Laporan Koin Nu Plumbon November I 2018

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 15.000
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   4.500
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   4.400
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASRI 01/01  Rp                   6.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   5.500
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   9.500
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                 13.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 18.000
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   2.700
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 10.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   8.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 19.500
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 43.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 14.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   2.600
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   5.200
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   2.400
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 13.800
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 15.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                   5.000
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                             -
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   4.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   2.500
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   6.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 17.000
30 2236 PARI 01/01  Rp                   3.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   3.400
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.500
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 WARTI 01/01  Rp                   3.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 11.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                   6.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   5.000
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                             -
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                   5.000
50 2261 ROSIDAH    Rp                   3.000
51 2194 DASRI    Rp                             -
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 16.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   4.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   5.000
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   3.500
60 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                             -
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   7.000
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   5.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   8.000
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 13.500
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                             -
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   2.000
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                 10.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 20.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                 10.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   5.900
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                   5.000
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                   5.000
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   4.000
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   4.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                 10.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   5.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                             -
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 23.500
98 2901 Berur 02/01  Rp                 10.000
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   3.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   5.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                   5.000
105   As'ari    Rp                 10.000
106 2059 Fauzi 03/01  Rp                   7.000
107 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
108 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
109 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
110 2046 Bonaim 03/01  Rp                   2.000
111 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.200
112 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.700
113 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 10.800
114 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   7.500
115 2047 Jamil 03/01  Rp                   4.300
116 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   8.500
117 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.000
118 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
119 2051 K Syarif 03/01  Rp                 16.000
120 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
121 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
122 2078 Dasriah 03/01  Rp                   3.000
123 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   8.000
124 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.500
125 2085 Khudri 03/01  Rp                             -
126 2083 Tamsari 03/01  Rp                   7.600
127 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
128 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                             -
129 2060 Mahri 03/01  Rp                             -
130 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                             -
131   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
132   HARYANTO 03/01  Rp                             -
133   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
134 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
135 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
136 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.500
137 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                 13.300
138 2095 IMRON 04/01  Rp                 10.000
139 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   8.200
140 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   2.000
141 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
142 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
143 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                 10.000
144 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
145 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
146 2065 NARIYO 04/01  Rp                   7.500
147 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   6.000
148 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
149 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   7.000
150 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   8.000
151 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   7.000
152 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
153 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   8.400
154 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   6.000
155 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
156 2102 KHANAFI 04/01  Rp                 10.000
157 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
158 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
159 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.700
160 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
161 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   6.700
162 2942 PATAROH 04/01  Rp                   8.500
163 2097 ATIK 04/01  Rp                             -
164 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 24.000
165 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 10.000
166 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
167 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   5.000
168 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
169   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
170 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
171   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   2.500
172   ZUM 04/01  Rp                             -
173 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 16.500
174 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
175 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
176 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   5.000
177 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 12.000
178 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
179 2284 JEMI 05/01  Rp                 62.700
180 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 39.000
181 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   6.000
182 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 10.200
183 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
184 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 30.000
185 2335 BASUKI 05/01  Rp                 17.300
186 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 13.000
187 2286 ANWAR 05/01  Rp                 10.000
188 2325 SUKBI 05/01  Rp                 15.000
189 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
190 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
191 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
192 2281 TARIATI 05/01  Rp                 10.000
193 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
194 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                             -
195 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
196   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
197 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   9.300
198 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
199 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   6.000
200 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 17.700
201 2354 KUSNO 05/01  Rp                   8.300
202 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 35.700
203 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
204 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
205 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
206 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   2.500
207 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   5.600
208 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   5.000
209 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
210 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   6.500
211 2357 SLAMET 05/01  Rp                             -
212 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                 13.000
213 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
214 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 40.500
215 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   5.000
216 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 45.200
217 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 30.200
218 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   8.700
219 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
220   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
221 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
222   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
223   MUKHRONI 05/01  Rp                   4.000
224 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   5.000
225 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                             -
226 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
227 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
228 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                             -
229 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
230   MUNARYO 2/2  Rp                             -
231 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
232 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
233 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.500
234 2252 GUFRON 2/2  Rp                   3.000
235 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   4.500
236 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   5.000
237 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.500
238 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
239 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
240   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
241 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.000
242 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
243 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   9.500
244 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
245 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   4.000
246 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
247 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
248 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 10.000
249 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
250 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
251 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   4.000
252 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.500
253 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
254 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
255 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
256 2230 JUHARI 3/2  Rp                 37.000
257 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
258 2297 SUROSO 3/2  Rp                   5.000
259 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
260   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.000
261   SAMSU 3/2  Rp                             -
262 2280 TUDIRON 3/2  Rp                             -
263   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.500
264 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   7.500
265 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 17.000
266 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   7.500
267 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   6.500
268 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
269 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
270 2197 TOHARI 1/2  Rp                   7.000
271 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
272 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
273 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
274 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
275 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
276 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                   5.000
277 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   3.000
278 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
279 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   5.000
280 2183 SATIAH 1/2  Rp                   6.500
281 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
282 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
283 2181 TAUHID 1/2  Rp                 10.500
284 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.500
285 2206 BASARI 1/2  Rp                   7.500
286 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 20.000
287 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   7.500
288 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                             -
289 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   6.000
290 2221 RUSDI 3/2  Rp                   7.000
291 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.000
292 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                   5.000
293 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   5.000
294 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   6.000
295 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
296 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   4.000
297 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   7.000
298 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
299 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   5.000
300 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
301 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
302 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
303   SUBKHAN    Rp                             -
304 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.000
305 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
306 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                   6.000
307 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
308 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
309 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
310 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
311 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
312 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
313 2135 BONASIR 01/03  Rp                   3.500
314 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
315 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
316 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
317 2311 BASARI 01/03  Rp                   3.000
318 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   2.000
319 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   5.000
320 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   4.000
321 2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
322 2312 SURAI 01/03  Rp                   4.000
323 2305 JUARNING 01/03  Rp                 12.000
324 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
325 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   9.000
326 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   3.000
327 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 18.000
328 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.000
329 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
330 2345 INAYAH 01/03  Rp                   8.000
331 2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                   5.000
332 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   6.000
333 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   4.000
334 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   8.500
335 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
336 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
337 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
338 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
339 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
340 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
341 2129 SANAH    Rp                 15.500
342 2137 MISHARI 02/03  Rp                             -
343 2142 PURYONO 02/03  Rp                   3.500
344 2138 GINAH 02/03  Rp                   1.200
345 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.500
346 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                             -
347 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
348 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                             -
349 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.500
350 2120 BONTARI 02/03  Rp                   2.500
351 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                             -
352 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   2.000
353 2141 SUMADI 02/03  Rp                   1.500
354 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
355 2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
356 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
357 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
358 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                             -
359 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.000
360 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   5.000
361 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   5.000
362   PATOYAH 3/3  Rp                   5.000
363   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
364 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
365 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
366 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 12.000
367 2150 HARNI 3/3  Rp                 14.300
368 2158 SRINI 3/3  Rp                   5.000
369 5459 MUH AFID 3/3  Rp                 15.000
370 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 11.900
371 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 16.500
372 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   3.500
373 5473 MULYANI 3/3  Rp                 15.700
374 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 10.000
375 5462 PARNO 3/3  Rp                   3.000
376 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   7.000
377 5415 RIYOSO 3/3  Rp                             -
378 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   6.000
379 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   4.500
380 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
381 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   3.500
382 2151 BASIR 3/3  Rp                             -
383 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 30.200
384   TUSIMAN    Rp                 20.000
385 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
386 5465 SIRIN 4/3  Rp                   1.200
387 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
388 5457 RATMI 4/3  Rp                   3.000
389 5410 MARYATI 4/3  Rp                   2.000
390 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   7.800
391 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
392 5420 SANTO 4/3  Rp                   3.000
393 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
394 5464 JONO 4/3  Rp                   2.000
395 5463 USMAN 4/3  Rp                   3.000
396 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
397 5468 TUSRO 4/3  Rp                             -
398 5432 YAHRI 4/3  Rp                   1.300
399 5458 MUYONO 4/3  Rp                   2.400
400 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.000
401 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
402 5426 BIBIT 4/3  Rp                   3.000
403 5428 TURIAH 4/3  Rp                             -
404 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
405 5411 SUYONO 4/3  Rp                   2.000
406 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
407 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
408 5429 KOMARI 4/3  Rp                   2.000
409 5431 MUKHARI 4/3  Rp                             -
410 5423 SURIP 4/3  Rp                             -
411 5049 TONO 4/3  Rp                   2.000
412 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   2.000
413   SRIAH    Rp                   2.000
414   KASTANI    Rp                             -
415 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                             -
416   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
417 5400 HARTINI 05/03  Rp                 14.000
418 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
419 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   3.000
420 5442 MISNAH 05/03  Rp                   6.000
421 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
422 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
423 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                             -
424 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
425 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
426   ABU YAKUB 05/03  Rp                             -
427   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
428 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
429   NARTI 05/03  Rp                   5.000
430 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   5.000
431 5474 SUYONO 05/03  Rp                   5.000
432 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
433 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
434 5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
435 5444 CAHYONO 05/03  Rp                   5.000
436 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
437 5434 MISBAN 05/03  Rp                 10.000
438 5399 MISLANI 05/03  Rp                 10.000
439 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                             -
440 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                 10.000
441 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
442 5404 HARTOYO 05/03  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: