Laporan Koin Nu Babadan Oktober I 2018

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
6360 MUTINAH 01/03  Rp                   5.500
6424 TURIPAH 01/03  Rp                   5.000
6423 SUNARTI 01/03  Rp                   8.200
6422 BATUN 01/03  Rp                   6.000
6426 SUNARSIH 01/03  Rp                   3.000
6421 NING 01/03  Rp                 10.000
6364 MUSLIPAH 01/03  Rp                 19.500
6362 MUINAH 01/03  Rp                   7.000
6361 KUSRIYAH 01/03  Rp                 10.000
6428 SULASMI 01/03  Rp                   5.000
6417 MISTIYAH 01/03  Rp                 10.000
6366 KURNIASIH 01/03  Rp                 12.200
6418 WAHYUNI 01/03  Rp                   2.500
6367 JUWARIYAH 01/03  Rp                   8.600
6357 TUMISAH 01/03  Rp                             -
6425 PARAYAH 01/03  Rp                   3.500
6419 PASIYAH 01/03  Rp                 15.000
6359 UMI NASEHAH 01/03  Rp                   6.000
6368 NURIYAH 01/03  Rp                   3.500
6363 MURYATI 01/03  Rp                   8.000
6358 MULYATI 01/03  Rp                   5.000
6365 SUSANTI 01/03  Rp                 10.000
6420 TUIMAH 01/03  Rp                   5.000
2161 ngatini 01/03  Rp                   7.000
7164 mbak watik 01/03  Rp                 10.000
7163 solekhati 01/03  Rp                   2.000
7153 sri lestari 01/03  Rp                   6.300
7167 parkiyah 01/03  Rp                   4.000
7162 asiyah 01/03  Rp                 14.000
7151 retno 01/03  Rp                   5.000
7165 turah 01/03  Rp                   3.000
7172 munirah 01/03  Rp                   6.000
7169 solpiyah 01/03  Rp                   5.000
7154 sari rakhati 01/03  Rp                   2.000
7170 sumarni 01/03  Rp                   4.800
7168 sopiyah 01/03  Rp                   7.000
7395 parningsih 01/03  Rp                             -
7156 khofifah 01/03  Rp                   3.500
7160 yuniani 01/03  Rp                 10.000
7159 kastiyah 01/03  Rp                             -
7149 parekha 01/03  Rp                   6.000
7150 rohmi 01/03  Rp                   5.000
7152 waryati 01/03  Rp                   4.000
7399 yulekho 01/03  Rp                   2.700
7396 miswati 01/03  Rp                   3.500
7121 lastri 01/03  Rp                             -
7157 bawon 01/03  Rp                   5.000
7122 pandilah 01/03  Rp                             -
7392 ariyah 01/03  Rp                   3.600
7158 SOREP 01/03  Rp                   7.600
7331 SRI SITUR 01/03  Rp                   6.000
7171 ELA 01/03  Rp                             -
9618 YURIYAH 01/03  Rp                   9.000
7335 VIVI 01/03  Rp                   6.500
7336 BATDRIYAH 01/03  Rp                             -
7337 KHOTIMAH 01/03  Rp                   4.000
9622 MBAK DAH 01/03  Rp                   7.500
9627 SUKIMAH 01/03  Rp                   6.000
9623 AMANAH 01/03  Rp                   3.000
9625 solekhati 01/03  Rp                   4.500
9624 SURIAH 01/03  Rp                   4.000
9629 BUNIRAH 01/03  Rp                   5.000
6427 MISMI 01/03  Rp                   5.000
9630 KOMARIYAH 01/03  Rp                 11.000
9628 ASIH WALUYO 01/03  Rp                             -
7338 SAROYAH 01/03  Rp                             -
7339 SURYATI 01/03  Rp                             -
9629 SUNARSIH WAWAN 01/03  Rp                             -
7329 RAMINI 01/03  Rp                             -
7390 MIDAH 01/03  Rp                   3.000
7334 SUNARSI WARNO 01/03  Rp                   5.000
7398 ANA 01/03  Rp                   4.100
7366 BADRIYAH 01/03  Rp                             -
9617 SAKDIYAH 01/03  Rp                             -
7166 MBK FENI 01/03  Rp                 17.500
9613 SULASMI 01/03  Rp                             -
7155 BU TUTIK 01/03  Rp                   7.000
9631 MBK MUS 01/03  Rp                             -
9632 SA'AMI 01/03  Rp                   3.000
  ASIH KONTRAKAN 01/03  Rp                             -
9610 NUR FITRIYAH 01/03  Rp                   4.000
9621 NOVI 01/03  Rp                   8.000
7394 SARIYAH 01/03  Rp                             -
7330 TIMAH 01/03  Rp                   5.000
  YAROH 01/03  Rp                             -
7332 SUMITRI 01/03  Rp                             -
7397 KOMARIYAH 01/03  Rp                   3.500
  MUKLIS 01/03  Rp                             -
8286 LILIS 01/03  Rp                   4.500
  ARIYAS S    Rp                   5.000
  DATUR    Rp                 10.000
6383 SUTRIYAH 02/03  Rp                 31.500
8374 JUWARIYAH 02/03  Rp                 10.000
6442 SURYATI 02/03  Rp                 10.000
9273 SULASTRI/SLAMET 02/03  Rp                   6.000
6451 TURIPAH 02/03  Rp                 11.000
  RONDIYAH 02/03  Rp                 10.000
6445 SUTIJAH 02/03  Rp                             -
6392 NAHRIYAH 02/03  Rp                 18.200
9274 MISTIYAH/ANTOK 02/03  Rp                   5.000
6446 LISTIANAH 02/03  Rp                             -
8373 IRMA 02/03  Rp                   7.000
9811 ERVA TRIANA 02/03  Rp                             -
6382 TABAROK 02/03  Rp                 10.000
6388 SITI AMINAH 02/03  Rp                 13.500
6389 NUR KOMAR 02/03  Rp                 10.000
6450 UMANAH 02/03  Rp                   6.000
6386 RAMINI 02/03  Rp                 16.000
6452 URIP SUGIARTI 02/03  Rp                 10.000
9275 KUSMIATUN/TUHIN 02/03  Rp                             -
6384 SAKDIYAH 02/03  Rp                             -
9282 ANA MURAH 02/03  Rp                 10.000
9278 BONISAH 02/03  Rp                 10.000
6381 NGATMINI 02/03  Rp                   5.000
  ATIK W 02/03  Rp                 20.000
6390 MURYATI 02/03  Rp                 13.700
6443 TARWIYAH 02/03  Rp                 11.000
6447 AYUK 02/03  Rp                 10.000
9284 PATAROH 02/03  Rp                   6.500
9804 ISTIQOMAH 02/03  Rp                 15.000
6444 JUNADI/MISTIYAH 02/03  Rp                             -
9277 ANIK 02/03  Rp                 20.000
9283 SULASTRI/SUGI 02/03  Rp                   6.000
9803 SRI/UNTUNG 02/03  Rp                             -
9510 SITI FATIMAH 02/03  Rp                 12.000
9806 SITI SUNDARI 02/03  Rp                             -
8380 UMI HANIFAH 02/03  Rp                   7.000
9280 GIARSIH 02/03  Rp                 19.100
6385 RATMI 02/03  Rp                             -
9807 ISTIQOMAH/OKO 02/03  Rp                             -
9274 HJ.SAROH 02/03  Rp                 15.000
9281 IMRONAH 02/03  Rp                             -
9469 TANTI 02/03  Rp                 87.400
6449 MURNI 02/03  Rp                 10.000
6387 MUSROKHAH 02/03  Rp                             -
6449 ENI/ROTI 02/03  Rp                   8.000
8381 SOREP SURYANTO 02/03  Rp                   7.000
9807 SARMUTI 02/03  Rp                             -
8382 ENIAH/ROZI 02/03  Rp                             -
9808 ATIK SASOGI 02/03  Rp                 10.000
6441 KOMARIYAH 02/03  Rp                 10.000
9766 HJ. EKO 02/03  Rp                 20.000
9801 KIPTIYAH 02/03  Rp                             -
7343 TURADI 02/03  Rp                             -
  KUASYATI 02/03  Rp                   7.000
  SURIP    Rp                             -
5943 SITI AMANAH    Rp                 46.000
5948 RUSWANTI    Rp                 23.500
5937 SITI MAGHFIROH    Rp                 20.000
5500 GIARTI    Rp                   6.000
5939 NUR ENDAH    Rp                             -
5497 SUPRAPTO    Rp                 13.500
5909 NUR AROPAH    Rp                             -
5947 MINAH    Rp                   6.000
  ROSIANAH    Rp                             -
5938 SETIOWATI    Rp                 20.000
9202 LILIK SETIOWATI    Rp                 10.000
9207 RIANAH    Rp                   5.000
9206 JAHRO    Rp                   5.000
5494 ALFIAH    Rp                 22.000
9765 MUKTI    Rp                             -
5495 SULASTRI    Rp                 10.000
5942 WASTIAH    Rp                 10.000
5503 BAWON HALIMAH    Rp                 35.000
5940 PUJI SANTOSO    Rp                             -
5496 TAMIDIN    Rp                             -
5946 MULYADI BIN JONO    Rp                 25.500
5498 AYUB     Rp                 10.000
9201 SETIYANINGSIH    Rp                             -
9212 SITI FATIMAH    Rp                             -
9204 SADIM    Rp                             -
5944 SISWO PRASOJO    Rp                             -
9803 ENDANG     Rp                   8.000
9203 JUMIATUN    Rp                 10.000
5502 SUMIYATI    Rp              173.500
  KUNCORO    Rp                             -
5493 KOMARIYAH    Rp                 15.000
9805 PRIHATININGSIH    Rp                             -
9205 SRI RANI    Rp                             -
9681 SUTRIS    Rp                 23.000
9768 TRISNAWATI    Rp                             -
  SUKINAH    Rp                             -
  RENI    Rp                             -
9208 ERNA ERAWATI    Rp                             -
  HAMBA ALLAH    Rp                 39.000
  GINI    Rp                 14.000
  UMARIYAH    Rp                             -
6433 RIBUT 05/03  Rp                   2.000
6440 KASTINI 05/03  Rp                             -
6435 JARIYAH 05/03  Rp                             -
7120 PIATUN 05/03  Rp                             -
6431 ZAKIATUL 05/03  Rp                             -
6400 MULYATI 05/03  Rp                   4.000
6395 ALFIATI 05/03  Rp                             -
6393 PONITI 05/03  Rp                             -
6398 SUKADI 05/03  Rp                             -
6403 TUATMI 05/03  Rp                             -
9227 KOMARUDIN 05/03  Rp                             -
6396 MATIMAH 05/03  Rp                             -
6429 LILIS STYOWATI 05/03  Rp                   4.000
6404 RONDIYAH 05/03  Rp                   4.000
6437 RUMAYAH 05/03  Rp                   4.700
6434 SUHARTI 05/03  Rp                             -
9229 JUWARMAN 05/03  Rp                             -
9213 MUANAH 05/03  Rp                   6.000
9223 MUSNIAH 05/03  Rp                 13.900
9219 ROFIATUN 05/03  Rp                   5.200
7096 TITIS 05/03  Rp                   5.000
783 KHOMSATUN 05/03  Rp                   8.400
9214 DWIK 05/03  Rp                             -
9812 ISTIANAH 05/03  Rp                   9.000
9230 SURINAH 05/03  Rp                   4.000
9232 SITI MUNIROH 05/03  Rp                   4.000
4078 ISTIKOMAH 05/03  Rp                   9.000
7089 BAWON 05/03  Rp                   4.000
6432 MUKHAYATI 05/03  Rp                   5.000
7111 TRI WAHYUNI 05/03  Rp                   3.500
7118 INDAYAH 05/03  Rp                   7.000
7098 TRIANAH 05/03  Rp                   2.000
7115 SOPIYAH 05/03  Rp                             -
9234 MAFUDIN 05/03  Rp                   4.000
7086 ALIMIYAH 05/03  Rp                             -
7085 RUANAH 05/03  Rp                   5.600
6438 ZAENAP 05/03  Rp                   4.000
9218 SUMILAH 05/03  Rp                   4.000
7091 SRI 05/03  Rp                   4.000
9235 KUNAENAH 05/03  Rp                   3.000
9215 YULIANTI 05/03  Rp                             -
7092 SITI AROFAH 05/03  Rp                   4.000
7093 NUR YASIN 05/03  Rp                             -
7097 SUWANTI 05/03  Rp                   4.000
9216 NUR KHAYATI 05/03  Rp                   9.000
711 KHOTIMAH 05/03  Rp                   9.000
9236 AYIYAH 05/03  Rp                   5.000
7083 MUSYAROFAH 05/03  Rp                             -
7095 SUNARTI 05/03  Rp                   3.000
7123 SHOLEKHA 05/03  Rp                             -
9233 KOWIYAH 05/03  Rp                   4.000
9221 UMAYAH 05/03  Rp                             -
4090 ROSIDAH 05/03  Rp                   9.000
7080 FARIDAH 05/03  Rp                   4.000
7088 KARNI 05/03  Rp                   4.500
7124 NASRI'AH 05/03  Rp                   5.000
9222 KUSWANTO 05/03  Rp                             -
7077 ISWATUL 05/03  Rp                   9.000
9217 UMPRIYAH 05/03  Rp                             -
9225 NUR KHASANAH 05/03  Rp                 40.000
7084 WINDHOH 05/03  Rp                             -
9226 KHOLISIN 05/03  Rp                   5.700
7081 SUCI 05/03  Rp                             -
9220 KOSBANDIYAH 05/03  Rp                             -
7082 PARTONO 05/03  Rp                             -
6402 JUWARIYAH 05/03  Rp                   4.000
6436 KIPTIYAH 05/03  Rp                             -
6430 WIWIT 05/03  Rp                   4.000
6397 BURYATI 05/03  Rp                             -
6394 KASTUMI 05/03  Rp                             -
7099 SUPREK 05/03  Rp                             -
7079 ALIYAH 05/03  Rp                             -
6399 KOMNIK 05/03  Rp                   4.000
7094 YUHRIYAH 05/03  Rp                   4.000
6401 BANDIYAH 05/03  Rp                   4.000
9231 SAFARI 05/03  Rp                             -
9224 LUMPRAH 05/03  Rp                             -
6439 ASRIYAH 05/03  Rp                             -
7087 KASTIYAH 05/03  Rp                             -
7116 TOBI'IN 05/03  Rp                             -
  DWIK PRASTIYO 05/03  Rp                             -
5506 BAWON 04/02  Rp                 15.000
5513 DAYAH 04/02  Rp                 10.000
5918 TUJANAH 04/02  Rp                 22.000
5512 HJ ATIK 04/02  Rp                             -
5511 SOLEKHAH 04/02  Rp                 12.000
5509 MASUDAH 04/02  Rp                 16.500
9884 ISTIKHOROH 04/02  Rp                             -
5924 KHOTIJAH 04/02  Rp                 12.000
9882 NINIK 04/02  Rp                 19.000
5505 SRI WAYATI 04/02  Rp                   6.000
9881 KISWATI 04/02  Rp                   8.000
5921 ZAENUDIN 04/02  Rp                 39.500
9342 HJ YUHRIYAN 04/02  Rp                   5.000
9881 SRI KHAYATI 04/02  Rp                   7.000
9873 MUNAWAROH 04/02  Rp                 15.500
9341 KUMYATI 04/02  Rp                 10.000
9876 EVA 04/02  Rp                             -
9874 RATMI 04/02  Rp                   5.000
9344 ROKHAYATI 04/02  Rp                 13.000
9339 SANTI 04/02  Rp                   8.500
9879 AYATI 04/02  Rp                   4.000
9877 SIHUN 04/02  Rp                   5.000
9875 KHOMSATUN 04/02  Rp                   5.500
9879 MISTIYAH 04/02  Rp                   5.000
9343 WURYANI 04/02  Rp                 14.500
9340 ENI 04/02  Rp                 25.500
9337 YIRAH 04/02  Rp                 13.500
9338 WIWIK 04/02  Rp                 15.500
5983 NUR FADHILAH 04/02  Rp                 20.000
5919 RINA 04/02  
9880 PUJI 04/02  Rp                   5.000
7284 SYAIFUDIN 04/02  Rp                 10.000
7286 DARIYAH 04/02  Rp                 19.500
5922 M TAROM 04/02  Rp                   2.000
  UGI    Rp                   5.000
9761 ROWIYAH 03/02  Rp                 14.000
5920 HJ NGATONAH 03/02  Rp                 10.000
9791 SRI HALIMAH 03/02  Rp                 10.000
9763 CHASANATUN 03/02  Rp                             -
7287 HARTINI 03/02  Rp                             -
9795 TARMA'I 03/02  Rp                   6.700
  HJ NING 03/02  Rp                 20.000
9739 SITI TANTOWI 03/02  Rp                 20.000
9740 HJ MUSLIKHAH 03/02  Rp                             -
9729 MUSRIATI 03/02  Rp                 18.900
7282 HJ KARMANI 03/02  Rp                             -
9744 HJ PURWATI 03/02  Rp                 20.000
9741 HJ IPAH DURSIN 03/02  Rp                   7.500
9751 NUNUNG 03/02  Rp                 12.200
5916 SRI LESTARI 03/02  Rp                 24.200
9759 BEJO 03/02  Rp                   1.000
9731 SRI JARWI 03/02  Rp                   4.000
9732 SUDIATI 03/02  Rp                 10.000
9734 ANISAH DAMADI 03/02  Rp                 15.500
9764 KHALIMAH 03/02  Rp                 14.700
9747 RONDHIYAH 03/02  Rp                 14.600
9799 HARWATI 03/02  Rp                 15.800
9745 NAILUS SA'ADAH 03/02  Rp                   8.000
9786 KOMARIYAH 03/02  Rp                 12.000
9754 SURIYAH 03/02  Rp                 10.000
9776 FARIDAH 03/02  Rp                 10.000
9738 SRI WINARTI 03/02  Rp                 15.000
9784 YULIASIH 03/02  Rp                   7.000
7288 PARIYAH 03/02  Rp                   5.000
7291 PURI'AH 03/02  Rp                 10.000
9781 SUPRIYAH 03/02  Rp                 11.400
7292 NURIYAH 03/02  Rp                 15.000
9749 KHOSYI'IN 03/02  Rp                 13.000
9752 RILOWAN 03/02  Rp                 10.900
9743 GASTIYAH 03/02  Rp                   5.000
9787 SARIYAH 03/02  Rp                 15.700
9778 SALIS 03/02  Rp                 20.000
9758 SULINAH 03/02  Rp                 38.900
9748 TATIK 03/02  Rp                 29.000
9755 BADRIYAH 03/02  Rp                   2.000
9782 SUCI RAHAYU 03/02  Rp                 16.200
9792 SUPARNI 03/02  Rp                             -
9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02  Rp                             -
  NUR DUL 03/02  Rp                             -
9779 SOPIYAH 03/02  Rp                   5.500
5507 MUSRIPAH 03/02  Rp                   5.000
9737 MUSYAROFAH 03/02  Rp                   4.100
5917 KATISAH 03/02  Rp                   9.000
9750 MISSIYAH 03/02  Rp                 10.000
9746 JULAILAH 03/02  Rp                   6.000
9788 SUNARTI 03/02  Rp                   5.000
9735 TUKILAH 03/02  Rp                   4.800
9748 AISAH 03/02  Rp                   5.000
9793 JUHARTI 03/02  Rp                 15.000
9783 NING HENDRO 03/02  Rp                 20.000
9780 CASMINTEN 03/02  Rp                 10.000
9796 DEWI 03/02  Rp                 12.500
9730 SUGIHARTI 03/02  Rp                 15.000
9757 TURAH 03/02  Rp                             -
9800 PUJI 03/02  Rp                 14.900
9794 NGATIMAH 03/02  Rp                   4.000
9736 YANTO 03/02  Rp                   6.100
9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02  Rp                   8.100
9797 HJ PURTIYAH 03/02  Rp                             -
9881 HJ KHAYATI 03/02  Rp                   4.000
9777 ROMLAH 03/02  Rp                 56.000
9756 DARMINI 03/02  Rp                 15.000
9790 NING HARJO 03/02  Rp                             -
9789 LATUTIK 03/02  Rp                 10.000
9753 NITA 03/02  Rp                             -
7289 FAHRUDIN 03/02  Rp                             -
9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02  Rp                   5.700
7285 MURWATI 03/02  Rp                   8.300
9762 KHOTIMAH 03/02  Rp                   1.200
9733 DIAH KARTIKA / ANA 03/02  Rp                             -
7290 NARYO 03/02  Rp                   3.300
5915 ZAENUDIN 1/2  Rp                   7.000
  UPIT 1/2  Rp                   3.000
  GINEM 1/2  Rp                   4.000
  TIYAH 1/2  Rp                   7.000
  LINA 1/2  Rp                   7.000
  JUWARNIK 1/2  Rp                   7.000
  KUSTNAH 1/2  Rp                             -
  UTIT 1/2  Rp                             -
  MINAH 1/2  Rp                   3.000
  RIWAYATI 1/2  Rp                   5.000
  WINAR 1/2  Rp                   7.000
  PARMI 1/2  Rp                   7.000
  SITI GIYAR 1/2  Rp                 10.000
  JUWARIYAH 1/2  Rp                             -
  MBOK DINEM 1/2  Rp                   5.000
  JUARIYAH 1/2  Rp                             -
  MUNAWAROH 1/2  Rp                   7.000
  YAYUK 1/2  Rp                   4.000
  SUMADI 1/2  Rp                             -
  IPNU 1/2  Rp                   5.000
9675 LIANAH 1/2  Rp                   7.000
9688 NGAHATON 1/2  Rp                   3.000
9684 SRIPAH 1/2  Rp                   3.000
  KHOTIJAH 1/2  Rp                   7.000
  ELIYAH 1/2  Rp                             -
  MURYANI 1/2  Rp                   8.000
  LISTIYOWATI 1/2  Rp                   8.000
  MUNJANAH 1/2  Rp                   7.000
  SRI SUS 1/2  Rp                             -
  HJ. SUMINI 1/2  Rp                   5.000
  TUTIK 1/2  Rp                   5.200
  NITA 1/2  Rp                             -
  RUSMINI 1/2  Rp                   3.000
  SUWARNI 1/2  Rp                   4.000
  INA 1/2  Rp                 10.000
  SUHARTI 1/2  Rp                             -
  MEI 1/2  Rp                   4.000
  WASTINI 1/2  Rp                   5.000
  SUMARNI 1/2  Rp                   7.000
  TIKAH 1/2  Rp                   7.000
  SITI SOPIYAH 1/2  Rp                   5.000
  SUMI  1/2  Rp                   4.500
  TATA/TETEH 1/2  Rp                             -
  SALAMAH 1/2  Rp                             -
  SITI KOSIM 1/2  Rp                   7.000
  SITI PARJO 1/2  Rp                   7.000
  ATIKA 1/2  Rp                   7.600
  ROMYATI/ROHAYATI 1/2  Rp                             -
  TIJAH 1/2  Rp                   6.000
  REHA 1/2  Rp                 14.000
  SAKI 1/2  Rp                 10.000
  SUMIATUN 1/2  Rp                   7.000
  MUSAROPAH 1/2  Rp                             -
  SALAMAH 1/2  Rp                 10.000
  RATI 1/2  Rp                   4.000
  JAMILAH 1/2  Rp                             -
  SUMITRI 1/2  Rp                   3.000
  SRI HARYATI 1/2  Rp                             -
  SITI PARJO 1/2  Rp                             -
  VIVI 1/2  Rp                             -
  PURWANTO    Rp                   7.000
  INDASAH    Rp                   7.000
7312 RINI INAYATI 2/1  Rp                 50.000
7311 EMA WIJAYANTI 2/1  Rp                 35.000
9661 ISWATUN KHASANAH 2/1  Rp                 30.000
7315 MIMIN 2/1  Rp                 21.000
9665 DEWI SUCIATI 2/1  Rp                 50.000
7212 RIBUT DARYATI 2/1  Rp                 18.500
9644 HJ. BANDIYAH 2/1  Rp                 60.000
7220 SANTI 2/1  Rp                 30.000
9634 KARTINAH 2/1  Rp                 24.500
7307 ANIS 2/1  Rp                 18.000
7310 LINA WATI 2/1  Rp                 12.000
9666 SURIP 2/1  Rp                 25.000
9649 HONIAH 2/1  Rp                 20.000
9638 AMANAH 2/1  Rp                             -
7313 INDANAH 2/1  Rp                 12.000
9637 HJ. KUSMIYATI 2/1  Rp                 30.000
9653 ERMA 2/1  Rp                 12.500
9655 PUSPITOWATI 2/1  Rp                 30.000
9652 JUNARTI 2/1  Rp                 26.000
9646 YUNAH 2/1  Rp                   5.000
9640 MARKONAH 2/1  Rp                 12.500
9635 ZAINUN 2/1  Rp                             -
7308 HAMIDAH 2/1  Rp                 13.000
7306 HJ. TURAH 2/1  Rp                 50.000
9641 HOLIPAH 2/1  Rp                 20.000
9664 HJ. SRI ISANAH 2/1  Rp                 34.500
9650 SITI SUMIRAH 2/1  Rp                 23.500
7314 RINI/MU'ATI 2/1  Rp                 21.500
9654 CHUROTUL AINI 2/1  Rp                 20.000
9642 KHOLILAH/ELA 2/1  Rp                 50.000
9647 INAH 2/1  Rp                 29.500
9648 MUKIRO WATI 2/1  Rp                 34.000
7305 MIRAWATI 2/1  Rp                 12.000
9639 SUMINI 2/1  Rp                 25.000
9660 ELI 2/1  Rp                             -
9651 LINDA 2/1  Rp                 22.000
9658 MULYANAH 2/1  Rp                 15.500
9657 SAMIRAH 2/1  Rp                 17.000
9656 KHASANAH 2/1  Rp                 17.000
9667 MAYSAROH 2/1  Rp                 33.000
7309 TUMINI 2/1  Rp                 20.000
9636 HJ. SUSILO YEKTI 2/1  Rp                 65.000
9663 YUNI 2/1  Rp                 20.000
9645 SRI KUNTARI 2/1  Rp                 30.000
9659 KUSRIYAH 2/1  Rp                 34.000
7213 SALAMAH 2/1  Rp                 27.000
9643 MUDRIKAH 2/1  Rp                 23.500
9633 YULIAMAH 2/1  Rp                 28.500
7316 LAELATUL M 2/1  Rp                 20.000
9662 AMBARWATI 2/1  Rp                             -
7219 ANIK 2/1  Rp                 75.000
7209 SOLEHA 2/1  Rp                 22.000
7210 SOLIHIN 2/1  Rp                             -
7214 MUDRIKAH/ALTUMI 2/1  Rp                 23.500
7215 HUZAENAH 2/1  Rp                 14.000
7212 AYATI 2/1  Rp                             -
7216 HJ. TURIPAH 2/1  Rp                 39.000
9668 ROMLAH 2/1  Rp                             -
7211 NAPSIAH 2/1  Rp                 10.000
7347 HJ. SARMONAH 2/1  Rp                 10.000
7218 SOPIYAH 2/1  Rp                 26.000
7656 KHASANAH    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: