Laporan Koin Sukorejo April 1 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1   ANAH 02/01  Rp                             -
2 8024 AMBAR 02/01  Rp                    7.000
3 7513 ADMINAH 02/01  Rp                    7.000
4 7479 ALPIYAH 02/01  Rp                    5.000
5 8003 NGAHATUN 02/01  Rp                    5.000
6 8018 YAIMAH 02/01  Rp                    5.000
7 7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                    5.000
8 8021 SALAMAH 02/01  Rp                    7.000
9 8007 PUJI 02/01  Rp                    5.000
10 8001 MALEKHAH 02/01  Rp                    2.000
11 7520 BIYATI 02/01  Rp                 10.000
12 8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                    2.000
13 7482 YAMRONI 02/01  Rp                 28.000
14 7509 IDAN 02/01  Rp                 15.500
15 8009 NGAHATI 02/01  Rp                    8.000
16 8022 MUPIDAH 02/01  Rp                 10.000
17 8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                    6.000
18 8020 WATIAH 02/01  Rp                    3.400
19 8012 SARITI 02/01  Rp                    3.000
20 8015 KHIKMAH 02/01  Rp                 10.500
21   SUYONO 02/01  Rp                    5.000
22 8023 ISTIANAH 02/01  Rp                    1.500
23 7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                    5.500
24   GHOZALI 02/01  Rp                             -
25 7510 TO'I 02/01  Rp                    5.000
26 7475 UMAYAH 02/01  Rp                    3.000
27 8016 SAIDAH 02/01  Rp                 10.000
28 8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                    4.500
29 8006 MISRIYAH 02/01  Rp                    6.000
30   UTIN 02/01  Rp                    5.000
31 7476 RIBUT 02/01  Rp                    5.000
32 7518 KHURI 02/01  Rp                    5.000
33 7844 SOREP 02/01  Rp                             -
34 8019 PURIDAH 02/01  Rp                    2.000
35 8014 MASUDAH 02/01  Rp                    3.000
36 7481 KARTIYAH 02/01  Rp                             -
37 7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                    5.000
38 8010 RATNA 02/01  Rp                    5.000
39 7519 DAYAH 02/01  Rp                    5.000
40   KHAPSOH 02/01  Rp                 10.000
41 8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                    8.000
42 7482 WITRI 02/01  Rp                 10.000
43 7478 KARYANAH 02/01  Rp                    5.000
44 7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                    7.000
45 7477 UMYANAH 02/01  Rp                 10.600
46 7474 NIAH 02/01  Rp                    5.000
47 7729 AZIZAH 05/01  Rp                    5.000
48 7734 CASWATI 05/01  Rp                 22.800
49 7737 CASMI 05/01  Rp                    7.000
50 728 MUNTAMAH 05/01  Rp                    9.000
51 7543 FATIMAH 05/01  Rp                    6.500
52 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                    5.000
53 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                    5.600
54 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                    4.800
55 7727 KHORIYAH 05/01  Rp                             -
56 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                 78.000
57 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                 17.500
58 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                 50.100
59 7534 LAELAH 05/01  Rp                    4.000
60 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                    6.000
61 7733 SANATUN 05/01  Rp                    5.000
62 7742 MIS'ID 05/01  Rp                    7.900
63 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                 11.300
64 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                    7.000
65 7748 ULFA 05/01  Rp                    7.000
66 9904 SITI ZAHRO 05/01  Rp                    3.700
67 7747 ENDANG 05/01  Rp                    5.000
68 7740 ROKHANAH 05/01  Rp                    7.300
69 7736 NAPSIAH 05/01  Rp                    7.500
70 7746 TATKIROH 05/01  Rp                 13.200
71 9916 WASRI 05/01  Rp                 20.500
72 9917 SAYATI 05/01  Rp                 12.300
73 9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                 10.000
74 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp                 14.300
75 9909 SAADAH 05/01  Rp                    8.000
76 9899 ZAENAB 05/01  Rp                    9.500
77 9911 SARYATI 05/01  Rp                    5.500
78 9897 KHASANATUN 05/01  Rp                 13.500
79 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                    8.000
80 9903 NASRUDIN 05/01  Rp                 10.200
81 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                    2.100
82 9907 BURYATI 05/01  Rp                    7.200
83 7731 NASORI 05/01  Rp                    5.000
84 9908 SODIKIN 05/01  Rp                    2.500
85 7725 MUSRIAH 05/01  Rp                    4.500
86 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                 15.700
87 9919 NURAENAH 05/01  Rp                    5.900
88 9920 KHOLISAH 05/01  Rp                    7.000
89 9918 MUTRI 05/01  Rp                    7.500
90 7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 12.200
91 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                    9.700
92 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                    2.400
93 9901 BANDIYAH 05/01  Rp                 10.500
94 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                    6.500
95 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                    7.600
96 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                    3.500
97 7540 SINTIYAH 05/01  Rp                    4.800
98 7732 KHANAFI 05/01  Rp                    4.500
99 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                    3.400
100 7744 NASEKHAH 05/01  Rp                    5.000
101 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                    5.000
102 9915 SOREP  M 05/01  Rp                    1.300
103 9912 KHOLIP 05/01  Rp                    3.100
104 9913 SUTIAH 05/01  Rp                 14.100
105 9905 SRI YANTI 05/01  Rp                 16.300
106 7738 YOHAN 05/01  Rp                    3.400
107 350 ZAENUDIN 05/02  Rp                    3.000
108 305 NURHOZIN 05/02  Rp                    5.000
109 347 AFIF FUDIN 05/02  Rp                    4.000
110 300 NASIHIN 05/02  Rp                    4.000
111 297 AMINNUDI 05/02  Rp                    4.000
112 348 SOBIRIN 05/02  Rp                    3.000
113 342 AGUS MAFTUHIN 05/02  Rp                             -
114 351 MA'IL A 05/02  Rp                    5.000
115 358 SUPARMAN 05/02  Rp                    8.000
116 310 MAHMUDI 05/02  Rp                    4.000
117 293 KHAIRUDIN 05/02  Rp                    1.000
118 311 BAKER 05/02  Rp                    2.500
119 352 MASTOR 05/02  Rp                    2.000
120 341 MUANNAH 05/02  Rp                    3.000
121   SAKRONI 05/02  Rp                       600
122 337 ABDUL MUNIR 05/02  Rp                    3.000
123 349 MARIZAT 05/02  Rp                    3.000
124 296 GOZALI 05/02  Rp                    5.000
125 355 SOLIHIN 05/02  Rp                    2.500
126 356 AGUS MANGSUR 05/02  Rp                    3.000
127 308 ROMADHON 05/02  Rp                    6.000
128 344 KUAT 05/02  Rp                    3.500
129 295 KUSAINI 05/02  Rp                    5.000
130 354 KODER  05/02  Rp                    5.000
131 312 MARYATI 05/02  Rp                    4.000
132 399 KHOLIPAH 05/02  Rp                    7.000
133 303 NGAHADUN 05/02  Rp                    2.500
134 340 MA'IL S 05/02  Rp                    4.000
135 291 ROZIKIN 05/02  Rp                    7.000
136 360 MUJI 05/02  Rp                    4.000
137 346 PANDOLI 05/02  Rp                    1.500
138 338 KISROWIYAH 05/02  Rp                    2.000
139 294 AS'ARI 05/02  Rp                    2.000
140 345 KHONITIN 05/02  Rp                    5.000
141 292 NUR KHAFIDIN 05/02  Rp                    5.000
142 298 TAHMID 05/02  Rp                 10.000
143 357 BISRI 05/02  Rp                    5.000
144 289 SYAFI'I 05/02  Rp                             -
145 359 NUR KHOLIK 05/02  Rp                    1.500
146 307 BOHARI 05/02  Rp                    5.000
147 302 ABDUL MANAP 05/02  Rp                    2.000
148 290 ROZAK 05/02  Rp                    4.000
149 301 SOREPTO 05/02  Rp                    5.000
150 339 BUDEN 05/02  Rp                    5.000
151 306 ISA ANSORI 05/02  Rp                 20.000
152   LIDIN 05/02  Rp                             -
153   MUSLIHUN 05/02  Rp                             -
154 343 ENDAH 05/02  Rp                    3.000
155   SORI 05/02  Rp                             -
156   MOSLEHAN 05/02  Rp                             -
157 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                    8.000
158 317 ABDUL HADI 02/02  Rp                    6.000
159 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                    5.700
160 327 WAHYUDIN 02/02  Rp                    7.500
161 323 NUR AFANDI 02/02  Rp                    7.000
162 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                    3.000
163 316 SUYUTI 02/02  Rp                 10.000
164 313 MUKMININ 02/02  Rp                    6.000
165 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                 13.500
166 322 JUMIRAH 02/02  Rp                    4.500
167 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                    9.200
168 330 SUWARDI 02/02  Rp                 12.700
169 325 AMINUDIN 02/02  Rp                    5.000
170 329 MU’ATIB 02/02  Rp                    8.600
171 332 MAWARDI 02/02  Rp                    6.000
172 336 MAHMUDI 02/02  Rp                 10.000
173 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                    2.000
174 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                    7.500
175 335 SUROSO 02/02  Rp                    9.500
176 333 MUHTAROM 02/02  Rp                             -
177 331 NUR KHASANI 02/02  Rp                    6.700
178 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                    9.000
179 243 MAHFUD 02/02  Rp                    7.000
180 242 SODIQIN 02/02  Rp                    5.400
181 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                    6.500
182 244 NASORI 02/02  Rp                 10.000
183 320 SABIT 02/02  Rp                    2.000
184 252 BISRI 02/02  Rp                    6.500
185 247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
186 324 SISWOYO 02/02  Rp                    5.000
187 249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
188 254 NASRUDIN 02/02  Rp                    9.600
189 260 SA’RONI 02/02  Rp                    4.500
190 257 SA’UMI 02/02  Rp                    2.000
191 314 ANGSOR 02/02  Rp                 10.000
192 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 15.500
193 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 11.200
194 256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
195 264 SARNITI 02/02  Rp                             -
196 176 TUGIRI 01/02  Rp                    6.000
197 170 SUMARI 01/02  Rp                    7.000
198 169 DANURI 01/02  Rp                    4.500
199 171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
200 174 NARIYO 01/02  Rp                             -
201 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                    7.700
202 177 NUR  FATONI 01/02  Rp                    8.000
203 259 SA’EH 01/02  Rp                    3.000
204 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                    6.000
205 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                    5.200
206 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                             -
207 179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
208 178 SUBARI 01/02  Rp                 24.500
209 166 RIYANTO 01/02  Rp                    8.000
210 168 BONTARI 01/02  Rp                    3.000
211 158 NGATINI 01/02  Rp                             -
212 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
213 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                 13.800
214 159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
215 167 ASRO 01/02  Rp                             -
216 160 DA’AN 01/02  Rp                    5.500
217 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                    6.900
218 162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 13.000
219 161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
220 255 ABRORI 01/02  Rp                    8.000
221 263 BADRIYAH 01/02  Rp                    3.300
222 262 SARIATI 01/02  Rp                             -
223 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 12.000
224 319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
225 258 A.SAKUR 01/02  Rp                    8.700
226 161 MANISAH    Rp                             -
227 273 MUJIYAT    Rp                 39.300
228   SISWANTO    Rp                             -
229 266 HARTANI    Rp                             -
230   KHOLIL    Rp                             -
231 274 SAHARI    Rp                             -
232 283 JAWAHIR    Rp                             -
233 287 SUTINI    Rp                    5.200
234   MINDO    Rp                 10.000
235   JURI    Rp                             -
236 278 MUNTA    Rp                             -
237 284 AMIN SUBKHAN    Rp                 10.000
238 208 AMANAH 03/02  Rp                    5.000
239 216 PARNI 03/02  Rp                             -
240 213 BONALEM 03/02  Rp                    6.500
241 211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
242 206 NUR KHAMID 03/02  Rp                    6.500
243 210 GUNTORO 03/02  Rp                 10.000
244 224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 10.500
245 217 ABRORI 03/02  Rp                    9.500
246 225 MARDIYAH 03/02  Rp                             -
247 223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
248 221 KASMAD 03/02  Rp                    8.000
249 226 ERFAN 03/02  Rp                    4.500
250 222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
251 228 FAHRUDIN 03/02  Rp                    7.000
252 220 A.SHOFA 03/02  Rp                 12.000
253 227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
254 210 NGADI 03/02  Rp                    5.000
255 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
256 215 BASYARI 03/02  Rp                    5.000
257 209 SHOBIRIN 03/02  Rp                    5.000
258 207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
259 205 THOHAR 03/02  Rp                 14.700
260 219 A.JALIL 03/02  Rp                 10.000
261 218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 17.500
262 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                    3.800
263 133 ROFI’I 04/02  Rp                    4.000
264 135 SOBRI 04/02  Rp                 16.000
265 141 H.SA’AT 04/02  Rp                    7.200
266 138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
267 134 FAHULUDIN 04/02  Rp                    7.000
268 36 MUSTAQIM 04/02  Rp                    8.000
269 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                    9.300
270 184 MUSBIHIN 04/02  Rp                 10.000
271 248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 11.200
272 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
273 185 ALI FUDIN 04/02  Rp                             -
274 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
275 250 SAEFUDIN 04/02  Rp                    4.000
276 191 SUNDAKIR 04/02  Rp                    5.000
277 186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
278 192 SAERI 04/02  Rp                             -
279 181 SA’ID 04/02  Rp                 14.000
280 183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
281 139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
282 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 13.200
283 143 BAREROH 04/02  Rp                             -
284 187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
285 189 A.HADI 04/02  Rp                    9.700
286 144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
287 142 FITA M. 04/02  Rp                             -
288 193 IHWAN    Rp                 26.400
289 149 HANAFI    Rp                 14.000
290 197 ROMADHON    Rp                    7.600
291 147 MUHAIMIN    Rp                 10.000
292 196 NUR ROHIM    Rp                    7.000
293 153 YOHI SONURO    Rp                             -
294 150 KIP YANTO    Rp                    6.900
295 156 NUR HOZIN    Rp                 10.000
296 199 TAHMUDI    Rp                    5.000
297 198 SHOLIKHAH    Rp                 13.000
298 202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
299 195 ZAENAL ABIDIN    Rp                    8.400
300 201 KHUMAEDI    Rp                 10.100
301 203 SUBAIDI    Rp                    5.000
302 194 ALI MUJIB    Rp                    5.000
303 288 SO'IMAH    Rp                             -
304 280 BASIR    Rp                 59.600
305 279 ANDI    Rp                    7.500
306 200 BAHRUL ULUM    Rp                 19.600
307 204 BADRUDIN    Rp                 10.000
308 132 SAIMAN    Rp                             -
309 145 WAHYUDI    Rp                 10.000
310 231 AMIN SAKAJI    Rp                 10.000
311 237 ROHMADI    Rp                    5.000
312 121 BONASIR    Rp                 10.000
313 130 ABDUL BASIT    Rp                    5.000
314 126 SUMARI    Rp                    5.000
315 229 ILYAS    Rp                             -
316 234 DIYONO    Rp                    3.000
317 235 SUMYATI    Rp                 10.000
318 239 UNTUNG JARI    Rp                    5.000
319 238 BOHAI ROMI    Rp                             -
320 129 SUGKOWO     Rp                 10.000
321 127 AMIN NASIR    Rp                    7.400
322 232 SODIQIN     Rp                             -
323 128 SANTOSO    Rp                    5.000
324 131 SUKRON    Rp                 11.900
325 123 SEHA BUDIN    Rp                    5.300
326 122 ROSIDIN    Rp                             -
327 233 NUR CAHYO    Rp                 10.000
328 236 MASRUHiN    Rp                    4.000
329   DARWATI    Rp                             -
330 240 TAMPISAH    Rp                 12.700
331 7457 SUMIATI 01/01  Rp                    5.000
332 7460 ROMLAH 01/01  Rp                    6.000
333 7459 SOPIYAH 01/01  Rp                    7.300
334 7456 AROFAH 01/01  Rp                    8.200
335 7782 SARMAH 01/01  Rp                    5.000
336   HATI SETIAWATI 01/01  Rp                    4.500
337 7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                    5.000
338 7784 SUREP 01/01  Rp                    4.000
339 7454 MARWIYAH 01/01  Rp                    5.300
340 7777 SARIPAH 01/01  Rp                    9.300
341 7783 TINA 01/01  Rp                    3.800
342 7781 ISAH 01/01  Rp                    4.400
343 7778 ATIK 01/01  Rp                    8.500
344 7779 SOLATI 01/01  Rp                    5.000
345 7776 WATI 01/01  Rp                    2.000
346 7452 INDANAH 01/01  Rp                    8.200
347 7780 ASIH 01/01  Rp                    5.500
348 7773 PINTIYAH 01/01  Rp                    6.100
349 7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                    4.000
350 7772 YANTI 01/01  Rp                    4.900
351 7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                    8.000
352 7766 RUMINI 01/01  Rp                    5.000
353 7767 ASPIYAH 01/01  Rp                    2.000
354 7771 TAMI 01/01  Rp                    4.000
355 7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                 10.100
356 7770 JANATIN 01/01  Rp                    5.500
357 7762 MANITI 01/01  Rp                    5.300
358 8032 AZIZAH 01/01  Rp                    8.000
359 7451 BU NARTI 01/01  Rp                 14.000
360 7763 SA'ATI 01/01  Rp                    8.600
361 7774 SIPON 01/01  Rp                    1.100
362 7453 CASLIMAH 01/01  Rp                    9.500
363 8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                    4.000
364 8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                    2.000
365 7449 MISTIATUN 01/01  Rp                 10.000
366 8628 ISMANAH 01/01  Rp                    5.000
367 8037 KOPIPAH 01/01  Rp                    1.300
368 7450 KOIMAH 01/01  Rp                    5.000
369 8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                 21.300
370 7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                    6.000
371 8025 DAIROH 01/01  Rp                    9.000
372 8029 ROHANAH 01/01  Rp                    8.000
373 8036 ANIK 01/01  Rp                    4.300
374 7494 NASEHAH 01/01  Rp                    7.000
375 7495 MARFUATUN 01/01  Rp                    2.000
376 7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                 11.100
377 8033 IDA 01/01  Rp                    7.000
378 8034 MISIMAH 01/01  Rp                    7.000
379 7761 YOYOK 01/01  Rp                    5.100
380 7769 KHORIROH 01/01  Rp                    4.000
381 8035 NURYATIN 01/01  Rp                    5.500
382 7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                 25.000
383 7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                    6.000
384 7697 ROWIYAH 06/01  Rp                 15.000
385 7695 ZAENATON 06/01  Rp                    6.000
386 7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                    4.500
387 7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                    8.500
388 7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                    5.000
389 7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                 13.500
390 7502 FAIZIN 06/01  Rp                 14.500
391 7749 ROJANAH 06/01  Rp                 11.000
392 7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                    6.000
393 7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 12.000
394 7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
395 7789 HALIMAH 06/01  Rp                    5.000
396 7794 ANAH 06/01  Rp                 10.000
397 7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                 10.000
398 7796 SOLEHAH 06/01  Rp                    5.000
399 7795 KODER 06/01  Rp                             -
400 7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                    8.000
401 7505 SITI MURNI 06/01  Rp                    5.000
402 7699 AMANAH 06/01  Rp                    7.000
403 7700 TUTIANAH 06/01  Rp                 14.000
404 7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
405 7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                       700
406 7689 PURNOMO 06/01  Rp                 26.000
407 7756 WARTINI 06/01  Rp                    5.200
408 7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                    6.000
409 7694 HUNAINAH 06/01  Rp                    7.000
410 7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                    2.000
411 7754 SAIDAH 06/01  Rp                             -
412 7759 MURIPAH 06/01  Rp                    3.500
413 7488 NOIMATON 06/01  Rp                    3.500
414 7501 SARIATUN 06/01  Rp                    5.000
415 7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                    5.000
416 7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                    4.000
417 7790 KHERIYAH 06/01  Rp                    5.000
418 7788 AROPAH 06/01  Rp                             -
419 7786 MUATI 06/01  Rp                             -
420 7753 SARNO 06/01  Rp                    5.500
421 7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 15.000
422 7750 YANTI 06/01  Rp                             -
423 7792 ROFIATUN 06/01  Rp                    8.000
424 7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                    3.000
425 7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
426 507 AHADAH 06/01  Rp                 10.000
427 7760 MUAWANAH 06/01  Rp                    2.000
428 7757 SAIMANAH 06/01  Rp                    3.300
429   FINA    Rp                    2.000
430 7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
431 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 23.600
432 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
433 7722 M ANAS 04/01  Rp                    7.000
434 7723 ABD MUFID 04/01  Rp                    5.000
435 7721 UMANAP 04/01  Rp                    5.000
436 7718 MUNAWAR 04/01  Rp                    7.000
437 7503 PASOLI 04/01  Rp                    7.500
438 7714 NUROHMAN 04/01  Rp                 15.100
439 7703 ULINUHA 04/01  Rp                 30.000
440 7717 ROHMAT 04/01  Rp                    9.000
441 7713 NUR YATI 04/01  Rp                    8.000
442 7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 15.500
443 7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                    7.700
444 7709 H SLAMET 04/01  Rp                 11.600
445 7711 NURUL AINI 04/01  Rp                 11.500
446 7706 MASHURI 04/01  Rp                    7.500
447 7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                    8.000
448 7683 ABD MANAF 04/01  Rp                    5.000
449 7705 NASOHA 04/01  Rp                    9.300
450 7546 HARNO 04/01  Rp                             -
451 7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                    7.500
452 7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                    7.500
453 7687 MUADIN 04/01  Rp                    8.000
454 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                    1.700
455 7708 YUSUP 04/01  Rp                    7.100
456 7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                    5.000
457 7678 M HASAN 04/01  Rp                 10.000
458 7682 ABU SAERI 04/01  Rp                    7.300
459 7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 21.300
460 7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                 10.000
461 7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                    6.000
462 7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                    5.000
463 7681 ROSIDAH 04/01  Rp                 16.300
464 7685 MA'ID 04/01  Rp                    6.000
465 7522 NASTAIN 04/01  Rp                    6.000
466 7715 SAMSUDI 04/01  Rp                             -
467 7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                    7.200
468 7547 ROZIKIN 04/01  Rp                    5.000
469 7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
470 7549 MASTUR 04/01  Rp                    5.200
471 7553 NUR HADI 04/01  Rp                    3.000
472 7551 ALIMIN 04/01  Rp                    5.000
473 7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
474 7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                    5.900
475 7524 DUROH 04/01  Rp                    6.000
476 7528 TOHARI 04/01  Rp                    5.000
477 7497 DURI 04/01  Rp                    5.200
478 7508 SOPIYAN 04/01  Rp                    4.000
479 7521 AMINUDIN 04/01  Rp                    5.200
480 7531 JUMADI 04/01  Rp                    3.000
481 7527 A MUHSIN 04/01  Rp                    5.900
482 7500 ASRORI 04/01  Rp                 13.000
483 7529 NASRUDIN 04/01  Rp                    8.300
484 7525 SOBIRIN 04/01  Rp                    5.000
485 7526 A KHAMID 04/01  Rp                    3.000
486 7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                    5.000
487 7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 16.500
488   KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
489 7499 DASAAN 04/01  Rp                    5.000
490 7716 MUSLIH 04/01  Rp                 12.500
491 7704 ISMAIL 04/01  Rp                    5.300
492 7679 ABU SAID 04/01  Rp                    3.000
493 7677 MISKIYAH 04/01  Rp                    5.000
494 7719 ZUHRI 04/01  Rp                 20.000
495 7788 ZARKONI 04/01  Rp                    4.000
496 7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: