Laporan Koin Nu Delisen November I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   3.500
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                   5.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   4.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   4.500
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 25.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                             -
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 10.900
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.200
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 20.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 12.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.800
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                 10.500
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                             -
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                   5.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                 10.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   2.500
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                             -
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 5148 SA’ADAH  Rp                   4.000
66 5579 NAZIAH  Rp                 25.000
67 SRIAH  Rp                             -
68 NANIK  Rp                   5.000
69 6612 SUPARMIN  Rp                 10.000
70 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
71 5592 SANNAH  Rp                             -
72 5755 SUTIAH  Rp                             -
73 5524 SAIDA  Rp                             -
74 5749 SOLIHIN  Rp                             -
75 5591 H. SUKATIB  Rp                 15.000
76 5745 RIYANTI  Rp                 14.000
77 5580 RIYAH  Rp                 18.600
78 5538 BAROKAH  Rp                   5.000
79 5146 MUSRIPAH  Rp                   8.000
80 5751 MUZAIYAH  Rp                   5.000
81 5605 SITI  Rp                   5.000
82 5747 JUARIYAH  Rp                   6.600
83 5752 SOFA  Rp                             -
84 5746 FATOYAH  Rp                 19.800
85 5583 LIMUS  Rp                             -
86 5610 SITI ANISAH  Rp                   4.000
87 5740 IBU AMI  Rp                             -
88 5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
89 5602 NGAMIRAH  Rp                   5.000
90 5609 SUTINAH  Rp                             -
91 5586 INDUN  Rp                   6.900
92 5537 WATINI  Rp                 10.500
93 5540 SITI UMAROH  Rp                 10.200
94 5149 MI'AH  Rp                 10.500
95 5606 TUROH  Rp                 10.000
96 5470 BUARTI  Rp                 12.000
97 6526 SUSANTI  Rp                 10.000
98 5530 RATIH  Rp                             -
99 UMUL F.  Rp                             -
100 911 MUHTADI 02/04  Rp                 14.000
101 9249 KHOIRI 02/04  Rp                             -
102 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   4.500
103 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
104 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.500
105 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
106 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
107 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
108 9347 RIPATI 02/04  Rp                   7.000
109 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                             -
110 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   3.000
111 9333 SULHANI 02/04  Rp                   3.000
112 9312 SAPARI 02/04  Rp                   3.000
113 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
114 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
115 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.500
116 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
117 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
118 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
119 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                 10.000
120 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
121 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
122 9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.500
123 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   4.500
124 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
125 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
126 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.000
127 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
128 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
129 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
130 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
131 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   3.000
132 9317 AMINI 02/04  Rp                   5.000
133 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.000
134 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   5.000
135 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
136 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
137 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
138 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
139 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   2.000
140 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 11.000
141 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   7.000
142 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
143 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
144 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
145 DIDIK 02/04  Rp                   6.500
146 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   7.500
147 5557 WAHID 01/03  Rp                             -
148 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 30.000
149 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
150 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   3.500
151 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
152 5553 JARIYAH 01/03  Rp                             -
153 5622 SOARDI 01/03  Rp                 22.500
154 5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
155 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   3.000
156 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   2.000
157 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
158 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
159 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
160 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.000
161 5555 UMAROH 01/03  Rp                   4.000
162 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
163 5615 BADARI 01/03  Rp                   5.000
164 5617 SURYATI 01/03  Rp                   8.000
165 5614 JUNARTI 01/03  Rp                             -
166 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
167 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.500
168 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   3.000
169 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
170 5551 SLAMET 01/03  Rp                             -
171 5556 RUSIAH 01/03
172 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   2.000
173 5562 SANURI 01/03  Rp                   7.000
174 5568 SUYONO 01/03  Rp                   3.000
175 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                 10.000
176 5625 YAYUK 02/03  Rp                   5.000
177 DWIK 02/03  Rp                             -
178 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
179 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   8.000
180 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   4.500
181 5548 NURYATI 02/03  Rp                   3.500
182 5621 MULYONO 02/03  Rp                   5.000
183 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   5.000
184 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
185 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   3.500
186 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
187 5542 NGAHADI 02/03  Rp                             -
188 5550 KISWATI 02/03  Rp                   4.000
189 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
190 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
191 5549 SURYONO 02/03  Rp                   9.000
192 5754 BONARI 02/03  Rp                   7.000
193 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   7.000
194 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
195 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.000
196 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 16.000
197 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
198 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 10.000
199 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
200 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
201 5626 SLAMET 02/03  Rp                   7.000
202 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
203 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
204 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
205 NGASMINJ  Rp                             -
206 SAMUJO
207 5101 YUHDI 4/1  Rp                 26.500
208 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                             -
209 5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
210 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
211 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                   5.000
212 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
213 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
214 5486 KURDI 4/1  Rp                 16.000
215 5483 SUMYATI 4/1  Rp                 10.000
216 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   7.000
217 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
218 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
219 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   7.500
220 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                 11.000
221 5598 TUGI 4/1  Rp                   3.000
222 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
223 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
224 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   8.800
225 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                 10.000
226 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   7.500
227 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
228 5059 JARIYAH 4/1  Rp                   5.000
229 5532 FATIMAH 4/1  Rp                 14.000
230 5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
231 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
232 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
233 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
234 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
235 5597 RIANAH 4/1  Rp                   7.000
236 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                 10.000
237 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   7.000
238 TRI ROHMAH 4/1  Rp                 10.000
239 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 10.000
240 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   6.000
241 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 10.000
242 5611 NAH 4/1  Rp                 10.500
243 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 14.000
244 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                 10.000
245 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
246 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                             -
247 UNDIROH  Rp                 15.500
248 KHORUN NISAK  Rp                 19.600
249 TOHAR  Rp                   5.000
250 ALFI  Rp                   5.000
251 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
252 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
253 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.800
254 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
255 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
256 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   6.000
257 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
258 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
259 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
260 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
261 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
262 5143 MASRUR 2/1  Rp                             -
263 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
264 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
265 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
266 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.000
267 5106 DARSONO 2/1  Rp                   5.000
268 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
269 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
270 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
271 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.000
272 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
273 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
274 5110 ROHIM 2/1  Rp                   6.000
275 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
276 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
277 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
278 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.000
279 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
280 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
281 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
282 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                 10.500
283 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
284 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
285 5737 KATIRIN 2/1  Rp                   9.000
286 SUYONO 2/1  Rp                 10.000
287 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
288 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
289 MUNTARI 2/1  Rp                             -
290 ATMINAH 2/1  Rp                 11.000
291 ARIFIN 2/1  Rp                             -
292 TAU'ID 2/1  Rp                             -
293 GUNAWAN  Rp                             -
294 SUTOYO  Rp                             -
295 GUNATUN  Rp                             -
296 ENI AZIZAH  Rp                             -
297 KUSTIYAH  Rp                             -
298 MUSRI  Rp                             -
299 TAMSIR
300 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
301 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
302 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   2.500
303 6114 TUYADI 01/02  Rp                   1.500
304 6105 KESWANTO 01/02  Rp                             -
305 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
306 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
307 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
308 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
309 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
310 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.500
311 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
312 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   4.100
313 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
314 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
315 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   5.700
316 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
317 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   3.000
318 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
319 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
320 6072 EPANDI 01/02  Rp                             -
321 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
322 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
323 6098 SARI 01/02  Rp                             -
324 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   8.000
325 6086 SIBON 01/02  Rp                   7.500
326 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
327 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.700
328 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   5.000
329 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   5.000
330 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
331 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
332 6093 MULYONO 01/02  Rp                   5.000
333 6112 ROSED 01/02  Rp                   5.000
334 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
335 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
336 MISATUN 01/02  Rp                             -
337 JONARI 01/02  Rp                   5.000
338 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
339 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.200
340 SUNDAR 01/02  Rp                   3.000
341 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
342 SOREP SUN. 01/02  Rp                   4.000
343 5696 MALEHA / PI'I 01/02  Rp                   5.000
344 SUSILOWATI 01/02  Rp                   3.000
345 5688 UMAR AJI / MIHAYATUN 01/02  Rp                   5.000
346 5689 NUR HADI 01/02  Rp                   5.000
347 5656 MAISTIYAH 01/02  Rp                   2.000
348 5690 SAYONO 01/02  Rp                   5.000
349 5679 GIYAR 01/02  Rp                 10.000
350 5684 MESATI 01/02  Rp                   5.000
351 5658 TUPAR / TUMIAH 01/02  Rp                             -
352 5674 NUR / ENI 02/02  Rp                             -
353 5650 DARTI / SAREH MUHSIN 02/02  Rp                   5.000
354 5649 SISWATI 02/02  Rp                 10.000
355 5693 NASIRUN / NEKWATI 02/02  Rp                   2.000
356 5653 SLAMET / KUS 02/02  Rp                   2.000
357 5655 UMANAH 02/02  Rp                             -
358 5698 WAHID 02/02  Rp                             -
359 5691 KUAT / SOP 02/02  Rp                   5.000
360  PONISIH 02/02  Rp                   2.000
361 5678 TURATMIN 02/02  Rp                   1.000
362 5673 SEHA / ISLAHUDIN 02/02  Rp                             -
363  SUKINI / MUHARI 02/02  Rp                   2.500
364 5680 TURIYAH 02/02  Rp                   5.000
365 LASMI 02/02  Rp                             -
366 6054 NIMAN 02/02  Rp                             -
367 5695 YATEN / LATI 02/02  Rp                   1.000
368 SRI KEGO 02/02  Rp                   2.000
369 INDRO / SUTIYAH 02/02  Rp                   3.000
370 5572 BAWON 02/02  Rp                             -
371 JUMITAN 02/02  Rp                   2.000
372 5675 KOHADI 02/02  Rp                   2.000
373 SOLIHIN / SUKIRAH 02/02  Rp                   2.000
374 5705 SANTO / RIYANTI 02/02  Rp                   3.000
375 SUTIYAH / GANDUL 02/02  Rp                   2.000
376 5681 MIDI 02/02  Rp                   2.000
377 ENI PUJIWATI 02/02  Rp                   3.500
378 5651 WAHYUDI 02/02  Rp                   4.000
379 5659 SAYUDI 02/02  Rp                   3.000
380 SULASTRI 02/02  Rp                   2.000
381 TURYONO 02/02  Rp                             -
382 SITI RUSIATUN / AGUS 02/02  Rp                   5.000
383 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 12.000
384 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
385 SURIP 03/02  Rp                   5.000
386 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
387 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
388 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
389 MISADI 03/02  Rp                             -
390 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   9.100
391 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                             -
392 5639 TUYONO 03/02  Rp                   5.000
393 MENEK 03/02  Rp                   5.000
394 5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
395 5644 UKARI 03/02  Rp                 10.000
396 TURMUDI 03/02  Rp                             -
397 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
398 5648 YATIN 03/02  Rp                   2.000
399 5547 SUALIM 03/02  Rp                   7.000
400 RUSMINI 03/02  Rp                             -
401 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
402 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
403 SUKADI 03/02  Rp                   2.500
404 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
405 6057 SATARI 04/02  Rp                   3.000
406 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
407 SISUR 04/02  Rp                             -
408 6063 SENIN 04/02  Rp                   4.000
409 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
410 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
411 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
412 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
413 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
414 SUMONO 04/02  Rp                   5.000
415 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
416 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
417 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   7.000
418 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.500
419 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
420 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
421 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   2.000
6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   6.000
6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
6045 TUNAWAR 04/02  Rp                             -
6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.500
6052 RUWAH 04/02  Rp                   4.000
WARMAD 04/02  Rp                             -
6049 SENARI 04/02  Rp                   5.000
SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   1.500
SUPRIANTO  Rp                   5.000
6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.500
MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
SUYIKNO 06/02  Rp                   2.000
MIRATUS 06/02  Rp                             -
ROKHAM 06/02  Rp                             -
441 SUGI 06/02  Rp                   2.000
442 SUPI 06/02  Rp                   2.000
443 MAHYUDI 06/02  Rp                             -
444 WALUYO 06/02  Rp                   3.000
445 ROHMAT 06/02  Rp                             -
446 SURIP 06/02  Rp                   2.000
447 SUBARI 06/02  Rp                   3.000
448 SURIP 06/02  Rp                             -
449 WINARSO 06/02  Rp                   3.000
450 TUJAR 06/02  Rp                   3.000
451 BAUL 06/02  Rp                   2.000
452 IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
453 SALIMAH 06/02  Rp                   3.000
454 SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
455 JUREM 06/02  Rp                             -
456 SUNOTO 06/02  Rp                   3.000
457 TEGUH 06/02  Rp                             -
458 MITAM 06/02  Rp                             -
459 SUNAR 06/02  Rp                   2.000
460 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
461 SUYATI 06/02  Rp                   3.000
462 PURYATI 06/02  Rp                   2.000
463 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
464 SUKARDI 06/02  Rp                             -
465 NIMAN 06/02  Rp                   2.700
466 BANDI 06/02  Rp                   5.000
467 NARTI 06/02  Rp                   2.500
468 SUKONO 06/02  Rp                   2.500
469 SENIMAH 06/02  Rp                   2.500
470 KUSTIYAH 06/02  Rp                   5.000
471 JUMARI 06/02  Rp                   2.000
472 BASIR 06/02  Rp                   3.000
473 TUKADI 06/02  Rp                   3.000
474 TINTIN 06/02  Rp                   5.000
475 MISTIYAH 06/02  Rp                   2.000
476 TUKIMAN 06/02  Rp                   2.000
477 WARNA 06/02  Rp                   2.500
478 TIKNO 06/02  Rp                             -
479 NGAKMI 06/02  Rp                   2.200
480 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
481 YONO  Rp                   2.000
482 NGATIMIN  Rp                             -
483 SAIR  Rp                             -
484 NARI  Rp                             -
485 AMIN  Rp                             -
486 SARMI  Rp                             -
487 SUYIKNO  Rp                             -
488 SUNADI  Rp                             -
489 NGATMAN  Rp                             -
490 UNTUNG  Rp                             -
491 SUNAR  Rp                             -
492 SLAMET   Rp                             -
493 NARDI  Rp                             -
494 MULIHIN  Rp                             -
495 MIATI  Rp                             -
496 JURIYAH  Rp                             -
497 YITNO  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: