Laporan Koin Nu Sukorejo Oktober I 2019

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   4.000
2 7697 ROWIYAH 06/01  Rp                   5.000
3 7695 ZAENATON 06/01  Rp                   4.000
4 7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   5.000
5 7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                             -
6 7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   5.000
7 7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                   5.000
8 7502 FAIZIN 06/01  Rp                   5.000
9 7749 ROJANAH 06/01  Rp                   5.500
10 7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   5.500
11 7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                   8.000
12 7533 TURYATI 06/01  Rp                   5.000
13 7789 HALIMAH 06/01  Rp                   4.000
14 7794 ANAH 06/01  Rp                   8.500
15 7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                             -
16 7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   4.000
17 7795 KODER / MUSYAROFAH 06/01  Rp                   5.000
18 7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                   5.000
19 7505 SITI MURNI 06/01  Rp                   5.000
20 7699 AMANAH 06/01  Rp                   3.000
21 7700 TUTIANAH 06/01  Rp                   5.000
22 7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
23 7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   5.000
24 7689 PURNOMO / ALIYAH 06/01  Rp                   8.500
25 7756 WARTINI 06/01  Rp                   5.200
26 7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                   5.000
27 7694 HUNAINAH 06/01  Rp                   2.000
28 7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                   3.000
29 7754 SAIDAH 06/01  Rp                   5.000
30 7759 MURIPAH 06/01  Rp                   5.000
31 7488 NOIMATON 06/01  Rp                   3.000
32 7501 SARIATUN 06/01  Rp                   5.000
33 7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
34 7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   5.000
35 7790 KHERIYAH 06/01  Rp                   5.000
36 7788 AROPAH 06/01  Rp                   3.000
37 7786 MUATI 06/01  Rp                   4.400
38 7753 SARNO / PIKOH 06/01  Rp                             -
39 7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 13.500
40 7750 YANTI 06/01  Rp                             -
41 7792 ROFIATUN 06/01  Rp                 10.000
42 7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                   2.000
43 7791 NAISAH 06/01  Rp                   5.000
44 507 AHADAH 06/01  Rp                   5.000
45 7760 MUAWANAH 06/01  Rp                   2.000
46 7757 SAIMANAH 06/01  Rp                   2.000
47   FINA    Rp                             -
48 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                 16.000
49 317 ABDUL HADI 02/02  Rp                 10.000
50 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   9.900
51 327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   6.400
52 323 NUR AFANDI 02/02  Rp                 14.000
53 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   7.000
54 316 SUYUTI 02/02  Rp                 13.400
55 313 MUKMININ 02/02  Rp                             -
56 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                   8.000
57 322 SUKINAH 02/02  Rp                             -
58 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 28.000
59 330 SUWARDI 02/02  Rp                 13.500
60 325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
61 329 MU’ATIB 02/02  Rp                 10.000
62 332 MAWARDI 02/02  Rp                   4.000
63 336 MAHMUDI 02/02  Rp                   5.000
64 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                 10.000
65 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                             -
66 335 SUROSO 02/02  Rp                 10.000
67 333 MUHTAROM 02/02  Rp                             -
68 331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 12.600
69 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 21.600
70 243 MAHFUD 02/02  Rp                   7.000
71 242 SODIQIN 02/02  Rp                   4.000
72 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.000
73 244 NASORI 02/02  Rp                   7.000
74 320 MASRURI 02/02  Rp                             -
75 252 BISRI 02/02  Rp                 11.500
76 247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
77 324 SISWOYO 02/02  Rp                             -
78 249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
79 254 NASRUDIN 02/02  Rp                   6.400
80 260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.000
81 257 SA’UMI 02/02  Rp                             -
82 314 MASROH 02/02  Rp                   5.000
83 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                   7.000
84 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 11.000
85 256 MURTADHO 02/02  Rp                   5.000
86 264 SARNITI 02/02  Rp                   6.000
87 176 TUGIRI 01/02  Rp                             -
88 170 SUMARI 01/02  Rp                             -
89 169 DANURI 01/02  Rp                             -
90 171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
91 174 NARIYO 01/02  Rp                 10.000
92 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   4.500
93 177 NUR  FATONI 01/02  Rp                             -
94 259 SA’EH 01/02  Rp                             -
95 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   5.000
96 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
97 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
98 179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
99 178 SUBARI 01/02  Rp                   8.500
100 166 RIYANTO 01/02  Rp                   9.200
101 168 BONTARI 01/02  Rp                             -
102 158 NGATINI 01/02  Rp                             -
103 164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                   5.000
104 157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
105 159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
106 167 ASRO HARSIH 01/02  Rp                             -
107 160 DA’AN 01/02  Rp                   5.000
108 163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 12.200
109 162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 44.500
110 161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
111 255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
112 263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
113 262 SARIATI 01/02  Rp                             -
114 241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 11.000
115 319 MUNDOR 01/02  Rp                   5.000
116 258 A.SAKUR 01/02  Rp                   7.200
117 161 MANISAH 01/02  Rp                             -
118 273 MUJIYAT 02/02  Rp                 22.000
119 265 SISWANTO 02/02  Rp                 10.000
120 266 HARTANI 02/02  Rp                             -
121   KHOLIL 02/02  Rp                   5.000
122 274 SAHARI 02/02  Rp                   8.000
123 283 JAWAHIR 01/02  Rp                             -
124 287 SUTINI 01/02  Rp                   3.000
125 277 MINDO 01/02  Rp                   1.000
126   JURI    Rp                             -
127 278 MUNTA 01/02  Rp                             -
128 284 AMIN SUBKHAN 01/02  Rp                   5.000
129 208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
130 216 PARNI 03/02  Rp                             -
131 213 BONALEM 03/02  Rp                 10.000
132 211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
133 206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   7.900
134 210 GUNTORO 03/02  Rp                   5.000
135 224 SHOLEHAH MU'ATIP 03/02  Rp                 13.500
136 217 ABRORI 03/02  Rp                 11.700
137 225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
138 223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
139 221 KASMAD 03/02  Rp                   6.000
140 226 ERFAN 03/02  Rp                             -
141 222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
142 228 FAHRUDIN 03/02  Rp                 13.800
143 220 A.SHOFA 03/02  Rp                 10.000
144 227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
145 210 NGADI 03/02  Rp                 10.000
146 214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                             -
147 215 BASYARI 03/02  Rp                             -
148 209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
149 207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
150 205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
151 219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
152 218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 13.200
153 137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
154 133 ROFI’I 04/02  Rp                   7.000
155 135 SOBRI 04/02  Rp                 10.000
156 141 H.SA’AT 04/02  Rp                 10.500
157 138 MASUDAH 04/02  Rp                 21.000
158 134 FAHULUDIN 04/02  Rp                             -
159 36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.000
160 182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 13.000
161 184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   9.800
162 248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
163 190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
164 185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.000
165 188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
166 250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   6.500
167 191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
168 186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
169 192 SAERI 04/02  Rp                             -
170 181 SA’ID 04/02  Rp                 11.800
171 183 NUR RODIN 04/02  Rp                   5.000
172 139 FATIHIN 04/02  Rp                   5.000
173 140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
174 143 BAREROH 04/02  Rp                             -
175 187 NUR YASIN 04/02  Rp                             -
176 189 A.HADI 04/02  Rp                   8.000
177 144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
178 142 FITA M. 04/02  Rp                 17.900
179 193 IHWAN 03/02  Rp                             -
180 149 HANAFI 03/02  Rp                 10.000
181 197 ROMADHON 03/02  Rp                   9.100
182 147 MUHAIMIN 03/02  Rp                 15.000
183 196 NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.000
184 153 YOHI SONURO 03/02  Rp                   5.000
185 150 KIP YANTO 03/02  Rp                   5.500
186 156 NUR HOZIN 03/02  Rp                   5.000
187 199 TAHMUDI 03/02  Rp                   3.000
188 198 SHOLIKHAH MU'ADIM 03/02  Rp                   5.500
189 202 NUR KHOLIS 03/02  Rp                   5.000
190 195 ZAENAL ABIDIN 03/02  Rp                   5.000
191 201 KHUMAEDI 03/02  Rp                 10.000
192 203 SUBAIDI 03/02  Rp                   5.000
193 194 ALI MUJIB 03/02  Rp                 15.000
194 288 SO'IMAH 01/02  Rp                             -
195 280 BASIR 01/02  Rp                 50.000
196 279 ANDI 01/02  Rp                   7.500
197 200 BAHRUL ULUM 03/02  Rp                   8.900
198 204 BADRUDIN 03/02  Rp                 10.000
199 132 JUM'IYAH 04/02  Rp                             -
200 145 WAHYUDI 03/02  Rp                             -
201 231 AMIN SAKAJI 04/02  Rp                             -
202 237 ROHMADI 04/02  Rp                             -
203 121 BONASIR 04/02  Rp                             -
204 130 ABDUL BASIT 04/02  Rp                   7.000
205 126 SUMARI 04/02  Rp                             -
206 229 ILYAS 04/02  Rp                             -
207 234 DIYONO 04/02  Rp                             -
208 235 SUMYATI 04/02  Rp                   4.900
209 239 UNTUNG JARI 04/02  Rp                             -
210 238 BOHAI ROMI 04/02  Rp                             -
211 129 SUGKOWO  04/02  Rp                   5.000
212 127 AMIN NASIR 04/02  Rp                             -
213 232 SODIQIN  04/02  Rp                             -
214 128 SANTOSO 04/02  Rp                 10.000
215 131 SUKRON 04/02  Rp                             -
216 123 SEHA BUDIN 04/02  Rp                             -
217 122 ROSIDIN 04/02  Rp                   5.000
218 233 NUR CAHYO 04/02  Rp                   5.000
219 236 MASRUHiN 04/02  Rp                   5.000
220 124 DARWATI 04/02  Rp                             -
221 240 TAMPISAH 04/02  Rp                             -
222 271 SHOLIHIN (IM) 04/02  Rp                   5.000
223 9452 HARNO 01/02  Rp                   4.500
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments: