Laporan Koin Nu Delisen Juli II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   2.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   4.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   4.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                   4.000
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   6.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   6.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 15.600
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.500
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   5.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   1.600
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 12.600
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 11.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   5.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                             -
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   5.500
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 10.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   7.500
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                 18.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                 10.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   2.500
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 25.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                 10.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                             -
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                   4.000
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65  Rp                             -
66 UMI AMINAH  Rp                   5.500
67 HJ UMAROH  Rp                             -
68 IMRONAH  Rp                             -
69 HJ WATIAH  Rp                   3.000
70 A'OTUN  Rp                   3.000
71 USWATUN  Rp                   4.000
72 IMTICHANAH  Rp                   8.000
73 CHOLIPAH  Rp                             -
74 SAKDIYAH  Rp                             -
75 AHYAUDIN  Rp                             -
76 ISTIYOMAH  Rp                   3.000
77 YANAH  Rp                             -
78 SITI MUAWIYAH  Rp                   3.000
79 SALAMAH  Rp                   5.500
80 SURYATI  Rp                   3.000
81 SAWOH  Rp                             -
82 TURIYAM  Rp                   5.000
83 NUR ASIYAH  Rp                             -
84 ROKHIMAH  Rp                       600
85 YUHRIYAH  Rp                   8.000
86 SULTON   Rp                   3.000
87 SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.000
88 TURIPAH  Rp                             -
89 AINIYAH  Rp                   6.000
90 SRIMANAH  Rp                   4.300
91 TUMI  Rp                 12.000
92 SULASTRI  Rp                   3.000
93 SURIYAH  Rp                   4.000
94 PONARI  Rp                   2.000
95 YANTI  Rp                   3.000
96 HAMDIYAH  Rp                   3.000
97 SAHURI  Rp                   2.000
98 MAIMUNAH  Rp                   3.000
99 INAYATI  Rp                   8.000
100 NUR HAVIA  Rp                   8.000
101 HARTI  Rp                   4.000
102 HJ SUTRIYAH  Rp                   4.000
103 ENI HIDAYANTI  Rp                   4.000
104 RUNTIAH  Rp                   6.500
105 ROZIQIN  Rp                   4.000
106 NUR AZIZAH  Rp                   5.000
107 ROHMI  Rp                   4.000
108 INDANAH  Rp                   4.000
109 PARYUMI  Rp                   4.000
110 MUAZIYAH  Rp                   4.000
111 MUNAWAROH  Rp                   6.000
112 NASEHAH  Rp                   8.000
113 YATIN  Rp                   4.000
114 MAFTUKHAH  Rp                   4.500
115 SITI FARIDAH  Rp                             -
116 SAMARI  Rp                             -
117 MUHDHORI  Rp                             -
118 911 MUHTADI 02/04  Rp                             -
119 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
120 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   8.500
121 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   6.000
122 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   5.000
123 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
124 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
125 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.500
126 9347 RIPATI 02/04  Rp                   3.000
127 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
128 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   7.500
129 9333 SULHANI 02/04  Rp                   8.700
130 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
131 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   4.000
132 9332 SAROH 02/04  Rp                   5.800
133 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
134 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
135 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   7.500
136 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
137 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   9.000
138 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
139 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
140 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
141 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
142 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
143 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
144 9307 IRHAM 02/04  Rp                             -
145 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
146 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
147 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
148 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
149 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
150 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
151 9258 TOHRI 02/04  Rp                             -
152 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.000
153 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
154 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
155 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
156 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.000
157 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   4.900
158 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                             -
159 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
160 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
161 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
162 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
163 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
164 5575 WAHYONO 01/03  Rp                 10.000
165 5557 WAHID 01/03  Rp                   4.000
166 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 29.000
167 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
168 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   4.000
169 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
170 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
171 5622 SOARDI 01/03  Rp                 13.500
172 5561 SARNO 01/03  Rp                 10.000
173 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   3.000
174 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
175 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
176 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
177 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
178 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.000
179 5555 UMAROH 01/03  Rp                   4.000
180 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
181 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
182 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
183 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
184 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
185 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
186 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.000
187 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
188 5551 SLAMET 01/03  Rp                   7.000
189 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
190 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   9.000
191 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
192 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
193 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   6.000
194 5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.000
195 OWI 02/03  Rp                   5.000
196 5635 SARMINI 02/03  Rp                   8.000
197 5625 JAMIRI 02/03  Rp                 11.500
198 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.500
199 5548 NURYATI 02/03  Rp                   3.500
200 5621 MULYONO 02/03  Rp                   5.000
201 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   5.000
202 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
203 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   3.500
204 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
205 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   1.000
206 5550 KISWATI 02/03  Rp                   6.000
207 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
208 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
209 5549 SURYONO 02/03  Rp                   7.000
210 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
211 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
212 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
213 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.000
214 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 11.000
215 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                             -
216 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   9.000
217 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
218 5633 SARTONO 02/03  Rp                 10.000
219 5626 SLAMET 02/03  Rp                 10.000
220 3190 EDI P 02/03  Rp                             -
221 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
222 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
223 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 16.700
224 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                   5.000
225 5088 HASAN 2/1  Rp                   6.100
226 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
227 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
228 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
229 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
230 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
231 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   3.000
232 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
233 5115 PURYONO 2/1  Rp                             -
234 5143 MASRUR 2/1  Rp                 20.000
235 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   5.000
236 5103 PURYADI 2/1  Rp                   4.000
237 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
238 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.200
239 5106 DARSONO 2/1  Rp                   8.000
240 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
241 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
242 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
243 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.200
244 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
245 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
246 5110 ROHIM 2/1  Rp                 11.000
247 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
248 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
249 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
250 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
251 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
252 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
253 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                   8.000
254 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
255 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
256 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
257 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
258 SUYONO 2/1  Rp                             -
259 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
260 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   6.000
261 MUNTARI 2/1  Rp                             -
262 ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
263 ARIFIN 2/1  Rp                             -
264 TAU'ID 2/1  Rp                             -
265 GUNAWAN  Rp                             -
266 SUTOYO  Rp                 16.000
267 GUNATUN  Rp                             -
268 ENI AZIZAH  Rp                   5.000
269 KUSTIYAH  Rp                 10.000
270 MUSRI  Rp                             -
271 6109 TOYO 01/02  Rp                   3.000
272 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
273 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
274 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
275 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   4.000
276 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.500
277 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
278 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.000
279 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
280 6081 KANTUN 01/02  Rp                   1.000
281 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   4.000
282 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   3.000
283 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   8.000
284 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.000
285 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                   7.000
286 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   9.400
287 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
288 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
289 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
290 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
291 6072 EPANDI 01/02  Rp                             -
292 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
293 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   7.000
294 6098 SARI 01/02  Rp                   4.000
295 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   4.000
296 6086 SIBON 01/02  Rp                   6.000
297 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
298 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
299 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
300 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   3.500
301 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   4.000
302 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
303 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
304 6112 ROSED 01/02  Rp                   5.000
305 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
306 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
307 MISATUN 01/02  Rp                             -
308 JONARI 01/02  Rp                   5.400
309 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
310 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.600
311 SUNDAR 01/02  Rp                             -
312 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.100
313 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
314 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 19.500
315 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
316 SURIP 03/02  Rp                   5.000
317 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
318 SLAMET 03/02  Rp                             -
319 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
320 MISADI 03/02  Rp                             -
321 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   8.000
322 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                             -
323 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
324 MENEK 03/02  Rp                   5.000
325 5641 SAYONO 03/02  Rp                 10.000
326 5644 UKARI 03/02  Rp                 13.600
327 TURMUDI 03/02  Rp                             -
328 5638 MISKONO 03/02  Rp                   4.000
329 5648 YATIN 03/02  Rp                   3.000
330 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
331 RUSMINI 03/02  Rp                             -
332 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
333 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
334 SUKADI 03/02  Rp                             -
335 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
336 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
337 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
338 SISUR 04/02  Rp                             -
339 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.000
340 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
341 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
342 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
343 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
344 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.400
345 SUMONO 04/02  Rp                   1.000
346 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
347 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
348 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   4.000
349 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
350 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
351 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
352 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
353 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
354 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
355 6053 SANURI 04/02  Rp                   7.000
356 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
357 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
358 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   2.500
359 6046 AHYAK 04/02  Rp                   6.600
360 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
361 WARMAD 04/02  Rp                             -
362 6049 SENARI 04/02  Rp                   4.000
363 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
364 donasi  Rp                 15.000
365 TURIYAH 05/02  Rp                 25.000
366 PUJI 05/02  Rp                   5.000
367 ISTIROHAH 05/02  Rp                   4.000
368 SULASTRI 05/02  Rp                             -
369 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
370 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
371 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
372 SURATUN 05/02  Rp                   5.000
373 KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
374 NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
375 KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
376 SULATI 05/02  Rp                   2.000
377 NOK DAR 05/02  Rp                             -
378 KATIPAH 05/02  Rp                   5.000
379 SAMINAH 05/02  Rp                   2.500
380 SURIP 05/02  Rp                   3.000
381 NGUMI 05/02  Rp                   5.000
382 JUNARTI 05/02  Rp                             -
383 MIATI 05/02  Rp                             -
384 NITA 05/02  Rp                             -
385 MANUTI 05/02  Rp                             -
386 HARTINI 05/02  Rp                   2.000
387 MURIAH 05/02  Rp                             -
388 KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
389 SURIP 05/02  Rp                             -
390 SURIP 05/02  Rp                             -
391 YULIANTI 05/02  Rp                             -
392 ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
393 MURNITI 05/02  Rp                             -
394 SURYATI 05/02  Rp                             -
395 SOPIAH 05/02  Rp                             -
396 RAHAYU 05/02  Rp                   3.000
397 SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
398 ZUMROTUN 05/02  Rp                 15.000
399 ANIS 05/02  Rp                 10.000
400 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
401 KUWATI 05/02  Rp                             -
402 SURIAH 05/02  Rp                   5.000
403 SAROPAH 05/02  Rp                             -
404 TARWIYAH 05/02  Rp                             -
405 SINOK 05/02  Rp                             -
406 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
407 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
408 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
409 SRI NASIKIN 05/02  Rp                   3.000
410 RUSTI 05/02  Rp                             -
411 SRI SIR 05/02  Rp                   3.000
412 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
413 SARTINAH 05/02  Rp                             -
414 SUTRIYAH 05/02  Rp                   5.000
415 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
416 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
417 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
418 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                             -
419 5999 WINARNI 06/02  Rp                             -
420 MIS MAH 06/02  Rp                   3.000
421 SUYIKNO 06/02  Rp                   4.000
MIRATUS 06/02  Rp                             -
ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
SUGI 06/02  Rp                   4.000
SUPI 06/02  Rp                   2.000
MAHYUDI 06/02  Rp                             -
WALUYO 06/02  Rp                   4.000
ROHMAT 06/02  Rp                   2.000
SURIP 06/02  Rp                             -
SUBARI 06/02  Rp                   8.000
SURIP 06/02  Rp                   2.000
WINARSO 06/02  Rp                   4.200
TUJAR 06/02  Rp                   3.500
BAUL 06/02  Rp                             -
IRFANDI 06/02  Rp                 11.000
SALIMAH 06/02  Rp                   7.000
SENIRAH 06/02  Rp                   3.000
JUREM 06/02  Rp                             -
SUNOTO 06/02  Rp                   3.000
TEGUH 06/02  Rp                             -
441 MITAM 06/02  Rp                   2.000
442 SUNAR 06/02  Rp                             -
443 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
444 SUYATI 06/02  Rp                   4.000
445 PURYATI 06/02  Rp                             -
446 SARKIYAH 06/02  Rp                   3.000
447 SUKARDI 06/02  Rp                             -
448 NIMAN 06/02  Rp                   2.500
449 BANDI 06/02  Rp                   3.500
450 NARTI 06/02  Rp                   2.500
451 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
452 SENIMAH 06/02  Rp                             -
453 KUSTIYAH 06/02  Rp                   5.000
454 JUMARI 06/02  Rp                   2.500
455 BASIR 06/02  Rp                             -
456 TUKADI 06/02  Rp                   3.000
457 TINTIN 06/02  Rp                   5.000
458 MISTIYAH 06/02  Rp                   2.500
459 TUKIMAN 06/02  Rp                   1.500
460 WARNA 06/02  Rp                             -
461 TIKNO 06/02  Rp                             -
462 NGAKMI 06/02  Rp                   2.500
463 MARDIYAH 06/02  Rp                   8.000
464 YONO  Rp                   2.000
465 NGATIMIN  Rp                             -
466 SAIR  Rp                             -
467 NARI  Rp                   2.000
468 AMIN  Rp                   2.000
469 SARMI  Rp                             -
470 SUYIKNO  Rp                   3.400
471 SUNADI  Rp                             -
472 NGATMAN  Rp                   3.000
473 UNTUNG  Rp                             -
474 SUNAR  Rp                             -
475 SLAMET   Rp                             -
476 NARDI  Rp                             -
477 MULIHIN  Rp                   3.000
478 MIATI  Rp                   2.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: