Laporan Koin Nu Plumbon Oktober I 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                   8.100
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.200
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.800
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   4.300
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   4.900
7 2296 IMRON 01/01  Rp                             -
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   4.400
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 15.300
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   5.400
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 20.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                             -
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 10.900
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   6.200
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   8.300
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   2.200
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 10.500
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   6.200
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                             -
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   5.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                             -
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                             -
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                 11.200
30 2236 PARI 01/01  Rp                   4.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   7.500
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.700
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.300
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                 10.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                             -
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.500
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                             -
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                   7.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   3.500
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   3.900
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   3.900
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 10.500
51 2194 DASRI    Rp                   6.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   7.000
53   SOHIBUL BARI    
54 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
55 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.000
56 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   3.000
57 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   6.000
58 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
59 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   9.400
60 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
61 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
62 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
63 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
64 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   5.000
65 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
66 2065 NARIYO 04/01  Rp                   7.900
67 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   4.000
68 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
69 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                             -
70 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.500
71 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
72 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
73 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
74 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.000
75 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
76 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
77 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
78 2094 TAPSIR 04/01  Rp                             -
79 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
80 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
81 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   4.400
82 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
83 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
84 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 21.000
85 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
86 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   3.000
87 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   5.000
88 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
89   H.KUSNADI 04/01  Rp                             -
90 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
91   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
92   ZUM 04/01  Rp                   5.000
93 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
94 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
95 2101 ROSIDIN    Rp                   5.000
96 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
97 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                             -
98 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
99 2284 JEMI 05/01  Rp              106.900
100 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 56.200
101 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   6.000
102 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 14.900
103 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
104 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 34.500
105 2335 BASUKI 05/01  Rp                 18.000
106 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 14.000
107 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
108 2325 SUKBI 05/01  Rp                 10.000
109 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
110 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
111 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
112 2281 TARIATI 05/01  Rp                 10.000
113 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
114 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
115 2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.900
116   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
117 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 18.200
118 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
119 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
120 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 32.400
121 2354 KUSNO 05/01  Rp                   9.500
122 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 63.000
123 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
124 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 28.000
125 2318 SUBKHI 05/01  Rp                 10.000
126 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   3.000
127 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   3.000
128 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                   5.000
129 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
130 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.900
131 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
132 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   8.300
133 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                             -
134 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 15.200
135 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   5.000
136 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 49.200
137 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 33.400
138 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                             -
139 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
140   MUSRIAH 05/01  Rp                             -
141   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                   8.000
142   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
143 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.000
144 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   8.000
145 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                 20.000
146 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
147 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
148 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   5.000
149 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
150 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
151 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
152 2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.000
153 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   4.500
154 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
155 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
156 2311 BASARI 01/03  Rp                   4.000
157 2315 SALTIAH 01/03  Rp                 10.000
158 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   5.000
159 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   3.500
160 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
161 2312 SURATI 01/03  Rp                   4.000
162 2305 JUARNING 01/03  Rp                 10.500
163 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
164 2115 SUNARTI 01/03  Rp                 11.500
165 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   6.000
166 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 44.000
167 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
168 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
169 2345 INAYAH 01/03  Rp                 15.000
170 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                   5.000
171 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.500
172 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                 10.000
173 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 11.500
174 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
175 2344 ERNA 01/03  Rp                   6.500
176 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                   5.000
177 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
178 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.000
179 2128 MESARI 01/03  Rp                             -
180 2129 SANAH 01/03  Rp                   6.500
181 2137 MISHARI 02/03  Rp                   3.000
182 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
183 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.500
184 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
185 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
186 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
187 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.500
188 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   3.000
189 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.500
190 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.800
191 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   3.000
192 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
193 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   5.000
194 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
195 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
196 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
197 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   5.000
198 2149 TUNARI 02/03  Rp                   5.000
199 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   3.500
200 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   3.500
201   SLAMET SAHIR    Rp                             -
202   PATOYAH 3/3  Rp                   4.000
203   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
204 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                   5.000
205 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   5.000
206 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 11.000
207 2150 HARNI 3/3  Rp                   4.200
208 2158 SRINI 3/3  Rp                   7.000
209 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   3.000
210 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 26.600
211 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 22.100
212 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   5.500
213 5473 MULYANI 3/3  Rp                 28.500
214 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 12.400
215 5462 PARNO 3/3  Rp                   3.000
216 2159 SENIMAN 3/3  Rp                 11.000
217 5415 RIYOSO 3/3  Rp                             -
218 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   6.000
219 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   5.000
220 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
221 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   3.800
222 2151 BASIR 3/3  Rp                   8.300
223 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 54.600
224   TUSIMAN 3/3  Rp                 15.000
225 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
226 5465 SIRIN 4/3  Rp                   3.200
227 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.000
228 5457 RATMI 4/3  Rp                   3.000
229 5410 MARYATI 4/3  Rp                   4.000
230 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                             -
231 5424 JALAL 4/3  Rp                   6.000
232 5420 SANTO 4/3  Rp                   5.000
233 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 10.700
234 5464 JONO 4/3  Rp                   4.000
235 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
236 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   4.000
237 5468 TUSRO 4/3  Rp                   3.000
238 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
239 5458 MUYONO 4/3  Rp                   6.000
240 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   2.000
241 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   5.500
242 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
243 5428 TURIAH 4/3  Rp                   5.000
244 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
245 5411 SUYONO 4/3  Rp                   5.000
246 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
247 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
248 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
249 5431 MUKHARI 4/3  Rp                             -
250 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
251 5049 TONO 4/3  Rp                             -
252 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                             -
253   SRIAH 4/3  Rp                   5.000
254   KASTANI 4/3  Rp                             -
255   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
256   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
257   ROHMAN 4/3  Rp                   2.000
258   MOAH 4/3  Rp                 10.000
259   TULUS 4/3  Rp                   5.000
260 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
261   JAMILAH 05/03  Rp                   4.500
262 5400 HARTINI 05/03  Rp                   4.000
263 5477 SA'AN 05/03  Rp                   6.000
264 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
265 5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
266 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   5.000
267 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   4.000
268 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                             -
269 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
270 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
271   ABU YAKUB 05/03  Rp                   4.000
272   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
273 5476 MISADI 05/03  Rp                   4.000
274   NARTI 05/03  Rp                             -
275 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   4.000
276 5474 SUYONO 05/03  Rp                   4.000
277 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
278 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   7.500
279 5443 ASRORI 05/03  Rp                   4.000
280 5444 CAHYONO 05/03  Rp                             -
281 5470 SUWONDO 05/03  Rp                             -
282 5434 MISBAN 05/03  Rp                   4.000
283 5399 MISLANI 05/03  Rp                   3.000
284 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                   9.000
285 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   6.000
286 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
287 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
288   M. KHADZIK 05/03  Rp                   8.500
289 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   7.500
290 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   8.500
291 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
292 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
293 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                             -
294 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
295   MUNARYO 2/2  Rp                             -
296 2253 AIDIN 2/2  Rp                   4.000
297 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   5.000
298 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   4.000
299 2252 GUFRON 2/2  Rp                   8.700
300 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
301 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   8.000
302 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.000
303 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.500
304 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.500
305   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
306 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.500
307 2171 MASTUR 2/2  Rp                   5.000
308 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   6.500
309 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                             -
310 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
311 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   3.500
312 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
313 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 18.000
314 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                             -
315 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
316 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
317 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   4.000
318 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
319 2232 MUNAH 3/2  Rp                   3.500
320 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
321 2230 JUHARI 3/2  Rp                 32.500
322 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   4.000
323 2297 SUROSO 3/2  Rp                   6.000
324 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
325   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.500
326   SAMSU 3/2  Rp                   3.000
327 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
328   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
329 7901 ROZIKIN    Rp                   5.000
330   ROYAN    Rp                   3.000
331 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 10.000
332 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 13.000
333 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                             -
334 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   7.000
335 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   5.000
336 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
337 2197 TOHARI 1/2  Rp                   6.000
338 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
339 2204 MISATUN 1/2  Rp                   3.000
340 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
341 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.000
342 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
343 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
344 2177 NURIYAH 1/2  Rp                             -
345 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
346 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   4.000
347 2183 SATIAH 1/2  Rp                   6.000
348 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
349 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
350 2181 TAUHID 1/2  Rp                   8.500
351 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.000
352 2206 BASARI 1/2  Rp                 15.500
353 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 10.500
354 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.000
355 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
356 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   6.000
357 2221 RUSDI 3/2  Rp                             -
358 2272 MANAH 3/2  Rp                   2.500
359 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
360 2224 MUHLAR 3/2  Rp                             -
361 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
362 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
363 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   2.500
364 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   6.500
365 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   4.000
366 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   2.000
367 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
368 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
369 2182 NEPAN 3/2  Rp                 10.000
370   MUKMININ    Rp                 10.000
371   SURIPTO    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: