Laporan Koin Plumbon April 1 Tahun 2018

2233 Kiptiyah 01/01  Rp                             -
2264 Nasikhin 01/01  Rp                             -
2266 Munip 01/01  Rp                             -
2267 Tsaniyatul masrikhah 01/01  Rp                             -
2259 Basir 01/01  Rp                             -
2186 Tohirin 01/01  Rp                             -
2296 Imron 01/01  Rp                             -
2192 Masrudin 01/01  Rp                             -
2295 Agus arjito 01/01  Rp                    7.300
2243 Aji darmawan 01/01  Rp                    3.500
2215 Kasbi 01/01  Rp                             -
2189 Jazariyah 01/01  Rp                    7.000
2303 Akhyarudin 01/01  Rp                             -
2301 Makhrozi 01/01  Rp                 51.100
2196 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
2302 Sugito 01/01  Rp                             -
2191 Subkhi 01/01  Rp                             -
2268 Akhmad mudzakir 01/01  Rp                             -
2263 Ruqoyah 01/01  Rp                             -
2265 Maliki 01/01  Rp                             -
2293 Masrukhan 01/01  Rp                             -
2194 Pasriah 01/01  Rp                             -
2193 Sundari 01/01  Rp                             -
2241 Fatonah 01/01  Rp                             -
2298 Sugiyanto 01/01  Rp                             -
2195 Maulud 01/01  Rp                             -
2238 Irawan 01/01  Rp                             -
2262 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
2260 Samsudin 01/01  Rp                             -
2236 Parni  01/01  Rp                             -
2242 Busro 01/01  Rp                             -
2380 Yasir 02/01  Rp                             -
2381 Asikin 02/01  Rp                             -
2911 Muhaimin 02/01  Rp                             -
2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
2394 Sholeh 02/01  Rp                             -
2908 Rohman 02/01  Rp                             -
2902 A Jazuli 02/01  Rp                             -
2366 Yamah Sari 02/01  Rp                    6.000
2392 Khumaidi 02/01  Rp                             -
2389 Sofiyah 02/01  Rp                    9.100
2390 Ghufron 02/01  Rp                    7.000
2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
2903 Sukadi 02/01  Rp                    7.000
2384 Wahyudin 02/01  Rp                             -
2909 Sutiatun 02/01  Rp                             -
2388 Ngahadi 02/01  Rp                             -
2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                             -
2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                             -
2373 Nasirin 02/01  Rp                             -
2905 Agus Salim 02/01  Rp                             -
2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
  Karmin 01/01  Rp                             -
2185 Rekhwan 01/01  Rp                    4.200
2239 Abdul Muslih 01/01  Rp                             -
2187 Witri 01/01  Rp                             -
2299 Sunardi 01/01  Rp                             -
2379 Yasin 02/01  Rp                    5.000
2374 Sutiyah 02/01  Rp                    5.000
2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
2385 Ehsan 02/01  Rp                    5.000
2383 Khafidhin 02/01  Rp                    5.000
2376 Rohmat 02/01  Rp                    2.200
2372 Abidin 02/01  Rp                    6.000
  Sukiman 02/01  Rp                             -
2397 Sopiyah 02/01  Rp                    2.000
2910 Nafair 02/01  Rp                             -
2912 Mashuri 02/01  Rp                             -
2382 Sudari 02/01  Rp                             -
2904 Nur Khamid 02/01  Rp                             -
2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                             -
2906 Muslihun 02/01  Rp                             -
2396 So’adi 02/01  Rp                             -
2209 Saminah 01/01  Rp                             -
2244 Surati 01/01  Rp                             -
2237 A Mudhofir 01/01  Rp                 10.000
2235 Jazuri 01/01  Rp                             -
2297 Abdul Rokhim 01/01  Rp                             -
2258 Solikhan 01/01  Rp                             -
  Askuri 01/01  Rp                             -
2188 Kusminah 01/01  Rp                             -
2240 Aqiyas 01/01  Rp                             -
2294 Arifin 01/01  Rp                             -
2304 Amari 01/01  Rp                             -
  Sardi 01/01  Rp                             -
2059 Fauzi 03/01  Rp                             -
2061 Nafsiyah 03/01  Rp                             -
2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
2077 Saroh 03/01  Rp                             -
2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
2045 Wahidin 03/01  Rp                             -
2050 Musyarofah 03/01  Rp                             -
  Masrukhan 03/01  Rp                             -
2080 Rofi’i 03/01  Rp                             -
2047 Jamil 03/01  Rp                             -
2048 Syafi’i 03/01  Rp                             -
2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                             -
2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
2041 Fadhilah 03/01  Rp                    7.900
2052 Asmawi 03/01  Rp                             -
2085 Khudri 03/01  Rp                             -
  Tamsari 03/01  Rp                             -
2081 h. Kamal 03/01  Rp                             -
2087 Nur Rofik 03/01  Rp                             -
2060 Mahri 03/01  Rp                             -
2367 Karom 02/01  Rp                             -
2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                             -
2377 Farikhah 02/01  Rp                    5.000
2378 Nasukhin 02/01  Rp                             -
2368 Mukhsin 02/01  Rp                             -
2369 Kamal 02/01  Rp                             -
2901 Berur 02/01  Rp                             -
2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
2391 Misdik 02/01  Rp                             -
  Shohib 02/01  Rp                             -
  Aliyah 02/01  Rp                             -
2398 zumno 02/01  Rp                             -
2907 Ta'adi 02/01  Rp                             -
2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                             -
  MAKHRUS 03/01  Rp                             -
  KARMIN    Rp                             -
2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                    7.400
2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 11.900
2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 12.000
2162 DEMYATI 2/2  Rp                 10.000
2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                    5.000
2244 TIYAMAH 2/2  Rp                    3.000
  MUNARYO 2/2  Rp                             -
2253 AIDIN 2/2  Rp                    5.000
2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                    4.500
2256 NGATMAN 2/2  Rp                    4.500
2252 GUFRON 2/2  Rp                    8.500
2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                    5.000
2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                    5.200
2161 NASHOKHA 2/2  Rp                             -
2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                    3.800
2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                    6.200
  MUHLISIN 2/2  Rp                             -
2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                    5.000
2171 MASTUR 2/2  Rp                    4.300
2163 NURHADI 2/2  Rp                 17.800
2172 SETYOHADI 2/2  Rp                             -
2166 ASNAWI 2/2  Rp                    5.000
2219 TUKIJAN 2/2  Rp                    5.000
2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                    6.800
2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 13.000
2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                 10.000
2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                    3.000
2227 PURNOMO 3/2  Rp                    2.100
2278 NANGSO 3/2  Rp                    5.000
2232 MUNAH 3/2  Rp                    4.200
2275 ALTONAH 3/2  Rp                    7.700
2230 JUHARI 3/2  Rp                 90.000
2269 SAMIRAH 3/2  Rp                    5.000
2297 SUROSO 3/2  Rp                    7.000
2274 KURDI 3/2  Rp                    2.000
  SAMUDIN 3/2  Rp                    7.500
  SAMSU 3/2  Rp                    4.000
2280 TUDIRON 3/2  Rp                    5.000
  SUBKHAN 3/2  Rp                             -
2254 ROMADHON 1/2  Rp                    7.000
2214 ZAENAL MUTAQIN 1/2  Rp                 15.000
2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                             -
2198 IKHSAN 1/2  Rp                    6.500
2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
2205 MUKANAH 1/2  Rp                             -
2197 TOHARI 1/2  Rp                    5.500
2203 TOKHARI 1/2  Rp                    4.000
2204 MISATUN 1/2  Rp                    2.000
2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                    8.500
2174 PARIHIN 1/2  Rp                    7.500
2175 DRIYAH 1/2  Rp                    5.000
2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                    7.000
2177 NURIYAH 1/2  Rp                    2.500
2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                    5.000
2184 SAMI’AN 1/2  Rp                 13.500
2183 SATIAH 1/2  Rp                    3.000
2180 SA’DI 1/2  Rp                 10.000
2179 KHOZIN 1/2  Rp                    5.000
2181 TAUHID 1/2  Rp                    9.500
2208 MAKHALI 1/2  Rp                    7.000
2206 BASARI 1/2  Rp                    7.500
2212 IRFANDI 1/2  Rp                 17.000
2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                 10.000
2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                 15.000
2221 RUSDI 3/2  Rp                    7.000
2272 MANAH 3/2  Rp                             -
2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                    5.000
2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
2229 TAMAMIN 3/2  Rp                    6.000
2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
2210 SURYANTO 3/2  Rp                    3.000
2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                    7.000
2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                    6.000
2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                    2.000
2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                 15.000
2225 SUYUDI 3/2  Rp                    5.000
2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
2291 RONDIYAH 05/01  Rp                    7.000
2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 12.000
2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                    5.700
2284 JEMI 05/01  Rp                 43.500
2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 37.000
2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                    5.000
2340 KHOFIROH 05/01  Rp                    6.400
2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 10.000
2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 30.400
2335 BASUKI 05/01  Rp                 11.600
2285 WIDAYATI 05/01  Rp                             -
2286 ANWAR 05/01  Rp                    5.000
2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
2281 TARIATI 05/01  Rp                 12.000
2324 MASKUR 05/01  Rp                    7.000
2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 14.400
2327 NASIROH 05/01  Rp                    2.000
  TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
2362 AMINUDIN 05/01  Rp                    9.400
2364 MAWARDI 05/01  Rp                 14.300
2356 ASIYAH 05/01  Rp                    8.800
2358 MASRURI 05/01  Rp                 28.000
2354 KUSNO 05/01  Rp                 10.600
2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 14.000
2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                    5.000
2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 12.000
2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                    5.600
2924 MUSLIH 06/01  Rp                    4.000
2913 SAKHOWI 06/01  Rp                    8.000
2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                             -
2936 MANAN 06/01  Rp                    7.500
2318 SUBKHI 05/01  Rp                    5.000
2321 SOIMATUN 05/01  Rp                    6.100
2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                             -
2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                    5.000
2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
2920 H. EFENDI 06/01  Rp                             -
2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                    5.000
2946 MU’ADIN 06/01  Rp                    5.000
2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                    6.000
2915 SRI 06/01  Rp                             -
2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 16.900
2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                    9.000
2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                    4.000
2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                    4.000
2934 TARYUDI 06/01  Rp                 10.000
2332 PAHRONI 04/01  Rp                 10.000
2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                    6.000
2076 NAHROWI 04/01  Rp                    5.400
2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                    6.500
2095 IMRON 04/01  Rp                    7.500
2111 SU’ANDI 04/01  Rp                    8.400
2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
2104 AMINUSIYAH 04/01  Rp                    7.500
2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                    7.500
2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                    7.500
2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                 10.000
2941 YARKONI 04/01  Rp                    6.000
2065 NARIYO 04/01  Rp                    7.000
2074 MURTADHO 04/01  Rp                             -
2939 SUPARMAN 04/01  Rp                    6.000
2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                    8.500
2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                             -
2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                    7.000
2068 MAHMUD 04/01  Rp                    7.500
2099 SUKARDI 04/01  Rp                 15.400
2069 GHOZALI 04/01  Rp                    6.000
2110 ZAENURI 04/01  Rp                    3.000
2102 KHANAFI 04/01  Rp                 10.000
2070 NAWAWI 04/01  Rp                    7.000
2094 TAPSIR 04/01  Rp                 20.000
2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                    5.500
2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                    4.000
2943 MUTRIAH 06/01  Rp                    4.800
2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
2928 TSANI 06/01  Rp                    5.000
2922 MIYAH 06/01  Rp                    5.000
  ROMBIYAH 06/01  Rp                    2.000
  HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 10.000
2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                    5.700
2066 SHOLEH 04/01  Rp                    7.500
2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                 10.000
2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
2097 ATIK 04/01  Rp                 10.000
2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 39.200
2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                    7.000
2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                    5.000
2065 KARYOTO 04/01  Rp                             -
  KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
2075 NADHIROH 04/01  Rp                 16.000
  MUANAH 04/01  Rp                             -
  ZUM 04/01  Rp                    5.000
  KHOLIL 06/01  Rp                             -
2937 MASUDI 06/01  Rp                             -
2927 MAKMURI 06/01  Rp                 13.300
2357 SLAMET 05/01  Rp                             -
2363 KHAIRI 05/01  Rp                 15.600
2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
2329 SOFYUDIN 05/01  Rp                 18.000
2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                    9.300
2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 31.600
2337 IMRON 05/01  Rp                 22.500
2322 MAKSUM 05/01  Rp                 19.300
2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                    5.900
  MUSRIAH 05/01  Rp                    2.900
2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
  HAMBA ALLAH    Rp                             -
2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 68.000
2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: