Laporan Koin Nu Delisen Oktober I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   5.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   3.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                   4.500
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 15.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                   5.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   4.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   6.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   4.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   2.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                             -
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   4.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   6.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                 10.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   8.900
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   2.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 20.000
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 911 MUHTADI 02/04  Rp                 15.000
66 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   4.000
67 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   4.500
68 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   6.000
69 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.700
70 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
71 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
72 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.000
73 9347 RIPATI 02/04  Rp                   7.000
74 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                             -
75 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.000
76 9333 SULHANI 02/04  Rp                   5.000
77 9312 SAPARI 02/04  Rp                   3.000
78 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                             -
79 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
80 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
81 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   6.000
82 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   5.000
83 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
84 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   5.000
85 9291 SARATUN 02/04  Rp                   4.000
86 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   7.400
87 9348 HANAPI  02/04  Rp                   4.000
88 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
89 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
90 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
91 9307 IRHAM 02/04  Rp                 10.200
92 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   4.000
93 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
94 9246 KHASANI 02/04  Rp                   5.000
95 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
96 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
97 9317 AMINI 02/04  Rp                   5.000
98 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.100
99 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.000
100 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
101 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
102 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
103 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.000
104 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   4.600
105 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   7.500
106 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
107 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
108 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
109 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
110 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
111 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
112 5557 WAHID 01/03  Rp                   3.500
113 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
114 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
115 5566 ISMANTO 01/03  Rp                             -
116 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
117 5553 JARIYAH 01/03  Rp                             -
118 5622 SOARDI 01/03  Rp                 20.500
119 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
120 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.500
121 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   2.000
122 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
123 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
124 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
125 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.000
126 5555 UMAROH 01/03  Rp                   2.500
127 5559 SATRIAH 01/03  Rp                             -
128 5615 BADARI 01/03  Rp                   3.000
129 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
130 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   4.000
131 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
132 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
133 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.000
134 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   3.000
135 5551 SLAMET 01/03  Rp                   6.000
136 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
137 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 11.500
138 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.500
139 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
140 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
141 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
142 DWIK 02/03  Rp                   5.000
143 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
144 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   8.500
145 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   4.500
146 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
147 5621 MULYONO 02/03  Rp                   4.000
148 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
149 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
150 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   4.500
151 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
152 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
153 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
154 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
155 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
156 5549 SURYONO 02/03  Rp                   6.000
157 5754 BONARI 02/03  Rp                   7.000
158 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   7.000
159 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                             -
160 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
161 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 15.500
162 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
163 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
164 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
165 5633 SARTONO 02/03  Rp                   7.000
166 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
167 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
168 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
169 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   6.000
170 NGASMINJ
171 SAMUJO
172 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
173 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
174 5088 HASAN 2/1  Rp                   4.800
175 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
176 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
177 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
178 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
179 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
180 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
181 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
182 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
183 5143 MASRUR 2/1  Rp                 17.900
184 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
185 5103 PURYADI 2/1  Rp                   4.000
186 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.500
187 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.400
188 5106 DARSONO 2/1  Rp                   4.000
189 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
190 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
191 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
192 5104 YASKUR 2/1  Rp                             -
193 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
194 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
195 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
196 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
197 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
198 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
199 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
200 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
201 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
202 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
203 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                   6.500
204 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
205 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
206 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
207 SUYONO 2/1  Rp                   9.000
208 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
209 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
210 MUNTARI 2/1  Rp                             -
211 ATMINAH 2/1  Rp                             -
212 ARIFIN 2/1  Rp                             -
213 TAU'ID 2/1  Rp                             -
214 GUNAWAN  Rp                             -
215 SUTOYO  Rp                 11.600
216 GUNATUN  Rp                             -
217 ENI AZIZAH  Rp                             -
218 KUSTIYAH  Rp                             -
219 MUSRI  Rp                             -
220 TAMSIR
221 6109 TOYO 01/02  Rp                   4.000
222 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
223 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   4.000
224 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
225 6105 KESWANTO 01/02  Rp                             -
226 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
227 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
228 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
229 6079 SLAMET 01/02  Rp                             -
230 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
231 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.500
232 6117 MAKSUM 01/02  Rp                             -
233 6075 YAIDIN 01/02  Rp                             -
234 6014 DANURI 01/02  Rp                   2.500
235 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
236 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   6.300
237 6096 KASMADI 01/02  Rp                   4.000
238 6116 SURIP R. 01/02  Rp                             -
239 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
240 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
241 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
242 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
243 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
244 6098 SARI 01/02  Rp                   4.000
245 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.000
246 6086 SIBON 01/02  Rp                   7.000
247 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
248 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
249 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
250 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
251 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
252 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
253 6093 MULYONO 01/02  Rp                   5.000
254 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
255 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
256 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
257 MISATUN 01/02  Rp                             -
258 JONARI 01/02  Rp                   6.000
259 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
260 5590 NIMIN 01/02  Rp                   6.000
261 SUNDAR 01/02  Rp                   4.000
262 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.000
263 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
264 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.300
265 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
266 SURIP 03/02  Rp                   5.000
267 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
268 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
269 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
270 MISADI 03/02  Rp                             -
271 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
272 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                             -
273 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
274 MENEK 03/02  Rp                             -
275 5641 SAYONO 03/02  Rp                   8.800
276 5644 UKARI 03/02  Rp                 11.400
277 TURMUDI 03/02  Rp                             -
278 5638 MISKONO 03/02  Rp                   5.000
279 5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
280 5547 SUALIM 03/02  Rp                             -
281 RUSMINI 03/02  Rp                             -
282 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.700
283 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
284 SUKADI 03/02  Rp                   3.000
285 5646 JUPRI 03/02  Rp                   2.000
286 6057 SATARI 04/02  Rp                   6.200
287 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
288 SISUR 04/02  Rp                             -
289 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.000
290 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
291 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
292 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
293 6084 SALEM 04/02  Rp                 22.500
294 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   1.900
295 SUMONO 04/02  Rp                   3.000
296 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
297 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.200
298 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
299 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
300 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
301 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
302 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
303 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   7.000
304 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
305 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
306 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
307 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
308 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                             -
309 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.500
310 6052 RUWAH 04/02  Rp                   6.000
311 WARMAD 04/02  Rp                             -
312 6049 SENARI 04/02  Rp                   5.000
313 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
314 SUPRIANTO  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: