Laporan Koin NU Delisen Juli I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   3.500
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   4.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                 10.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 15.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   5.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 13.000
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   4.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                       900
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 15.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 17.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   7.400
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47 RIMAH 1/1  Rp                   5.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                   5.000
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                             -
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   8.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   2.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 27.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                   5.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 20.000
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                   5.000
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                 10.000
65 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
66 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   4.000
67 9320 TAMYIS 02/04  Rp                 11.000
68 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   4.500
69 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
70 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
71 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
72 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.000
73 9347 RIPATI 02/04  Rp                   4.500
74 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
75 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   3.000
76 9333 SULHANI 02/04  Rp                   6.200
77 9312 SAPARI 02/04  Rp                   4.000
78 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.200
79 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
80 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.700
81 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   5.000
82 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
83 9316 AMANAH 02/04  Rp                   9.700
84 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
85 9291 SARATUN 02/04  Rp                   4.500
86 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
87 9348 HANAPI  02/04  Rp                 11.100
88 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
89 9355 MIATI 02/04  Rp                   4.000
90 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
91 9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
92 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   6.900
93 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
94 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
95 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
96 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   3.000
97 9317 AMINI 02/04  Rp                   3.000
98 9258 TOHRI 02/04  Rp                             -
99 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   9.000
100 9356 SAYUDI 02/04  Rp                             -
101 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
102 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   4.000
103 9255 MANSUR 02/04  Rp                   4.000
104 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   4.000
105 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   9.000
106 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
107 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
108 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
109 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
110 DIDIK 02/04  Rp                   4.000
111 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
112 5557 WAHID 01/03  Rp                   4.000
113 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 36.000
114 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
115 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   3.500
116 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
117 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
118 5622 SOARDI 01/03  Rp                 21.000
119 5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
120 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
121 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.000
122 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
123 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
124 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
125 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   6.500
126 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
127 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   4.000
128 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
129 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
130 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   6.500
131 5619 SAYATI 01/03  Rp                   5.000
132 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.500
133 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.000
134 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
135 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
136 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
137 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   8.000
138 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
139 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
140 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.500
141 5625 YAYUK 02/03
142 OWI 02/03
143 5635 SARMINI 02/03  Rp                   7.000
144 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   8.000
145 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   7.500
146 5548 NURYATI 02/03  Rp                             -
147 5621 MULYONO 02/03  Rp                   5.000
148 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
149 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                             -
150 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   3.000
151 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
152 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.500
153 5550 KISWATI 02/03  Rp                 18.000
154 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
155 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
156 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
157 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
158 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
159 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
160 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.500
161 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 15.000
162 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   3.000
163 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
164 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
165 5633 SARTONO 02/03  Rp                   8.000
166 5626 SLAMET 02/03  Rp                 10.000
167 3190 EDI P 02/03  Rp                   6.000
168 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
169 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
170 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
171 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
172 5088 HASAN 2/1  Rp                   6.000
173 5113 BADRUN 2/1  Rp                   2.000
174 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
175 5481 ROMLAH 2/1  Rp                             -
176 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
177 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
178 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
179 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
180 5115 PURYONO 2/1  Rp                             -
181 5143 MASRUR 2/1  Rp                             -
182 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
183 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
184 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.000
185 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   8.000
186 5106 DARSONO 2/1  Rp                   7.000
187 5018 JUMADI 2/1  Rp                   8.000
188 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
189 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
190 5104 YASKUR 2/1  Rp                   6.000
191 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   5.300
192 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
193 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
194 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
195 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
196 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
197 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
198 5089 GHOZALI 2/1  Rp                   5.000
199 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
200 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
201 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                 10.500
202 5747 FAISAL 2/1  Rp                             -
203 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
204 5737 KATIRIN 2/1  Rp                             -
205 SUYONO 2/1  Rp                   9.400
206 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
207 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   7.500
208 MUNTARI 2/1  Rp                             -
209 ATMINAH 2/1  Rp                   5.000
210 ARIFIN 2/1  Rp                             -
211 TAU'ID 2/1  Rp                   2.500
212 GUNAWAN  Rp                             -
213 SUTOYO  Rp                             -
214 GUNATUN  Rp                             -
215 ENI AZIZAH  Rp                             -
216 KUSTIYAH  Rp                             -
217 MUSRI  Rp                             -
218 TURIYAH 05/02  Rp                 16.000
219 PUJI 05/02  Rp                   5.000
220 ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
221 SULASTRI 05/02  Rp                             -
222 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
223 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
224 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
225 SURATUN 05/02  Rp                             -
226 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
227 NUR JANAH 05/02  Rp                             -
228 KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
229 SULATI 05/02  Rp                   2.000
230 NOK DAR 05/02  Rp                   2.000
231 KATIPAH 05/02  Rp                   5.000
232 SAMINAH 05/02  Rp                             -
233 SURIP 05/02  Rp                   2.000
234 NGUMI 05/02  Rp                             -
235 JUNARTI 05/02  Rp                             -
236 MIATI 05/02  Rp                   2.000
237 NITA 05/02  Rp                             -
238 MANUTI 05/02  Rp                             -
239 HARTINI 05/02  Rp                   2.000
240 MURIAH 05/02  Rp                             -
241 KEMISAH 05/02  Rp                             -
242 SURIP 05/02  Rp                             -
243 SURIP 05/02  Rp                             -
244 YULIANTI 05/02  Rp                             -
245 ROHWATUN 05/02  Rp                             -
246 MURNITI 05/02  Rp                             -
247 SURYATI 05/02  Rp                             -
248 SOPIAH 05/02  Rp                             -
249 RAHAYU 05/02  Rp                   3.000
250 SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
251 ZUMROTUN 05/02  Rp                 10.000
252 ANIS 05/02  Rp                 10.000
253 MUHAYATI 05/02  Rp                             -
254 KUWATI 05/02  Rp                             -
255 SURIAH 05/02  Rp                             -
256 SAROPAH 05/02  Rp                             -
257 TARWIYAH 05/02  Rp                   2.000
258 SINOK 05/02  Rp                             -
259 TUMI'AH 05/02  Rp                   5.000
260 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
261 SUBIARSIH 05/02  Rp                   5.000
262 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
263 RUSTI 05/02  Rp                             -
264 SRI SIR 05/02  Rp                   2.000
265 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
266 SARTINAH 05/02  Rp                             -
267 SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
268 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
269 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
270 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   3.000
271 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   4.000
272 5999 WINARNI 06/02  Rp                       400
273 MIS MAH 06/02  Rp                             -
274 SUYIKNO 06/02  Rp                   5.000
275 MIRATUS 06/02  Rp                   4.000
276 ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
277 SUGI 06/02  Rp                   3.000
278 SUPI 06/02  Rp                   2.400
279 MAHYUDI 06/02  Rp                   8.000
280 WALUYO 06/02  Rp                   5.000
281 ROHMAT 06/02  Rp                   1.500
282 SURIP 06/02  Rp                             -
283 SUBARI 06/02  Rp                   8.000
284 SURIP 06/02  Rp                             -
285 WINARSO 06/02  Rp                             -
286 TUJAR 06/02  Rp                   3.000
287 BAUL 06/02  Rp                   3.000
288 IRFANDI 06/02  Rp                   8.600
289 SALIMAH 06/02  Rp                   6.000
290 SENIRAH 06/02  Rp                   3.000
291 JUREM 06/02  Rp                   4.000
292 SUNOTO 06/02  Rp                   3.000
293 TEGUH 06/02  Rp                   3.000
294 MITAM 06/02  Rp                   1.500
295 SUNAR 06/02  Rp                   2.500
296 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
297 SUYATI 06/02  Rp                   3.000
298 PURYATI 06/02  Rp                   2.000
299 SARKIYAH 06/02  Rp                   3.000
300 SUKARDI 06/02  Rp                   4.000
301 NIMAN 06/02  Rp                   4.000
302 BANDI 06/02  Rp                   4.000
303 NARTI 06/02  Rp                   2.500
304 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
305 SENIMAH 06/02  Rp                   5.500
306 KUSTIYAH 06/02  Rp                   8.000
307 JUMARI 06/02  Rp                   4.000
308 BASIR 06/02  Rp                   4.000
309 TUKADI 06/02  Rp                   1.500
310 TINTIN 06/02  Rp                   3.000
311 MISTIYAH 06/02  Rp                   1.300
312 TUKIMAN 06/02  Rp                   2.500
313 WARNA 06/02  Rp                   2.000
314 TIKNO 06/02  Rp                   3.500
315 NGAKMI 06/02  Rp                   4.000
316 MARDIYAH 06/02  Rp                 10.000
317 YONO  Rp                             -
318 NGATIMIN  Rp                             -
319 SAIR  Rp                             -
320 NARI  Rp                             -
321 AMIN  Rp                             -
322 SARMI  Rp                             -
323 SUYIKNO  Rp                             -
324 SUNADI  Rp                             -
325 NGATMAN  Rp                             -
326 UNTUNG  Rp                             -
327 SUNAR  Rp                             -
328 SLAMET   Rp                             -
329 NARDI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: