Laporan koin Nu Rowosari November I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1  Rp        760 M FATONI   5000
2  Rp        773 WALUYO   5000
3  Rp        768 AMIN   3500
4   TRISNO   5000
5  Rp        811 ABU KHAERI   5000
6  Rp        762 MUSTAKIM   5000
7  Rp        761 MESRIPAH   3000
8  Rp        805 FAHRUROZI   5000
9  Rp        159 HARYANTO   3300
10  Rp        758 SOFYAN   0
11  Rp        780 BURIYAH   3000
12  Rp        806 BASAR   5000
13  Rp        813 NGALIMI   0
14  Rp        176 MUSYAROFAH   3000
15  Rp        810 SIMOL   3000
16  Rp        644 NUR KHOLIK   4500
17   SALIYO   20000
18  Rp        766 ARIFIN    9000
19  Rp        807 DAMANHURI   5000
20  Rp        779 MUHLISIN   6000
21  Rp        777 NGATIMAH   0
22  Rp        769 SANTI   2000
23  Rp        815 SUROTO   0
24 816 MUAWANAH    Rp                             -
25 808 SATARI    Rp                   3.000
26 637 HUSEN    Rp                   3.000
27 655 MUHTADIN    Rp                 17.200
28 812 YATEN    Rp                 10.000
29 774 MUHADI    Rp                             -
30 778 SUPADI    Rp                   3.000
31 809 KHAERON    Rp                   3.000
32 775 ROHANI    Rp                             -
33 9698 MURNI    Rp                             -
34   DARYUMI    Rp                   5.000
35   ABDUL MUKTI    Rp                             -
36   YUNUS    Rp                   4.000
37   SYAIFUL ANNAS    Rp                   5.000
38   AMINAH    Rp                             -
39   SA'AMI    Rp                   2.000
40   MBAH MURINI    Rp                             -
41 739 DURROHIM 02/04  Rp                 10.000
42 826 ROHANNAH 02/04  Rp                   5.000
43 831 FAUZAN 02/04  Rp                   4.000
44   TIANAH 02/04  Rp                             -
45   TUSRIAH 02/04  Rp                   2.500
46 742 SOLIHIN 02/04  Rp                   2.500
47   ERNA 02/04  Rp                   2.000
48 940 WARSIYAH 02/04  Rp                   5.000
49 736 NUR HAMID 02/04  Rp                   2.500
50 741 SENEMAN 02/04  Rp                   3.000
51   HINDUN 02/04  Rp                             -
52 823 N. HIDAYAH 02/04  Rp                   3.000
53 743 SAERI 02/04  Rp                             -
54 825 KHADIST 02/04  Rp                   7.000
55 830 MAEMUNAH 02/04  Rp                   2.500
56 740 JAWARTI 02/04  Rp                             -
57 737 ABDUL NASIR 02/04  Rp                   3.000
58 738 KHOMSANI 02/04  Rp                   2.500
59   ALIYAH 02/04  Rp                   5.000
60 839 RASTIYAH 02/04  Rp                   2.500
61   SITI HINDUN 02/04  Rp                             -
62   ATI 02/04  Rp                   3.000
63 728 SUNARIYAH 02/04  Rp                             -
64   SANATTUN 02/04  Rp                   2.500
65 836 ROSADI 02/04  Rp                   3.000
66 824 KHUZAEMAH 02/04  Rp                   3.000
67 736 MARLINA 02/04  Rp                 10.000
68   KHASIKIN 02/04  Rp                             -
69 819 MISRAD 02/04  Rp                   3.000
70   RUMIJAH 02/04  Rp                             -
71 827 NING ROZIAH 02/04  Rp                   3.000
72   NAISAH 02/04  Rp                             -
73 744 ZUBAD 02/04  Rp                 11.000
74   JUMILAH 02/04  Rp                   2.000
75 828 KHOMSATUN 02/04  Rp                             -
76 829 NGASMIN 02/04  Rp                   6.500
77   HINDUN 02/04  Rp                             -
78   KIFTIYAH    Rp                   2.500
79 680 SINGGIH PRAPTO 4/4  Rp                   7.500
80 770 NURROHMAN 4/4  Rp                             -
81 740 JARNO 4/4  Rp                             -
82 674 TAMAT 4/4  Rp                   4.000
83 676 BASAR 4/4  Rp                   5.000
84 749 ABD KHOLIK 4/4  Rp                   5.000
85 797 SUYONO 4/4  Rp                             -
86 683 MUNAWIR 4/4  Rp                 10.000
87   H MUNTAMAH 4/4  Rp                   5.000
88   SARATUN 4/4  Rp                   5.000
89 673 MUSLIYAH 4/4  Rp                             -
90 679 SAUDI 4/4  Rp                 10.600
91 678 TOHIRIN 4/4  Rp                   5.000
92 684 MARSONO 4/4  Rp                   5.000
93 748 MAHMUDI 4/4  Rp                   5.000
94 677 RIDWAN 4/4  Rp                   5.000
95 9449 SAUMI 4/4  Rp                             -
96 681 MUNAWAROH 4/4  Rp                   7.000
97 687 SAMSUL MAARIF 4/4  Rp                             -
98   BASIR 4/4  Rp                             -
99 771 SLAMET 4/4  Rp                   5.000
100 657 H. ABDUL MALIK 4/4  Rp                 10.000
101 764 ARIYAH 4/4  Rp                             -
102 675 NUR KHAMID  4/4  Rp                             -
103   KHUMAIDI    Rp                             -
104 682 SITI    Rp                             -
105 725 INDASATI    Rp                   5.000
106 822 RIFA'ATI    Rp                   5.000
107 691 BUNISAH    Rp                   7.300
108 692 MISKIYAH    Rp                             -
109 837 SOPI'ATI    Rp                   6.000
110 820 GANDUL    Rp                             -
111 686 KASRI    Rp                   8.000
112 817 INAYAH    Rp                   5.000
113 767 MUJI'AH    Rp                   5.500
114 728 MAS'UDAH    Rp                             -
115 821 MUQODAROH    Rp                             -
116 654 KHAERIYAH    Rp                             -
117 835 TURIPAH    Rp                 13.600
118 727 MUSTOFIYAH    Rp                 10.500
119 696 LUWIYAH    Rp                   5.000
120 763 SUMONO    Rp                   7.900
121 731 SEKHATUN    Rp                             -
122 818 ASIYAH    Rp                             -
123 726 MUTINAH    Rp                             -
124 723 MUDRIKAH    Rp                   5.000
125 732 KHOMSATUN    Rp                 10.000
126 8293 KHOTIMAH    Rp                             -
127 8290 ROKHMAH    Rp                             -
128 832 PUJI URIFAH    Rp                   5.200
129 724 MUNIROH    Rp                 10.000
130 688 MUADAH    Rp                             -
131 722 KHOMSATUN    Rp                             -
132 834 NANI    Rp                   3.300
133 833 ROWIYAH    Rp                   3.000
134 8291 SRI MULYO    Rp                             -
135 729 JUMI    Rp                             -
136 687 WASYUTI    Rp                 10.000
137 730 SUCI SRI STIYAMI    Rp                   5.000
138 8298 MAESAROH    Rp                             -
139 8289 MASKANAH    Rp                 10.000
140 689 ST. MUZAYANAH    Rp                   5.500
141 8296 MUSTINAH    Rp                   7.000
142 8299 TRI WINARSIH    Rp                             -
143 8300 ISNAENI    Rp                   5.000
144   JUHARIYAH    Rp                             -
145   NUR AZIZAH    Rp                   5.000
146 8297 RUSMINAH    Rp                   5.000
147 651 MISRIYAH    Rp                             -
148   HJ. BADRIYAH    Rp                             -
149   RAMISAH    Rp                   8.500
150   MUSYAROFAH    Rp                             -
151 625 SARNI 01/03  Rp                             -
152   KABOL 01/03  Rp                             -
153 631 NARWATI 01/03  Rp                   2.500
154 784 REPATI 01/03  Rp                             -
155 6787 ROMDONAH 01/03  Rp                             -
156 628 MURTINI 01/03  Rp                   5.000
157 6782 KARTI 01/03  Rp                   5.000
158 6778 SUYATI 01/03  Rp                             -
159 626 KHOLIPAH 01/03  Rp                   5.000
160 6732 HARTINI 01/03  Rp                             -
161 6779 WITRI 01/03  Rp                   3.000
162 627 FATIMAH 01/03  Rp                   4.000
163 6781 TRIAT 01/03  Rp                   2.000
164 6731 BAWON 01/03  Rp                             -
165   SRIANAH 01/03  Rp                             -
166 6777 PAROYAH 01/03  Rp                   2.000
167 630 NGATINI 01/03  Rp                   2.000
168 634 SIRU 01/03  Rp                   4.000
169 6758 WARYUNI 01/03  Rp                   4.000
170 6786 ROSTINI 01/03  Rp                   4.000
171 6783 ATIK 01/03  Rp                             -
172 6780 CASANAH 01/03  Rp                   5.000
173 636 UMI 01/03  Rp                             -
174 632 WATMI 01/03  Rp                             -
175 6733 WASILAH 01/03  Rp                             -
176 633 ISROWIYAH 01/03  Rp                             -
177 629 RUROH 01/03  Rp                             -
178 8785 MUYANAH 01/03  Rp                             -
179   RIYADIN 01/03  Rp                             -
180 666 LESTARI 01/03  Rp                             -
181 6735 CESWANTI 01/03  Rp                             -
182 6737 RIRIN 01/03  Rp                 10.000
183   HJ HANIK 02/03  Rp                             -
184 792 HJ HAMDANAH 02/03  Rp                 30.000
185 664 JANAH 02/03  Rp                             -
186 661 FELI 02/03  Rp                   5.000
187 6802 TINAH 02/03  Rp                   5.000
188 6803 MUGINTI 02/03  Rp                   5.000
189 646 MURNI (N) 02/03  Rp                 10.000
190 638 SAROFAH 02/03  Rp                   8.000
191 646 ROFIATUN 02/03  Rp                   3.000
192 789 HJ SUNITI 02/03  Rp                             -
193   MUANAH 02/03  Rp                 20.000
194 6740 BAWON 02/03  Rp                   5.000
195 6801 RATIYAH 02/03  Rp                             -
196 668 WASIYAH 02/03  Rp                   2.000
197 669 BADRIYAH 02/03  Rp                             -
198 6808 ROHMI 02/03  Rp                   3.000
199 6805 MAKROMAH 02/03  Rp                             -
200 693 NURIYAH 02/03  Rp                   4.000
201 6811 HARTI 02/03  Rp                   4.000
202   BATUN 02/03  Rp                             -
203 663 RIATI 02/03  Rp                   3.000
204 6801 RONDIYAH 02/03  Rp                   2.000
205 6739 SUTI'AH 02/03  Rp                             -
206   MURNI (S) 02/03  Rp                             -
207 672 YATIN 02/03  Rp                             -
208 6730 SARMINI 02/03  Rp                             -
209 6804 MISTONAH 02/03  Rp                             -
210 6812 LASMI 02/03  Rp                             -
211 662 SIKUS 02/03  Rp                             -
212 6810 SURTINI 02/03  Rp                   2.000
213 6809 URIYAH 02/03  Rp                             -
214   JUWITAH 02/03  Rp                             -
215   HJ. ASTRIYAH    Rp                             -
216 787 RUNI 03/03  Rp                   5.000
217 671 MONARI 03/03  Rp                   8.000
218 656 ZUHRI 03/03  Rp                   5.000
219 665 ANIS 03/03  Rp                             -
220 790 DUL NASIR 03/03  Rp                             -
221 667 AGUS 03/03  Rp                             -
222 695 H SLAMET 03/03  Rp                   5.000
223 1640 MISTONO TARTI 03/03  Rp                 10.000
224 795 MISTONO TEMU 03/03  Rp                   5.000
225 659 PONIMAN 03/03  Rp                             -
226   ROHIM 03/03  Rp                   5.000
227 781 BASRI 03/03  Rp                   7.000
228   TONAH 03/03  Rp                 10.000
229   RIPAH 03/03  Rp                   5.000
230   DATUN 03/03  Rp                   5.000
231   ROMYATI 03/03  Rp                 10.000
232 788 JAYERI 03/03  Rp                   5.000
233 791 DANANG 03/03  Rp                 16.000
234 869 SARMANI 03/03  Rp                   4.000
235 868 MUHLISIN 03/03  Rp                             -
236 784 ISTIANAH 03/03  Rp                   5.000
237   H. WAHSUR 03/03  Rp                 10.000
238   EKO ARTI 03/03  Rp                             -
239   MURLIYAH 03/03  Rp                             -
240 6871 MUNAWIR 03/03  Rp                 10.000
241 6868 SUWUH 03/03  Rp                   7.000
242   WATIMAH 03/03  Rp                             -
243 786 H. BASARI 03/03  Rp                             -
244   BANU 03/03  Rp                             -
245    BAWON 4/3  Rp                             -
246   ARTI 4/3  Rp                             -
247   KUSTIYAH 4/3  Rp                             -
248 6763 WARSITI 4/3  Rp                             -
249 6849 TARMI 4/3  Rp                             -
250 6758 NUR KHASANAH 4/3  Rp                   5.000
251 6760 KOMYANAH 4/3  Rp                             -
252 6851 NGATUN 4/3  Rp                             -
253 6755 TUSIYEM  4/3  Rp                             -
254   ROPIKOH 4/3  Rp                             -
255 803 YAYUK 4/3  Rp                             -
256 795 ROZIZAH 4/3  Rp                   3.000
257 6753 KHUZAEMAH 4/3  Rp                             -
258 798 NUR HIDAYAH 4/3  Rp                             -
259 793 TUTIK 4/3  Rp                             -
260 764 WARNI SLAMET 4/3  Rp                             -
261 797 SUWARNI 4/3  Rp                 20.000
262 799 SRIAMAH 4/3  Rp                             -
263 6762 KIPTIYAH 4/3  Rp                 10.000
264 6856 RUMINAH 4/3  Rp                             -
265 6757 NURUL 4/3  Rp                             -
266   WARTINI RAMBAT 4/3  Rp                   5.000
267 792 MAHMUDAH 4/3  Rp                   4.000
268   SUMYATI 4/3  Rp                             -
269 6761 ISTIQOMAH 4/3  Rp                             -
270   ASIYAH 4/3  Rp                   5.000
271   QODIR 4/3  Rp                             -
272   SAMIN 4/3  Rp                             -
273   ALI 4/3  Rp                             -
274 804 MUNOTO 4/3  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: