Laporan koin Nu Plumbon November I 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                   9.000
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   7.500
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.600
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   7.800
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   5.000
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   5.300
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                   9.800
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                             -
11 2215 KASBI 01/01  Rp                   1.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 20.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 30.300
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                             -
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   2.700
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   5.500
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   2.800
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 25.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   3.600
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   7.200
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   3.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.500
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   4.100
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   5.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   7.800
30 2236 PARI 01/01  Rp                   4.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   5.500
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.100
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   4.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.200
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                             -
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   6.500
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.400
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   4.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   6.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.500
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 13.000
51 2194 DASRI    Rp                   7.500
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                 10.000
53   SOHIBUL BARI    
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   5.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                             -
60 2908 Rohman 02/01  Rp                             -
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                             -
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                 10.000
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                             -
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   5.000
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                             -
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   5.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                             -
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                             -
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                             -
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                 10.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 19.500
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                 15.000
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   5.000
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                             -
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                             -
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   5.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                             -
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   4.500
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   4.000
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                   5.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   5.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                 15.000
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 27.000
98 2901 Berur 02/01  Rp                             -
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   5.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                             -
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                 10.000
105   As'ari    Rp                 10.000
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2059 Fauzi 03/01  Rp                 16.600
108 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
109 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
110 2077 Saroh 03/01  Rp                   4.000
111 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
112 2045 Wahidin 03/01  Rp                   5.000
113 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   5.000
114 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 20.000
115 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 26.600
116 2047 Jamil 03/01  Rp                 15.100
117 2048 Syafi’i 03/01  Rp                 12.900
118 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                 12.500
119 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
120 2051 K Syarif 03/01  Rp                   8.200
121 2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
122 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 30.000
123 2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
124 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   7.000
125 2052 Asmawi 03/01  Rp                 23.000
126 2085 Khudri 03/01  Rp                 14.000
127 2083 Tamyani 03/01  Rp                   9.600
128 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.500
129 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.000
130 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
131 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
132   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
133   HARYANTO 03/01  Rp                             -
134   NGAHATUN 03/01  Rp                   5.000
135 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
136 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.000
137 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.300
138 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                             -
139 2095 IMRON 04/01  Rp                   7.000
140 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 10.900
141 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
142 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.200
143 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
144 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
145 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   5.000
146 2941 YARKONI 04/01  Rp                   6.000
147 2065 NARIYO 04/01  Rp                   9.400
148 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
149 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
150 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   5.000
151 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.000
152 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
153 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 20.000
154 2099 SUKARDI 04/01  Rp                             -
155 2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
156 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   4.000
157 2102 KHANAFI 04/01  Rp                             -
158 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   4.000
159 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
160 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
161 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
162 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                             -
163 2942 PATAROH 04/01  Rp                   5.000
164 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
165 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 25.000
166 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
167 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                             -
168 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   4.000
169 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
170   H.KUSNADI 04/01  Rp                             -
171 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
172   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
173   ZUM 04/01  Rp                   5.000
174 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 13.000
175 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.700
176 2101 ROSIDIN    Rp                   5.000
177 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
178 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
179 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
180 2284 JEMI 05/01  Rp                 46.300
181 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 33.200
182 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   6.000
183 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                   9.500
184 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
185 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 21.100
186 2335 BASUKI 05/01  Rp                             -
187 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 10.000
188 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
189 2325 SUKBI 05/01  Rp                   5.000
190 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
191 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
192 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 15.000
193 2281 TARIATI 05/01  Rp                 10.000
194 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
195 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                             -
196 2327 NASIROH 05/01  Rp                   2.000
197   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
198 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 15.700
199 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
200 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   4.000
201 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 29.300
202 2354 KUSNO 05/01  Rp                   8.000
203 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 25.000
204 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
205 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
206 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
207 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   4.000
208 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   2.500
209 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 11.000
210 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
211 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.000
212 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
213 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   8.800
214 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
215 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 22.500
216 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   5.000
217 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 79.100
218 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 37.000
219 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   6.500
220 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
221   MUSRIAH 05/01  Rp                   5.000
222   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
223   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
224 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 10.000
225 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 20.000
226 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                 13.000
227 2198 IKHSAN 1/2  Rp                 13.500
228 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   2.000
229 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   4.000
230 2197 TOHARI 1/2  Rp                   5.000
231 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
232 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.000
233 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
234 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
235 2175 DRIYAH 1/2  Rp                   4.000
236 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
237 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   4.000
238 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
239 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   5.000
240 2183 SATIAH 1/2  Rp                   5.000
241 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
242 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
243 2181 TAUHID 1/2  Rp                   5.000
244 2208 MAKHALI 1/2  Rp                             -
245 2206 BASARI 1/2  Rp                 13.000
246 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 11.500
247 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   7.000
248 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
249 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   8.000
250 2221 RUSDI 3/2  Rp                   7.500
251 2272 MANAH 3/2  Rp                   4.000
252 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
253 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   5.000
254 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
255 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
256 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   3.500
257 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 10.500
258 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                             -
259 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   4.000
260 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
261 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
262 2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
263   MUKMININ    Rp                             -
264   SURIPTO    Rp                   7.500
265 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   7.000
266 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   7.500
267 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
268 2162 DEMYATI 2/2  Rp                             -
269 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
270 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   3.000
271   MUNARYO 2/2  Rp                             -
272 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
273 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
274 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.000
275 2252 GUFRON 2/2  Rp                   5.000
276 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   4.000
277 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   7.000
278 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   7.500
279 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.500
280 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
281   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
282 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   5.000
283 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
284 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                             -
285 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
286 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
287 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
288 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   4.000
289 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   9.000
290 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
291 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
292 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   5.000
293 2227 PURNOMO 3/2  Rp                             -
294 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
295 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
296 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
297 2230 JUHARI 3/2  Rp                 51.000
298 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
299 2297 SUROSO 3/2  Rp                   4.500
300 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
301   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.000
302   SAMSU 3/2  Rp                             -
303 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
304   SUBKHAN 3/2  Rp                   4.000
305 7901 ROZIKIN    Rp                   6.000
306   ROYAN    Rp                             -
307   HANAFI    Rp                   5.000
308 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
309 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                             -
310 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
311 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
312 2127 YASIR 01/03  Rp                   2.500
313 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   2.000
314 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
315 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
316 2314 HARSONO 01/03  Rp                   6.000
317 2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.500
318 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
319 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
320 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   4.000
321 2311 BASARI 01/03  Rp                             -
322 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
323 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   5.000
324 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   3.000
325 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
326 2312 SURATI 01/03  Rp                             -
327 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
328 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
329 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   8.500
330 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   5.500
331 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 21.000
332 2306 SARTINAH 01/03  Rp                 10.000
333 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
334 2345 INAYAH 01/03  Rp                 10.000
335 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                 10.000
336 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.000
337 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   7.000
338 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   5.000
339 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   4.500
340 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
341 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                             -
342 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
343 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   7.500
344 2128 MESARI 01/03  Rp                   4.000
345 2129 SANAH 01/03  Rp                   6.500
346 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.500
347 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
348 2138 GINAH 02/03  Rp                   3.000
349 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   5.000
350 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
351 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
352 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                             -
353 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
354 2120 BONTARI 02/03  Rp                   6.000
355 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
356 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   3.000
357 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.500
358 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
359 2140 NARDI 02/03  Rp                   3.000
360 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.500
361 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
362 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   1.500
363 2149 TUNARI 02/03  Rp                   1.000
364 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   3.000
365 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   3.000
366   SLAMET SAHIR    
367   PATOYAH 3/3  Rp                   4.000
368   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
369 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
370 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
371 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 12.500
372 2150 HARNI 3/3  Rp                   1.000
373 2158 SRINI 3/3  Rp                   5.000
374 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   4.000
375 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 11.400
376 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 11.000
377 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   7.300
378 5473 MULYANI 3/3  Rp                 19.800
379 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 10.000
380 5462 PARNO 3/3  Rp                   2.500
381 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   7.000
382 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   5.000
383 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
384 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   3.700
385 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
386 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   3.000
387 2151 BASIR 3/3  Rp                 10.000
388 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 54.300
389   TUSIMAN 3/3  Rp                             -
390 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   5.000
391 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.300
392 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.500
393 5457 RATMI 4/3  Rp                   4.100
394 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
395 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                             -
396 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
397 5420 SANTO 4/3  Rp                   5.000
398 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 11.300
399 5464 JONO 4/3  Rp                   3.000
400 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
401 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.500
402 5468 TUSRO 4/3  Rp                   4.000
403 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
404 5458 MUYONO 4/3  Rp                   4.000
405 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   5.000
406 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   8.100
407 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
408 5428 TURIAH 4/3  Rp                   5.000
409 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
410 5411 SUYONO 4/3  Rp                   5.000
411 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
412 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
413 5429 KOMARI 4/3  Rp                   4.000
414 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   3.000
415 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
416 5049 TONO 4/3  Rp                   5.000
417 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
418   SRIAH 4/3  Rp                             -
419   KASTANI 4/3  Rp                   5.000
420   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
421   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
422   ROHMAN 4/3  Rp                   3.900
423   MOAH 4/3  Rp                   5.000
424   TULUS 4/3  Rp                             -
425 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
426   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
427 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
428 5477 SA'AN 05/03  Rp                   5.000
429 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   5.000
430 5442 MISNAH 05/03  Rp                   5.000
431 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                   7.000
432 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
433 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   5.000
434 5438 TURIPAH 05/03  Rp                             -
435 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                   4.000
436   ABU YAKUB 05/03  Rp                             -
437   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   5.000
438 5476 MISADI 05/03  Rp                   5.000
439   NARTI 05/03  Rp                   5.000
440 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   5.000
441 5474 SUYONO 05/03  Rp                   5.000
442 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                             -
443 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   8.000
444 5443 ASRORI 05/03  Rp                   5.000
445 5444 CAHYONO 05/03  Rp                   4.000
446 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
447 5434 MISBAN 05/03  Rp                   5.000
448 5399 MISLANI 05/03  Rp                   5.000
449 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                 10.000
450 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   7.000
451 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
452 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
453   M. KHADZIK 05/03  Rp                   8.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: