Laporan Koin Nu Delisen Juni II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   3.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   7.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 15.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 11.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                 10.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   6.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   3.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   5.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 20.900
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                   4.000
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   5.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                 15.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   2.500
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   3.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                             -
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                 15.000
65 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
66 5557 WAHID 01/03  Rp                   4.000
67 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 36.000
68 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
69 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   3.500
70 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
71 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
72 5622 SOARDI 01/03  Rp                 21.000
73 5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
74 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
75 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   2.000
76 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
77 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
78 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
79 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   6.500
80 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
81 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   4.000
82 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
83 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
84 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   6.500
85 5619 SAYATI 01/03  Rp                   5.000
86 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.500
87 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.000
88 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
89 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
90 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
91 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   8.000
92 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
93 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
94 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.500
95 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
96 OWI 02/03  Rp                             -
97 5635 SARMINI 02/03  Rp                   7.000
98 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   9.500
99 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   8.500
100 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
101 5621 MULYONO 02/03  Rp                   2.500
102 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   5.000
103 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
104 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   6.000
105 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
106 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   4.500
107 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
108 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
109 5547 NURYOTO 02/03  Rp                 10.000
110 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
111 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
112 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
113 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   8.000
114 5628 SUGENG 02/03  Rp                   7.500
115 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 16.000
116 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
117 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
118 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
119 5633 SARTONO 02/03  Rp                 10.000
120 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
121 3190 EDI P 02/03  Rp                   7.500
122 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
123 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
124 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 10.000
125 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
126 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.000
127 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
128 5075 PALALI 2/1  Rp                   6.000
129 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
130 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
131 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
132 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   4.000
133 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
134 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
135 5143 MASRUR 2/1  Rp                 27.500
136 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   7.000
137 5103 PURYADI 2/1  Rp                   3.000
138 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   4.000
139 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   9.000
140 5106 DARSONO 2/1  Rp                   9.000
141 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
142 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
143 5099 TASMIN 2/1  Rp                   9.000
144 5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.000
145 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
146 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
147 5110 ROHIM 2/1  Rp                 12.000
148 5119 SANAH 2/1  Rp                 15.000
149 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
150 5577 NURUDIN 2/1  Rp                   5.000
151 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
152 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
153 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
154 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                   7.000
155 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
156 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
157 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   8.000
158 5737 KATIRIN 2/1  Rp                             -
159 SUYONO 2/1  Rp                   7.500
160 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
161 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
162 MUNTARI 2/1  Rp                             -
163 ATMINAH 2/1  Rp                 10.000
164 ARIFIN 2/1  Rp                             -
165 TAU'ID 2/1  Rp                             -
166 GUNAWAN  Rp                             -
167 SUTOYO  Rp                             -
168 GUNATUN  Rp                             -
169 ENI AZIZAH
170 KUSTIYAH  Rp                             -
171 MUSRI  Rp                             -
172 6109 TOYO 01/02  Rp                   5.700
173 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
174 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   4.000
175 6114 TUYADI 01/02  Rp                   4.000
176 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
177 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.200
178 6069 SUNARI 01/02  Rp                             -
179 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
180 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
181 6081 KANTUN 01/02  Rp                   2.000
182 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   4.000
183 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   4.000
184 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   5.400
185 6014 DANURI 01/02  Rp                   3.000
186 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
187 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                 15.900
188 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
189 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   2.000
190 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
191 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                   7.000
192 6072 EPANDI 01/02  Rp                   2.500
193 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
194 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   8.000
195 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
196 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   4.100
197 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
198 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
199 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
200 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
201 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   3.900
202 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
203 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
204 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
205 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.100
206 6102 SIDUL 01/02  Rp                   2.000
207 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
208 MISATUN 01/02  Rp                             -
209 JONARI 01/02  Rp                   5.600
210 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
211 5590 NIMIN 01/02  Rp                   6.300
212 SUNDAR 01/02  Rp                   3.000
213 5153 MISRO 01/02  Rp                   7.500
214 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
215 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 11.700
216 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
217 SURIP 03/02  Rp                   5.000
218 5643 KUWAT 03/02  Rp                   4.300
219 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
220 6087 JAMIN 03/02  Rp                   4.000
221 MISADI 03/02  Rp                             -
222 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.000
223 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   3.000
224 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
225 MENEK 03/02  Rp                             -
226 5641 SAYONO 03/02  Rp                   9.300
227 5644 UKARI 03/02  Rp                 16.300
228 TURMUDI 03/02  Rp                   3.000
229 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
230 5648 YATIN 03/02  Rp                             -
231 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
232 RUSMINI 03/02  Rp                             -
233 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   2.000
234 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
235 SUKADI 03/02  Rp                   5.000
236 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
237 6057 SATARI 04/02  Rp                   1.500
238 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
239 SISUR 04/02  Rp                             -
240 6063 SENIN 04/02  Rp                   6.000
241 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
242 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
243 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   3.000
244 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
245 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   4.600
246 SUMONO 04/02  Rp                   1.500
247 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
248 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
249 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   3.500
250 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   5.700
251 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 15.000
252 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
253 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.500
254 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
255 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   8.000
256 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
257 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
258 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
259 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   3.000
260 6046 AHYAK 04/02  Rp                   5.700
261 6052 RUWAH 04/02  Rp                   4.000
262 WARMAD 04/02  Rp                             -
263 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
264 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
265 TURIYAH 05/02  Rp                 30.000
266 PUJI 05/02  Rp                   5.000
267 ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
268 SULASTRI 05/02  Rp                   2.000
269 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
270 NGASIMAH 05/02  Rp                   3.000
271 PARSINAH 05/02  Rp                 10.000
272 SURATUN 05/02  Rp                   5.000
273 KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
274 NUR JANAH 05/02  Rp                   4.000
275 KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
276 SULATI 05/02  Rp                   2.000
277 NOK DAR 05/02  Rp                             -
278 KATIPAH 05/02  Rp                   3.000
279 SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
280 SURIP 05/02  Rp                             -
281 NGUMI 05/02  Rp                   5.000
282 JUNARTI 05/02  Rp                             -
283 MIATI 05/02  Rp                             -
284 NITA 05/02  Rp                             -
285 MANUTI 05/02  Rp                             -
286 HARTINI 05/02  Rp                   2.000
287 MURIAH 05/02  Rp                             -
288 KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
289 SURIP 05/02  Rp                   5.000
290 SURIP 05/02  Rp                             -
291 YULIANTI 05/02  Rp                             -
292 ROHWATUN 05/02  Rp                   4.000
293 MURNITI 05/02  Rp                             -
294 SURYATI 05/02  Rp                             -
295 SOPIAH 05/02  Rp                             -
296 RAHAYU 05/02  Rp                             -
297 SRIPAH 05/02  Rp                   3.000
298 ZUMROTUN 05/02  Rp                 10.000
299 ANIS 05/02  Rp                 10.000
300 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
301 KUWATI 05/02  Rp                   2.000
302 SURIAH 05/02  Rp                   5.000
303 SAROPAH 05/02  Rp                   5.000
304 TARWIYAH 05/02  Rp                   5.000
305 SINOK 05/02  Rp                             -
306 TUMI'AH 05/02  Rp                   5.000
307 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
308 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
309 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
310 RUSTI 05/02  Rp                             -
311 SRI SIR 05/02  Rp                             -
312 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
313 SARTINAH 05/02  Rp                             -
314 SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
315 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
316 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
317 6038  Rp                   2.000
318 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   4.000
319 5999 WINARNI 06/02  Rp                   4.000
320 MIS MAH 06/02  Rp                   3.100
321 SUYIKNO 06/02  Rp                   2.000
322 MIRATUS 06/02  Rp                             -
323 ROKHAM 06/02  Rp                   4.000
324 SUGI 06/02  Rp                   3.000
325 SUPI 06/02  Rp                   5.000
326 MAHYUDI 06/02  Rp                             -
327 WALUYO 06/02  Rp                   4.000
328 ROHMAT 06/02  Rp                   3.000
329 SURIP 06/02  Rp                             -
330 SUBARI 06/02  Rp                             -
331 SURIP 06/02  Rp                   4.000
332 WINARSO 06/02  Rp                   4.000
333 TUJAR 06/02  Rp                   2.500
334 BAUL 06/02  Rp                   4.000
335 IRFANDI 06/02  Rp                 17.500
336 SALIMAH 06/02  Rp                   6.000
337 SENIRAH 06/02  Rp                   3.000
338 JUREM 06/02  Rp                             -
339 SUNOTO 06/02  Rp                   4.000
340 TEGUH 06/02  Rp                             -
341 MITAM 06/02  Rp                   2.000
342 SUNAR 06/02  Rp                             -
343 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
344 SUYATI 06/02  Rp                   4.000
345 PURYATI 06/02  Rp                   2.000
346 SARKIYAH 06/02  Rp                   4.000
347 SUKARDI 06/02  Rp                   3.000
348 NIMAN 06/02  Rp                   2.200
349 BANDI 06/02  Rp                   5.000
350 NARTI 06/02  Rp                   2.500
351 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
352 SENIMAH 06/02  Rp                   8.000
353 KUSTIYAH 06/02  Rp                   8.000
354 JUMARI 06/02  Rp                   4.000
355 BASIR 06/02  Rp                   4.000
356 TUKADI 06/02  Rp                   3.600
357 TINTIN 06/02  Rp                   4.800
358 MISTIYAH 06/02  Rp                   2.000
359 TUKIMAN 06/02  Rp                   3.000
360 WARNA 06/02  Rp                             -
361 TIKNO 06/02  Rp                             -
362 NGAKMI 06/02  Rp                   8.500
363 MARDIYAH 06/02  Rp                 10.000
364 YONO  Rp                   4.000
365 NGATIMIN  Rp                   8.000
366 SAIR  Rp                             -
367 NARI  Rp                   2.500
368 AMIN  Rp                   3.000
369 SARMI  Rp                   3.000
370 SUYIKNO  Rp                   4.000
371 SUNADI  Rp                   3.000
372 NGATMAN  Rp                   4.000
373 UNTUNG  Rp                   5.000
374 SUNAR  Rp                             -
375 SLAMET   Rp                             -
376 NARDI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: