Laporan Koin Nu Delisen Agustus II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   4.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   6.500
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   3.500
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   6.500
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.500
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                             -
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   1.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   3.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   9.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 14.600
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                   4.000
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   4.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 23.600
58 ARIFUL MUHARI
59 HJ. ROZIQOH  Rp                             -
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 UMI AMINAH  Rp                   5.000
66 HJ UMAROH  Rp                   4.000
67 IMRONAH  Rp                   5.000
68 HJ WATIAH  Rp                             -
69 A'OTUN  Rp                   3.000
70 USWATUN  Rp                             -
71 IMTICHANAH  Rp                             -
72 CHOLIPAH  Rp                   3.500
73 SAKDIYAH  Rp                   3.000
74 AHYAUDIN  Rp                             -
75 ISTIYOMAH  Rp                             -
76 YANAH  Rp                             -
77 SITI MUAWIYAH  Rp                   3.000
78 SALAMAH  Rp                   3.000
79 SURYATI  Rp                   3.000
80 SAWOH  Rp                             -
81 TURIYAM  Rp                   3.000
82 NUR ASIYAH  Rp                             -
83 ROKHIMAH  Rp                   3.000
84 YUHRIYAH  Rp                   3.000
85 SULTON   Rp                   3.300
86 SITI SUNDARIYAH  Rp                   4.000
87 TURIPAH  Rp                             -
88 AINIYAH  Rp                             -
89 SRIMANAH  Rp                   2.000
90 TUMI  Rp                   6.000
91 SULASTRI  Rp                   3.000
92 SURIYAH  Rp                   3.000
93 PONARI  Rp                   2.000
94 YANTI  Rp                   3.000
95 HAMDIYAH  Rp                   3.800
96 SAHURI  Rp                   3.500
97 MAIMUNAH  Rp                   7.700
98 INAYATI  Rp                   5.000
99 NUR HAVIA  Rp                             -
100 HARTI  Rp                   4.000
101 HJ SUTRIYAH  Rp                   4.000
102 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
103 RUNTIAH  Rp                   3.000
104 ROZIQIN  Rp                   4.000
105 NUR AZIZAH  Rp                   8.000
106 ROHMI  Rp                             -
107 INDANAH  Rp                   4.000
108 PARYUMI  Rp                             -
109 MUAZIYAH  Rp                   4.000
110 MUNAWAROH  Rp                   4.000
111 NASEHAH  Rp                   8.000
112 YATIN  Rp                             -
113 MAFTUKHAH  Rp                             -
114 SITI FARIDAH  Rp                   4.000
115 SAMARI  Rp                             -
116 MUHDHORI  Rp                             -
117 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                   9.000
118 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
119 5088 HASAN 2/1  Rp                   8.000
120 5113 BADRUN 2/1  Rp                   6.000
121 5075 PALALI 2/1  Rp                   6.000
122 5481 ROMLAH 2/1  Rp                             -
123 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
124 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
125 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
126 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
127 5115 PURYONO 2/1  Rp                             -
128 5143 MASRUR 2/1  Rp                 20.000
129 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   5.000
130 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
131 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   5.000
132 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.900
133 5106 DARSONO 2/1  Rp                   6.000
134 5018 JUMADI 2/1  Rp                 10.000
135 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
136 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
137 5104 YASKUR 2/1  Rp                   7.000
138 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   3.900
139 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
140 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.500
141 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
142 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
143 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
144 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
145 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
146 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
147 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
148 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
149 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
150 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                             -
151 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
152 SUYONO 2/1  Rp                   7.500
153 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
154 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   5.000
155 MUNTARI 2/1  Rp                             -
156 ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
157 ARIFIN 2/1  Rp                             -
158 TAU'ID 2/1  Rp                             -
159 GUNAWAN  Rp                   5.000
160 SUTOYO  Rp                 10.300
161 GUNATUN  Rp                   5.000
162 ENI AZIZAH  Rp                   5.000
163 KUSTIYAH  Rp                             -
164 MUSRI  Rp                             -
165 TAMSIR  Rp                 10.000
166 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 14.000
167 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
168 SURIP 03/02  Rp                   5.000
169 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
170 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
171 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
172 MISADI 03/02  Rp                             -
173 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   8.400
174 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   4.000
175 5639 TUYONO 03/02  Rp                   3.000
176 MENEK 03/02  Rp                             -
177 5641 SAYONO 03/02  Rp                   9.000
178 5644 UKARI 03/02  Rp                 12.000
179 TURMUDI 03/02  Rp                             -
180 5638 MISKONO 03/02  Rp                   2.000
181 5648 YATIN 03/02  Rp                   2.500
182 5547 SUALIM 03/02  Rp                 14.000
183 RUSMINI 03/02  Rp                             -
184 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
185 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
186 SUKADI 03/02  Rp                             -
187 5646 JUPRI 03/02  Rp                   2.500
188 6057 SATARI 04/02  Rp                   5.000
189 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
190 SISUR 04/02  Rp                             -
191 6063 SENIN 04/02  Rp                   2.500
192 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   4.000
193 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   4.000
194 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   3.000
195 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
196 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.000
197 SUMONO 04/02  Rp                   2.500
198 6058 MUKLIS 04/02  Rp                             -
199 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
200 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   5.000
201 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   5.000
202 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
203 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
204 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
205 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
206 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                 11.900
207 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
208 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
209 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   3.000
210 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   3.600
211 6046 AHYAK 04/02  Rp                   5.000
212 6052 RUWAH 04/02  Rp                   2.500
213 WARMAD 04/02  Rp                             -
214 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
215 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
216 SUPRIANTO  Rp                   5.000
217 TURIYAH 05/02  Rp                 12.000
218 PUJI 05/02  Rp                 12.000
219 ISTIROHAH 05/02  Rp                   4.000
220 SULASTRI 05/02  Rp                   5.000
221 AZIZAH 05/02  Rp                             -
222 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
223 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
224 SURATUN 05/02  Rp                             -
225 KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
226 NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
227 KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
228 SULATI 05/02  Rp                   3.000
229 NOK DAR 05/02  Rp                             -
230 KATIPAH 05/02  Rp                   2.000
231 SAMINAH 05/02  Rp                             -
232 SURIP 05/02  Rp                   2.000
233 NGUMI 05/02  Rp                             -
234 JUNARTI 05/02  Rp                             -
235 MIATI 05/02  Rp                             -
236 NITA 05/02  Rp                             -
237 MANUTI 05/02  Rp                             -
238 HARTINI 05/02  Rp                             -
239 MURIAH 05/02  Rp                             -
240 KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
241 SURIP 05/02  Rp                             -
242 SURIP 05/02  Rp                             -
243 YULIANTI 05/02  Rp                             -
244 ROHWATUN 05/02  Rp                             -
245 MURNITI 05/02  Rp                             -
246 SURYATI 05/02  Rp                             -
247 SOPIAH 05/02  Rp                             -
248 RAHAYU 05/02  Rp                   4.000
249 SRIPAH 05/02  Rp                   7.000
250 ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
251 ANIS 05/02  Rp                 10.000
252 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
253 KUWATI 05/02  Rp                             -
254 SURIAH 05/02  Rp                             -
255 SAROPAH 05/02  Rp                   5.000
256 TARWIYAH 05/02  Rp                   5.000
257 SINOK 05/02  Rp                             -
258 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
259 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
260 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
261 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
262 RUSTI 05/02  Rp                             -
263 SRI SIR 05/02  Rp                             -
264 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
265 SARTINAH 05/02  Rp                             -
266 SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
267 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
268 NASRIPAH 05/02
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: