Laporan Koin Plumbon Agustus I 2018

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                   9.000
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   8.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   3.500
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   8.000
5 2259 BASRI 01/01  Rp                 10.000
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   3.800
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.200
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   7.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 11.000
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   8.000
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 10.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 32.500
14 2301 MAKHROYI 01/01  Rp                 46.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 16.400
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   3.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                             -
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   5.500
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                   7.800
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 15.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                   7.500
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                 18.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   3.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.800
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   3.500
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                 13.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   3.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   9.800
30 2236 PARI 01/01  Rp                   5.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   4.700
32   KARMIN 01/01  Rp                   6.500
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 WARTI 01/01  Rp                   3.800
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.200
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                   6.000
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 14.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.600
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   4.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   4.800
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   7.500
48   SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                 12.000
50 2261 ROSIDAH    Rp                   1.500
51 2194 DASRI    Rp                             -
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 12.700
53   SOHIBUL BARI    Rp                   2.000
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   5.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   5.000
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   4.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                   7.000
61 2902 A Jazuli.S.Fam. 02/01  Rp                 14.000
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   5.000
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   5.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   6.700
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   7.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                             -
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   5.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                             -
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   6.500
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   4.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                   5.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 10.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   6.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   7.500
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   7.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                             -
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                   4.000
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   4.000
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   9.500
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                 13.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                             -
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   8.500
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   7.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                   5.500
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 17.500
98 2901 Berur 02/01  Rp                   7.000
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   6.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                             -
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                 10.000
105 2059 Fauzi 03/01  Rp                 10.000
106 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
107 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
108 2077 Saroh 03/01  Rp                   5.700
109 2046 Bonaim 03/01  Rp                   8.000
110 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.000
111 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   8.300
112   Masrukhan 03/01  Rp                 12.000
113 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 20.000
114 2047 Jamil 03/01  Rp                   6.000
115 2048 Syafi’i 03/01  Rp                 11.000
116 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                 10.500
117 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
118 2051 K Syarif 03/01  Rp                 10.600
119 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
120 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
121 2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.000
122 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   8.200
123 2052 Asmawi 03/01  Rp                   8.000
124 2085 Khudri 03/01  Rp                   7.000
125   Tamsari 03/01  Rp                   8.200
126 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   9.500
127 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.100
128 2060 Mahri 03/01  Rp                   6.500
129 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                             -
130   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
131   HARYANTO    Rp                             -
132   NGAHATUN    Rp                   5.000
133 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
134 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.000
135 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   5.000
136 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   7.200
137 2095 IMRON 04/01  Rp                 12.800
138 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   4.500
139 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
140 2104 AMIRUSSIYAM 04/01  Rp                 10.000
141 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
142 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                 10.000
143 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   5.000
144 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
145 2065 NARIYO 04/01  Rp                   8.700
146 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
147 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
148 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   9.500
149 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
150 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                   7.000
151 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 15.000
152 2099 SUKARDI 04/01  Rp                 10.000
153 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   7.000
154 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   1.000
155 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   6.000
156 2070 NAWAWI 04/01  Rp                 10.000
157 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
158 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   8.000
159 2096 SAMSURI 04/01  Rp                 10.000
160 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                   5.500
161 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.700
162 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
163 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 27.000
164 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 10.000
165 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   8.000
166 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   6.000
167 2065 KARYOTO 04/01  Rp                 10.000
168   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
169 2075 NADHIROH 04/01  Rp                 10.000
170   MUANAH 04/01  Rp                 12.000
171   ZUM 04/01  Rp                   2.000
172 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                   5.500
173 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   8.400
174 2101 ROSIDIN    Rp                             -
175 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   5.500
176 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   6.500
177 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
178 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
179 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   5.000
180 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   3.500
181   MUNARYO 2/2  Rp                             -
182 2253 AIDIN 2/2  Rp                   4.000
183 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   5.000
184 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   4.000
185 2252 GUFRON 2/2  Rp                   4.000
186 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.500
187 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   7.000
188 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                 10.000
189 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
190 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   4.500
191   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
192 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   5.000
193 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
194 2163 NURHADI 2/2  Rp                   7.000
195 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
196 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
197 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
198 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   4.000
199 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   7.000
200 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                             -
201 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
202 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
203 2227 PURNOMO 3/2  Rp                             -
204 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
205 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
206 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
207 2230 JUHARI 3/2  Rp                 27.500
208 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
209 2297 SUROSO 3/2  Rp                   7.000
210 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
211   SAMUDIN 3/2  Rp                   6.000
212   SAMSU 3/2  Rp                             -
213 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
214   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
215 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.000
216 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
217 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                 10.000
218 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                   5.000
219 2127 YASIR 01/03  Rp                   1.500
220 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
221 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
222 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
223 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
224 2135 BONASIR 01/03  Rp                   3.500
225 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
226 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
227 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
228 2311 BASARI 01/03  Rp                   3.500
229 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   4.000
230 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   5.000
231 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   4.000
232 2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
233 2312 SURAI 01/03  Rp                   3.200
234 2305 JUARNING 01/03  Rp                 12.500
235 2310 SONATUN 01/03  Rp                   3.000
236 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 10.000
237 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   2.200
238 2131 MARYATUN 01/03  Rp                   7.000
239 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   7.000
240 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
241 2345 INAYAH 01/03  Rp                 10.000
242 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                   5.000
243 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   7.000
244 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   5.500
245 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 10.000
246 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                 10.000
247 2344 ERNA 01/03  Rp                   7.000
248 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   6.000
249 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
250 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
251 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
252 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   7.500
253 2214 ZAENAL MUTAQIN 1/2  Rp                 30.000
254 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   7.000
255 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   7.500
256 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
257 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   4.000
258 2197 TOHARI 1/2  Rp                   5.000
259 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
260 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.500
261 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
262 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
263 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
264 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                   3.000
265 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   5.500
266 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                   3.000
267 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                             -
268 2183 SATIAH 1/2  Rp                   8.500
269 2180 SA’DI 1/2  Rp                   6.000
270 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
271 2181 TAUHID 1/2  Rp                   8.500
272 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.500
273 2206 BASARI 1/2  Rp                   7.500
274 2212 IRFANDI 1/2  Rp                 23.000
275 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   8.000
276 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
277 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   7.000
278 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
279 2272 MANAH 3/2  Rp                             -
280 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                   3.500
281 2224 MUHLAR 3/2  Rp                 10.000
282 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
283 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
284 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   5.000
285 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   5.000
286 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
287 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                 10.000
288 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
289 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
290 2182 NEPAN 3/2  Rp                   4.000
291   SUBKHAN    Rp                             -
292   PATOYAH 3/3  Rp                   5.000
293   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                 10.000
294 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                   5.000
295 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   6.500
296 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   6.200
297 2150 HARNI 3/3  Rp                   3.000
298 2158 SRINI 3/3  Rp                             -
299 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   8.500
300 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 15.200
301 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 14.300
302 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   5.900
303 5473 MULYANI 3/3  Rp                 14.500
304 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                   9.000
305 5462 PARNO 3/3  Rp                   3.000
306 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 12.000
307 5415 RIYOSO 3/3  Rp                             -
308 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
309 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   6.200
310 5471 SAYUTI 3/3  Rp                   5.600
311 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   5.000
312 2151 BASIR 3/3  Rp                   6.500
313 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 30.700
314 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
315   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
316 5400 HARTINI 05/03  Rp                 12.500
317 5477 SA'AN 05/03  Rp                   6.000
318 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
319 5442 MISNAH 05/03  Rp                 10.000
320 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                 10.000
321 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   7.000
322 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
323 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   5.000
324 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   5.000
325   ABU YAKUB 05/03  Rp                 10.000
326   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
327 5476 MISADI 05/03  Rp                 10.000
328   NARTI 05/03  Rp                   6.000
329 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   6.500
330 5474 SUYONO 05/03  Rp                 10.000
331 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   6.200
332 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
333 5443 ASRORI 05/03  Rp                 10.000
334 5444 CAHYONO 05/03  Rp                   5.200
335 5470 SUWONDO 05/03  Rp                 12.500
336 5434 MISBAN 05/03  Rp                 10.800
337 5399 MISLANI 05/03  Rp                 10.000
338 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 15.100
339 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                 10.000
340 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
341 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
342 2137 MISHARI 02/03  Rp                   3.000
343 2142 PURYONO 02/03  Rp                   5.000
344 2138 GINAH 02/03  Rp                   4.500
345 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   6.000
346 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   4.000
347 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
348 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   5.000
349 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
350 2120 BONTARI 02/03  Rp                   7.700
351 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   3.000
352 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   2.000
353 2141 SUMADI 02/03  Rp                   4.000
354 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   3.000
355 2140 NARDI 02/03  Rp                   7.000
356 2144 CARMO 02/03  Rp                   4.000
357 2148 KASNARI 02/03  Rp                   4.900
358 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   4.100
359 2149 TUNARI 02/03  Rp                 22.000
360 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   9.000
361 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                 10.000
362 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
363 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   7.700
364 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   4.000
365 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 15.000
366 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   5.000
367 2936 MANAN 06/01  Rp                             -
368 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
369 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 12.000
370 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
371 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   8.500
372 2915 SRI 06/01  Rp                   7.000
373 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                   9.500
374 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 11.000
375 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   4.000
376 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                 10.000
377 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   6.000
378 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   6.500
379 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   6.000
380 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
381 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
382 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
383 2922 MIYAH 06/01  Rp                   5.000
384   ROMBIYAH 06/01  Rp                   5.000
385   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 15.300
386 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                             -
387   KHOLIL 06/01  Rp                             -
388 2937 MASUDI 06/01  Rp                   3.700
389 2927 MAKMURI 06/01  Rp                 10.000
390 2917 KHOTIB    Rp                 10.000
391 9695 GIRI    Rp                 10.000
392 5691 ROZIKIN    Rp                   5.000
393 8054 SAKRONI    Rp                   6.000
394 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                 10.000
395 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
396 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
397 2284 JEMI 05/01  Rp                 55.200
398 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 15.000
399 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.500
400 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   6.300
401 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                   6.000
402 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 11.000
403 2335 BASUKI 05/01  Rp                 15.000
404 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 13.000
405 2286 ANWAR 05/01  Rp                   6.400
406 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
407 2323 SU’UD 05/01  Rp                   3.000
408 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
409 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
410 2281 TARIATI 05/01  Rp                   7.000
411 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
412 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 12.000
413 2327 NASIROH 05/01  Rp                   1.900
414   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
415 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   9.400
416 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 13.800
417 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
418 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 14.000
419 2354 KUSNO 05/01  Rp                 11.000
420 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 10.000
421 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
422 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                             -
423 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
424 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   2.000
425 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   4.900
426 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   5.000
427 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
428 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   6.800
429 2357 SLAMET 05/01  Rp                   6.000
430 2363 KHAIRI 05/01  Rp                 22.400
431 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
432 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 15.200
433 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                 15.500
434 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 28.500
435 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 17.700
436 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                 12.000
437 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                   5.000
438   MUSRIAH 05/01  Rp                   5.000
439 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
440   HAMAM NASRUDIN    Rp                 10.000
441   MUKHRONI    Rp                   6.700
442 5421 TUAMAN 4/3  Rp                 10.000
443 5465 SIRIN 4/3  Rp                   3.000
444 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   3.000
445 5457 RATMI 4/3  Rp                   3.700
446 5410 MARYATI 4/3  Rp                   2.000
447 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   9.500
448 5424 JALAL 4/3  Rp                   6.800
449 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.200
450 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 12.100
451 5464 JONO 4/3  Rp                   6.500
452 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
453 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                 10.500
454 5468 TUSRO 4/3  Rp                   4.700
455 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
456 5458 MUYONO 4/3  Rp                   3.800
457 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   4.000
458 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
459 5426 AMINNUDIN 4/3  Rp                   5.000
460 5428 TURIAH 4/3  Rp                   5.000
461 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   5.000
462 5411 SUYONO 4/3  Rp                   5.000
463 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                   5.000
464 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
465 5429 KOMARI 4/3  Rp                   7.000
466 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
467 5423 SURIP 4/3  Rp                   5.000
468 5049 TONO 4/3  Rp                   2.500
469 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: