Laporan Koin NU Plumbon Agustus II 2018

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 10.200
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   4.900
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.300
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASRI 01/01  Rp                   5.800
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   9.000
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                 11.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 13.700
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                             -
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 13.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 17.000
14 2301 MAKHROZI BA 01/01  Rp                 23.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   9.200
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   6.100
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 10.900
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   6.400
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                   8.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 13.100
22 2194 PASRI 01/01  Rp                   6.700
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                 12.300
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   3.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.300
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   2.200
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   8.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   4.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 15.000
30 2236 PARI 01/01  Rp                   2.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   4.700
32   KARMIN 01/01  Rp                   2.600
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 WARTI 01/01  Rp                   5.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   6.300
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                   4.500
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   6.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                   5.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 11.500
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.200
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   4.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   6.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   3.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   7.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48   SARDI 01/01  Rp                   8.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                 10.000
50 2261 ROSIDAH    Rp                             -
51 2194 DASRI    Rp                             -
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 11.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                             -
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   5.000
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   5.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                   5.000
61 2902 A Jazuli.S.Fam. 02/01  Rp                 10.000
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                             -
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   6.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   7.700
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                             -
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   6.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                             -
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.500
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                   5.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 13.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   8.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   7.000
83   Sukiman 02/01  Rp                   5.000
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                   5.000
85 2910 Nafair 02/01  Rp                             -
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   4.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                 10.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                   5.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   5.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                 10.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                             -
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 17.000
98 2901 Berur 02/01  Rp                 10.000
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   9.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                   6.000
105 2059 Fauzi 03/01  Rp                 11.000
106 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
107 2044 Sa’adah 03/01  Rp                   4.000
108 2077 Saroh 03/01  Rp                   4.500
109 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
110 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.600
111 2050 Musyarofah 03/01  Rp                 11.200
112   Masrukhan 03/01  Rp                 12.000
113 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 11.300
114 2047 Jamil 03/01  Rp                 10.000
115 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   7.000
116 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
117 2043 Kiswanto 03/01  Rp                 14.300
118 2051 K Syarif 03/01  Rp                   6.000
119 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   4.000
120 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
121 2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.900
122 2041 Fadhilah 03/01  Rp                 11.300
123 2052 Asmawi 03/01  Rp                   8.000
124 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
125   Tamsari 03/01  Rp                 10.000
126 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   8.200
127 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.200
128 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
129 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
130   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
131   HARYANTO 03/01  Rp                             -
132   NGAHATUN 03/01  Rp                   2.000
133 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
134 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.000
135 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   5.000
136 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   8.500
137 2095 IMRON 04/01  Rp                 12.000
138 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   9.900
139 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
140 2104 AMIRUSSIYAM 04/01  Rp                   9.500
141 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
142 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
143 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   5.000
144 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
145 2065 NARIYO 04/01  Rp                   6.200
146 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   7.500
147 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
148 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   8.700
149 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
150 2073 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                   7.000
151 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
152 2099 SUKARDI 04/01  Rp                 11.500
153 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   7.500
154 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   2.000
155 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   6.000
156 2070 NAWAWI 04/01  Rp                 10.000
157 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
158 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.500
159 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
160 2089 FATKHURROHMAN 04/01  Rp                 10.000
161 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
162 2097 ATIK 04/01  Rp                 10.000
163 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                             -
164 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 10.000
165 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
166 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   4.000
167 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
168   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
169 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
170   MUANAH 04/01  Rp                             -
171   ZUM 04/01  Rp                             -
172 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
173 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
174 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
175 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   4.100
176 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
177 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                 10.000
178 2284 JEMI 05/01  Rp                 59.400
179 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 32.000
180 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   4.000
181 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   8.800
182 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 10.000
183 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 31.500
184 2335 BASUKI 05/01  Rp                 26.200
185 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 16.600
186 2286 ANWAR 05/01  Rp                 10.500
187 2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
188 2323 SU’UD 05/01  Rp                   3.000
189 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
190 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
191 2281 TARIATI 05/01  Rp                 10.000
192 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
193 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 10.000
194 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
195   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
196 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   6.700
197 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
198 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
199 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 20.000
200 2354 KUSNO 05/01  Rp                 10.000
201 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 17.200
202 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
203 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 26.000
204 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
205 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
206 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   5.300
207 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   6.000
208 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
209 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   6.500
210 2357 SLAMET 05/01  Rp                             -
211 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   6.800
212 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                             -
213 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 27.300
214 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                 10.200
215 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 25.400
216 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 33.900
217 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   7.700
218 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                   2.500
219   MUSRIAH 05/01  Rp                   3.100
220 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
221   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                             -
222   MUKHRONI 05/01  Rp                   2.600
223 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
224 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                             -
225 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
226 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 15.000
227 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   5.000
228 2936 MANAN 06/01  Rp                   7.000
229 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
230 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 12.000
231 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
232 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.200
233 2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
234 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 10.000
235 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 12.000
236 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   5.000
237 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   7.000
238 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   4.700
239 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
240 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   4.500
241 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
242 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
243 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
244 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
245   ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
246   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 19.200
247 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
248   KHOLIL 06/01  Rp                   8.000
249 2937 MASUDI 06/01  Rp                   6.500
250 2927 MAKMURI 06/01  Rp                 12.800
251 2917 KHOTIB 06/01  Rp                 10.000
252 9695 GIRI 06/01  Rp                             -
253 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   6.500
254 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   7.300
255 2308 TUHRI 01/03  Rp                   5.000
256 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
257 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
258 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                   9.000
259 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.500
260 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
261 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
262 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
263 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
264 2135 BONASIR 01/03  Rp                   3.500
265 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
266 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   6.600
267 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
268 2311 BASARI 01/03  Rp                   3.500
269 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   2.500
270 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                             -
271 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   5.000
272 2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
273 2312 SURAI 01/03  Rp                   3.000
274 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
275 2310 SONATUN 01/03  Rp                   3.000
276 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 11.900
277 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   2.000
278 2131 MARYATUN 01/03  Rp                 12.500
279 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.000
280 2316 TARYUMI 01/03  Rp                   5.500
281 2345 INAYAH 01/03  Rp                 10.000
282 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                   7.000
283 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   6.000
284 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   7.500
285 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 11.000
286 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
287 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
288 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
289 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
290 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
291 2128 MESARI 01/03  Rp                   3.000
292   PATOYAH 3/3  Rp                   6.000
293   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
294 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                   5.000
295 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   6.000
296 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 11.000
297 2150 HARNI 3/3  Rp                   8.400
298 2158 SRINI 3/3  Rp                   8.000
299 5459 MUH AFID 3/3  Rp                 11.000
300 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 11.100
301 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 13.300
302 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   4.500
303 5473 MULYANI 3/3  Rp                 15.200
304 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 15.700
305 5462 PARNO 3/3  Rp                   5.000
306 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 13.500
307 5415 RIYOSO 3/3  Rp                 10.000
308 2160 MAHYATI 3/3  Rp                             -
309 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   8.500
310 5471 SAYUTI 3/3  Rp                   4.800
311 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   6.000
312 2151 BASIR 3/3  Rp                 16.100
313 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 34.200
314 5421 TUAMAN 4/3  Rp                 10.100
315 5465 SIRIN 4/3  Rp                   3.000
316 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
317 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.500
318 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
319 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   6.000
320 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
321 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.000
322 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 11.100
323 5464 JONO 4/3  Rp                   5.100
324 5463 USMAN 4/3  Rp                   2.500
325 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                 10.000
326 5468 TUSRO 4/3  Rp                   2.600
327 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
328 5458 MUYONO 4/3  Rp                   3.000
329 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.500
330 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   7.000
331 5426 BIBIT 4/3  Rp                   5.000
332 5428 TURIAH 4/3  Rp                   3.000
333 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.500
334 5411 SUYONO 4/3  Rp                   6.100
335 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                   2.500
336 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
337 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
338 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   2.000
339 5423 SURIP 4/3  Rp                   2.500
340 5049 TONO 4/3  Rp                   2.500
341 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                             -
342   SRIAH    Rp                   2.500
343 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
344   JAMILAH 05/03  Rp                 10.000
345 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
346 5477 SA'AN 05/03  Rp                 11.100
347 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.800
348 5442 MISNAH 05/03  Rp                 10.500
349 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                             -
350 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
351 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
352 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   5.000
353 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   5.000
354   ABU YAKUB 05/03  Rp                 11.000
355   ROSO TI'AH 05/03  Rp                             -
356 5476 MISADI 05/03  Rp                 11.000
357   NARTI 05/03  Rp                             -
358 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
359 5474 SUYONO 05/03  Rp                   6.000
360 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
361 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
362 5443 ASRORI 05/03  Rp                             -
363 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
364 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   8.000
365 5434 MISBAN 05/03  Rp                 10.000
366 5399 MISLANI 05/03  Rp                 12.000
367 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 16.200
368 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                             -
369 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
370 5404 HARTOYO 05/03  Rp                 10.000
371 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   5.000
372 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   3.500
373 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
374 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
375 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   5.000
376 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   2.800
377   MUNARYO 2/2  Rp                             -
378 2253 AIDIN 2/2  Rp                   4.000
379 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
380 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.500
381 2252 GUFRON 2/2  Rp                   3.000
382 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   5.000
383 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   5.000
384 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.000
385 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.500
386 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.500
387   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
388 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.000
389 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
390 2163 NURHADI 2/2  Rp                 17.000
391 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
392 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
393 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
394 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                             -
395 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                             -
396 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
397 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
398 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   5.000
399 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   6.500
400 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
401 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
402 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   4.500
403 2230 JUHARI 3/2  Rp                 32.000
404 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   4.000
405 2297 SUROSO 3/2  Rp                   5.000
406 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
407   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.000
408   SAMSU 3/2  Rp                             -
409 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
410   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
411 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   5.000
412 2214 ZAENAL MUTAQIN 1/2  Rp                 16.000
413 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                             -
414 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   9.000
415 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                 10.000
416 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   3.000
417 2197 TOHARI 1/2  Rp                   4.000
418 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   2.000
419 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.500
420 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
421 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
422 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
423 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                   5.000
424 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   2.000
425 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
426 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   5.000
427 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.000
428 2180 SA’DI 1/2  Rp                   6.000
429 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   4.000
430 2181 TAUHID 1/2  Rp                   9.000
431 2208 MAKHALI 1/2  Rp                             -
432 2206 BASARI 1/2  Rp                   7.500
433 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 18.500
434 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.000
435 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
436 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   5.000
437 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
438 2272 MANAH 3/2  Rp                             -
439 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
440 2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
441 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   6.000
442 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                             -
443 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   2.000
444 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   7.000
445 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
446 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   5.000
447 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   9.000
448 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
449 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: