Laporan Koin Plumbon Maret 2 Th 2018

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2137 MISHARI 02/03  Rp                    3.200
2 2142 PURYONO 02/03  Rp                    4.700
3 2138 GINAH 02/03  Rp                    4.700
4 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                    3.000
5 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                             -
6 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
7 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                             -
8 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                    6.000
9 2120 BONTARI 02/03  Rp                    5.300
10 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                    3.200
11 2117 SUHARNO 02/03  Rp                    3.000
12 2141 SUMADI 02/03  Rp                    3.000
13 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                    5.000
14 2140 NARDI 02/03  Rp                    5.000
15 2144 CARMO 02/03  Rp                    2.000
16 2148 KASNARI 02/03  Rp                    2.900
17 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                 11.200
18 2149 TUNARI 02/03  Rp                    6.000
19 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                             -
20 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                 15.000
21 5402 HJ. MARIYAM    Rp                    5.000
22   JAMILAH    
23 5400 HARTINI    Rp                    2.000
24 5477 SA'AN    Rp                 16.100
25 5405 SENEMAN    Rp                 10.500
26 5442 MISNAH    
27 5439 ISTIQOMAH    Rp                 10.000
28 5437 RUSDIANTO    
29 5401 SLAMET MISMI    Rp                    5.000
30 5438 TURIPAH    Rp                    7.000
31 5441 ROSO YUNI    Rp                 10.000
32   ABU YAKUB    Rp                 10.000
33   ROSO TI'AH    
34 5476 MISADI    Rp                 15.000
35   NARTI    Rp                    5.600
36 5405 SOPIYAH    Rp                    5.000
37 5474 SUYONO    
38 5433 AHMAD ROSIDIN    Rp                 11.400
39 5475 MUSTOFA    Rp                    7.800
40 5443 ASRORI    Rp                    4.000
41 5444 CAHYONO    
42 5470 SUWONDO    
43 5434 MISBAN    Rp                 11.600
44 5399 MISLANI    Rp                 12.700
45 5397 HJ. SUHARTI    Rp                 22.900
46 5406 M. SUBKHAN    Rp                 10.000
47 5440 TARIYO    
48 5404 HARTOYO    
49 2233 Kiptiyah 01/01  Rp                 12.000
50 2264 Nasikhin 01/01  Rp                    6.400
51 2266 Munip 01/01  Rp                    4.200
52 2267 Tsaniyatul masrikhah 01/01  Rp                    6.000
53 2259 Basir 01/01  Rp                    4.000
54 2186 Tohirin 01/01  Rp                    5.800
55 2296 Imron 01/01  Rp                    6.100
56 2192 Masrudin 01/01  Rp                    5.000
57 2295 Agus arjito 01/01  Rp                 19.900
58 2243 Aji darmawan 01/01  Rp                    2.500
59 2215 Kasbi 01/01  Rp                             -
60 2189 Jazariyah 01/01  Rp                 14.500
61 2303 Akhyarudin 01/01  Rp                    9.000
62 2301 Makhrozi 01/01  Rp                             -
63 2196 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
64 2302 Sugito 01/01  Rp                    1.500
65 2191 Subkhi 01/01  Rp                             -
66 2268 Akhmad mudzakir 01/01  Rp                    7.200
67 2263 Ruqoyah 01/01  Rp                    6.600
68 2265 Maliki 01/01  Rp                 10.000
69 2293 Masrukhan 01/01  Rp                 14.500
70 2194 Pasriah 01/01  Rp                    7.100
71 2193 Sundari 01/01  Rp                 13.300
72 2241 Fatonah 01/01  Rp                             -
73 2298 Sugiyanto 01/01  Rp                    3.700
74 2195 Maulud 01/01  Rp                    3.000
75 2238 Irawan 01/01  Rp                             -
76 2262 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
77 2260 Samsudin 01/01  Rp                 12.800
78 2236 Parni  01/01  Rp                    3.500
79 2242 Busro 01/01  Rp                    2.400
80 2380 Yasir 02/01  Rp                             -
81 2381 Asikin 02/01  Rp                    5.000
82 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 21.200
83 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
84 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                             -
85 2394 Sholeh 02/01  Rp                             -
86 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
87 2902 A Jazuli 02/01  Rp                    5.000
88 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                    5.000
89 2392 Khumaidi 02/01  Rp                    5.000
90 2389 Sofiyah 02/01  Rp                    8.500
91 2390 Ghufron 02/01  Rp                    7.000
92 2395 Zaenah 02/01  Rp                    5.000
93 2903 Sukadi 02/01  Rp                    6.500
94 2384 Wahyudin 02/01  Rp                    5.000
95 2909 Sutiatun 02/01  Rp                             -
96 2388 Ngahadi 02/01  Rp                             -
97 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                             -
98 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                    5.000
99 2373 Nasirin 02/01  Rp                             -
100 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 17.000
101 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                    9.000
102   Karmin 01/01  Rp                             -
103 2185 Rekhwan 01/01  Rp                    7.000
104 2239 Abdul Muslih 01/01  Rp                    7.500
105 2187 Witri 01/01  Rp                             -
106 2299 Sunardi 01/01  Rp                    7.300
107 2379 Yasin 02/01  Rp                    5.000
108 2374 Sutiyah 02/01  Rp                    5.000
109 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
110 2385 Ehsan 02/01  Rp                    5.000
111 2383 Khafidhin 02/01  Rp                    5.000
112 2376 Rohmat 02/01  Rp                             -
113 2372 Abidin 02/01  Rp                    6.000
114   Sukiman 02/01  Rp                             -
115 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
116 2910 Nafair 02/01  Rp                             -
117 2912 Mashuri 02/01  Rp                    5.000
118 2382 Sudari 02/01  Rp                    5.000
119 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                             -
120 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                    6.000
121 2906 Muslihun 02/01  Rp                             -
122 2396 So’adi 02/01  Rp                    5.000
123 2209 Saminah 01/01  Rp                             -
124 2244 Surati 01/01  Rp                    5.000
125 2237 A Mudhofir 01/01  Rp                    8.500
126 2235 Jazuri 01/01  Rp                             -
127 2297 Abdul Rokhim 01/01  Rp                    3.500
128 2258 Solikhan 01/01                             
129   Askuri 01/01  Rp                    3.500
130 2188 Kusminah 01/01  Rp                             -
131 2240 Aqiyas 01/01  Rp                    8.500
132 2294 Arifin 01/01  Rp                             -
133 2304 Amari 01/01  Rp                             -
134   Sardi 01/01  Rp                             -
135 2059 Fauzi 03/01  Rp                             -
136 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 10.000
137 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
138 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
139 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
140 2045 Wahidin 03/01  Rp                    3.500
141 2050 Musyarofah 03/01  Rp                    9.300
142   Masrukhan 03/01  Rp                 16.000
143 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 25.200
144 2047 Jamil 03/01  Rp                    5.500
145 2048 Syafi’i 03/01  Rp                             -
146 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
147 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
148 2051 K Syarif 03/01  Rp                    7.400
149 2082 Ma’mun 03/01  Rp                    5.000
150 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
151 2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
152 2041 Fadhilah 03/01  Rp                    2.700
153 2052 Asmawi 03/01  Rp                    7.500
154 2085 Khudri 03/01  Rp                    5.000
155   Tamsari 03/01  Rp                             -
156 2081 h. Kamal 03/01  Rp                    6.400
157 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                    4.200
158 2060 Mahri 03/01  
159 2367 Karom 02/01  
160 2365 Nur Hidayah 02/01  
161 2377 Farikhah 02/01  
162 2378 Nasukhin 02/01  
163 2368 Mukhsin 02/01  
164 2369 Kamal 02/01  Rp                 19.000
165 2901 Berur 02/01  
166 2331 Sugeng 02/01  
167 2391 Misdik 02/01  
168   Shohib 02/01  
169   Aliyah 02/01  
170 2398 zumno 02/01  Rp                    7.500
171 2907 Ta'adi 02/01  Rp                    5.100
172 2084 Ahmad.yusuf 03/01  
173   MAKHRUS 03/01  
174   KARMIN    Rp                    4.600
175 2308 TUHRI 01/03  Rp                    7.500
176 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                             -
177 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
178 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                             -
179 2127 YASIR 01/03  Rp                             -
180 2129 TUAMAN 01/03  Rp                             -
181 2136 KASMURI 01/03  Rp                    5.000
182 2133 SURIPTO 01/03  Rp                    5.000
183 2314 HARSONO 01/03  Rp                    5.000
184 2135 BONASIR 01/03  Rp                    2.000
185 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                    3.000
186 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                             -
187 2132 JUWARTI 01/03  Rp                    5.000
188 2311 BASARI 01/03  Rp                    2.000
189 2315 SALTIAH 01/03  Rp                             -
190 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                             -
191 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
192 2125 HERMANTO 01/03  Rp                    8.000
193 2312 SURAI 01/03  Rp                    3.000
194 2305 JUARNING 01/03  Rp                    6.000
195 2310 SONATUN 01/03  Rp                    5.000
196 2115 SUNARTI 01/03  Rp                    7.000
197 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                    2.200
198 2131 MARYATUN 01/03  Rp                 14.500
199 2306 SARTINAH 01/03  Rp                    5.300
200 2316 TARYUMI 01/03  Rp                    4.000
201 2345 INAYAH 01/03  Rp                    8.000
202 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                    5.000
203 2342 WILAYAH 01/03  Rp                    7.000
204 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                    4.500
205 2349 SURIYAH 01/03  Rp                    6.700
206 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                    3.000
207 2344 ERNA 01/03  Rp                    5.000
208 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                    5.000
209 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                             -
210 2350 ROHMAH 01/03  Rp                    7.000
211 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
212 5421 TUAMAN    Rp                    5.000
213 5465 SIRIN    Rp                    4.100
214 5425 BUDI SETIAWAN    Rp                    3.000
215 5457 RATMI    Rp                    2.000
216 5410 MARYATI    Rp                             -
217 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN    Rp                    7.500
218 5424 JALAL    Rp                    6.100
219 5420 SANTO    Rp                    7.900
220 5427 MUSIRAN    Rp                             -
221 5464 JONO    Rp                    5.100
222 5463 USMAN    Rp                    3.600
223 5430 M.SUBKHI    Rp                    5.000
224 5468 TUSRO    Rp                             -
225 5432 YAHRI    Rp                    6.000
226 5458 MUYONO    Rp                    3.000
227 5466 NUR RANDI    Rp                             -
228 5413 KUSNADI    Rp                    5.000
229 5426 AMINNUDIN    Rp                             -
230 5428 TURIAH    Rp                    5.000
231 5419 SUJINAH    Rp                    4.000
232 5411 SUYONO    Rp                    6.300
233 5460 NUR ABIDIN    Rp                             -
234 5422 TUADI    Rp                             -
235 5429 KOMARI    Rp                    5.000
236 5431 MUKHARI    Rp                    3.000
237 5423 SURIP    Rp                             -
238 5049 TONO    Rp                    4.500
239 5416 SUNYOTO    
240   PATOYAH    
241   SOFIATUN/SEKAR    
242 5478 JUWARIYAH    Rp                    6.000
243 2152 KATRIYAH    Rp                    7.500
244 2153 RUMIAH    Rp                 14.900
245 2150 HARNI    Rp                    4.500
246 2158 SRINI    Rp                             -
247 5459 MUH AFID    Rp                 15.200
248 2154 NGATIYAH    Rp                 14.000
249 5461 SOFIATUN/SEKAR    Rp                    9.000
250   SUNDARMI    Rp                    5.000
251 5473 MULYANI    Rp                 10.500
252 2156 NGARIPEN    Rp                 12.000
253 5462 PARNO    Rp                    2.500
254 2159 SENIMAN    Rp                             -
255 5415 RIYOSO    Rp                 10.000
256 2160 MAHYATI    Rp                    7.000
257 2157 SALMANAH    Rp                 12.000
258 5471 SAYUTI    Rp                    5.500
259   MISTIYAH    Rp                    6.600
260   BASIR    Rp                    3.000
261 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                    9.000
262 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
263 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                             -
264 2284 JEMI 05/01  Rp                 42.000
265 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 33.000
266 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                    5.000
267 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                    7.400
268 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 20.000
269 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 26.700
270 2335 BASUKI 05/01  Rp                 10.500
271 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                    8.500
272 2286 ANWAR 05/01  Rp                    4.000
273 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
274 2323 SU’UD 05/01  Rp                    2.000
275 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
276 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
277 2281 TARIATI 05/01  Rp                 15.000
278 2324 MASKUR 05/01  Rp                    7.000
279 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                             -
280 2327 NASIROH 05/01  Rp                    2.000
281   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
282 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 11.300
283 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 12.500
284 2356 ASIYAH 05/01  Rp                 13.000
285 2358 MASRURI 05/01  Rp                 20.500
286 2354 KUSNO 05/01  Rp                 10.000
287 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 28.000
288 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                    5.000
289 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                             -
290 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                             -
291 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                             -
292 2924 MUSLIH 06/01  Rp                    4.000
293 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 10.000
294 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                    5.000
295 2936 MANAN 06/01  Rp                    3.000
296 2318 SUBKHI 05/01  Rp                             -
297 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
298 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                    2.600
299 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                             -
300 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
301 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
302 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
303 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                    5.000
304 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                    5.000
305 2915 SRI 06/01  Rp                             -
306 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 10.300
307 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 11.000
308 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                             -
309 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                    5.000
310 2934 TARYUDI 06/01  Rp                             -
311 2332 PAHRONI 04/01  Rp                 10.000
312 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                    5.000
313 2076 NAHROWI 04/01  Rp                    5.000
314 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                    5.600
315 2095 IMRON 04/01  Rp                    6.000
316 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                    3.800
317 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
318 2104 AMINUSIYAH 04/01  Rp                 11.000
319 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                    7.500
320 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                    7.500
321 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                             -
322 2941 YARKONI 04/01  Rp                             -
323 2065 NARIYO 04/01  Rp                    6.700
324 2074 MURTADHO 04/01  Rp                    6.600
325 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                    5.000
326 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                    7.000
327 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                    7.000
328 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                 10.000
329 2068 MAHMUD 04/01  Rp                    8.000
330 2099 SUKARDI 04/01  Rp                    6.600
331 2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
332 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
333 2102 KHANAFI 04/01  Rp                 10.000
334 2070 NAWAWI 04/01  Rp                    7.000
335 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
336 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                    3.200
337 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                    5.000
338 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                    5.600
339 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
340 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
341 2928 TSANI 06/01  Rp                    4.500
342 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
343   ROMBIYAH 06/01  Rp                    3.000
344   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 10.000
345 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 11.400
346 2066 SHOLEH 04/01  Rp                    5.500
347 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
348 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                 10.600
349 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
350 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
351 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                             -
352 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
353 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                    8.200
354 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                             -
355 2065 KARYOTO 04/01  Rp                    5.000
356   KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
357 2075 NADHIROH 04/01  Rp                 16.500
358   MUANAH 04/01  Rp                             -
359   ZUM 04/01  Rp                             -
360   KHOLIL 06/01  Rp                             -
361 2937 MASUDI 06/01  Rp                    6.000
362 2927 MAKMURI 06/01  Rp                    7.000
363 2357 SLAMET 05/01  Rp                    8.000
364 2363 KHAIRI 05/01  Rp                 15.500
365 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
366 2329 SOFYUDIN 05/01  Rp                 26.700
367 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                    8.300
368 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                             -
369 2337 IMRON 05/01  Rp                 38.700
370 2322 MAKSUM 05/01  Rp                             -
371 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                    6.000
372   MUSRIAH 05/01  Rp                    9.000
373 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
374   HAMBA ALLAH    Rp                             -
375 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                    1.200
376 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: