Laporan Koin Nu Plumbon Desember II 2018

No. Toples Nama Alamat  infaq 
2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 10.200
2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   4.000
2266 MUNIP 01/01  Rp                   4.900
2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
2259 BASRI 01/01  Rp                   5.900
2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.300
2296 IMRON 01/01  Rp                   5.000
2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   6.600
2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 14.200
2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   3.700
2215 KASBI 01/01  Rp                             -
2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   8.000
2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 15.000
2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 46.500
2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 13.400
2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
2191 SUBKHI 01/01  Rp                   6.000
2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 12.100
2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   3.600
2265 MALIKI 01/01  Rp                 15.000
2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 11.400
2194 PASRI 01/01  Rp                   5.800
2193 SUNDARI 01/01  Rp                 13.000
2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
2195 MAULUD 01/01  Rp                             -
2238 IRAWAN 01/01  Rp                 10.000
2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   7.200
2236 PARI 01/01  Rp                   4.500
2242 BUSRO 01/01  Rp                   6.000
  KARMIN 01/01  Rp                   3.900
2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
2187 WARTI 01/01  Rp                   4.000
2299 SUNARDI 01/01  Rp                   6.000
2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
2235 JAZURI 01/01  Rp                 15.300
2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.900
2258 SOLKHAN 01/01  Rp                             -
  ASKHURI 01/01  Rp                   8.000
2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   2.500
2240 AQIYAS 01/01  Rp                   7.000
2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
2300 SURYATI 01/01  Rp                   5.000
2261 ROSIDAH    Rp                   3.000
2194 DASRI    Rp                             -
2331 SUGENG TARYONO    Rp                 18.500
  SOHIBUL BARI    
2380 Yasir 02/01  Rp                             -
2381 Asikin 02/01  Rp                   3.000
2911 Muhaimin 02/01  Rp                             -
2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                   5.000
2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
2394 Sholeh 02/01  Rp                             -
2908 Rohman 02/01  Rp                 20.000
2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                 10.000
2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   5.000
2392 Khumaidi 02/01  Rp                   7.000
2389 Sofiyah 02/01  Rp                   4.000
2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
2903 Sukadi 02/01  Rp                 12.500
2384 Wahyudin 02/01  Rp                   4.000
2909 Sutiatun 02/01  Rp                   3.000
2388 Ngahadi 02/01  Rp                   8.000
2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
2373 Nasirin 02/01  Rp                             -
2905 Agus Salim 02/01  Rp                 19.000
2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
2376 Rohmat 02/01  Rp                   7.000
2372 Abidin 02/01  Rp                             -
  Sukiman 02/01  Rp                   5.000
2397 Sopiyah 02/01  Rp                   5.000
2910 Nafair 02/01  Rp                   5.000
2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                   5.000
2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
2396 So’adi 02/01  Rp                   5.000
2367 Karom 02/01  Rp                   5.000
2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   6.000
2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
2368 Mukhsin 02/01  Rp                   3.500
2369 Kamal 02/01  Rp                 25.000
2901 Berur 02/01  Rp                             -
2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
  Shohib 02/01  Rp                             -
  Aliyah 02/01  Rp                   5.000
2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
2907 Ta'adi 02/01  Rp                   7.000
  As'ari    Rp                 10.000
2059 Fauzi 03/01  Rp                   6.500
2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
2077 Saroh 03/01  Rp                   5.000
2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
2045 Wahidin 03/01  Rp                   3.100
2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.000
2086 Masrukhan 03/01  Rp                   9.500
2080 Rofi’i 03/01  Rp                 10.600
2047 Jamil 03/01  Rp                   5.500
2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
2043 Kiswanto 03/01  Rp                   7.100
2051 K Syarif 03/01  Rp                 11.000
2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.400
2041 Fadhilah 03/01  Rp                   6.000
2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
2083 Tamsari 03/01  Rp                   4.400
2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.500
2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.000
2060 Mahri 03/01  Rp                             -
2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                             -
  MAKHRUS 03/01  Rp                             -
  HARYANTO 03/01  Rp                             -
  NGAHATUN 03/01  Rp                             -
2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   4.000
2076 NAHROWI 04/01  Rp                   8.500
2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   8.600
2095 IMRON 04/01  Rp                 10.000
2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   7.700
2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
2941 YARKONI 04/01  Rp                   4.500
2065 NARIYO 04/01  Rp                 10.000
2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.500
2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   7.300
2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   8.000
2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
2094 TAPSIR 04/01  Rp                   7.000
2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.700
2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   6.800
2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
2097 ATIK 04/01  Rp                             -
2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 28.000
2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   5.000
2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   4.000
2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
  H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
  MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
  ZUM 04/01  Rp                   5.000
2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 15.600
2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
2101 ROSIDIN    Rp                             -
2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   4.000
2284 JEMI 05/01  Rp                 43.000
2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 30.000
2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 13.700
2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 22.000
2335 BASUKI 05/01  Rp                 10.000
2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 12.000
2286 ANWAR 05/01  Rp                   6.000
2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
2323 SU’UD 05/01  Rp                   3.000
2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
2281 TARIATI 05/01  Rp                 11.000
2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   4.000
2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.300
  TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   6.400
2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 15.000
2354 KUSNO 05/01  Rp                   8.000
2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 24.300
2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 12.000
2318 SUBKHI 05/01  Rp                             -
2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   5.000
2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                             -
2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.000
2357 SLAMET 05/01  Rp                   7.000
2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   4.000
2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 21.800
2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   7.500
2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 33.000
2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 30.100
2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
  MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
  HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
  MUKHRONI 05/01  Rp                 15.000
2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                 10.000
2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 15.000
2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   7.000
2936 MANAN 06/01  Rp                   5.000
2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 12.000
2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   8.000
2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
2916 KHUDHORI 06/01  Rp                   8.000
2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 15.000
2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   7.000
2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   5.000
2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
2918 NUR HADI 06/01  Rp                   5.000
2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
  ROMBIYAH 06/01  Rp                   5.000
  HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 15.000
2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 25.000
  KHOLIL 06/01  Rp                             -
2937 MASUDI 06/01  Rp                   6.000
2927 MAKMURI 06/01  Rp                             -
2917 KHOTIB 06/01  Rp                 10.000
9695 GIRI 06/01  Rp                 11.000
5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   5.000
8054 SAKRONI 06/01  Rp                   5.300
2254 ROMADHON 1/2  Rp                   7.500
2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 15.000
2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   7.000
2198 IKHSAN 1/2  Rp                   6.000
2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
2205 MUKANAH 1/2  Rp                   6.000
2197 TOHARI 1/2  Rp                 10.000
2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.000
2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
2177 NURIYAH 1/2  Rp                   2.000
2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                   3.000
2184 SAMI’AN 1/2  Rp                             -
2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.000
2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
2179 KHOZIN 1/2  Rp                             -
2181 TAUHID 1/2  Rp                 20.000
2208 MAKHALI 1/2  Rp                   6.500
2206 BASARI 1/2  Rp                 15.000
2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 13.500
2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   5.000
2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   5.000
2221 RUSDI 3/2  Rp                 10.000
2272 MANAH 3/2  Rp                             -
2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
2210 SURYANTO 3/2  Rp                   4.000
2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   7.000
2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   3.500
2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                 14.000
2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
  SUBKHAN    Rp                             -
2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   7.000
2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                             -
2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                   7.000
2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                             -
2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   4.000
  MUNARYO 2/2  Rp                             -
2253 AIDIN 2/2  Rp                   4.000
2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.500
2256 NGATMAN 2/2  Rp                   6.000
2252 GUFRON 2/2  Rp                   3.000
2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   5.000
2161 NASHOKHA 2/2  Rp                             -
2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.000
2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   5.500
  MUHLISIN 2/2  Rp                             -
2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.000
2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                 20.500
2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   4.000
2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 31.500
2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   2.500
2227 PURNOMO 3/2  Rp                   4.500
2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
2275 ALTONAH 3/2  Rp                   4.000
2230 JUHARI 3/2  Rp                 92.000
2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
2297 SUROSO 3/2  Rp                             -
2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
  SAMUDIN 3/2  Rp                   6.500
  SAMSU 3/2  Rp                   3.000
2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
  SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
2126 MGAHADUN 01/03  Rp                   5.000
2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
2127 YASIR 01/03  Rp                   6.000
2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.000
2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   2.000
2351 PARDIKUN 01/03  Rp                             -
2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
2311 BASARI 01/03  Rp                             -
2315 SALTIAH 01/03  Rp                   4.000
2312 JUNAIDI 01/03  Rp                             -
2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   4.000
2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
2312 SURAI 01/03  Rp                   5.000
2305 JUARNING 01/03  Rp                   6.000
2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
2115 SUNARTI 01/03  Rp                             -
2307 NUR WANDI 01/03  Rp                             -
2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 30.000
2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
2316 TARYUMI 01/03  Rp                   4.000
2345 INAYAH 01/03  Rp                 12.000
2347 AHMAD FARIKHIN 01/03  Rp                 10.000
2342 WILAYAH 01/03  Rp                   7.000
2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   7.000
2349 SURIYAH 01/03  Rp                 12.000
2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
2344 ERNA 01/03  Rp                 10.000
2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
2128 MESARI 01/03  Rp                 10.000
2129 SANAH    Rp                 16.500
2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                   2.000
2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.000
2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
2120 BONTARI 02/03  Rp                   2.000
2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
2117 SUHARNO 02/03  Rp                   2.000
2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   2.000
2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
2148 KASNARI 02/03  Rp                   2.000
2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   2.000
2149 TUNARI 02/03  Rp                   2.000
2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   2.000
2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   2.000
  PATOYAH 3/3  Rp                   5.000
  SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                 20.000
5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                   4.000
2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
2153 RUMIAH 3/3  Rp                   5.000
2150 HARNI 3/3  Rp                 12.400
2158 SRINI 3/3  Rp                   5.000
5459 MUH AFID 3/3  Rp                 12.000
2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 21.000
5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 10.000
2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   2.500
5473 MULYANI 3/3  Rp                 21.500
2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 16.800
5462 PARNO 3/3  Rp                   4.000
2159 SENIMAN 3/3  Rp                   8.700
5415 RIYOSO 3/3  Rp                             -
2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
2157 SALMANAH 3/3  Rp                   4.000
5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   4.000
2151 BASIR 3/3  Rp                   6.400
5417 ROHMAT 3/3  Rp                 53.000
  TUSIMAN    Rp                 50.000
5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.000
5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   1.000
5457 RATMI 4/3  Rp                   2.500
5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   3.000
5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
5420 SANTO 4/3  Rp                   2.500
5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
5464 JONO 4/3  Rp                   2.000
5463 USMAN 4/3  Rp                   2.000
5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
5468 TUSRO 4/3  Rp                   2.000
5432 YAHRI 4/3  Rp                   2.000
5458 MUYONO 4/3  Rp                   2.000
5466 NUR RANDI 4/3  Rp                             -
5413 KUSNADI 4/3  Rp                   3.000
5426 BIBIT 4/3  Rp                 10.000
5428 TURIAH 4/3  Rp                   2.000
5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
5411 SUYONO 4/3  Rp                   2.000
5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
5422 TUADI 4/3  Rp                             -
5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
5431 MUKHARI 4/3  Rp                   2.000
5423 SURIP 4/3  Rp                   2.000
5049 TONO 4/3  Rp                   2.000
5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   3.000
  SRIAH    Rp                             -
  KASTANI    Rp                   2.500
5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
  JAMILAH 05/03  Rp                 12.000
5400 HARTINI 05/03  Rp                   5.000
5477 SA'AN 05/03  Rp                   7.000
5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                             -
5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
  ABU YAKUB 05/03  Rp                 10.000
  ROSO TI'AH 05/03  Rp                 10.000
5476 MISADI 05/03  Rp                   6.000
  NARTI 05/03  Rp                   5.000
5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   5.000
5474 SUYONO 05/03  Rp                   4.000
5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                 15.000
5475 MUSTOFA 05/03  Rp                 10.000
5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
5434 MISBAN 05/03  Rp                   9.000
5399 MISLANI 05/03  Rp                 10.000
5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 32.000
5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                 10.000
5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
5404 HARTOYO 05/03  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: