Laporan Koin Nu Plumbon Juni I 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 14.600
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   8.400
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   6.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.300
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   6.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   7.800
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                             -
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   7.600
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   5.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 21.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 39.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 11.300
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   5.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 22.400
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                 10.000
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 10.800
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   7.200
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                 14.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   4.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   6.400
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                 10.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 12.000
30 2236 PARI 01/01  Rp                   5.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   8.500
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.300
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   2.000
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                             -
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                   2.000
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   4.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 13.400
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   9.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                 10.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   4.200
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   6.100
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   4.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                 10.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                   3.000
51 2194 DASRI    Rp                   5.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 10.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                   8.000
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   5.200
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   6.500
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                   8.500
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 11.300
63 2047 Jamil 03/01  Rp                 10.000
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                 14.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                 13.500
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   3.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
74 2083 Tamsari 03/01  Rp                   3.700
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                             -
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.500
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                   5.000
82 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   5.000
83 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                             -
84 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
85 2284 JEMI 05/01  Rp                 68.000
86 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 82.400
87 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
88 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 11.000
89 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
90 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 16.000
91 2335 BASUKI 05/01  Rp                 18.300
92 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 16.000
93 2286 ANWAR 05/01  Rp                   4.500
94 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
95 2323 SU’UD 05/01  Rp                   3.200
96 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
97 2236 TO’ADI 05/01  Rp                   8.500
98 2281 TARIATI 05/01  Rp                 10.000
99 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
100 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 10.000
101 2327 NASIROH 05/01  Rp                   3.000
102   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
103 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 17.100
104 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
105 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
106 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                   5.000
107 2354 KUSNO 05/01  Rp                   7.000
108 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 31.500
109 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
110 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 16.000
111 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
112 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   3.000
113 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   3.000
114 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                             -
115 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
116 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   7.200
117 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
118 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                 11.000
119 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
120 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 18.800
121 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
122 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 28.600
123 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 30.000
124 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   6.300
125 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
126   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
127 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
128   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                             -
129   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
130 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
131 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
132 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
133 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
134 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
135 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
136 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
137 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
138 2314 HARSONO 01/03  Rp                   9.500
139 2135 BONASIR 01/03  Rp                   9.500
140 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
141 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
142 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   6.000
143 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.000
144 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
145 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   3.000
146 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
147 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
148 2312 SURATI 01/03  Rp                   5.000
149 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
150 2310 SONATUN 01/03  Rp                   5.000
151 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 11.500
152 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                             -
153 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 25.000
154 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.000
155 2316 TARYUMI 01/03  Rp                   3.000
156 2345 INAYAH 01/03  Rp                 21.000
157 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                 10.000
158 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   6.000
159 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   6.000
160 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 11.000
161 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   4.000
162 2344 ERNA 01/03  Rp                 10.000
163 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
164 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   3.000
165 2350 ROHMAH 01/03  Rp                 10.500
166 2128 MESARI 01/03  Rp                   5.000
167 2129 SANAH 01/03  Rp                   5.000
168 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.500
169 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
170 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.000
171 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   3.000
172 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   3.000
173 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
174 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   4.000
175 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
176 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.400
177 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
178 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   5.000
179 2141 SUMADI 02/03  Rp                   3.500
180 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
181 2140 NARDI 02/03  Rp                   3.000
182 2144 CARMO 02/03  Rp                   4.000
183 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
184 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   5.000
185 2149 TUNARI 02/03  Rp                 15.000
186 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   5.000
187 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   5.000
188   SLAMET SAHIR    Rp                             -
189   PATOYAH 3/3  Rp                             -
190   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
191 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
192 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
193 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   8.000
194 2150 HARNI 3/3  Rp                   4.600
195 2158 SRINI 3/3  Rp                             -
196 5459 MUH AFID 3/3  Rp                 10.000
197 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 12.200
198 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 14.500
199 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                             -
200 5473 MULYANI 3/3  Rp                 22.400
201 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 13.000
202 5462 PARNO 3/3  Rp                   2.000
203 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   8.500
204 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   5.000
205 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
206 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   3.000
207 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
208 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.500
209 2151 BASIR 3/3  Rp                   5.700
210 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 20.000
211   TUSIMAN    Rp                 15.000
212 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
213 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.500
214 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
215 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.000
216 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
217 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   8.300
218 5424 JALAL 4/3  Rp                 10.000
219 5420 SANTO 4/3  Rp                   4.000
220 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
221 5464 JONO 4/3  Rp                   5.000
222 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
223 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   4.000
224 5468 TUSRO 4/3  Rp                   5.000
225 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
226 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
227 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   7.000
228 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
229 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
230 5428 TURIAH 4/3  Rp                   4.000
231 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   5.000
232 5411 SUYONO 4/3  Rp                   5.000
233 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
234 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
235 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
236 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   2.500
237 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
238 5049 TONO 4/3  Rp                 10.000
239 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
240   SRIAH    Rp                             -
241   KASTANI    Rp                             -
242   SAKDIYAH    Rp                             -
243   MUAYANAH    Rp                 10.000
244   ROHMAN    Rp                   5.000
245 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   4.000
246   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
247 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
248 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
249 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   4.000
250 5442 MISNAH 05/03  Rp                   4.000
251 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.500
252 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
253 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                             -
254 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   4.500
255 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
256   ABU YAKUB 05/03  Rp                   5.500
257   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
258 5476 MISADI 05/03  Rp                   4.000
259   NARTI 05/03  Rp                   5.500
260 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
261 5474 SUYONO 05/03  Rp                   4.000
262 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   5.000
263 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   7.000
264 5443 ASRORI 05/03  Rp                   4.000
265 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
266 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   6.000
267 5434 MISBAN 05/03  Rp                   4.000
268 5399 MISLANI 05/03  Rp                   5.000
269 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 13.000
270 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   6.000
271 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
272 5404 HARTOYO 05/03  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: