Laporan Koin NU Plumbon Juli I 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 10.200
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.200
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   7.600
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.100
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.500
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   6.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 20.900
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   6.500
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 15.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 23.500
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 40.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 10.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.500
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                             -
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 24.000
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   4.600
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 18.700
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   6.300
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   6.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                             -
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   4.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                             -
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 13.200
30 2236 PARI 01/01  Rp                   3.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   3.500
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.700
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   5.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   3.500
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                             -
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 10.300
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.700
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                 10.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   5.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   5.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                             -
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                   4.000
51 2194 DASRI    Rp                   6.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   8.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                             -
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   2.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                 10.000
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                             -
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                             -
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   5.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   4.200
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                   5.000
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   5.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   4.000
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                 10.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 27.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 10.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.500
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   7.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                 10.000
83   Sukiman 02/01  Rp                   5.000
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                   5.000
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   4.500
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                             -
87 2382 Sudari 02/01  Rp                             -
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   6.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                             -
92 2367 Karom 02/01  Rp                 10.000
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                 10.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                             -
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                             -
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                   5.000
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 11.000
98 2901 Berur 02/01  Rp                   6.000
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   5.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                             -
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                   7.000
105   As'ari    Rp                 10.000
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2059 Fauzi 03/01  Rp                   9.500
108 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
109 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
110 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
111 2046 Bonaim 03/01  Rp                   2.000
112 2045 Wahidin 03/01  Rp                   2.400
113 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   3.900
114 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 10.100
115 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   6.700
116 2047 Jamil 03/01  Rp                   7.000
117 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
118 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.500
119 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
120 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
121 2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
122 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
123 2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
124 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
125 2052 Asmawi 03/01  Rp                   8.000
126 2085 Khudri 03/01  Rp                   7.000
127 2083 Tamsari 03/01  Rp                   7.400
128 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
129 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.100
130 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
131 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   7.000
132   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
133   HARYANTO 03/01  Rp                             -
134   NGAHATUN 03/01  Rp                   2.000
135 2332 PAHRONI 04/01  Rp                 20.400
136 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   3.000
137 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   3.100
138 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                 12.500
139 2095 IMRON 04/01  Rp                   6.000
140 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   9.000
141 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
142 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
143 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
144 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
145 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
146 2941 YARKONI 04/01  Rp                   4.500
147 2065 NARIYO 04/01  Rp                 10.000
148 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
149 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
150 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                 23.200
151 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.300
152 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
153 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
154 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   6.000
155 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   6.000
156 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   3.900
157 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
158 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   6.000
159 2094 TAPSIR 04/01  Rp                             -
160 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 16.000
161 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
162 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                 10.300
163 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
164 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
165 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 17.000
166 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
167 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                 10.000
168 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   3.000
169 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
170   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
171 2075 NADHIROH 04/01  Rp                 10.000
172   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
173   ZUM 04/01  Rp                             -
174 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
175 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                             -
176 2101 ROSIDIN    Rp                   5.000
177 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   7.000
178 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                             -
179 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   4.000
180 2284 JEMI 05/01  Rp                 42.000
181 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 32.000
182 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
183 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   8.000
184 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
185 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 13.600
186 2335 BASUKI 05/01  Rp                 15.600
187 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 14.000
188 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
189 2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
190 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
191 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
192 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
193 2281 TARIATI 05/01  Rp                 17.000
194 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
195 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 10.000
196 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
197   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
198 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   3.700
199 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
200 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   3.000
201 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 13.700
202 2354 KUSNO 05/01  Rp                   8.200
203 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 33.600
204 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   4.000
205 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
206 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
207 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
208 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   5.400
209 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   6.500
210 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
211 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.600
212 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
213 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                 11.500
214 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                             -
215 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 18.000
216 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
217 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 45.600
218 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 31.000
219 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   4.000
220 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
221   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.200
222 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
223   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                   9.400
224   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
225 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
226 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   6.500
227 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
228 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 17.000
229 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   7.000
230 2936 MANAN 06/01  Rp                   7.000
231 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
232 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
233 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
234 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.000
235 2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
236 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 16.800
237 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 13.500
238 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   5.000
239 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   5.000
240 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
241 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
242 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
243 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
244 2918 NUR HADI 06/01  Rp                   5.000
245 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
246 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
247   ROMBIYAH 06/01  Rp                   5.000
248   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 14.100
249 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 30.000
250   KHOLIL 06/01  Rp                             -
251 2937 MASUDI 06/01  Rp                 11.000
252 2927 MAKMURI 06/01  Rp                   5.000
253 2917 KHOTIB 06/01  Rp                             -
254 9695 GIRI 06/01  Rp                 10.000
255 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                   5.000
256 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   5.900
257 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   7.500
258 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                             -
259 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                             -
260 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   7.500
261 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
262 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
263 2197 TOHARI 1/2  Rp                             -
264 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
265 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
266 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   5.000
267 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.000
268 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
269 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
270 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   4.000
271 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
272 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                             -
273 2183 SATIAH 1/2  Rp                 11.000
274 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
275 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
276 2181 TAUHID 1/2  Rp                   8.500
277 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.000
278 2206 BASARI 1/2  Rp                 12.000
279 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 19.500
280 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                             -
281 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
282 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   8.500
283 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
284 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.500
285 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
286 2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
287 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
288 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
289 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   3.000
290 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   6.000
291 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
292 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
293 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
294 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
295 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
296   MUKMININ    Rp                   5.500
297 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   8.500
298 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   9.500
299 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
300 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
301 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
302 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
303   MUNARYO 2/2  Rp                             -
304 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
305 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
306 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.500
307 2252 GUFRON 2/2  Rp                             -
308 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   4.000
309 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   3.000
310 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                             -
311 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
312 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                             -
313   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
314 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   5.000
315 2171 MASTUR 2/2  Rp                   6.000
316 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   8.000
317 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
318 2166 ASNAWI 2/2  Rp                             -
319 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
320 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                             -
321 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   7.000
322 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   6.000
323 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
324 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   5.000
325 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.000
326 2278 NANGSO 3/2  Rp                             -
327 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
328 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
329 2230 JUHARI 3/2  Rp                 46.000
330 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
331 2297 SUROSO 3/2  Rp                   7.000
332 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
333   SAMUDIN 3/2  Rp                   6.000
334   SAMSU 3/2  Rp                             -
335 2280 TUDIRON 3/2  Rp                             -
336   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.500
337 7901 ROZIKIN    Rp                 10.000
338   ROYAN    Rp                             -
339 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
340 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
341 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
342 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
343 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
344 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
345 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
346 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
347 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
348 2135 BONASIR 01/03  Rp                   7.500
349 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
350 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
351 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
352 2311 BASARI 01/03  Rp                   3.000
353 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
354 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   3.000
355 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
356 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
357 2312 SURATI 01/03  Rp                             -
358 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.500
359 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
360 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 13.500
361 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   5.000
362 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 14.500
363 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
364 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
365 2345 INAYAH 01/03  Rp                 10.000
366 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                             -
367 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.000
368 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   5.000
369 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   8.500
370 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   4.000
371 2344 ERNA 01/03  Rp                   7.000
372 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                             -
373 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
374 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   5.500
375 2128 MESARI 01/03  Rp                   3.000
376 2129 SANAH 01/03  Rp                   8.000
377 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.500
378 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
379 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.300
380 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   3.000
381 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   3.000
382 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
383 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.500
384 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   3.000
385 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
386 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   5.000
387 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   3.000
388 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
389 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                 10.000
390 2140 NARDI 02/03  Rp                   3.000
391 2144 CARMO 02/03  Rp                   3.000
392 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
393 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   3.000
394 2149 TUNARI 02/03  Rp                   4.000
395 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                 15.000
396 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   4.400
397   SLAMET SAHIR    Rp                   2.000
398   PATOYAH 3/3  Rp                             -
399   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   6.800
400 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
401 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
402 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   8.000
403 2150 HARNI 3/3  Rp                   2.800
404 2158 SRINI 3/3  Rp                   6.000
405 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   7.000
406 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 12.200
407 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 14.200
408 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   4.500
409 5473 MULYANI 3/3  Rp                 35.000
410 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                   5.000
411 5462 PARNO 3/3  Rp                   5.000
412 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   8.500
413 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   5.000
414 2160 MAHYATI 3/3  Rp                             -
415 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   5.000
416 5471 SAYUTI 3/3  Rp                   2.000
417 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.800
418 2151 BASIR 3/3  Rp                             -
419 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 21.000
420 TUSIMAN  Rp                 15.000
421 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
422 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.300
423 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
424 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.200
425 5410 MARYATI 4/3  Rp                   3.000
426 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   8.000
427 5424 JALAL 4/3  Rp                   1.000
428 5420 SANTO 4/3  Rp                   4.500
429 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 13.800
430 5464 JONO 4/3  Rp                   3.200
431 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
432 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                 10.000
433 5468 TUSRO 4/3  Rp                   5.000
434 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
435 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
436 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   5.000
437 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
438 5426 BIBIT 4/3  Rp                   4.000
439 5428 TURIAH 4/3  Rp                   3.700
440 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
441 5411 SUYONO 4/3  Rp                   6.000
442 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                   6.000
443 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
444 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
445 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
446 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
447 5049 TONO 4/3  Rp                   3.000
448 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   6.000
449 SRIAH  Rp                             -
450 KASTANI  Rp                   5.000
451 SAKDIYAH  Rp                   4.200
452 MUAYANAH  Rp                             -
453 ROHMAN  Rp                             -
454 MOAH  Rp                 10.000
455 TULUS  Rp                 10.000
456 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   4.000
457 JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
458 5400 HARTINI 05/03  Rp                   4.000
459 5477 SA'AN 05/03  Rp                   4.000
460 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   3.500
461 5442 MISNAH 05/03  Rp                   4.000
462 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
463 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
464 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   4.000
465 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   4.000
466 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   4.000
467 ABU YAKUB 05/03  Rp                   5.000
468 ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
469 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
470 NARTI 05/03  Rp                             -
471 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
472 5474 SUYONO 05/03  Rp                   4.000
473 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
474 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   7.000
475 5443 ASRORI 05/03  Rp                   4.000
476 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
477 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   4.000
478 5434 MISBAN 05/03  Rp                   4.000
479 5399 MISLANI 05/03  Rp                   4.000
480 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                   9.000
481 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                             -
482 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
483 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: