Laporan Koin Nu Delisen Agustus I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   2.500
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   2.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   6.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   2.100
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   4.500
16 5529 RONI 1/1  Rp                   3.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 25.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   2.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   4.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                             -
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 11.900
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   8.500
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 23.500
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   7.500
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47 RIMAH 1/1  Rp                   6.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                 10.000
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 18.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                   5.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 20.000
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 UMI AMINAH  Rp                   5.500
66 HJ UMAROH  Rp                   5.000
67 IMRONAH  Rp                   5.000
68 HJ WATIAH  Rp                   8.000
69 A'OTUN  Rp                   3.000
70 USWATUN  Rp                   4.000
71 IMTICHANAH  Rp                             -
72 CHOLIPAH  Rp                   3.500
73 SAKDIYAH  Rp                             -
74 AHYAUDIN  Rp                             -
75 ISTIYOMAH  Rp                   3.000
76 YANAH  Rp                   3.000
77 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
78 SALAMAH  Rp                   3.500
79 SURYATI  Rp                   3.000
80 SAWOH  Rp                             -
81 TURIYAM  Rp                   3.000
82 NUR ASIYAH  Rp                             -
83 ROKHIMAH  Rp                   3.000
84 YUHRIYAH  Rp                             -
85 SULTON   Rp                   5.400
86 SITI SUNDARIYAH  Rp                   3.100
87 TURIPAH  Rp                   3.000
88 AINIYAH  Rp                   3.500
89 SRIMANAH  Rp                   2.900
90 TUMI  Rp                   6.200
91 SULASTRI  Rp                   3.000
92 SURIYAH  Rp                             -
93 PONARI  Rp                   2.000
94 YANTI  Rp                   3.000
95 HAMDIYAH  Rp                   2.700
96 SAHURI  Rp                   1.500
97 MAIMUNAH  Rp                   8.000
98 INAYATI  Rp                 13.000
99 NUR HAVIA  Rp                   5.000
100 HARTI  Rp                   4.000
101 HJ SUTRIYAH  Rp                             -
102 ENI HIDAYANTI  Rp                   4.000
103 RUNTIAH  Rp                   4.000
104 ROZIQIN  Rp                             -
105 NUR AZIZAH  Rp                   4.000
106 ROHMI  Rp                   3.000
107 INDANAH  Rp                             -
108 PARYUMI  Rp                   4.500
109 MUAZIYAH  Rp                             -
110 MUNAWAROH  Rp                   4.000
111 NASEHAH  Rp                             -
112 YATIN  Rp                   3.000
113 MAFTUKHAH  Rp                   4.000
114 SITI FARIDAH  Rp                   2.000
115 SAMARI  Rp                   3.000
116 MUHDHORI  Rp                             -
117 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
118 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
119 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   5.500
120 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.500
121 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   3.500
122 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
123 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
124 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
125 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.500
126 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
127 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   3.000
128 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.500
129 9312 SAPARI 02/04  Rp                   4.700
130 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
131 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
132 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.000
133 9298 PATIHIN 02/04  Rp                 10.000
134 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   6.000
135 9316 AMANAH 02/04  Rp                   4.000
136 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
137 9291 SARATUN 02/04  Rp                   6.700
138 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
139 9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.800
140 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
141 9355 MIATI 02/04  Rp                   6.600
142 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
143 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
144 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
145 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
146 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
147 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
148 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   5.000
149 9317 AMINI 02/04  Rp                   2.500
150 9258 TOHRI 02/04  Rp                   3.800
151 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.000
152 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
153 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
154 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   3.000
155 9255 MANSUR 02/04  Rp                   4.000
156 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.200
157 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 18.000
158 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   8.500
159 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
160 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
161 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
162 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
163 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
164 5557 WAHID 01/03  Rp                   3.000
165 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
166 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
167 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   7.500
168 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
169 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
170 5622 SOARDI 01/03  Rp                 23.000
171 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
172 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
173 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.000
174 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
175 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
176 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
177 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                             -
178 5555 UMAROH 01/03  Rp                   3.000
179 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
180 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
181 5617 SURYATI 01/03  Rp                   5.000
182 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   3.000
183 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
184 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.500
185 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                 12.000
186 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   2.000
187 5551 SLAMET 01/03  Rp                 10.000
188 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
189 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.000
190 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
191 5568 SUYONO 01/03  Rp                   2.000
192 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   6.000
193 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
194 DWIK 02/03  Rp                   5.000
195 5635 SARMINI 02/03  Rp                             -
196 5625 JAMIRI 02/03  Rp                             -
197 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                             -
198 5548 NURYATI 02/03  Rp                   8.000
199 5621 MULYONO 02/03  Rp                   5.000
200 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
201 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
202 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   4.000
203 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
204 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   3.000
205 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
206 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
207 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   5.000
208 5549 SURYONO 02/03
209 5754 BONARI 02/03  Rp                   7.000
210 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   4.500
211 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
212 5628 SUGENG 02/03  Rp                   7.000
213 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 19.000
214 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
215 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   7.500
216 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
217 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
218 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
219 3190 EDI P 02/03  Rp                   6.000
220 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
221 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
222 NGASMINJ  Rp                 10.000
223 SAMUJO  Rp                   7.000
224 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 17.000
225 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
226 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.000
227 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
228 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
229 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   2.500
230 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
231 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
232 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
233 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
234 5115 PURYONO 2/1  Rp                             -
235 5143 MASRUR 2/1  Rp                 27.000
236 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
237 5103 PURYADI 2/1  Rp                   4.500
238 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
239 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.500
240 5106 DARSONO 2/1  Rp                   6.000
241 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
242 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.500
243 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
244 5104 YASKUR 2/1  Rp                             -
245 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   3.300
246 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
247 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
248 5119 SANAH 2/1  Rp                 10.000
249 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
250 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
251 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
252 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
253 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
254 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                   9.000
255 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
256 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
257 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
258 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
259 SUYONO 2/1  Rp                 11.000
260 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
261 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
262 MUNTARI 2/1  Rp                             -
263 ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
264 ARIFIN 2/1  Rp                   5.000
265 TAU'ID 2/1  Rp                             -
266 GUNAWAN  Rp                             -
267 SUTOYO  Rp                 12.400
268 GUNATUN  Rp                   5.000
269 ENI AZIZAH
270 KUSTIYAH
271 MUSRI
272 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
273 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
274 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
275 6114 TUYADI 01/02  Rp                   1.500
276 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   4.000
277 6771 PARMIN 01/02  Rp                   3.000
278 6069 SUNARI 01/02  Rp                   3.000
279 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
280 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
281 6081 KANTUN 01/02  Rp                   7.000
282 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
283 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
284 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   7.300
285 6014 DANURI 01/02  Rp                   3.000
286 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
287 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   6.900
288 6096 KASMADI 01/02  Rp                   5.600
289 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
290 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
291 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
292 6072 EPANDI 01/02  Rp                   6.000
293 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
294 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
295 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
296 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   2.500
297 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
298 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
299 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
300 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
301 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   4.000
302 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   4.000
303 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
304 6093 MULYONO 01/02  Rp                   3.000
305 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
306 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
307 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
308 MISATUN 01/02  Rp                             -
309 JONARI 01/02  Rp                   5.000
310 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
311 5590 NIMIN 01/02  Rp                   3.600
312 SUNDAR 01/02  Rp                             -
313 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
314 SOREP SUN. 01/02  Rp                   3.000
315 5640 NGAHADI 03/02  Rp                             -
316 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
317 SURIP 03/02  Rp                   4.000
318 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
319 SLAMET 03/02  Rp                             -
320 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
321 MISADI 03/02  Rp                             -
322 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.000
323 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                             -
324 5639 TUYONO 03/02  Rp                   3.000
325 MENEK 03/02  Rp                             -
326 5641 SAYONO 03/02  Rp                   8.500
327 5644 UKARI 03/02  Rp                 14.000
328 TURMUDI 03/02  Rp                             -
329 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
330 5648 YATIN 03/02  Rp                   5.000
331 5547 SUALIM 03/02  Rp                   4.000
332 RUSMINI 03/02  Rp                             -
333 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   4.000
334 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
335 SUKADI 03/02  Rp                   5.000
336 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
337 6057 SATARI 04/02  Rp                       700
338 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
339 SISUR 04/02  Rp                             -
340 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.000
341 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   6.000
342 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
343 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
344 6084 SALEM 04/02  Rp                             -
345 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
346 SUMONO 04/02  Rp                   1.500
347 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
348 6059 SUKRI 04/02  Rp                   2.000
349 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
350 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   6.000
351 6066 NASIRIN 04/02  Rp                             -
352 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
353 5061 SONAWAN 04/02  Rp                             -
354 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   1.500
355 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
356 6053 SANURI 04/02  Rp                 11.000
357 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
358 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   2.500
359 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
360 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.600
361 6052 RUWAH 04/02  Rp                   6.000
362 WARMAD 04/02  Rp                             -
363 6049 SENARI 04/02  Rp                   5.000
364 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
365 TURIYAH 05/02  Rp                             -
366 PUJI 05/02  Rp                   5.000
367 ISTIROHAH 05/02  Rp                   4.000
368 SULASTRI 05/02  Rp                             -
369 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
370 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
371 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
372 SURATUN 05/02  Rp                   5.000
373 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
374 NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
375 KUTIYAH 05/02  Rp                             -
376 SULATI 05/02  Rp                             -
377 NOK DAR 05/02  Rp                             -
378 KATIPAH 05/02  Rp                             -
379 SAMINAH 05/02  Rp                             -
380 SURIP 05/02  Rp                             -
381 NGUMI 05/02  Rp                   5.000
382 JUNARTI 05/02  Rp                             -
383 MIATI 05/02  Rp                             -
384 NITA 05/02  Rp                             -
385 MANUTI 05/02  Rp                             -
386 HARTINI 05/02  Rp                             -
387 MURIAH 05/02  Rp                             -
388 KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
389 SURIP 05/02  Rp                             -
390 SURIP 05/02  Rp                             -
391 YULIANTI 05/02  Rp                             -
392 ROHWATUN 05/02  Rp                             -
393 MURNITI 05/02  Rp                             -
394 SURYATI 05/02  Rp                             -
395 SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
396 RAHAYU 05/02  Rp                             -
397 SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
398 ZUMROTUN 05/02  Rp                 10.000
399 ANIS 05/02  Rp                             -
400 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
401 KUWATI 05/02  Rp                             -
402 SURIAH 05/02  Rp                             -
403 SAROPAH 05/02  Rp                             -
404 TARWIYAH 05/02  Rp                             -
405 SINOK 05/02  Rp                             -
406 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
407 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
408 SUBIARSIH 05/02  Rp                   5.000
409 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
410 RUSTI 05/02  Rp                             -
411 SRI SIR 05/02  Rp                             -
412 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
413 SARTINAH 05/02  Rp                             -
414 SUTRIYAH 05/02  Rp                   5.000
415 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
416 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
417 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
418 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
419 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.500
420 MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
421 SUYIKNO 06/02  Rp                   2.000
MIRATUS 06/02  Rp                             -
ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
SUGI 06/02  Rp                   2.500
SUPI 06/02  Rp                   2.000
MAHYUDI 06/02  Rp                             -
WALUYO 06/02  Rp                   2.000
ROHMAT 06/02  Rp                             -
SURIP 06/02  Rp                   2.000
SUBARI 06/02  Rp                   2.500
SURIP 06/02  Rp                             -
WINARSO 06/02  Rp                   2.500
TUJAR 06/02  Rp                   2.500
BAUL 06/02  Rp                   3.000
IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
SALIMAH 06/02  Rp                   2.500
SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
JUREM 06/02  Rp                             -
SUNOTO 06/02  Rp                   2.000
TEGUH 06/02  Rp                             -
441 MITAM 06/02  Rp                   1.500
442 SUNAR 06/02  Rp                             -
443 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
444 SUYATI 06/02  Rp                   2.000
445 PURYATI 06/02  Rp                             -
446 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
447 SUKARDI 06/02  Rp                             -
448 NIMAN 06/02  Rp                   2.000
449 BANDI 06/02  Rp                   2.500
450 NARTI 06/02  Rp                   2.000
451 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
452 SENIMAH 06/02  Rp                   2.000
453 KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
454 JUMARI 06/02  Rp                   2.000
455 BASIR 06/02  Rp                   2.500
456 TUKADI 06/02  Rp                   2.000
457 TINTIN 06/02  Rp                   1.500
458 MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
459 TUKIMAN 06/02  Rp                             -
460 WARNA 06/02  Rp                   2.000
461 TIKNO 06/02  Rp                             -
462 NGAKMI 06/02  Rp                   2.000
463 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
464 YONO  Rp                             -
465 NGATIMIN  Rp                   2.500
466 SAIR  Rp                             -
467 NARI  Rp                   2.000
468 AMIN  Rp                   2.000
469 SARMI  Rp                             -
470 SUYIKNO  Rp                   2.500
471 SUNADI  Rp                             -
472 NGATMAN  Rp                   2.000
473 UNTUNG  Rp                             -
474 SUNAR  Rp                             -
475 SLAMET   Rp                             -
476 NARDI  Rp                             -
477 MULIHIN  Rp                   2.000
478 MIATI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: