Laporan Koin Rowosari Maret 2 Th.2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1   HJ HANIK 02/03  Rp                             -
2 792 HJ HAMDANAH 02/03  Rp                 40.000
3 664 JANAH 02/03  Rp                    5.000
4 661 FELI 02/03  Rp                 15.500
5 6802 TINAH 02/03  Rp                 10.000
6 6803 MUGINTI 02/03  Rp                    7.000
7 646 MURNI (N) 02/03  Rp                 10.000
8 638 SAROFAH 02/03  Rp                 20.000
9 646 ROFIATUN 02/03  Rp                    7.000
10 789 HJ SUNITI 02/03  Rp                    5.000
11 670 MUANAH 02/03  Rp                 15.000
12 6740 BAWON 02/03  Rp                    6.000
13 6801 RATIYAH 02/03  Rp                             -
14 668 WASIYAH 02/03  Rp                             -
15 669 BADRIYAH 02/03  Rp                    5.000
16 6808 ROHMI 02/03  Rp                    7.500
17 6805 MAKROMAH 02/03  Rp                    5.000
18 693 NURIYAH 02/03  Rp                    5.000
19 6811 HARTI 02/03  Rp                    6.000
20   BATUN 02/03  Rp                             -
21 663 RIATI 02/03  Rp                    5.000
22 6801 RONDIYAH 02/03  Rp                    5.000
23 6739 SUTI'AH 02/03  Rp                             -
24   MURNI (S) 02/03  Rp                             -
25 672 YATIN 02/03  Rp                    5.000
26 6730 SARMINI 02/03  Rp                             -
27 6804 MISTONAH 02/03  Rp                    5.000
28 6812 LASMI 02/03  Rp                    5.000
29 662 SIKUS 02/03  Rp                    9.000
30 6810 SURTINI 02/03  Rp                             -
31 6809 URIYAH 02/03  Rp                    5.000
32   JUWITAH 02/03  
33 625 SARNI 01/03  Rp                             -
34   KABOL 01/03  Rp                             -
35 631 NARWATI 01/03  Rp                    4.000
36 784 REPATI 01/03  Rp                    5.000
37 6787 ROMDONAH 01/03  Rp                             -
38 628 MARTINI 01/03  Rp                    5.000
39 6782 KARTI 01/03  Rp                    5.000
40 6778 SURYATI 01/03  Rp                    5.000
41 626 KHOLIPAH 01/03  Rp                    8.000
42 6732 HARTINI 01/03  Rp                             -
43 6779 WITRI 01/03  Rp                             -
44 627 FATIMAH 01/03  Rp                    5.000
45 6781 TRIAT 01/03  Rp                    5.000
46 6731 BAWON 01/03  Rp                             -
47   SRIANAH 01/03  Rp                             -
48 6777 PAROYAH 01/03  Rp                             -
49 630 NGATINI 01/03  Rp                             -
50 634 SIRU 01/03  Rp                    5.000
51 6758 WARYUNI 01/03  Rp                             -
52 6786 ROSTINI 01/03  Rp                             -
53 6783 ATIK 01/03  Rp                 11.000
54 6780 CASANAH 01/03  Rp                    5.000
55 636 UMI 01/03  Rp                             -
56 632 WATMI 01/03  Rp                    5.000
57 6733 WASILAH 01/03  Rp                             -
58 633 ISROWIYAH 01/03  Rp                    5.000
59 629 RUROH 01/03  Rp                             -
60 8785 MUYANAH 01/03  Rp                    5.000
61   RIYADIN 01/03  Rp                             -
62 666 LESTARI 01/03  Rp                             -
63 6735 CESWANTI 01/03  Rp                    5.000
64 6737 RIRIH 01/03  Rp                 10.000
65 680 SINGGIH PRAPTO    Rp                    6.000
66 770 NURROHMAN    Rp                    5.000
67 740 JARNO    Rp                    4.500
68 674 TAMAT    Rp                    3.000
69 676 BASAR    Rp                    4.500
70 749 ABD KHOLIK    Rp                    7.400
71   SUYONO    Rp                    3.000
72 683 MUNAWIR    Rp                    4.000
73   H MUNTAMAH    Rp                    7.000
74   SARATUN    Rp                    6.000
75 673 MUSLIYAH    Rp                 20.400
76 679 SAUDI    Rp                 47.400
77 678 TOHIRIN    Rp                    5.800
78 684 MARSONO    Rp                    4.900
79 748 MAHMUDI    Rp                 16.000
80 787 RUNI 03/03  Rp                 10.000
81 671 MONARI 03/03  Rp                    4.000
82 656 ZUHRI 03/03  Rp                    5.000
83 665 ANIS 03/03  Rp                             -
84 790 DUL NASIR 03/03  Rp                 15.000
85 667 AGUS 03/03  Rp                             -
86 695 H SLAMET 03/03  Rp                 10.000
87 1640 MISTONO TARTI 03/03  Rp                    5.000
88 795 MISTONO TEMU 03/03  Rp                 15.000
89 659 PONIMAN 03/03  Rp                             -
90   ROHIM 03/03  Rp                 13.000
91 781 BASRI 03/03  Rp                 10.300
92   TONAH 03/03  Rp                    7.200
93   RIPAH 03/03  Rp                    6.000
94   DATUN 03/03  Rp                    5.000
95   ROMYATI 03/03  
96 788 JAYERI 03/03  
97 791 DANANG 03/03  
98 869 SARMANI 03/03  
99 868 MUHLISIN 03/03  
100 760 M FATONI    Rp                    7.500
101 773 WALUYO    Rp                 11.900
102 768 AMIN    Rp                 10.300
103   TRISNO    Rp                    6.000
104 811 ABU KHAERI    Rp                 10.100
105 762 MUSTAKIM    Rp                 15.600
106 761 MESRIPAH    Rp                    7.000
107 805 FAHRUROZI    Rp                 15.000
108 159 HARYANTO    Rp                    7.000
109 758 SOFYAN    Rp                    5.000
110 780 BURIYAH    Rp                 25.000
111 806 BASAR    Rp                 20.800
112 813 NGALIMI    Rp                 10.100
113 176 MUSYAROFAH    Rp                 13.000
114 810 SIMOL    Rp                    3.000
115 644 NUR KHOLIK    Rp                    5.500
116   SALIYO    
117 766 ARIFIN     Rp                 15.600
118 807 DAMANHURI    Rp                    7.000
119 779 MUHLISIN    Rp                    9.000
120 777 NGATIMAH    Rp                    9.200
121 769 SANTI    Rp                 10.000
122 815 SUROTO    Rp                    4.200
123 816 MUAWANAH    Rp                    8.000
124 808 SATARI    Rp                    4.000
125 637 HUSEN    Rp                    3.000
126 655 MUHTADIN    Rp                 10.500
127 812 YATEN    Rp                 15.500
128 774 MUHADI    Rp                    3.000
129 778 SUPADI    Rp                    5.000
130 809 KHAERON    Rp                 20.900
131 775 ROHANI    
132 739 DURROHIM 02/04  Rp                    2.500
133 826 ROHANNAH 02/04  Rp                    2.500
134 831 FAUZAN 02/04  Rp                    9.000
135   TIANAH 02/04  Rp                    2.500
136   TUSRIAH 02/04  Rp                             -
137 742 SOLIHIN 02/04  Rp                             -
138   ERNA 02/04  Rp                    2.500
139 940 WARSIYAH 02/04  Rp                    2.500
140 736 NUR HAMID 02/04  Rp                    2.500
141 741 SENEMAN 02/04  Rp                    2.500
142   HINDUN 02/04  Rp                    2.500
143 823 M HIDAYAH 02/04  Rp                    2.500
144 743 SAERI 02/04  Rp                    3.000
145 825 KHADIST 02/04  Rp                    6.000
146 830 MAEMUNAH 02/04  Rp                    2.500
147 740 JAWARTI 02/04  Rp                    2.500
148 737 ABDUL NASIR 02/04  Rp                    2.500
149 738 KHOMSANI 02/04  Rp                    2.500
150   ALIYAH 02/04  Rp                             -
151 839 RASTIYAH 02/04  Rp                    2.500
152   SITI HINDUN 02/04  Rp                             -
153   ATI 02/04  Rp                             -
154 728 SUNARIYAH 02/04  Rp                 48.000
155   SANATTUN 02/04  Rp                    2.500
156 836 ROSADI 02/04  Rp                    2.500
157 824 KHUZAEMAH 02/04  Rp                    9.800
158 736 MARLINA 02/04  Rp                    2.500
159   KHASIKIN 02/04  Rp                    6.000
160 819 MISRAD 02/04  Rp                    3.000
161   RUMIJAH 02/04  Rp                    2.500
162 827 NING ROZIAH 02/04  Rp                 10.400
163   NAISAH 02/04  Rp                    2.000
164 744 ZUPAD 02/04  Rp                 20.000
165   JUMILAH 02/04  Rp                             -
166 828 SUKARMAN 02/04  Rp                    3.900
167 829 NGASMIN 02/04  Rp                    8.000
168    BAWON 4/3  Rp                             -
169   ARTI 4/3  Rp                    5.000
170   KUSTIYAH 4/3  Rp                    5.000
171 6763 WARSITI 4/3  Rp                    5.000
172 6849 TARMI 4/3  Rp                    3.000
173 6758 NUR KHASANAH 4/3  Rp                             -
174 6760 KOMYANAH 4/3  Rp                             -
175 6851 NGATUN 4/3  Rp                    5.000
176 6755 TUSIYEM  4/3  Rp                             -
177   ROPIKOH 4/3  Rp                 15.000
178 803 YAYUK 4/3  Rp                             -
179 795 ROZIZAH 4/3  Rp                    5.000
180 6753 KHUZAEMAH 4/3  Rp                             -
181 798 NUR HIDAYAH 4/3  Rp                             -
182 793 TUTIK 4/3  Rp                    5.000
183 764 WARNI SLAMET 4/3  Rp                             -
184 797 SUWARNI 4/3  Rp                             -
185 799 SRIANAH 4/3  Rp                    5.000
186 6762 KIPTIYAH 4/3  Rp                 15.000
187 6856 RUMINAH 4/3  Rp                             -
188 6757 NURUL    Rp                    5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: