Laporan Koin Nu Delisen September II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   5.000
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   3.500
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   4.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   3.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                   8.500
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   7.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   5.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   6.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                   5.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                   7.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   4.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   4.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   4.100
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   7.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                   7.200
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 15.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   8.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   4.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   5.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 20.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 16.500
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   7.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                 10.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                   5.000
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                   5.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 29.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                   5.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 25.000
60 5148 SUGENG  Rp                   3.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID
64 GUS KHOZI
65 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   6.000
66 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
67 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
68 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
69 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   6.500
70 5618 SAMARI 01/03  Rp                   2.000
71 5553 JARIYAH 01/03  Rp                             -
72 5622 SOARDI 01/03  Rp                 23.500
73 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
74 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   3.000
75 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   2.500
76 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
77 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
78 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   3.000
79 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   4.000
80 5555 UMAROH 01/03  Rp                   2.500
81 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
82 5615 BADARI 01/03  Rp                   5.000
83 5617 SURYATI 01/03  Rp                   5.000
84 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
85 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
86 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   6.500
87 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   8.000
88 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   2.000
89 5551 SLAMET 01/03  Rp                   6.000
90 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
91 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   7.500
92 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
93 5568 SUYONO 01/03  Rp                   6.500
94 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   6.500
95 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
96 DWIK 02/03  Rp                   5.000
97 5635 SARMINI 02/03  Rp                   7.000
98 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   7.500
99 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.000
100 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
101 5621 MULYONO 02/03  Rp                   4.000
102 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
103 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
104 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   6.500
105 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
106 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   3.500
107 5550 KISWATI 02/03  Rp                   4.000
108 5630 INARSIH 02/03  Rp                   4.000
109 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   3.000
110 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
111 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
112 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
113 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                             -
114 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.000
115 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 15.500
116 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   4.000
117 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   7.500
118 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
119 5633 SARTONO 02/03  Rp                   8.000
120 5626 SLAMET 02/03  Rp                   8.000
121 3190 EDI P 02/03  Rp                   4.500
122 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
123 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
124 NGASMINJ
125 SAMUJO
126 5101 YUHDI 4/1
127 5081 YAMAHSARI 4/1
128 5144 BONAWAR 4/1
129 5142 NEMA 4/1
130 5093 SAMSUDIN 4/1
131 5091 YAHYA 4/1
132 5139 SUKATRI 4/1
133 5486 KURDI 4/1
134 5483 SUMYATI 4/1
135 5488 SALMANAH 4/1
136 5528 SOLIYAH 4/1
137 5596 MUSLIMAH 4/1
138 5585 ROHANIYAH 4/1
139 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                 10.000
140 5598 TUGI 4/1  Rp                   5.000
141 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                 10.000
142 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
143 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                             -
144 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                             -
145 5536 HERMANTO 4/1  Rp                             -
146 5588 MULASIN 4/1  Rp                   7.000
147 5059 JARIYAH 4/1  Rp                   8.500
148 5532 FATIMAH 4/1  Rp                             -
149 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   5.000
150 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
151 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
152 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
153 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                             -
154 5597 RIANAH 4/1  Rp                 12.000
155 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                 14.000
156 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   6.000
157 TRI ROHMAH 4/1  Rp                 10.000
158 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 13.600
159 5522 CASMIATI 4/1  Rp                             -
160 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 15.000
161 5611 NAH 4/1  Rp                 13.600
162 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 10.000
163 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
164 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
165 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
166 UNDIROH  Rp                 10.000
167 KHORUN NISAK
168 TOHAR
169 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 13.000
170 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
171 5088 HASAN 2/1  Rp                   7.400
172 5113 BADRUN 2/1  Rp                   6.700
173 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
174 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
175 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
176 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
177 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
178 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
179 5115 PURYONO 2/1  Rp                 10.000
180 5143 MASRUR 2/1  Rp                 25.800
181 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                   5.000
182 5103 PURYADI 2/1  Rp                   3.500
183 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.000
184 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.300
185 5106 DARSONO 2/1  Rp                   4.500
186 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
187 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
188 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
189 5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.600
190 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.300
191 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
192 5110 ROHIM 2/1  Rp                 11.000
193 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
194 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
195 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
196 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
197 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
198 5082 MISLAM 2/1  Rp                 10.000
199 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                 10.000
200 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                 38.700
201 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
202 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   8.900
203 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
204 SUYONO 2/1  Rp                 10.700
205 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
206 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   6.000
207 MUNTARI 2/1  Rp                             -
208 ATMINAH 2/1  Rp                 11.500
209 ARIFIN 2/1  Rp                 10.000
210 TAU'ID 2/1  Rp                             -
211 GUNAWAN  Rp                             -
212 SUTOYO  Rp                             -
213 GUNATUN  Rp                             -
214 ENI AZIZAH  Rp                             -
215 KUSTIYAH  Rp                             -
216 MUSRI  Rp                             -
217 TAMSIR  Rp                             -
218 TURIYAH 05/02  Rp                 35.000
219 PUJI 05/02  Rp                   5.000
220 ISTIROHAH 05/02  Rp                   4.000
221 SULASTRI 05/02  Rp                             -
222 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
223 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
224 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
225 SURATUN 05/02  Rp                             -
226 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
227 NUR JANAH 05/02  Rp                             -
228 KUTIYAH 05/02  Rp                             -
229 SULATI 05/02  Rp                             -
230 NOK DAR 05/02  Rp                             -
231 KATIPAH 05/02  Rp                             -
232 SAMINAH 05/02  Rp                             -
233 SURIP 05/02  Rp                             -
234 NGUMI 05/02  Rp                             -
235 JUNARTI 05/02  Rp                             -
236 MIATI 05/02  Rp                             -
237 NITA 05/02  Rp                             -
238 MANUTI 05/02  Rp                             -
239 HARTINI 05/02  Rp                             -
240 MURIAH 05/02  Rp                             -
241 KEMISAH 05/02  Rp                   5.000
242 SURIP 05/02  Rp                             -
243 SURIP 05/02  Rp                             -
244 YULIANTI 05/02  Rp                             -
245 ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
246 MURNITI 05/02  Rp                             -
247 SURYATI 05/02  Rp                             -
248 SOPIAH 05/02  Rp                             -
249 RAHAYU 05/02  Rp                   5.000
250 SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
251 ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
252 ANIS 05/02  Rp                 10.000
253 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
254 KUWATI 05/02  Rp                             -
255 SURIAH 05/02  Rp                             -
256 SAROPAH 05/02  Rp                             -
257 TARWIYAH 05/02  Rp                             -
258 SINOK 05/02  Rp                             -
259 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
260 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
261 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
262 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
263 RUSTI 05/02  Rp                             -
264 SRI SIR 05/02  Rp                             -
265 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
266 SARTINAH 05/02  Rp                             -
267 SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
268 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
269 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
270 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                             -
271 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   4.000
272 5999 WINARNI 06/02  Rp                             -
273 MIS MAH 06/02  Rp                   3.000
274 SUYIKNO 06/02  Rp                   4.000
275 MIRATUS 06/02  Rp                             -
276 ROKHAM 06/02  Rp                   4.000
277 SUGI 06/02  Rp                   3.000
278 SUPI 06/02  Rp                   2.500
279 MAHYUDI 06/02  Rp                             -
280 WALUYO 06/02  Rp                   5.000
281 ROHMAT 06/02  Rp                             -
282 SURIP 06/02  Rp                             -
283 SUBARI 06/02  Rp                   4.000
284 SURIP 06/02  Rp                   4.000
285 WINARSO 06/02  Rp                   5.300
286 TUJAR 06/02  Rp                   6.000
287 BAUL 06/02  Rp                             -
288 IRFANDI 06/02  Rp              100.000
289 SALIMAH 06/02  Rp                   5.500
290 SENIRAH 06/02  Rp                   3.000
291 JUREM 06/02  Rp                             -
292 SUNOTO 06/02  Rp                   3.800
293 TEGUH 06/02  Rp                             -
294 MITAM 06/02  Rp                   2.000
295 SUNAR 06/02  Rp                             -
296 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
297 SUYATI 06/02  Rp                   4.200
298 PURYATI 06/02  Rp                   2.000
299 SARKIYAH 06/02  Rp                   4.000
300 SUKARDI 06/02  Rp                             -
301 NIMAN 06/02  Rp                   4.000
302 BANDI 06/02  Rp                             -
303 NARTI 06/02  Rp                   2.500
304 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
305 SENIMAH 06/02  Rp                   3.000
306 KUSTIYAH 06/02  Rp                   4.000
307 JUMARI 06/02  Rp                   1.500
308 BASIR 06/02  Rp                   4.000
309 TUKADI 06/02  Rp                   5.000
310 TINTIN 06/02  Rp                 23.500
311 MISTIYAH 06/02  Rp                   3.000
312 TUKIMAN 06/02  Rp                   5.000
313 WARNA 06/02  Rp                   4.000
314 TIKNO 06/02  Rp                             -
315 NGAKMI 06/02  Rp                   1.000
316 MARDIYAH 06/02  Rp                   7.000
317 YONO  Rp                   2.000
318 NGATIMIN  Rp                 13.000
319 SAIR  Rp                             -
320 NARI  Rp                   2.000
321 AMIN  Rp                   2.000
322 SARMI  Rp                             -
323 SUYIKNO  Rp                             -
324 SUNADI  Rp                             -
325 NGATMAN  Rp                             -
326 UNTUNG  Rp                             -
327 SUNAR  Rp                             -
328 SLAMET   Rp                             -
329 NARDI  Rp                             -
330 MULIHIN  Rp                             -
331 MIATI  Rp                             -
332 JURIYAH  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: