Laporan Koin Sukorejo Februari 2 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1   ANAH 02/01  Rp                   -
2 8024 AMBAR    Rp          7,000
3 7513 ADMINAH    Rp       10,000
4 7479 ALPIYAH    Rp       10,000
5 8003 NGAHATUN    Rp          6,500
6 8018 YAIMAH    Rp          7,000
7 7516 NUR AINIYAH    Rp          5,000
8 8021 SALAMAH    Rp          8,500
9 8007 PUJI    Rp          5,000
10 8001 MALEKHAH    Rp          3,000
11 7520 BIYATI    Rp       15,000
12 8004 ISFAIYAH    Rp          3,800
13 7482 YAMRONI    Rp       58,200
14 7509 IDAN    Rp                   -
15 8009 NGAHATI    Rp          5,000
16 8022 MUPIDAH    Rp       10,000
17 8005 NUR APIYAH    Rp                   -
18 8020 WATIAH    Rp          5,000
19 8012 SARITI    Rp          5,000
20 8015 KHIKMAH    Rp          5,000
21   SUYONO    Rp                   -
22 8023 ISTIANAH    Rp          7,300
23 7511 MUSTIANAH    Rp          5,000
24   GHOZALI    Rp          5,000
25 7510 TO'I    Rp          3,700
26 7475 UMAYAH    Rp          4,100
27 8016 SAIDAH    Rp       10,800
28 8008 MUNDUSAH    Rp       83,000
29 8006 MISRIYAH    Rp          7,300
30   UTIN    Rp                   -
31 7476 RIBUT    Rp          5,000
32 7518 KHURI    Rp       11,600
33 7844 SOREP    Rp          6,800
34 8019 PURIDAH    Rp          5,700
35 8014 MASUDAH    Rp          5,000
36 7481 KARTIYAH    Rp          4,000
37 7480 MUSYRIATUN    Rp                   -
38 8010 RATNA    Rp          9,000
39 7519 DAYAH    Rp                   -
40   KHAPSOH    Rp                   -
41 8013 ISTIKOMAH    Rp          7,000
42 7482 WITRI    Rp       15,000
43 7478 KARYANAH    Rp       10,000
44 7515 MUSLEKHAN    Rp          7,000
45 7477 UMYANAH    Rp       15,500
46 7474 NIAH    Rp       10,000
47 7729 AZIZAH 05/01  Rp          3,900
48 7734 CASWATI 05/01  Rp       12,300
49 7737 CASMI 05/01  Rp          6,100
50 728 MUNTAMAH 05/01  Rp          4,800
51 7543 FATIMAH 05/01  Rp       10,500
52 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp          5,300
53 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp          9,200
54 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp          5,000
55 7727 KHORIYAH 05/01  Rp       21,000
56 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp       44,800
57 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp       19,000
58 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp       20,100
59 7534 LAELAH 05/01  Rp          7,500
60 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp          5,800
61 7733 SANATUN 05/01  Rp          6,500
62 7742 MIS'ID 05/01  Rp          5,000
63 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp          9,900
64 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp          7,800
65 7748 ULFA 05/01  Rp          7,500
66 9904 SITI ZAHRO 05/01  Rp          6,100
67 7747 ENDANG 05/01  Rp          5,000
68 7740 ROKHANAH 05/01  Rp          9,400
69 7736 NAPSIAH 05/01  Rp       11,000
70 7746 TATKIROH 05/01  Rp       17,300
71 9916 WASRI 05/01  Rp       19,800
72 9917 SAYATI 05/01  Rp       23,600
73 9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp       13,600
74 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp          3,500
75 9909 SAADAH 05/01  Rp       12,200
76 9899 ZAENAB 05/01  Rp          9,000
77 9911 SARYATI 05/01  Rp          7,400
78 9897 KHASANATUN 05/01  Rp       10,900
79 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp          8,000
80 9903 NASRUDIN 05/01  Rp       19,400
81 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp       17,100
82 9907 BURYATI 05/01  Rp       15,900
83 7731 NASORI 05/01  Rp          5,700
84 9908 SODIKIN 05/01  Rp          5,000
85 7725 MUSRIAH 05/01  Rp       10,500
86 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp       13,500
87 9919 NURAENAH 05/01  Rp       10,500
88 9920 KHOLISAH 05/01  Rp       25,300
89 9918 MUTRI 05/01  Rp          7,500
90 7536 RONDIYAH 05/01  Rp       17,500
91 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp       10,800
92 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp          4,000
93 9901 BANDIYAH 05/01  Rp       12,000
94 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp          6,700
95 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp          7,700
96 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp          5,000
97 7540 SINTIYAH 05/01  Rp          6,000
98 7732 KHANAFI 05/01  Rp          4,600
99 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp          6,700
100 7744 NASEKHAH 05/01  Rp          7,000
101 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp       12,100
102 9915 SOREP  M 05/01  Rp       15,000
103 9912 KHOLIP 05/01  Rp          9,300
104 9913 SUTIAH 05/01  Rp                   -
105 9905 SRI YANTI 05/01  Rp       27,700
106 7738 YOHAN 05/01  Rp          7,500
107 350 ZAENUDIN 05/02  Rp          3,000
108 305 NURHOZIN 05/02  Rp          6,000
109 347 AFIF FUDIN 05/02  Rp          5,000
110 300 NASIHIN 05/02  Rp          3,000
111 297 AMINNUDI 05/02  Rp          4,000
112 348 SOBIRIN 05/02  Rp          3,000
113 342 AGUS MAFTUHIN 05/02  Rp          6,000
114 351 MA'IL A 05/02  Rp          5,000
115 358 SUPARMAN 05/02  Rp       12,000
116 310 MAHMUDI 05/02  Rp          5,000
117 293 KHAIRUDIN 05/02  Rp          5,000
118 311 BAKER 05/02  Rp          2,000
119 352 MASTOR 05/02  Rp          2,000
120 341 MUANNAH 05/02  Rp          2,000
121   SAKRONI 05/02  Rp             700
122 337 ABDUL MUNIR 05/02  Rp          4,000
123 349 MARIZAT 05/02  Rp          4,000
124 296 GOZALI 05/02  Rp          4,000
125 355 SOLIHIN 05/02  Rp          1,000
126 356 AGUS MANGSUR 05/02  Rp          3,000
127 308 ROMADHON 05/02  Rp          5,000
128 344 KUAT 05/02  Rp          6,000
129 295 KUSAINI 05/02  Rp          4,000
130 354 KODER  05/02  Rp          2,000
131 312 MARYATI 05/02  Rp          8,000
132 399 KHOLIPAH 05/02  Rp          8,000
133 303 NGAHADUN 05/02  Rp          5,000
134 340 MA'IL S 05/02  Rp          3,000
135 291 ROZIKIN 05/02  Rp       11,000
136 360 MUJI 05/02  Rp                   -
137 346 PANDOLI 05/02  Rp                   -
138 338 KISROWIYAH 05/02  Rp          1,000
139 294 AS'ARI 05/02  Rp          1,000
140 345 KHONITIN 05/02  Rp          5,000
141 292 NUR KHAFIDIN 05/02  Rp          5,000
142 298 TAHMID 05/02  Rp       10,000
143 357 BISRI 05/02  Rp          3,000
144 289 SYAFI'I 05/02  Rp          3,000
145 359 NUR KHOLIK 05/02  Rp          3,000
146 307 BOHARI 05/02  Rp          5,000
147 302 ABDUL MANAP 05/02  Rp          2,000
148 290 ROZAK 05/02  Rp                   -
149 301 SOREPTO 05/02  Rp          5,000
150 339 BUDEN 05/02  Rp          4,000
151 306 ISA ANSORI    Rp                   -
152   LIDIN    Rp          1,500
153   MUSLIHUN    Rp                   -
154 343 ENDAH    Rp          7,000
155   SORI    Rp          4,000
156 7465 FATIHATI 03/01  Rp       12,400
157 7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp          9,800
158 7978 NAHDIYAH 03/01  Rp          8,700
159 7986 SOLEKHATI 03/01  Rp       20,900
160   NUR I'ANAH 03/01  Rp                   -
161 7441 RUROH 03/01  Rp          4,000
162 7467 SU'AMI 03/01  Rp          4,500
163 7438 ZAENAH 03/01  Rp       13,900
164 7466 SUHARTI 03/01  Rp       11,500
165 7479 SOPIYAH 03/01  Rp          3,500
166 7999 ENY 03/01  Rp          8,000
167 7486 TIKAYAH 03/01  Rp          5,400
168 7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp       10,000
169 7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp       13,800
170 7463 KHOTIJAH 03/01  Rp          3,500
171 7996 SRI REJEKI 03/01  Rp          6,900
172 7990 SOREP 03/01  Rp       12,000
173 7461 MARFU'AH 03/01  Rp          6,900
174 7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp       20,000
175 7489 ISMATUR 03/01  Rp          5,000
176 7492 NUR HANAH 03/01  Rp          9,300
177 7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp          3,600
178 8000 MUNASIFAH 03/01  Rp          7,500
179 7947 MARWAH 03/01  Rp       12,000
180 7444 HARTI 03/01  Rp                   -
181 7462 AVI A 03/01  Rp                   -
182 7994 EKO  03/01  Rp          2,000
183 7980 SUMI'AH 03/01  Rp          5,500
184 7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp       12,700
185 7981 ZUMAROH 03/01  Rp          4,500
186 7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp          5,000
187 7982 SITI PORWAH 03/01  Rp          8,500
188 7447 FATONAH 03/01  Rp       11,200
189 7490 AVI B 03/01  Rp       11,600
190 7442 KOMAR 03/01  Rp       17,000
191 7471 ROTUL 03/01  Rp          7,400
192 7987 TIYAH 03/01  Rp       26,000
193 7983 UMUL 03/01  Rp          8,000
194 7989 URIFAH 03/01  Rp          4,400
195 7446 SUTARI 03/01  Rp          6,000
196 7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp       10,000
197 7993 TARWIYAH 03/01  Rp          7,000
198 7977 PAHIR 03/01  Rp       15,600
199 7984 KHINDONAH 03/01  Rp          8,700
200 7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp          6,900
201 7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp       15,000
202 7440 KUTSIYAH 03/01  Rp       23,000
203 7988 TARSO 03/01  Rp       13,000
204 7445 ZULEHO 03/01  Rp       10,500
205 7448 NUR JANAH 03/01  Rp       10,000
206 7443 NUR ENDAH 03/01  Rp          8,000
207 7468 ROHIM 03/01  Rp                   -
208 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp          8,000
209 317 ABDUL HADI 02/02  Rp          5,000
210 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp       10,600
211 327 WAHYUDIN 02/02  Rp          7,000
212 323 NUR AFANDI 02/02  Rp          5,000
213 318 MUNDAKIR 02/02  Rp          4,500
214 316 SUYUTI 02/02  Rp       18,000
215 313 MUKMININ 02/02  Rp                   -
216 245 H. TAHRIR 02/02  Rp          9,000
217 322 JUMIRAH 02/02  Rp          7,000
218 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp       11,500
219 330 SUWARDI 02/02  Rp       16,000
220 325 AMINUDIN 02/02  Rp          4,000
221 329 MU’ATIB 02/02  Rp          2,200
222 332 MAWARDI 02/02  Rp          5,000
223 336 MAHMUDI 02/02  Rp                   -
224 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                   -
225 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp          7,500
226 335 SUROSO 02/02  Rp          7,000
227 333 MUHTAROM 02/02  Rp          4,800
228 331 NUR KHASANI 02/02  Rp          6,000
229 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp          8,000
230 243 MAHFUD 02/02  Rp          8,000
231 242 SODIQIN 02/02  Rp          5,500
232 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp          7,000
233 244 NASORI 02/02  Rp          7,000
234 320 SABIT 02/02  Rp          8,000
235 252 BISRI 02/02  Rp          5,000
236 247 JAMBURI 02/02  Rp                   -
237 324 SISWOYO 02/02  Rp          5,000
238 249 NANDHIN 02/02  Rp                   -
239 254 NASRUDIN 02/02  Rp          8,200
240 260 SA’RONI 02/02  Rp          2,000
241 257 SA’UMI 02/02  Rp          4,000
242 314 ANGSOR 02/02  Rp          7,500
243 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp       10,000
244 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp          4,000
245 256 MURTADHO 02/02  Rp       10,000
246 264 SARNITI 02/02  Rp          7,800
247 176 TUGIRI 01/02  Rp          5,000
248 170 SUMARI 01/02  Rp          5,000
249 169 DANURI 01/02  Rp          6,000
250 171 SUTRISNO 01/02  Rp          8,000
251 174 NARIYO 01/02  Rp       12,400
252 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp          9,800
253 177 NUR  FATONI 01/02  Rp       11,000
254 259 SA’EH 01/02  Rp          3,100
255 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp          5,100
256 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp          5,500
257 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   -
258 179 MURSIDIN 01/02  Rp                   -
259 178 SUBARI 01/02  Rp                   -
260 166 RIYANTO 01/02  Rp          8,000
261 168 BONTARI 01/02  Rp          3,000
262 158 NGATINI 01/02  Rp                   -
263 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp          7,500
264 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp          5,000
265 159 BUDIONO 01/02  Rp                   -
266 167 ASRO 01/02  Rp       10,000
267 160 DA’AN 01/02  Rp          5,000
268 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp       13,200
269 162 NUR  AMIN 01/02  Rp                   -
270 161 PURWATI 01/02  Rp       10,000
271 255 ABRORI 01/02  Rp          7,500
272 263 BADRIYAH 01/02  Rp          3,800
273 262 SARIATI 01/02  Rp                   -
274 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp       13,000
275 319 MUNDOR 01/02  Rp          5,000
276 258 A.SAKUR 01/02  Rp          3,500
277 161 MANISAH    Rp                   -
278 273 MUJIYAT    Rp       44,600
279   SISWANTO    Rp       14,000
280 266 HARTANI    Rp          6,000
281   KHOLIL    Rp                   -
282 274 SAHARI    Rp          3,900
283 283 JAWAHIR    Rp                   -
284 287 SUTINI    Rp          4,500
285   MINDO    Rp                   -
286   JURI    Rp                   -
287 278 MUNTA    Rp                   -
288 284 AMIN SUBKHAN    Rp                   -
289        Rp                   -
290        Rp                   -
291 208 AMANAH 03/02  Rp       10,200
292 216 PARNI 03/02  Rp          5,000
293 213 BONALEM 03/02  Rp       10,000
294 211 ZAMRONI 03/02  Rp                   -
295 206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   -
296 210 GUNTORO 03/02  Rp       10,000
297 224 SHOLEHAH 03/02  Rp       11,200
298 217 ABRORI 03/02  Rp       10,000
299 225 MARDIYAH 03/02  Rp          5,000
300 223 SYAHID 03/02  Rp          5,000
301 221 KASMAD 03/02  Rp          3,200
302 226 ERFAN 03/02  Rp          5,000
303 222 A.MANAF 03/02  Rp       10,000
304 228 FAHRUDIN 03/02  Rp          7,500
305 220 A.SHOFA 03/02  Rp       10,000
306 227 MASHITOH 03/02  Rp          5,300
307 210 NGADI 03/02  Rp                   -
308 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp          5,000
309 215 BASYARI 03/02  Rp          5,000
310 209 SHOBIRIN 03/02  Rp       10,000
311 207 A.ROHMAN 03/02  Rp          7,000
312 205 THOHAR 03/02  Rp                   -
313 219 A.JALIL 03/02  Rp                   -
314 218 SAMSUDIN 03/02  Rp       26,600
315 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp       12,200
316 133 ROFI’I 04/02  Rp          6,000
317 135 SOBRI 04/02  Rp       14,100
318 141 H.SA’AT 04/02  Rp          3,500
319 138 MASUDAH 04/02  Rp       10,000
320 134 FAHULUDIN 04/02  Rp       10,000
321 36 MUSTAQIM 04/02  Rp       10,000
322 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp       11,500
323 184 MUSBIHIN 04/02  Rp       13,000
324 248 A.SYAFIK 04/02  Rp       14,700
325 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                   -
326 185 ALI FUDIN 04/02  Rp       11,000
327 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                   -
328 250 SAEFUDIN 04/02  Rp          6,000
329 191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   -
330 186 MUNTARNI 04/02  Rp                   -
331 192 SAERI 04/02  Rp          5,000
332 181 SA’ID 04/02  Rp       11,000
333 183 NUR RODIN 04/02  Rp          6,400
334 139 FATIHIN 04/02  Rp          7,000
335 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp       17,000
336 143 BAREROH 04/02  Rp                   -
337 187 NUR YASIN 04/02  Rp       10,000
338 189 A.HADI 04/02  Rp       11,600
339 144 A.MANAF 04/02  Rp                   -
340 142 FITA M. 04/02  Rp                   -
341 193 IHWAN    Rp       10,000
342 149 HANAFI    Rp       10,000
343 197 ROMADHON    Rp          8,000
344 147 MUHAIMIN    Rp       15,000
345 196 NUR ROHIM    Rp       10,000
346 153 YOHI SONURO    Rp          5,000
347 150 KIP YANTO    Rp          5,000
348 156 NUR HOZIN    Rp                   -
349 199 TAHMUDI    Rp          6,500
350 198 SHOLIKHAH    Rp          2,100
351 202 NUR KHOLIS    Rp       10,000
352 195 ZAENAL ABIDIN    Rp          7,000
353 201 KHUMAEDI    Rp          7,000
354 203 SUBAIDI    Rp                   -
355 194 ALI MUJIB    Rp          5,000
356 288 SO'IMAH    Rp                   -
357 280 BASIR    Rp       57,900
358 279 ANDI    Rp          6,500
359 200 BAHRUL ULUM    Rp       18,000
360 204 BADRUDIN    Rp                   -
361 132 SAIMAN    Rp                   -
362 145 WAHYUDI    Rp                   -
363 231 AMIN SAKAJI    Rp       20,000
364 237 ROHMADI    Rp          5,000
365 121 BONASIR    Rp       18,000
366 130 ABDUL BASIT    Rp          6,000
367 126 SUMARI    Rp       10,000
368 229 ILYAS    Rp          5,800
369 234 DIYONO    Rp          7,500
370 235 SUMYATI    Rp                   -
371 239 UNTUNG JARI    Rp          6,400
372 238 BOHAI ROMI    Rp                   -
373 129 SUGKOWO     Rp          7,000
374 127 AMIN NASIR    Rp          5,000
375 232 SODIQIN     Rp                   -
376 128 SANTOSO    Rp          3,000
377 131 SUKRON    Rp       11,900
378 123 SEHA BUDIN    Rp                   -
379 122 ROSIDIN    Rp                   -
380 233 NUR CAHYO    Rp       10,000
381 236 MASRUHiN    Rp       10,000
382 7457 SUMIATI 01/01  Rp          5,000
383 7460 ROMLAH 01/01  Rp          7,500
384 7459 SOPIYAH 01/01  Rp          5,000
385 7456 AROFAH 01/01  Rp          7,400
386 7782 SARMAH 01/01  Rp          1,700
387   HATI SETIAWATI 01/01  Rp          8,000
388 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp          6,100
389 7784 SUREP 01/01  Rp          7,600
390 7454 MARWIYAH 01/01  Rp          2,400
391 7777 SARIPAH 01/01  Rp       20,000
392 7783 TINA 01/01  Rp          7,200
393 7781 ISAH 01/01  Rp          4,000
394 7778 ATIK 01/01  Rp          4,400
395 7779 SOLATI 01/01  Rp          4,500
396 7776 WATI 01/01  Rp       11,900
397 7452 INDANAH 01/01  Rp          6,000
398 7780 ASIH 01/01  Rp          6,400
399 7773 PINTIYAH 01/01  Rp       10,100
400 7764 MUSRNIANA 01/01  Rp          8,400
401 7772 YANTI 01/01  Rp          7,600
402 7768 SAKDIYAH 01/01  Rp       17,500
403 7766 RUMINI 01/01  Rp          5,000
404 7767 ASPIYAH 01/01  Rp          7,100
405 7771 TAMI 01/01  Rp          5,000
406 7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp          9,300
407 7770 JANATIN 01/01  Rp       13,500
408 7762 MANITI 01/01  Rp          2,000
409 8032 AZIZAH 01/01  Rp          4,500
410 7451 BU NARTI 01/01  Rp          7,800
411 7763 SA'ATI 01/01  Rp          6,500
412 7774 SIPON 01/01  Rp          1,300
413 7453 CASLIMAH 01/01  Rp       15,300
414 8031 MUDRIKAH 01/01  Rp          4,200
415 8030 KHOTIMAH 01/01  Rp          7,500
416 7449 MISTIATUN 01/01  Rp          9,000
417 8628 ISMANAH 01/01  Rp          7,500
418 8037 KOPIPAH 01/01  Rp             500
419 7450 KOIMAH 01/01  Rp          4,800
420 8026 NUR AROPAH 01/01  Rp       25,600
421 7496 NUR HAYATI 01/01  Rp       14,700
422 8025 DAIROH 01/01  Rp          7,400
423 8029 ROHANAH 01/01  Rp          9,700
424 8036 ANIK 01/01  Rp          9,000
425 7494 NASEHAH 01/01  Rp       10,000
426 7495 MARFUATUN 01/01  Rp          5,400
427 7493 MUTOHAROH 01/01  Rp       13,000
428 8033 IDA 01/01  Rp       10,000
429 8034 MISIMAH 01/01  Rp          9,500
430 7761 YOYOK 01/01  Rp          6,000
431 7769 KHORIROH 01/01  Rp          5,300
432 8035 NURYATIN 01/01  Rp          5,000
433 7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp       56,000
434 7690 TURAH IANAH 06/01  Rp          7,000
435 7697 ROWIYAH    Rp       27,000
436 7695 ZAENATON    Rp       13,500
437 7698 KOMARIYAH    Rp          8,000
438 7691 KHUSNUL KHOTIMAH    Rp          4,500
439 7758 KHOLIFAH    Rp       10,000
440 7696 KHUSUSIYAH    Rp       15,500
441 7502 FAIZIN    Rp       15,500
442 7749 ROJANAH    Rp       13,000
443 7506 KHOTIMAH  N    Rp       13,500
444 7787 NUR KHOMSAH    Rp       31,500
445 7533 TURYATI    Rp       10,000
446 7789 HALIMAH    Rp          5,000
447 7794 ANAH    Rp       11,000
448 7537 ISTIHAROH    Rp       10,000
449 7796 SOLEHAH    Rp       10,000
450 7795 KODER    Rp          2,700
451 7504 NUR AROPAH    Rp       10,700
452 7505 SITI MURNI    Rp          8,000
453 7699 AMANAH    Rp          6,300
454 7700 TUTIANAH    Rp       13,000
455 7485 BADRIYAH    Rp       10,000
456 7692 KHOTIMAH  S    Rp       10,000
457 7689 PURNOMO    Rp       19,700
458 7756 WARTINI    Rp       13,900
459 7755 MUSLIMAH    Rp       11,500
460 7694 HUNAINAH    Rp       19,500
461 7693 MUZAYANAH    Rp       10,000
462 7754 SAIDAH    Rp          5,000
463 7759 MURIPAH    Rp          4,500
464 7488 NOIMATON    Rp          5,000
465 7501 SARIATUN    Rp          5,000
466 7751 HAFIDHIN    Rp          9,000
467 7793 SUSILOWATI    Rp          7,200
468 7790 KHERIYAH    Rp          3,000
469 7788 AROPAH    Rp          6,100
470 7786 MUATI    Rp          8,100
471 7753 SARNO    Rp          7,000
472 7726 SOFIYAH    Rp       13,500
473 7750 YANTI    Rp       13,100
474 7792 ROFIATUN    Rp          9,200
475 7752 USWATUN HASANAH    Rp          5,000
476 7791 NAISAH    Rp                   -
477 507 AHADAH    Rp       15,000
478 7760 MUAWANAH    Rp          5,000
479 7757 SAIMANAH    Rp          6,400
480 7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp       14,500
481 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp       32,500
482 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp          9,600
483 7722 M ANAS 04/01  Rp          4,400
484 7723 ABD MUFID 04/01  Rp          6,600
485 7721 UMATIAP 04/01  Rp       13,600
486 7718 MUNAWAR 04/01  Rp          8,000
487 7503 PASOLI 04/01  Rp       12,000
488 7714 NUROHMAH 04/01  Rp       14,100
489 7703 ULINUHA 04/01  Rp       40,000
490 7717 ROHMAT 04/01  Rp       10,000
491 7713 NUR YATI 04/01  Rp       11,000
492 7702 MUNDHOAP 04/01  Rp       13,000
493 7710 SHOLIHIN 04/01  Rp          8,000
494 7709 H SLAMET 04/01  Rp          8,500
495 7711 NURUL AINI 04/01  Rp          9,200
496 7706 MASHURI 04/01  Rp       15,000
497 7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp       10,000
498 7683 ABD MANAF 04/01  Rp          6,000
499 7705 NASOHA 04/01  Rp       15,000
500 7546 HARNO 04/01  Rp          6,000
501 7554 TAHMUDIN 04/01  Rp          6,500
502 7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp          4,600
503 7687 MUADIM 04/01  Rp          9,500
504 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp          2,000
505 7708 YUSUP 04/01  Rp       10,300
506 7686 DHOPIRIN 04/01  Rp          9,000
507 7678 M HASAN 04/01  Rp       18,100
508 7682 ABU SAERI 04/01  Rp       20,000
509 7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp       17,800
510 7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp       14,500
511 7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp          7,700
512 7680 SAKDULLAH 04/01  Rp       12,900
513 7681 ROSIDAH 04/01  Rp       20,000
514 7685 MA'ID 04/01  Rp       14,000
515 7522 NASTAIN 04/01  Rp          6,500
516 7715 SAMSUDI 04/01  Rp          8,000
517 7720 WAHYUDIN 04/01  Rp          5,000
518 7547 ROZIKIN 04/01  Rp          5,600
519 7552 ABD LATIP 04/01  Rp       12,500
520 7549 MASTUR 04/01  Rp          5,600
521 7553 NUR HADI 04/01  Rp          5,700
522 7551 ALIMIN 04/01  Rp          5,500
523 7548 HAMDANAH 04/01  Rp          5,000
524 7523 NAHDUDIN 04/01  Rp          7,500
525 7524 DUROH 04/01  Rp          5,900
526 7528 TOHARI 04/01  Rp          7,600
527 7497 DURI 04/01  Rp       10,100
528 7508 SOPIYAH 04/01  Rp       14,700
529 7521 AMINUDIN 04/01  Rp          5,600
530 7531 JUMADI 04/01  Rp          5,000
531 7527 A MASIH 04/01  Rp          7,500
532 7500 ASRORI 04/01  Rp       17,500
533 7529 NASRUDIN 04/01  Rp       11,000
534 7525 SOBIRIN 04/01  Rp          5,000
535 7526 A KHAMID 04/01  Rp          5,000
536 7523 ALI MALIKI 04/01  Rp          5,200
537 7701 KOMARUDINN 04/01  Rp       21,000
538   KHUDAEFAH 04/01  Rp       50,000
539   PASAAN 04/01  Rp                   -
540 7716 MUSLIH 04/01  Rp          1,500
541 7704 ISMAIL 04/01  Rp          7,000
542 7679 ABU SAID 04/01  Rp          5,000
543 7677 MISKIYAH 04/01  Rp          4,000
544 7719 ZUHRI 04/01  Rp       20,500
545 7788 ZARKONI 04/01  Rp       18,500
JUMLAH  Rp  4,522,400
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: