Laporan Koin Nu Plumbon Desember I 2018

No. Toples Nama Alamat  infaq 
2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 13.200
2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   8.200
2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.800
2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
2259 BASRI 01/01  Rp                   5.200
2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.200
2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   7.500
2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 16.000
2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   6.500
2215 KASBI 01/01  Rp                             -
2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   8.000
2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 23.000
2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 37.500
2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                             -
2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
2191 SUBKHI 01/01  Rp                   3.000
2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   8.700
2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   2.500
2265 MALIKI 01/01  Rp                 14.100
2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 11.600
2194 PASRI 01/01  Rp                   5.000
2193 SUNDARI 01/01  Rp                 10.100
2241 FATONAH 01/01  Rp                 10.000
2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.000
2195 MAULUD 01/01  Rp                   3.100
2238 IRAWAN 01/01  Rp                   8.000
2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   4.500
2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 10.000
2236 PARI 01/01  Rp                   4.500
2242 BUSRO 01/01  Rp                   3.300
  KARMIN 01/01  Rp                   3.600
2185 REKHWAN 01/01  Rp                             -
2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
2187 WARTI 01/01  Rp                   4.500
2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                   7.000
2235 JAZURI 01/01  Rp                   7.500
2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.500
2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
  ASKHURI 01/01  Rp                   6.300
2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.000
2240 AQIYAS 01/01  Rp                   8.800
2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
2300 SURYATI 01/01  Rp                 12.000
2261 ROSIDAH    Rp                   3.000
2194 DASRI    Rp                             -
2331 SUGENG TARYONO    Rp                             -
  SOHIBUL BARI    Rp                             -
2059 Fauzi 03/01  Rp                   7.000
2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
2077 Saroh 03/01  Rp                   6.000
2046 Bonaim 03/01  Rp                   5.000
2045 Wahidin 03/01  Rp                   3.000
2050 Musyarofah 03/01  Rp                       700
2086 Masrukhan 03/01  Rp                   8.000
2080 Rofi’i 03/01  Rp                 12.000
2047 Jamil 03/01  Rp                   6.500
2048 Syafi’i 03/01  Rp                   6.000
2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   8.500
2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
2082 Ma’mun 03/01  Rp                   4.000
2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.000
2041 Fadhilah 03/01  Rp                   9.500
2052 Asmawi 03/01  Rp                   8.000
2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
2083 Tamsari 03/01  Rp                   4.900
2081 h. Kamal 03/01  Rp                   6.700
2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.400
2060 Mahri 03/01  Rp                 10.000
2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                 10.000
  MAKHRUS 03/01  Rp                             -
  HARYANTO 03/01  Rp                             -
  NGAHATUN 03/01  Rp                             -
2332 PAHRONI 04/01  Rp                 10.000
2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                 10.600
2095 IMRON 04/01  Rp                   6.800
2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   8.800
2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
2065 NARIYO 04/01  Rp                   9.600
2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   9.100
2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   8.000
2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.300
2069 GHOZALI 04/01  Rp                   6.500
2110 ZAENURI 04/01  Rp                   5.000
2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
2070 NAWAWI 04/01  Rp                   6.000
2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
2066 SHOLEH 04/01  Rp                   8.500
2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
2942 PATAROH 04/01  Rp                 11.000
2097 ATIK 04/01  Rp                             -
2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 20.000
2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   7.000
2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
  H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
  MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
  ZUM 04/01  Rp                   5.000
2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 25.000
2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   7.000
2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   6.000
2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                   7.000
2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   3.000
2284 JEMI 05/01  Rp                 79.900
2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 38.000
2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   7.300
2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 20.000
2335 BASUKI 05/01  Rp                 10.000
2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 13.000
2286 ANWAR 05/01  Rp                   8.000
2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
2323 SU’UD 05/01  Rp                   5.000
2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
2281 TARIATI 05/01  Rp                 11.000
2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   8.500
2327 NASIROH 05/01  Rp                   3.200
  TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 10.300
2364 MAWARDI 05/01  Rp                 18.200
2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 14.500
2354 KUSNO 05/01  Rp                   5.000
2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 23.500
2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   4.000
2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   5.000
2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.000
2357 SLAMET 05/01  Rp                             -
2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   7.800
2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                             -
2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 39.000
2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   7.000
2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 47.000
2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 12.900
2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   4.000
2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
  MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
  HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 15.200
  MUKHRONI 05/01  Rp                             -
2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   5.000
2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 15.000
2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   5.000
2936 MANAN 06/01  Rp                   6.000
2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 12.000
2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   6.000
2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.000
2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 12.800
2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 13.000
2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   5.000
2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   5.000
2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   3.000
2932 AS’ARI 06/01  Rp                   5.000
2918 NUR HADI 06/01  Rp                             -
2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
  ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
  HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 21.200
2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
  KHOLIL 06/01  Rp                             -
2937 MASUDI 06/01  Rp                 10.000
2927 MAKMURI 06/01  Rp                   3.000
2917 KHOTIB 06/01  Rp                 10.000
9695 GIRI 06/01  Rp                   5.000
5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   5.000
8054 SAKRONI 06/01  Rp                   6.200
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: