laporan Koin Plumbon April II 2018

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2137 MISHARI 02/03  Rp                   5.000
2 2142 PURYONO 02/03  Rp                   4.500
3 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.600
4 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   4.500
5 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   5.000
6 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
7 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   7.500
8 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   5.000
9 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.600
10 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.500
11 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   5.000
12 2141 SUMADI 02/03  Rp                   4.000
13 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   5.000
14 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
15 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
16 2148 KASNARI 02/03  Rp                   3.800
17 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   3.700
18 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.600
19 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                 10.000
20 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                 12.000
21 5402 HJ. MARIYAM    Rp                   5.000
22   JAMILAH    
23 5400 HARTINI    
24 5477 SA'AN    Rp                 37.700
25 5405 SENEMAN    Rp                   5.000
26 5442 MISNAH    
27 5439 ISTIQOMAH    Rp                 11.000
28 5437 RUSDIANTO    
29 5401 SLAMET MISMI    
30 5438 TURIPAH    
31 5441 ROSO YUNI    Rp                   6.000
32   ABU YAKUB    Rp                 10.000
33   ROSO TI'AH    Rp                   5.000
34 5476 MISADI    Rp                 11.000
35   NARTI    Rp                   7.000
36 5405 SOPIYAH    Rp                   5.000
37 5474 SUYONO    Rp                   7.000
38 5433 AHMAD ROSIDIN    Rp                 10.000
39 5475 MUSTOFA    Rp                   6.500
40 5443 ASRORI    Rp                 13.000
41 5444 CAHYONO    Rp                   7.500
42 5470 SUWONDO    
43 5434 MISBAN    Rp                   6.600
44 5399 MISLANI    
45 5397 HJ. SUHARTI    Rp                 33.300
46 5406 M. SUBKHAN    
47 5440 TARIYO    
48 5404 HARTOYO    
49 2233 Kiptiyah 01/01  Rp                 10.400
50 2264 Nasikhin 01/01  Rp                    5.100
51 2266 Munip 01/01  Rp                    4.400
52 2267 Tsaniyatul masrikhah 01/01  Rp                 12.100
53 2259 Basir 01/01  Rp                    6.800
54 2186 Tohirin 01/01  Rp                    5.200
55 2296 Imron 01/01  Rp                             -
56 2192 Masrudin 01/01  Rp                 12.800
57 2295 Agus arjito 01/01  Rp                    6.000
58 2243 Aji darmawan 01/01  Rp                    3.800
59 2215 Kasbi 01/01  Rp                 16.000
60 2189 Jazariyah 01/01  Rp                    8.000
61 2303 Akhyarudin 01/01  Rp                             -
62 2301 Makhrozi 01/01  Rp                             -
63 2196 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
64 2302 Sugito 01/01  Rp                    4.000
65 2191 Subkhi 01/01  Rp                    4.600
66 2268 Akhmad mudzakir 01/01  Rp                 16.400
67 2263 Ruqoyah 01/01  Rp                    7.700
68 2265 Maliki 01/01  Rp                             -
69 2293 Masrukhan 01/01  Rp                    4.600
70 2194 Pasriah 01/01  Rp                 12.900
71 2193 Sundari 01/01  Rp                             -
72 2241 Fatonah 01/01  Rp                             -
73 2298 Sugiyanto 01/01  Rp                    3.000
74 2195 Maulud 01/01  Rp                    4.000
75 2238 Irawan 01/01  Rp                             -
76 2262 Mukhlisin 01/01  Rp                             -
77 2260 Samsudin 01/01  Rp                 15.100
78 2236 Parni  01/01  Rp                    4.500
79 2242 Busro 01/01  Rp                    4.500
80 2380 Yasir 02/01  Rp                    4.000
81 2381 Asikin 02/01  Rp                    6.000
82 2911 Muhaimin 02/01  Rp                             -
83 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
84 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
85 2394 Sholeh 02/01  Rp                             -
86 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
87 2902 A Jazuli 02/01  Rp                    5.000
88 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                    5.000
89 2392 Khumaidi 02/01  Rp                    4.000
90 2389 Sofiyah 02/01  Rp                    6.500
91 2390 Ghufron 02/01  Rp                             -
92 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
93 2903 Sukadi 02/01  Rp                    5.000
94 2384 Wahyudin 02/01  Rp                    5.000
95 2909 Sutiatun 02/01  Rp                    2.500
96 2388 Ngahadi 02/01  Rp                    5.000
97 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                             -
98 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                    5.000
99 2373 Nasirin 02/01  Rp                             -
100 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 12.500
101 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                    7.000
102   Karmin 01/01  Rp                    2.800
103 2185 Rekhwan 01/01  Rp                    4.000
104 2239 Abdul Muslih 01/01  Rp                    5.000
105 2187 Witri 01/01  Rp                 13.900
106 2299 Sunardi 01/01  Rp                    8.300
107 2379 Yasin 02/01  Rp                    5.000
108 2374 Sutiyah 02/01  Rp                    5.000
109 2261 Rosidah 02/01  Rp                 12.900
110 2385 Ehsan 02/01  Rp                             -
111 2383 Khafidhin 02/01  Rp                    5.000
112 2376 Rohmat 02/01  Rp                    3.600
113 2372 Abidin 02/01  Rp                    5.000
114   Sukiman 02/01  Rp                             -
115 2397 Sopiyah 02/01  Rp                    3.000
116 2910 Nafair 02/01  Rp                    5.000
117 2912 Mashuri 02/01  Rp                    5.000
118 2382 Sudari 02/01  Rp                    5.000
119 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                    6.000
120 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
121 2906 Muslihun 02/01  Rp                             -
122 2396 So’adi 02/01  Rp                             -
123 2209 Saminah 01/01  Rp                    4.000
124 2244 Surati 01/01  Rp                    6.000
125 2237 A Mudhofir 01/01  Rp                             -
126 2235 Jazuri 01/01  Rp                             -
127 2297 Abdul Rokhim 01/01  Rp                             -
128 2258 Solikhan 01/01  Rp                             -
129   Askuri 01/01  Rp                    5.000
130 2188 Kusminah 01/01  Rp                             -
131 2240 Aqiyas 01/01  Rp                    5.700
132 2294 Arifin 01/01  Rp                    3.500
133 2304 Amari 01/01  Rp                             -
134   Sardi 01/01  Rp                             -
135 2059 Fauzi 03/01  Rp                    6.500
136 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 10.000
137 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
138 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
139 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
140 2045 Wahidin 03/01  Rp                    4.400
141 2050 Musyarofah 03/01  Rp                    9.600
142   Masrukhan 03/01  Rp                 19.400
143 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 14.500
144 2047 Jamil 03/01  Rp                    6.500
145 2048 Syafi’i 03/01  Rp                    5.000
146 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                 24.500
147 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
148 2051 K Syarif 03/01  Rp                    5.700
149 2082 Ma’mun 03/01  Rp                    5.000
150 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                             -
151 2078 Dasriah 03/01  Rp                    3.000
152 2041 Fadhilah 03/01  Rp                    7.500
153 2052 Asmawi 03/01  Rp                    8.000
154 2085 Khudri 03/01  Rp                    5.000
155   Tamsari 03/01  Rp                             -
156 2081 h. Kamal 03/01  Rp                    3.300
157 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                    5.400
158 2060 Mahri 03/01  Rp                             -
159 2367 Karom 02/01  Rp                             -
160 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                    5.000
161 2377 Farikhah 02/01  Rp                    5.000
162 2378 Nasukhin 02/01  Rp                             -
163 2368 Mukhsin 02/01  Rp                             -
164 2369 Kamal 02/01  Rp                             -
165 2901 Berur 02/01  Rp                             -
166 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
167 2391 Misdik 02/01  Rp                    5.000
168   Shohib 02/01  Rp                             -
169   Aliyah 02/01  Rp                    5.000
170 2398 zumno 02/01  Rp                    7.500
171 2907 Ta'adi 02/01  Rp                    5.000
172 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                    5.000
173   MAKHRUS 03/01  
174   KARMIN    
175 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   5.000
176 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   7.000
177 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
178 2162 DEMYATI 2/2  Rp                 10.000
179 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   5.000
180 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   3.000
181   MUNARYO 2/2  Rp                             -
182 2253 AIDIN 2/2  Rp                   4.000
183 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.500
184 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   4.000
185 2252 GUFRON 2/2  Rp                   6.000
186 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   5.000
187 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   6.000
188 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.800
189 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   5.500
190 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.700
191   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
192 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.500
193 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
194 2163 NURHADI 2/2  Rp                 18.500
195 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   6.500
196 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
197 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
198 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   6.000
199 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   5.000
200 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
201 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
202 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   3.000
203 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   5.000
204 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
205 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
206 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
207 2230 JUHARI 3/2  Rp                 37.000
208 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
209 2297 SUROSO 3/2  Rp                   8.000
210 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
211   SAMUDIN 3/2  Rp                   7.500
212   SAMSU 3/2  Rp                             -
213 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
214   SUBKHAN 3/2  Rp                   6.200
215   TUHRI 01/03  Rp                   7.500
216 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   7.500
217 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
218 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                   6.000
219 2127 YASIR 01/03  Rp                             -
220 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
221 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
222 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
223 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
224 2135 BONASIR 01/03  Rp                   3.900
225 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
226 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                 10.000
227 2132 JUWARTI 01/03  Rp                             -
228 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.000
229 2315 SALTIAH 01/03  Rp                             -
230 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   2.000
231 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
232 2125 HERMANTO 01/03  Rp                   6.000
233 2312 SURAI 01/03  Rp                   5.000
234 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
235 2310 SONATUN 01/03  Rp                   5.000
236 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 10.000
237 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   2.000
238 2131 MARYATUN 01/03  Rp                   7.000
239 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.500
240 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
241 2345 INAYAH 01/03  Rp                   8.200
242 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                   5.000
243 2342 WILAYAH 01/03  Rp                 10.000
244 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   8.000
245 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 12.000
246 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   3.000
247 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
248 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
249 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
250 2350 ROHMAH 01/03  Rp                             -
251 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
252 5421 TUAMAN    Rp                             -
253 5465 SIRIN    Rp                   4.500
254 5425 BUDI SETIAWAN    Rp                   2.000
255 5457 RATMI    Rp                   3.300
256 5410 MARYATI    Rp                             -
257 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN    Rp                   9.600
258 5424 JALAL    Rp                   5.800
259 5420 SANTO    Rp                   3.000
260 5427 MUSIRAN    Rp                 13.500
261 5464 JONO    Rp                   7.000
262 5463 USMAN    Rp                   7.100
263 5430 M.SUBKHI    Rp                   5.000
264 5468 TUSRO    Rp                 10.100
265 5432 YAHRI    Rp                   7.500
266 5458 MUYONO    Rp                   5.700
267 5466 NUR RANDI    Rp                             -
268 5413 KUSNADI    Rp                 13.000
269 5426 AMINNUDIN    Rp                             -
270 5428 TURIAH    Rp                             -
271 5419 SUJINAH    Rp                   3.000
272 5411 SUYONO    Rp                   6.300
273 5460 NUR ABIDIN    Rp                             -
274 5422 TUADI    Rp                             -
275 5429 KOMARI    Rp                 10.000
276 5431 MUKHARI    Rp                   4.000
277 5423 SURIP    Rp                       500
278 5049 TONO    Rp                   4.500
279 5416 SUNYOTO    
280   PATOYAH    
281   SOFIATUN/SEKAR    
282 5478 JUWARIYAH    Rp                   5.000
283 2152 KATRIYAH    Rp                   5.500
284 2153 RUMIAH    Rp                 13.000
285 2150 HARNI    Rp                   5.500
286 2158 SRINI    Rp                 10.000
287 5459 MUH AFID    Rp                 12.500
288 2154 NGATIYAH    
289 5461 SOFIATUN/SEKAR    Rp                 11.200
290   SUNDARMI    Rp                   5.000
291 5473 MULYANI    Rp                 21.800
292 2156 NGARIPEN    Rp                 11.500
293 5462 PARNO    Rp                   2.000
294 2159 SENIMAN    Rp                 17.000
295 5415 RIYOSO    Rp                 10.000
296 2160 MAHYATI    Rp                 10.000
297 2157 SALMANAH    Rp                 10.800
298 5471 SAYUTI    Rp                   4.500
299   MISTIYAH    
300   BASIR    Rp                   2.000
301   ROHMAT    Rp                 42.400
302 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   5.000
303 2214 ZAENAL MUTAQIN 1/2  Rp                 20.000
304 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                 16.000
305 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   9.000
306 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
307 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   3.000
308 2197 TOHARI 1/2  Rp                 10.000
309 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   3.900
310 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.500
311 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
312 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
313 2175 DRIYAH 1/2  Rp                   4.000
314 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
315 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   2.500
316 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
317 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   6.000
318 2183 SATIAH 1/2  Rp                   9.000
319 2180 SA’DI 1/2  Rp                   9.500
320 2179 KHOZIN 1/2  Rp                             -
321 2181 TAUHID 1/2  Rp                   9.000
322 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   8.000
323 2206 BASARI 1/2  Rp                   7.500
324 2212 IRFANDI 1/2  Rp                   9.000
325 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.000
326 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   1.000
327 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                 13.000
328 2221 RUSDI 3/2  Rp                   1.000
329 2272 MANAH 3/2  Rp                   5.000
330 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
331 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   8.000
332 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   6.000
333 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                   1.000
334 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   2.500
335 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   7.000
336 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
337 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   3.000
338 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                 10.000
339 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
340 2182 NEPAN 3/2  Rp                 14.000
341 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                    7.000
342 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
343 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                    5.600
344 2284 JEMI 05/01  Rp                 67.100
345 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 49.400
346 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                    5.000
347 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                    7.500
348 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
349 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 10.200
350 2335 BASUKI 05/01  Rp                 18.800
351 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                             -
352 2286 ANWAR 05/01  Rp                    6.000
353 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
354 2323 SU’UD 05/01  Rp                    2.000
355 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
356 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
357 2281 TARIATI 05/01  Rp                 12.000
358 2324 MASKUR 05/01  Rp                    7.000
359 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                    8.000
360 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
361   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
362 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                    9.600
363 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 13.500
364 2356 ASIYAH 05/01  Rp                    6.700
365 2358 MASRURI 05/01  Rp                 28.900
366 2354 KUSNO 05/01  Rp                 10.000
367 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 13.700
368 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
369 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                             -
370 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
371 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                 10.000
372 2924 MUSLIH 06/01  Rp                    5.300
373 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 10.500
374 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                    5.000
375 2936 MANAN 06/01  Rp                             -
376 2318 SUBKHI 05/01  Rp                    5.000
377 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                    4.400
378 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                             -
379 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                             -
380 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
381 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                             -
382 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
383 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                    5.000
384 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                    7.800
385 2915 SRI 06/01  Rp                             -
386 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 22.700
387 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 10.500
388 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                             -
389 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                    5.000
390 2934 TARYUDI 06/01  Rp                    5.000
391 2332 PAHRONI 04/01  Rp                 10.000
392 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                    7.400
393 2076 NAHROWI 04/01  Rp                             -
394 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                    2.600
395 2095 IMRON 04/01  Rp                    9.000
396 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                    5.800
397 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
398 2104 AMINUSIYAH 04/01  Rp                    8.000
399 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                    9.900
400 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                    7.500
401 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                    5.000
402 2941 YARKONI 04/01  Rp                    5.000
403 2065 NARIYO 04/01  Rp                    7.000
404 2074 MURTADHO 04/01  Rp                    9.200
405 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                    5.000
406 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                    6.000
407 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                 15.000
408 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                    7.000
409 2068 MAHMUD 04/01  Rp                    7.000
410 2099 SUKARDI 04/01  Rp                             -
411 2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
412 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
413 2102 KHANAFI 04/01  Rp                    5.000
414 2070 NAWAWI 04/01  Rp                 10.000
415 2094 TAPSIR 04/01  Rp                             -
416 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                    6.700
417 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                    4.000
418 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                    9.400
419 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
420 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
421 2928 TSANI 06/01  Rp                    5.000
422 2922 MIYAH 06/01  Rp                             -
423   ROMBIYAH 06/01  Rp                    4.000
424   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                             -
425 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 13.200
426 2066 SHOLEH 04/01  Rp                    7.500
427 2096 SAMSURI 04/01  Rp                 20.000
428 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                 10.500
429 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
430 2097 ATIK 04/01  Rp                    8.000
431 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 20.000
432 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 10.000
433 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                    6.500
434 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                             -
435 2065 KARYOTO 04/01  Rp                             -
436   KUSNADI 04/01  Rp                             -
437 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
438   MUANAH 04/01  Rp                             -
439   ZUM 04/01  Rp                             -
440   KHOLIL 06/01  Rp                             -
441 2937 MASUDI 06/01  Rp                             -
442 2927 MAKMURI 06/01  Rp                             -
443 2357 SLAMET 05/01  Rp                    7.800
444 2363 KHAIRI 05/01  
445 2361 HJ. INDASAH 05/01  
446 2329 SOFYUDIN 05/01  
447 2333 ABDUL MUKTI 05/01  
448 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  
449 2337 IMRON 05/01  
450 2322 MAKSUM 05/01  
451 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  
452   MUSRIAH 05/01  
453 2101 ROSIDIN 05/01  
454   HAMBA ALLAH    
455 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  
456 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: