Laporan Koin NU Plumbon juni II 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 13.200
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   3.500
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   9.500
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   7.000
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.200
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   6.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                             -
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.000
11 2215 KASBI 01/01  Rp                   8.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 18.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 60.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 11.500
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.500
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                             -
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   5.600
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 15.900
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 12.200
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                             -
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                 10.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   6.100
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   8.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   5.700
30 2236 PARI 01/01  Rp                   2.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   5.100
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.500
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                             -
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   2.500
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                   2.000
38 2244 SURATI 01/01  Rp                             -
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                 19.400
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   7.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                             -
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   3.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   5.000
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                             -
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   4.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                             -
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 10.000
51 2194 DASRI    Rp                   5.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   7.500
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   5.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   4.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                             -
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   5.000
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                             -
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                             -
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                             -
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   5.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   2.500
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   5.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   5.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                 10.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 30.000
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                             -
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                   5.000
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                 10.000
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   5.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                             -
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   6.500
82 2372 Abidin 02/01  Rp                             -
83   Sukiman 02/01  Rp                   5.000
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   5.500
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                 20.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   6.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   7.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                 10.000
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 40.000
98 2901 Berur 02/01  Rp                             -
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   5.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                   5.000
105   As'ari    Rp                 10.000
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2059 Fauzi 03/01  Rp                   9.600
108 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
109 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
110 2077 Saroh 03/01  Rp                   5.000
111 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
112 2045 Wahidin 03/01  Rp                   4.600
113 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.000
114 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 11.500
115 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   6.000
116 2047 Jamil 03/01  Rp                   8.500
117 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   6.500
118 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                 11.000
119 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
120 2051 K Syarif 03/01  Rp                   6.500
121 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
122 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
123 2078 Dasriah 03/01  Rp                   2.500
124 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
125 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
126 2085 Khudri 03/01  Rp                   7.000
127 2083 Tamsari 03/01  Rp                   3.300
128 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.900
129 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.000
130 2060 Mahri 03/01  Rp                             -
131 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
132   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
133   HARYANTO 03/01  Rp                             -
134   NGAHATUN 03/01  Rp                   1.700
135 2332 PAHRONI 04/01  Rp                             -
136 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.000
137 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   2.500
138 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   4.600
139 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
140 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   5.200
141 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
142 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                   5.000
143 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
144 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
145 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   2.500
146 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
147 2065 NARIYO 04/01  Rp                   5.100
148 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.200
149 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   4.000
150 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                             -
151 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
152 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
153 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
154 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   3.000
155 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.500
156 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
157 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
158 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
159 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
160 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   8.300
161 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
162 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   7.200
163 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
164 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
165 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 10.000
166 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
167 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                             -
168 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   3.000
169 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
170   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
171 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
172   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
173   ZUM 04/01  Rp                             -
174 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 14.000
175 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   4.400
176 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
177 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   5.000
178 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 15.000
179 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
180 2284 JEMI 05/01  Rp                 27.500
181 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 12.400
182 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
183 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   5.600
184 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 10.000
185 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 14.600
186 2335 BASUKI 05/01  Rp                 10.000
187 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 10.000
188 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
189 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
190 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
191 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
192 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
193 2281 TARIATI 05/01  Rp                   6.000
194 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
195 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                 10.000
196 2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.100
197   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
198 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   9.000
199 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
200 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   4.000
201 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                             -
202 2354 KUSNO 05/01  Rp                   6.800
203 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 20.500
204 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                   5.000
205 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
206 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
207 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   3.000
208 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   2.500
209 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   6.000
210 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
211 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.000
212 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
213 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   4.000
214 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
215 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 24.200
216 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
217 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 35.500
218 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 21.900
219 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   6.000
220 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
221   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.000
222 2101 ROSIDIN 05/01  Rp                             -
223   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
224   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
225 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
226 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                             -
227 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
228 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 17.000
229 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                 10.000
230 2936 MANAN 06/01  Rp                             -
231 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                             -
232 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                 10.000
233 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
234 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   7.000
235 2915 SRI 06/01  Rp                 10.000
236 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 10.000
237 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 15.000
238 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                   5.000
239 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                 10.000
240 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
241 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   5.000
242 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
243 2932 AS’ARI 06/01  Rp                 10.000
244 2918 NUR HADI 06/01  Rp                 10.000
245 2928 TSANI 06/01  Rp                             -
246 2922 MIYAH 06/01  Rp                             -
247   ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
248   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 28.900
249 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
250   KHOLIL 06/01  Rp                             -
251 2937 MASUDI 06/01  Rp                   8.200
252 2927 MAKMURI 06/01  Rp                   5.000
253 2917 KHOTIB 06/01  Rp                             -
254 9695 GIRI 06/01  Rp                 10.000
255 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                             -
256 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   6.600
257 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
258 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                 10.000
259 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
260 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
261 2127 YASIR 01/03  Rp                   2.500
262 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   3.000
263 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
264 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
265 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
266 2135 BONASIR 01/03  Rp                   8.500
267 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
268 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
269 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
270 2311 BASARI 01/03  Rp                   2.000
271 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
272 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   3.000
273 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
274 2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
275 2312 SURATI 01/03  Rp                   4.000
276 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.500
277 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
278 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   8.500
279 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   5.500
280 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 19.000
281 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.500
282 2316 TARYUMI 01/03  Rp                   2.000
283 2345 INAYAH 01/03  Rp                 11.000
284 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                 10.000
285 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.000
286 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   7.000
287 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   7.500
288 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   3.000
289 2344 ERNA 01/03  Rp                 13.000
290 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
291 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
292 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
293 2128 MESARI 01/03  Rp                   4.000
294 2129 SANAH 01/03  Rp                   8.000
295 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
296 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
297 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.000
298 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
299 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   3.000
300 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
301 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   3.400
302 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
303 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
304 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
305 2117 SUHARNO 02/03  Rp                             -
306 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
307 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
308 2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
309 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
310 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
311 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   4.000
312 2149 TUNARI 02/03  Rp                   9.000
313 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   5.000
314 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   5.000
315   SLAMET SAHIR    Rp                             -
316   PATOYAH 3/3  Rp                       700
317   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
318 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
319 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
320 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   5.000
321 2150 HARNI 3/3  Rp                   1.600
322 2158 SRINI 3/3  Rp                   8.500
323 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   7.000
324 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                   9.500
325 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 10.600
326 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   3.300
327 5473 MULYANI 3/3  Rp                 21.600
328 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                   7.000
329 5462 PARNO 3/3  Rp                   4.000
330 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 12.100
331 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   5.000
332 2160 MAHYATI 3/3  Rp                             -
333 2157 SALMANAH 3/3  Rp                             -
334 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
335 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   1.500
336 2151 BASIR 3/3  Rp                   3.000
337 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 30.000
338   TUSIMAN    Rp                   5.000
339 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
340 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.500
341 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
342 5457 RATMI 4/3  Rp                   3.400
343 5410 MARYATI 4/3  Rp                   1.800
344 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   5.000
345 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
346 5420 SANTO 4/3  Rp                   5.000
347 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   4.000
348 5464 JONO 4/3  Rp                   3.800
349 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
350 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                 10.000
351 5468 TUSRO 4/3  Rp                   3.100
352 5432 YAHRI 4/3  Rp                   2.000
353 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.500
354 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.000
355 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.000
356 5426 BIBIT 4/3  Rp                 10.000
357 5428 TURIAH 4/3  Rp                   2.600
358 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
359 5411 SUYONO 4/3  Rp                   4.000
360 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
361 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
362 5429 KOMARI 4/3  Rp                   2.000
363 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
364 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
365 5049 TONO 4/3  Rp                   2.500
366 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
367   SRIAH    Rp                             -
368   KASTANI    Rp                   4.000
369   SAKDIYAH    Rp                   3.000
370   MUAYANAH    Rp                             -
371   ROHMAN    Rp                             -
372   MOAH    Rp                 10.000
373   TULUS    Rp                             -
374 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   4.500
375   JAMILAH 05/03  Rp                   2.500
376 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
377 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
378 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   4.000
379 5442 MISNAH 05/03  Rp                   6.000
380 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
381 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
382 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   4.000
383 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
384 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
385   ABU YAKUB 05/03  Rp                   5.000
386   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   4.000
387 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
388   NARTI 05/03  Rp                   4.000
389 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
390 5474 SUYONO 05/03  Rp                   3.500
391 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   2.500
392 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   7.000
393 5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
394 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
395 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   4.000
396 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
397 5399 MISLANI 05/03  Rp                   5.000
398 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                   8.000
399 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   7.000
400 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
401 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
402 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                 11.000
403 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 11.500
404 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
405 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   7.000
406 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   2.000
407 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   3.000
408 MUNARYO 2/2  Rp                             -
409 2253 AIDIN 2/2  Rp                   2.000
410 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
411 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.000
412 2252 GUFRON 2/2  Rp                   7.000
413 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
414 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   5.000
415 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   7.000
416 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   4.000
417 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
418 MUHLISIN 2/2  Rp                             -
419 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   3.000
420 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
421 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   6.500
422 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   9.000
423 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
424 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
425 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
426 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   4.500
427 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
428 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
429 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
430 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.500
431 2278 NANGSO 3/2  Rp                   6.000
432 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
433 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
434 2230 JUHARI 3/2  Rp                 59.500
435 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                             -
436 2297 SUROSO 3/2  Rp                             -
437 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
438 SAMUDIN 3/2  Rp                   8.000
439 SAMSU 3/2  Rp                             -
440 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   7.000
441 SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
442 7901 ROZIKIN  Rp                 10.000
443 ROYAN  Rp                   5.000
444 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 13.500
445 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 15.000
446 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
447 2198 IKHSAN 1/2  Rp                 10.000
448 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   5.000
449 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
450 2197 TOHARI 1/2  Rp                   8.000
451 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
452 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.000
453 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
454 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   5.000
455 2175 DRIYAH 1/2  Rp                   5.000
456 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
457 2177 NURIYAH 1/2  Rp                             -
458 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
459 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   5.000
460 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.000
461 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
462 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
463 2181 TAUHID 1/2  Rp                 17.000
464 2208 MAKHALI 1/2  Rp                 12.000
465 2206 BASARI 1/2  Rp                 20.000
466 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 30.000
467 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   7.500
468 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
469 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   8.500
470 2221 RUSDI 3/2  Rp                             -
471 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.000
472 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                   5.000
473 2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
474 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
475 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
476 2210 SURYANTO 3/2  Rp                             -
477 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   5.000
478 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                             -
479 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   4.000
480 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                 15.000
481 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
482 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
483 MUKMININ  Rp                 12.500
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: