Laporan Koin Nu Plumbon Oktober II 2019

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 14.000
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   6.500
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   7.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.500
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   7.500
7 2296 IMRON 01/01  Rp                             -
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   4.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 11.200
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   6.000
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 20.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 68.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                   9.000
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.300
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   9.400
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   4.000
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 17.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   7.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   3.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   4.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                 10.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   4.500
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   6.700
30 2236 PARI 01/01  Rp                   3.000
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   5.000
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.200
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   5.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.400
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                             -
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   7.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   7.200
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.900
43   ASKHURI 01/01  Rp                   9.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   5.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   5.400
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   4.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   2.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                             -
51 2194 DASRI    Rp                   6.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   7.000
53   SOHIBUL BARI    
54 2380 Yasir 02/01  Rp                   5.000
55 2381 Asikin 02/01  Rp                   4.000
56 2911 Muhaimin 02/01  Rp                 10.000
57 2371 KH Amin Syafi i 02/01  Rp                             -
58 2370 Abdul Rozak 02/01  Rp                 10.000
59 2394 Sholeh 02/01  Rp                   2.000
60 2908 Rohman 02/01  Rp                 10.000
61 2902 Akmad jazuli,S.Farm 02/01  Rp                             -
62 2366 Yamah Sari 02/01  Rp                   6.500
63 2392 Khumaidi 02/01  Rp                   5.000
64 2389 Sofiyah 02/01  Rp                   5.000
65 2390 Ghufron 02/01  Rp                   5.000
66 2395 Zaenah 02/01  Rp                   3.000
67 2903 Sukadi 02/01  Rp                 10.000
68 2384 Wahyudin 02/01  Rp                   5.000
69 2909 Sutiatun 02/01  Rp                   5.000
70 2388 Ngahadi 02/01  Rp                   4.000
71 2393 Zaenal Mutaqin 02/01  Rp                   4.000
72 2386 Nur Khoyen 02/01  Rp                   5.000
73 2373 Nasirin 02/01  Rp                 10.000
74 2905 Agus Salim 02/01  Rp                 22.500
75 2387 Agus Shodik 02/01  Rp                             -
76 2379 Yasin 02/01  Rp                   7.800
77 2374 Sutiyah 02/01  Rp                             -
78 2261 Rosidah 02/01  Rp                             -
79 2385 Ehsan 02/01  Rp                   8.000
80 2383 Khafidhin 02/01  Rp                   5.000
81 2376 Rohmat 02/01  Rp                   7.000
82 2372 Abidin 02/01  Rp                   5.000
83   Sukiman 02/01  Rp                             -
84 2397 Sopiyah 02/01  Rp                             -
85 2910 Nafair 02/01  Rp                   4.300
86 2912 Mashuri 02/01  Rp                   5.000
87 2382 Sudari 02/01  Rp                   5.000
88 2904 Nur Khamid 02/01  Rp                   5.200
89 2374 KH Nur Kholiq 02/01  Rp                 10.000
90 2906 Muslihun 02/01  Rp                   5.000
91 2396 So’adi 02/01  Rp                 10.000
92 2367 Karom 02/01  Rp                             -
93 2365 Nur Hidayah 02/01  Rp                   5.000
94 2377 Farikhah 02/01  Rp                   5.000
95 2378 Nasukhin 02/01  Rp                   5.000
96 2368 Mukhsin 02/01  Rp                   7.000
97 2369 Kamal 02/01  Rp                 28.200
98 2901 Berur 02/01  Rp                             -
99 2331 Sugeng 02/01  Rp                             -
100 2391 Misdik 02/01  Rp                   5.000
101   Shohib 02/01  Rp                             -
102   Aliyah 02/01  Rp                   5.000
103 2398 zumno 02/01  Rp                   7.500
104 2907 Ta'adi 02/01  Rp                 10.000
105   As'ari    Rp                 10.000
106   Sibro Mulisi    Rp                             -
107 2059 Fauzi 03/01  Rp                 11.500
108 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
109 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
110 2077 Saroh 03/01  Rp                   4.000
111 2046 Bonaim 03/01  Rp                   2.000
112 2045 Wahidin 03/01  Rp                   6.900
113 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   8.000
114 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 12.800
115 2080 Rofi’i 03/01  Rp                             -
116 2047 Jamil 03/01  Rp                   8.700
117 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
118 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   9.000
119 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
120 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
121 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
122 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
123 2078 Dasriah 03/01  Rp                   5.000
124 2041 Fadhilah 03/01  Rp                 12.400
125 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
126 2085 Khudri 03/01  Rp                 10.000
127 2083 Tamyani 03/01  Rp                 10.500
128 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.500
129 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.900
130 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
131 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   2.000
132   MAKHRUS 03/01  
133   HARYANTO 03/01  
134   NGAHATUN 03/01  
135 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   4.000
136 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
137 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
138 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   7.000
139 2095 IMRON 04/01  Rp                             -
140 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 11.700
141 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
142 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
143 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                             -
144 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
145 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
146 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
147 2065 NARIYO 04/01  Rp                   8.000
148 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
149 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   6.000
150 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   7.500
151 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.000
152 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                             -
153 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
154 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
155 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.000
156 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   3.000
157 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
158 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
159 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
160 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
161 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
162 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   4.000
163 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
164 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
165 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 22.500
166 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
167 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   3.000
168 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   4.000
169 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
170   H.KUSNADI 04/01  Rp                             -
171 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
172   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
173   ZUM 04/01  Rp                   5.000
174 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                             -
175 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
176 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
177 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
178 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   5.000
179 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                 10.000
180 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
181 2127 YASIR 01/03  Rp                   3.000
182 2129 TUAMAN 01/03  Rp                   3.000
183 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
184 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
185 2314 HARSONO 01/03  Rp                   5.000
186 2135 BONASIR 01/03  Rp                   5.500
187 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   4.000
188 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
189 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
190 2311 BASARI 01/03  Rp                             -
191 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   5.000
192 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                   4.000
193 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                   5.000
194 2125 HERMANTO 01/03  Rp                             -
195 2312 SURATI 01/03  Rp                   5.000
196 2305 JUARNING 01/03  Rp                   5.000
197 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
198 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   7.500
199 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   5.000
200 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                   9.000
201 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
202 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
203 2345 INAYAH 01/03  Rp                   6.000
204 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                 10.000
205 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.000
206 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   5.000
207 2349 SURIYAH 01/03  Rp                 10.500
208 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   4.000
209 2344 ERNA 01/03  Rp                   6.000
210 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                             -
211 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   2.000
212 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   6.000
213 2128 MESARI 01/03  Rp                   7.600
214 2129 SANAH 01/03  Rp                   5.000
215 2137 MISHARI 02/03  Rp                   2.000
216 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
217 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
218 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                   2.000
219 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                   2.000
220 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
221 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.000
222 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
223 2120 BONTARI 02/03  Rp                   5.000
224 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                   2.000
225 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   3.000
226 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
227 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                             -
228 2140 NARDI 02/03  Rp                             -
229 2144 CARMO 02/03  Rp                             -
230 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
231 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   4.000
232 2149 TUNARI 02/03  Rp                             -
233 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                             -
234 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   5.000
235   SLAMET SAHIR    Rp                             -
236   PATOYAH 3/3  Rp                   5.000
237   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                   5.000
238 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                   4.000
239 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
240 2153 RUMIAH 3/3  Rp                   8.000
241 2150 HARNI 3/3  Rp                 10.000
242 2158 SRINI 3/3  Rp                   2.000
243 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   3.000
244 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                 13.900
245 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 11.400
246 2155 SUNDARMI 3/3  Rp                   5.000
247 5473 MULYANI 3/3  Rp                 19.900
248 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 10.000
249 5462 PARNO 3/3  Rp                   3.000
250 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   8.500
251 5415 RIYOSO 3/3  Rp                             -
252 2160 MAHYATI 3/3  Rp                   5.000
253 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   4.000
254 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
255 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   3.400
256 2151 BASIR 3/3  Rp                   3.000
257 5417 ROHMAT 3/3  Rp                 32.400
258   TUSIMAN 3/3  Rp                 15.000
259 5421 TUAMAN 4/3  Rp                   6.000
260 5465 SIRIN 4/3  Rp                             -
261 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                             -
262 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.000
263 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
264 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                   7.000
265 5424 JALAL 4/3  Rp                   5.000
266 5420 SANTO 4/3  Rp                   2.500
267 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                 10.500
268 5464 JONO 4/3  Rp                             -
269 5463 USMAN 4/3  Rp                   5.000
270 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   5.000
271 5468 TUSRO 4/3  Rp                   3.000
272 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
273 5458 MUYONO 4/3  Rp                   5.000
274 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   4.000
275 5413 KUSNADI 4/3  Rp                   6.700
276 5426 BIBIT 4/3  Rp                             -
277 5428 TURIAH 4/3  Rp                   3.000
278 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
279 5411 SUYONO 4/3  Rp                   4.000
280 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
281 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
282 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
283 5431 MUKHARI 4/3  Rp                             -
284 5423 SURIP 4/3  Rp                             -
285 5049 TONO 4/3  Rp                             -
286 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                             -
287   SRIAH 4/3  Rp                   5.000
288   KASTANI 4/3  Rp                             -
289   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
290   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
291   ROHMAN 4/3  Rp                   2.000
292   MOAH 4/3  Rp                   5.000
293   TULUS 4/3  Rp                             -
294 5402 HJ. MARIYAM 05/03  Rp                   5.000
295   JAMILAH 05/03  Rp                   5.000
296 5400 HARTINI 05/03  Rp                             -
297 5477 SA'AN 05/03  Rp                   4.000
298 5405 SENEMAN 05/03  Rp                   4.000
299 5442 MISNAH 05/03  Rp                   4.000
300 5439 ISTIQOMAH 05/03  Rp                             -
301 5437 RUSDIANTO 05/03  Rp                   5.000
302 5401 SLAMET MISMI 05/03  Rp                   4.000
303 5438 TURIPAH 05/03  Rp                   4.000
304 5441 ROSO YUNI 05/03  Rp                             -
305   ABU YAKUB 05/03  Rp                   4.000
306   ROSO TI'AH 05/03  Rp                   4.000
307 5476 MISADI 05/03  Rp                   4.000
308   NARTI 05/03  Rp                   5.000
309 5405 SOPIYAH 05/03  Rp                   5.000
310 5474 SUYONO 05/03  Rp                   4.000
311 5433 AHMAD ROSIDIN 05/03  Rp                   4.000
312 5475 MUSTOFA 05/03  Rp                   8.000
313 5443 ASRORI 05/03  Rp                   4.000
314 5444 CAHYONO 05/03  Rp                   4.000
315 5470 SUWONDO 05/03  Rp                   5.000
316 5434 MISBAN 05/03  Rp                   7.000
317 5399 MISLANI 05/03  Rp                   8.000
318 5397 HJ. SUHARTI 05/03  Rp                   8.000
319 5406 M. SUBKHAN 05/03  Rp                   5.000
320 5440 TARIYO 05/03  Rp                             -
321 5404 HARTOYO 05/03  Rp                             -
322   M. KHADZIK 05/03  Rp                   8.000
323 2254 ROMADHON 1/2  Rp                   8.000
324 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 14.000
325 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                             -
326 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   8.000
327 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   5.000
328 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.500
329 2197 TOHARI 1/2  Rp                   6.000
330 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
331 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
332 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   3.000
333 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   6.000
334 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
335 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                   5.000
336 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   2.000
337 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
338 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                             -
339 2183 SATIAH 1/2  Rp                   6.000
340 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
341 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
342 2181 TAUHID 1/2  Rp                   7.000
343 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   8.000
344 2206 BASARI 1/2  Rp                 22.500
345 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 12.500
346 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   5.500
347 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   7.000
348 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                 10.500
349 2221 RUSDI 3/2  Rp                   6.000
350 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.000
351 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
352 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   7.000
353 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
354 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                             -
355 2210 SURYANTO 3/2  Rp                             -
356 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 10.000
357 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                             -
358 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                   3.000
359 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   8.000
360 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   5.000
361 2182 NEPAN 3/2  Rp                   5.000
362   MUKMININ    Rp                             -
363   SURIPTO    Rp                   8.000
364        Rp                   5.500
365 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   7.500
366 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                   7.000
367 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
368 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
369 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
370 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                   3.000
371   MUNARYO 2/2  Rp                             -
372 2253 AIDIN 2/2  Rp                   2.000
373 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   6.000
374 2256 NGATMAN 2/2  Rp                             -
375 2252 GUFRON 2/2  Rp                   8.500
376 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
377 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   4.500
378 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   5.000
379 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.000
380 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                             -
381   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
382 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   3.000
383 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
384 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   4.000
385 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                 10.000
386 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
387 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
388 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   4.000
389 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 12.000
390 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
391 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
392 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                   4.500
393 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   4.000
394 2278 NANGSO 3/2  Rp                             -
395 2232 MUNAH 3/2  Rp                   3.000
396 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
397 2230 JUHARI 3/2  Rp                 50.000
398 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
399 2297 SUROSO 3/2  Rp                   5.000
400 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
401   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.000
402   SAMSU 3/2  Rp                             -
403 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
404   SUBKHAN 3/2  Rp                   4.100
405 7901 ROZIKIN    Rp                   5.000
406   ROYAN    Rp                             -
Share on Google Plus

About BLOGER

0 comments: