Laporan Koin Sukorejo Maret 1 Th. 2018


No No. Toples Nama Alamat RT/RW  Infaq 
1   ANAH 02/01  Rp          2,500
2 8024 AMBAR    Rp                   -
3 7513 ADMINAH    Rp       10,000
4 7479 ALPIYAH    Rp          5,000
5 8003 NGAHATUN    Rp          5,000
6 8018 YAIMAH    Rp          5,000
7 7516 NUR AINIYAH    Rp          5,000
8 8021 SALAMAH    Rp          8,000
9 8007 PUJI    Rp          5,000
10 8001 MALEKHAH    Rp                   -
11 7520 BIYATI    Rp       15,000
12 8004 ISFAIYAH    Rp          2,000
13 7482 YAMRONI    Rp       50,300
14 7509 IDAN    Rp       29,500
15 8009 NGAHATI    Rp          3,000
16 8022 MUPIDAH    Rp          7,500
17 8005 NUR APIYAH    Rp          5,000
18 8020 WATIAH    Rp          8,600
19 8012 SARITI    Rp          4,000
20 8015 KHIKMAH    Rp                   -
21   SUYONO    Rp          5,000
22 8023 ISTIANAH    Rp          5,700
23 7511 MUSTIANAH    Rp          8,000
24   GHOZALI    Rp          5,000
25 7510 TO'I    Rp          5,000
26 7475 UMAYAH    Rp          2,000
27 8016 SAIDAH    Rp       11,000
28 8008 MUNDUSAH    Rp          3,700
29 8006 MISRIYAH    Rp          9,500
30   UTIN    Rp          7,000
31 7476 RIBUT    Rp          5,000
32 7518 KHURI    Rp          4,000
33 7844 SOREP    Rp          9,900
34 8019 PURIDAH    Rp          5,400
35 8014 MASUDAH    Rp          3,000
36 7481 KARTIYAH    Rp                   -
37 7480 MUSYRIATUN    Rp                   -
38 8010 RATNA    Rp          5,000
39 7519 DAYAH    Rp          7,000
40   KHAPSOH    Rp       10,000
41 8013 ISTIKOMAH    Rp          7,500
42 7482 WITRI    Rp       10,000
43 7478 KARYANAH    Rp       10,000
44 7515 MUSLEKHAN    Rp          7,000
45 7477 UMYANAH    Rp          5,000
46 7474 NIAH    Rp          5,000
47 7729 AZIZAH 05/01  Rp          6,000
48 7734 CASWATI 05/01  Rp       10,200
49 7737 CASMI 05/01  Rp          8,000
50 728 MUNTAMAH 05/01  Rp          6,000
51 7543 FATIMAH 05/01  Rp          6,200
52 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp          6,100
53 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp       10,500
54 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp          6,500
55 7727 KHORIYAH 05/01  Rp          8,000
56 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp       31,400
57 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp       17,600
58 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp       50,000
59 7534 LAELAH 05/01  Rp          7,000
60 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp          6,000
61 7733 SANATUN 05/01  Rp          4,200
62 7742 MIS'ID 05/01  Rp          3,500
63 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp          9,200
64 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp          7,000
65 7748 ULFA 05/01  Rp          8,500
66 9904 SITI ZAHRO 05/01  Rp          4,300
67 7747 ENDANG 05/01  Rp          5,700
68 7740 ROKHANAH 05/01  Rp       11,200
69 7736 NAPSIAH 05/01  Rp       11,500
70 7746 TATKIROH 05/01  Rp       11,500
71 9916 WASRI 05/01  Rp                   -
72 9917 SAYATI 05/01  Rp       14,000
73 9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp       15,200
74 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp       10,000
75 9909 SAADAH 05/01  Rp       11,000
76 9899 ZAENAB 05/01  Rp       10,500
77 9911 SARYATI 05/01  Rp          7,100
78 9897 KHASANATUN 05/01  Rp                   -
79 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp          8,000
80 9903 NASRUDIN 05/01  Rp       16,800
81 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp          6,600
82 9907 BURYATI 05/01  Rp       13,300
83 7731 NASORI 05/01  Rp          2,000
84 9908 SODIKIN 05/01  Rp          4,000
85 7725 MUSRIAH 05/01  Rp          6,000
86 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp       13,000
87 9919 NURAENAH 05/01  Rp          8,000
88 9920 KHOLISAH 05/01  Rp          2,500
89 9918 MUTRI 05/01  Rp                   -
90 7536 RONDIYAH 05/01  Rp       14,400
91 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp          8,100
92 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp          5,100
93 9901 BANDIYAH 05/01  Rp       10,600
94 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp          5,500
95 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp          6,200
96 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp          3,000
97 7540 SINTIYAH 05/01  Rp          4,000
98 7732 KHANAFI 05/01  Rp          4,000
99 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp          3,900
100 7744 NASEKHAH 05/01  Rp          2,500
101 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp       25,000
102 9915 SOREP  M 05/01  Rp          4,000
103 9912 KHOLIP 05/01  Rp       12,100
104 9913 SUTIAH 05/01  Rp          7,500
105 9905 SRI YANTI 05/01  Rp       13,400
106 7738 YOHAN 05/01  Rp       22,500
107 350 ZAENUDIN 05/02  Rp          5,000
108 305 NURHOZIN 05/02  Rp          1,000
109 347 AFIF FUDIN 05/02  Rp          7,000
110 300 NASIHIN 05/02  Rp          1,000
111 297 AMINNUDI 05/02  Rp          5,000
112 348 SOBIRIN 05/02  Rp          2,000
113 342 AGUS MAFTUHIN 05/02  Rp          6,000
114 351 MA'IL A 05/02  Rp          4,000
115 358 SUPARMAN 05/02  Rp       11,000
116 310 MAHMUDI 05/02  Rp          3,000
117 293 KHAIRUDIN 05/02  Rp          4,000
118 311 BAKER 05/02  Rp          2,000
119 352 MASTOR 05/02  Rp          4,500
120 341 MUANNAH 05/02  Rp          3,000
121   SAKRONI 05/02  Rp                   -
122 337 ABDUL MUNIR 05/02  Rp          5,000
123 349 MARIZAT 05/02  Rp          4,000
124 296 GOZALI 05/02  Rp          4,000
125 355 SOLIHIN 05/02  Rp          1,500
126 356 AGUS MANGSUR 05/02  Rp          4,000
127 308 ROMADHON 05/02  Rp          2,500
128 344 KUAT 05/02  Rp          5,000
129 295 KUSAINI 05/02  Rp          6,000
130 354 KODER  05/02  Rp          2,000
131 312 MARYATI 05/02  Rp          3,000
132 399 KHOLIPAH 05/02  Rp          6,000
133 303 NGAHADUN 05/02  Rp          4,000
134 340 MA'IL S 05/02  Rp          5,000
135 291 ROZIKIN 05/02  Rp          6,000
136 360 MUJI 05/02  Rp                   -
137 346 PANDOLI 05/02  Rp          5,000
138 338 KISROWIYAH 05/02  Rp          4,000
139 294 AS'ARI 05/02  Rp          1,000
140 345 KHONITIN 05/02  Rp          5,000
141 292 NUR KHAFIDIN 05/02  Rp          5,000
142 298 TAHMID 05/02  Rp       11,000
143 357 BISRI 05/02  Rp          3,000
144 289 SYAFI'I 05/02  Rp                   -
145 359 NUR KHOLIK 05/02  Rp          3,000
146 307 BOHARI 05/02  Rp          5,000
147 302 ABDUL MANAP 05/02  Rp          2,500
148 290 ROZAK 05/02  Rp                   -
149 301 SOREPTO 05/02  Rp          9,000
150 339 BUDEN 05/02  Rp                   -
151 306 ISA ANSORI    Rp                   -
152   LIDIN    Rp                   -
153   MUSLIHUN    Rp                   -
154 343 ENDAH    Rp          8,000
155   SORI    Rp                   -
156   MOSLEHAN    Rp          2,500
157 7465 FATIHATI 03/01  Rp          7,600
158 7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp          8,200
159 7978 NAHDIYAH 03/01  Rp       14,800
160 7986 SOLEKHATI 03/01  Rp       10,000
161   NUR I'ANAH 03/01  Rp          8,800
162 7441 RUROH 03/01  Rp          4,000
163 7467 SU'AMI 03/01  Rp                   -
164 7438 ZAENAH 03/01  Rp       14,900
165 7466 SUHARTI 03/01  Rp       14,000
166 7479 SOPIYAH 03/01  Rp          2,000
167 7999 ENY 03/01  Rp          4,000
168 7486 TIKAYAH 03/01  Rp          9,200
169 7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp          7,200
170 7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp       10,500
171 7463 KHOTIJAH 03/01  Rp          5,000
172 7996 SRI REJEKI 03/01  Rp          5,000
173 7990 SOREP 03/01  Rp       11,500
174 7461 MARFU'AH 03/01  Rp          6,000
175 7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp       15,600
176 7489 ISMATUR 03/01  Rp          5,000
177 7492 NUR HANAH 03/01  Rp          9,500
178 7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp          5,000
179 8000 MUNASIFAH 03/01  Rp       10,000
180 7947 MARWAH 03/01  Rp       12,000
181 7444 HARTI 03/01  Rp          4,400
182 7462 AVI A 03/01  Rp       10,000
183 7994 EKO  03/01  Rp          2,000
184 7980 SUMI'AH 03/01  Rp          3,800
185 7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp          8,400
186 7981 ZUMAROH 03/01  Rp          4,500
187 7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp          4,400
188 7982 SITI PORWAH 03/01  Rp       13,000
189 7447 FATONAH 03/01  Rp          2,400
190 7490 AVI B 03/01  Rp       11,200
191 7442 KOMAR 03/01  Rp       17,000
192 7471 ROTUL 03/01  Rp          7,000
193 7987 TIYAH 03/01  Rp          6,000
194 7983 UMUL 03/01  Rp          6,500
195 7989 URIFAH 03/01  Rp          6,500
196 7446 SUTARI 03/01  Rp          4,000
197 7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp          4,100
198 7993 TARWIYAH 03/01  Rp          6,700
199 7977 PAHIR 03/01  Rp       10,000
200 7984 KHINDONAH 03/01  Rp          6,000
201 7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp          6,500
202 7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp       17,400
203 7440 KUTSIYAH 03/01  Rp       11,800
204 7988 TARSO 03/01  Rp                   -
205 7445 ZULEHO 03/01  Rp          8,500
206 7448 NUR JANAH 03/01  Rp          8,000
207 7443 NUR ENDAH 03/01  Rp          4,000
208 7468 ROHIM 03/01  Rp       10,000
209 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp          8,000
210 317 ABDUL HADI 02/02  Rp          6,000
211 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp          5,900
212 327 WAHYUDIN 02/02  Rp          5,000
213 323 NUR AFANDI 02/02  Rp          5,000
214 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   -
215 316 SUYUTI 02/02  Rp       15,000
216 313 MUKMININ 02/02  Rp          5,000
217 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                   -
218 322 JUMIRAH 02/02  Rp          5,600
219 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp       12,500
220 330 SUWARDI 02/02  Rp       17,500
221 325 AMINUDIN 02/02  Rp          3,500
222 329 MU’ATIB 02/02  Rp          8,000
223 332 MAWARDI 02/02  Rp          5,000
224 336 MAHMUDI 02/02  Rp       18,000
225 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                   -
226 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp          4,400
227 335 SUROSO 02/02  Rp          7,000
228 333 MUHTAROM 02/02  Rp          5,000
229 331 NUR KHASANI 02/02  Rp       12,800
230 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp       11,500
231 243 MAHFUD 02/02  Rp          7,000
232 242 SODIQIN 02/02  Rp          5,300
233 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp          7,000
234 244 NASORI 02/02  Rp          8,500
235 320 SABIT 02/02  Rp          7,500
236 252 BISRI 02/02  Rp          8,300
237 247 JAMBURI 02/02  Rp                   -
238 324 SISWOYO 02/02  Rp                   -
239 249 NANDHIN 02/02  Rp          2,500
240 254 NASRUDIN 02/02  Rp          4,500
241 260 SA’RONI 02/02  Rp          3,000
242 257 SA’UMI 02/02  Rp          5,000
243 314 ANGSOR 02/02  Rp          8,000
244 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp       12,500
245 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp       17,000
246 256 MURTADHO 02/02  Rp       10,000
247 264 SARNITI 02/02  Rp          6,000
248 176 TUGIRI 01/02  Rp          5,500
249 170 SUMARI 01/02  Rp          5,000
250 169 DANURI 01/02  Rp                   -
251 171 SUTRISNO 01/02  Rp                   -
252 174 NARIYO 01/02  Rp       10,000
253 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp          8,000
254 177 NUR  FATONI 01/02  Rp       11,000
255 259 SA’EH 01/02  Rp          3,000
256 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp          5,800
257 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   -
258 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp          5,000
259 179 MURSIDIN 01/02  Rp                   -
260 178 SUBARI 01/02  Rp       12,300
261 166 RIYANTO 01/02  Rp          9,500
262 168 BONTARI 01/02  Rp          4,000
263 158 NGATINI 01/02  Rp          5,000
264 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                   -
265 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   -
266 159 BUDIONO 01/02  Rp                   -
267 167 ASRO 01/02  Rp                   -
268 160 DA’AN 01/02  Rp          7,500
269 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp       12,500
270 162 NUR  AMIN 01/02  Rp       32,900
271 161 PURWATI 01/02  Rp       10,000
272 255 ABRORI 01/02  Rp                   -
273 263 BADRIYAH 01/02  Rp          4,000
274 262 SARIATI 01/02  Rp          5,000
275 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp       18,000
276 319 MUNDOR 01/02  Rp          5,000
277 258 A.SAKUR 01/02  Rp                   -
278 161 MANISAH    Rp          5,000
279 273 MUJIYAT    Rp                   -
280   SISWANTO    Rp       11,500
281 266 HARTANI    Rp          5,000
282   KHOLIL    Rp                   -
283 274 SAHARI    Rp          9,500
284 283 JAWAHIR    Rp                   -
285 287 SUTINI    Rp          1,500
286   MINDO    Rp                   -
287   JURI    Rp                   -
288 278 MUNTA    Rp                   -
289 284 AMIN SUBKHAN    Rp                   -
290 208 AMANAH 03/02  Rp          9,000
291 216 PARNI 03/02  Rp          2,000
292 213 BONALEM 03/02  Rp          7,000
293 211 ZAMRONI 03/02  Rp                   -
294 206 NUR KHAMID 03/02  Rp          8,500
295 210 GUNTORO 03/02  Rp          6,000
296 224 SHOLEHAH 03/02  Rp          9,000
297 217 ABRORI 03/02  Rp          7,500
298 225 MARDIYAH 03/02  Rp                   -
299 223 SYAHID 03/02  Rp          5,000
300 221 KASMAD 03/02  Rp       10,000
301 226 ERFAN 03/02  Rp                   -
302 222 A.MANAF 03/02  Rp                   -
303 228 FAHRUDIN 03/02  Rp       13,800
304 220 A.SHOFA 03/02  Rp       10,000
305 227 MASHITOH 03/02  Rp                   -
306 210 NGADI 03/02  Rp                   -
307 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                   -
308 215 BASYARI 03/02  Rp          7,000
309 209 SHOBIRIN 03/02  Rp          4,000
310 207 A.ROHMAN 03/02  Rp                   -
311 205 THOHAR 03/02  Rp       18,500
312 219 A.JALIL 03/02  Rp       11,000
313 218 SAMSUDIN 03/02  Rp       23,500
314 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp       10,000
315 133 ROFI’I 04/02  Rp          5,500
316 135 SOBRI 04/02  Rp       11,000
317 141 H.SA’AT 04/02  Rp       11,200
318 138 MASUDAH 04/02  Rp       10,000
319 134 FAHULUDIN 04/02  Rp          5,000
320 36 MUSTAQIM 04/02  Rp          6,200
321 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp          8,000
322 184 MUSBIHIN 04/02  Rp       16,500
323 248 A.SYAFIK 04/02  Rp          3,000
324 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                   -
325 185 ALI FUDIN 04/02  Rp          5,000
326 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                   -
327 250 SAEFUDIN 04/02  Rp          9,500
328 191 SUNDAKIR 04/02  Rp          5,000
329 186 MUNTARNI 04/02  Rp          2,000
330 192 SAERI 04/02  Rp                   -
331 181 SA’ID 04/02  Rp          9,400
332 183 NUR RODIN 04/02  Rp       10,000
333 139 FATIHIN 04/02  Rp       10,000
334 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp       13,000
335 143 BAREROH 04/02  Rp                   -
336 187 NUR YASIN 04/02  Rp       10,000
337 189 A.HADI 04/02  Rp       17,300
338 144 A.MANAF 04/02  Rp       10,000
339 142 FITA M. 04/02  Rp                   -
340 193 IHWAN    Rp       13,400
341 149 HANAFI    Rp       15,000
342 197 ROMADHON    Rp                   -
343 147 MUHAIMIN    Rp       15,000
344 196 NUR ROHIM    Rp       10,000
345 153 YOHI SONURO    Rp          5,000
346 150 KIP YANTO    Rp          3,000
347 156 NUR HOZIN    Rp       10,000
348 199 TAHMUDI    Rp          8,500
349 198 SHOLIKHAH    Rp          3,000
350 202 NUR KHOLIS    Rp                   -
351 195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   -
352 201 KHUMAEDI    Rp       10,000
353 203 SUBAIDI    Rp                   -
354 194 ALI MUJIB    Rp          7,000
355 288 SO'IMAH    Rp                   -
356 280 BASIR    Rp       71,500
357 279 ANDI    Rp          7,200
358 200 BAHRUL ULUM    Rp                   -
359 204 BADRUDIN    Rp       10,000
360 132 SAIMAN    Rp          5,000
361 145 WAHYUDI    Rp       10,000
362 231 AMIN SAKAJI    Rp       15,000
363 237 ROHMADI    Rp          5,000
364 121 BONASIR    Rp       20,000
365 130 ABDUL BASIT    Rp          7,500
366 126 SUMARI    Rp          6,000
367 229 ILYAS    Rp          8,500
368 234 DIYONO    Rp                   -
369 235 SUMYATI    Rp          5,000
370 239 UNTUNG JARI    Rp          5,000
371 238 BOHAI ROMI    Rp                   -
372 129 SUGKOWO     Rp       10,000
373 127 AMIN NASIR    Rp       10,000
374 232 SODIQIN     Rp          5,000
375 128 SANTOSO    Rp          4,000
376 131 SUKRON    Rp       15,400
377 123 SEHA BUDIN    Rp                   -
378 122 ROSIDIN    Rp       10,000
379 233 NUR CAHYO    Rp                   -
380 236 MASRUHiN    Rp       10,000
381   DARWATI    Rp          5,500
382 7457 SUMIATI 01/01  Rp          6,500
383 7460 ROMLAH 01/01  Rp          1,500
384 7459 SOPIYAH 01/01  Rp          3,400
385 7456 AROFAH 01/01  Rp          6,100
386 7782 SARMAH 01/01  Rp          6,200
387   HATI SETIAWATI 01/01  Rp          2,000
388 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp          4,800
389 7784 SUREP 01/01  Rp          8,000
390 7454 MARWIYAH 01/01  Rp          3,500
391 7777 SARIPAH 01/01  Rp       17,500
392 7783 TINA 01/01  Rp          6,500
393 7781 ISAH 01/01  Rp          5,500
394 7778 ATIK 01/01  Rp          2,900
395 7779 SOLATI 01/01  Rp          4,500
396 7776 WATI 01/01  Rp          8,400
397 7452 INDANAH 01/01  Rp          9,300
398 7780 ASIH 01/01  Rp          5,700
399 7773 PINTIYAH 01/01  Rp       18,900
400 7764 MUSRNIANA 01/01  Rp          5,300
401 7772 YANTI 01/01  Rp          5,000
402 7768 SAKDIYAH 01/01  Rp          5,500
403 7766 RUMINI 01/01  Rp          5,000
404 7767 ASPIYAH 01/01  Rp          6,000
405 7771 TAMI 01/01  Rp          5,000
406 7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp       11,500
407 7770 JANATIN 01/01  Rp          5,000
408 7762 MANITI 01/01  Rp          7,400
409 8032 AZIZAH 01/01  Rp          6,000
410 7451 BU NARTI 01/01  Rp       13,500
411 7763 SA'ATI 01/01  Rp          7,500
412 7774 SIPON 01/01  Rp          1,600
413 7453 CASLIMAH 01/01  Rp       18,000
414 8031 MUDRIKAH 01/01  Rp          4,400
415 8030 KHOTIMAH 01/01  Rp          4,500
416 7449 MISTIATUN 01/01  Rp          9,300
417 8628 ISMANAH 01/01  Rp          7,100
418 8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   -
419 7450 KOIMAH 01/01  Rp       10,000
420 8026 NUR AROPAH 01/01  Rp       19,600
421 7496 NUR HAYATI 01/01  Rp          5,000
422 8025 DAIROH 01/01  Rp          6,800
423 8029 ROHANAH 01/01  Rp          6,500
424 8036 ANIK 01/01  Rp          5,000
425 7494 NASEHAH 01/01  Rp          2,000
426 7495 MARFUATUN 01/01  Rp          3,900
427 7493 MUTOHAROH 01/01  Rp       13,600
428 8033 IDA 01/01  Rp          7,500
429 8034 MISIMAH 01/01  Rp          7,000
430 7761 YOYOK 01/01  Rp       11,700
431 7769 KHORIROH 01/01  Rp          1,800
432 8035 NURYATIN 01/01  Rp                   -
433 7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp       32,000
434 7690 TURAH IANAH 06/01  Rp          6,500
435 7697 ROWIYAH    Rp       25,000
436 7695 ZAENATON    Rp          6,500
437 7698 KOMARIYAH    Rp          7,600
438 7691 KHUSNUL KHOTIMAH    Rp          8,700
439 7758 KHOLIFAH    Rp          5,600
440 7696 KHUSUSIYAH    Rp       21,800
441 7502 FAIZIN    Rp       17,700
442 7749 ROJANAH    Rp          7,500
443 7506 KHOTIMAH  N    Rp          7,800
444 7787 NUR KHOMSAH    Rp       10,000
445 7533 TURYATI    Rp       10,000
446 7789 HALIMAH    Rp          6,500
447 7794 ANAH    Rp       11,500
448 7537 ISTIHAROH    Rp          5,000
449 7796 SOLEHAH    Rp          5,000
450 7795 KODER    Rp       30,000
451 7504 NUR AROPAH    Rp          8,500
452 7505 SITI MURNI    Rp          5,500
453 7699 AMANAH    Rp          6,900
454 7700 TUTIANAH    Rp       14,200
455 7485 BADRIYAH    Rp                   -
456 7692 KHOTIMAH  S    Rp          6,000
457 7689 PURNOMO    Rp       24,900
458 7756 WARTINI    Rp          5,700
459 7755 MUSLIMAH    Rp                   -
460 7694 HUNAINAH    Rp       12,000
461 7693 MUZAYANAH    Rp          5,000
462 7754 SAIDAH    Rp          6,100
463 7759 MURIPAH    Rp          2,400
464 7488 NOIMATON    Rp          6,000
465 7501 SARIATUN    Rp          5,200
466 7751 HAFIDHIN    Rp          4,900
467 7793 SUSILOWATI    Rp          5,800
468 7790 KHERIYAH    Rp          4,000
469 7788 AROPAH    Rp          2,900
470 7786 MUATI    Rp       10,000
471 7753 SARNO    Rp          3,000
472 7726 SOFIYAH    Rp       13,800
473 7750 YANTI    Rp       20,800
474 7792 ROFIATUN    Rp          7,000
475 7752 USWATUN HASANAH    Rp          6,100
476 7791 NAISAH    Rp       10,000
477 507 AHADAH    Rp       15,400
478 7760 MUAWANAH    Rp          4,000
479 7757 SAIMANAH    Rp          5,400
480 7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp          1,000
481 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp       17,400
482 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp       10,000
483 7722 M ANAS 04/01  Rp       11,000
484 7723 ABD MUFID 04/01  Rp          7,000
485 7721 UMANAP 04/01  Rp          7,000
486 7718 MUNAWAR 04/01  Rp          7,500
487 7503 PASOLI 04/01  Rp       11,000
488 7714 NUROHMAN 04/01  Rp       14,600
489 7703 ULINUHA 04/01  Rp       15,500
490 7717 ROHMAT 04/01  Rp          9,000
491 7713 NUR YATI 04/01  Rp       10,200
492 7702 MUNDHOAP 04/01  Rp       14,000
493 7710 SHOLIHIN 04/01  Rp       11,200
494 7709 H SLAMET 04/01  Rp       15,200
495 7711 NURUL AINI 04/01  Rp       17,400
496 7706 MASHURI 04/01  Rp          5,500
497 7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp          7,000
498 7683 ABD MANAF 04/01  Rp          5,000
499 7705 NASOHA 04/01  Rp          7,500
500 7546 HARNO 04/01  Rp          3,000
501 7554 TAHMUDIN 04/01  Rp       12,000
502 7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp          5,500
503 7687 MUADIN 04/01  Rp          8,000
504 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp          3,000
505 7708 YUSUP 04/01  Rp       15,100
506 7686 DHOPIRIN 04/01  Rp          5,000
507 7678 M HASAN 04/01  Rp       17,800
508 7682 ABU SAERI 04/01  Rp          7,000
509 7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp       25,000
510 7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp          8,500
511 7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp          4,300
512 7680 SAKDULLAH 04/01  Rp          2,500
513 7681 ROSIDAH 04/01  Rp       10,000
514 7685 MA'ID 04/01  Rp          2,000
515 7522 NASTAIN 04/01  Rp       10,000
516 7715 SAMSUDI 04/01  Rp          2,000
517 7720 WAHYUDIN 04/01  Rp          5,000
518 7547 ROZIKIN 04/01  Rp          6,500
519 7552 ABD LATIP 04/01  Rp       11,000
520 7549 MASTUR 04/01  Rp          4,900
521 7553 NUR HADI 04/01  Rp          3,000
522 7551 ALIMIN 04/01  Rp          5,000
523 7548 HAMDANAH 04/01  Rp                   -
524 7523 NAHDUDIN 04/01  Rp          9,000
525 7524 DUROH 04/01  Rp          6,900
526 7528 TOHARI 04/01  Rp          7,400
527 7497 DURI 04/01  Rp          5,800
528 7508 SOPIYAN 04/01  Rp          5,800
529 7521 AMINUDIN 04/01  Rp          5,100
530 7531 JUMADI 04/01  Rp          4,000
531 7527 A MUHSIN 04/01  Rp          7,500
532 7500 ASRORI 04/01  Rp       12,500
533 7529 NASRUDIN 04/01  Rp          5,000
534 7525 SOBIRIN 04/01  Rp          4,900
535 7526 A KHAMID 04/01  Rp          4,000
536 7523 ALI MALIKI 04/01  Rp          5,000
537 7701 KOMARUDINN 04/01  Rp       16,200
538   KHUDAEFAH 04/01  Rp                   -
539 7499 DASAAN 04/01  Rp          5,000
540 7716 MUSLIH 04/01  Rp       13,500
541 7704 ISMAIL 04/01  Rp          7,500
542 7679 ABU SAID 04/01  Rp          5,400
543 7677 MISKIYAH 04/01  Rp                   -
544 7719 ZUHRI 04/01  Rp       17,500
545 7788 ZARKONI 04/01  Rp       14,000
JUMLAH  Rp  3,973,100
Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: