Rp      2,000
182   MURIP    Rp      2,000
183   MUSRIYAH    Rp      2,000
184   WARAS    Rp      2,000
185   SURATI    Rp      2,000
186 6748 MURYATI    Rp      2,000
187   SUMANAH    Rp      2,000
188   SURIYAH    Rp      2,000
189   ARIK L    Rp      2,000
190   SAMADI    Rp      2,000
191   H. BAWON    Rp      2,000
192   TURATMI    Rp      2,000
193   BUNIYAH    Rp      2,000
194 6820 SARUN 05/01  Rp      2,500
195 6765 TIAMAH 05/01  Rp      2,000
196 6774 BUNTARI 05/01  Rp      2,000
197 6824 KASNAH 05/01  Rp      2,500
198   PALAL 05/01  Rp               -
199   RUSMINI 05/01  Rp               -
200   SISUM 05/01  Rp               -
201 6915 SUAMAN 05/01  Rp      2,500
202 6772 RATMAH 05/01  Rp      2,000
203 745 PARTIMI 05/01  Rp      2,000
204 6771 NIEM 05/01  Rp      2,500
205 6770 SARYONO 05/01  Rp      2,000
206 6815 LEBAR 05/01  Rp               -
207   MISTONO 05/01  Rp               -
208   TURIAH 05/01  Rp               -
209   ALINIAH 05/01  Rp               -
210 6911 MISKERI 05/01  Rp      2,000
211 6819 MAEMUNAH 05/01  Rp      2,500
212 6813 NUR KHAMIDAH 05/01  Rp      2,500
213   JURIYAH 05/01  Rp      2,500
214 746 NGASRI 05/01  Rp      2,500
215 6769 NGATIMAH 05/01  Rp      2,500
216 6767 ALFIYAH 05/01  Rp      2,500
217   SURI'AH 05/01  Rp               -
218 6822 SUNTARI 05/01  Rp      2,500
219   DARWANTI 05/01  Rp               -
220   TURAH 01/01  Rp      2,500
221 6898 SUMINI 01/01  Rp      2,500
222 6794 SARMINI 01/01  Rp      2,500
223 6897 NAILUL 01/01  Rp      2,500
224 6838 AMINAH 01/01  Rp      2,500
225 6800 TINI 01/01  Rp      2,500
226 6843 MIYAH 01/01  Rp      2,500
227 6799 MUSNAH 01/01  Rp      2,500
228 6839 PUJI 01/01  Rp      2,500
229 6846 SATMI 01/01  Rp      2,500
230 6901 SULIMAH 01/01  Rp      2,500
231 6900 INDIYAH 01/01  Rp      2,500
232   SARYATI 01/01  Rp      2,500
233 6842 ASIYAH 01/01  Rp      2,500
234 6769 NUR ASIYAH 01/01  Rp      2,500
235   PURWANTI 01/01  Rp      2,500
236 6840 YUANAH 01/01  Rp      2,500
237 6844 MISTIYAH 01/01  Rp      2,500
238 6906 NAPSIYAH 01/01  Rp      2,500
239 6837 NASIAH 01/01  Rp      2,500
240 6903 WIYAH 01/01  Rp      2,500
241   TURIATI 01/01  Rp      2,500
242 6848 SITI 01/01  Rp      2,500
243 6905 BAWON 01/01  Rp      2,500
244   TUKIMAH 01/01  Rp      2,500
245 6793 ALIYAH 01/01  Rp      2,500
246 6845 MUGIYAH 01/01  Rp      2,500
247   TARYUTI 01/01  Rp      2,500
248 6907 NURIYAG SIS 01/01  Rp      2,500
249 6797 SARNI 01/01  Rp      2,500
250 6904 NURIYAH SUDI 01/01  Rp      2,500
251   NURWATI 01/01  Rp      2,500
252 6841 PURTIYAH 01/01  Rp      2,500
253    BAWON 4/3  Rp      5,000
254   ARTI 4/3  Rp      5,000
255   KUSTIYAH 4/3  Rp    10,000
256 6763 WARSITI 4/3  Rp      5,000
257 6849 TARMI 4/3  Rp      5,000
258 6758 NUR KHASANAH 4/3  Rp      5,000
259 6760 KOMYANAH 4/3  Rp      5,000
260 6851 NGATUN 4/3  Rp      4,000
261 6755 TUSIYEM  4/3  Rp      5,000
262   ROPIKOH 4/3  Rp      5,000
263 803 YAYUK 4/3  Rp      2,000
264 795 ROZIZAH 4/3  Rp      3,500
265 6753 KHUZAEMAH 4/3  Rp      5,000
266 798 NUR HIDAYAH 4/3  Rp    12,000
267 793 TUTIK 4/3  Rp      5,000
268 764 WARNI SLAMET 4/3  Rp      5,000
269 797 SUWARNI 4/3  Rp    15,500
270 799 SRIANAH 4/3  Rp      5,000
271 6762 KIPTIYAH 4/3  Rp    15,000
272 6856 RUMINAH 4/3  Rp      5,000
JUMLAH  Rp  963,600
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: