Lapotan Koin Nu Delisen Oktober II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   5.000
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   5.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   4.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   3.500
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                   5.000
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   3.500
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 27.500
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                 14.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   6.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 14.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                   5.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                 10.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                             -
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 30.000
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 UMI AMINAH  Rp                   4.000
66 HJ UMAROH  Rp                   5.000
67 IMRONAH  Rp                   3.000
68 HJ WATIAH  Rp                   8.000
69 A'OTUN  Rp                             -
70 USWATUN  Rp                   4.000
71 IMTICHANAH  Rp                   6.000
72 CHOLIPAH  Rp                   4.000
73 SAKDIYAH  Rp                             -
74 AHYAUDIN  Rp                             -
75 ISTIYOMAH  Rp                   3.000
76 YANAH  Rp                   3.000
77 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
78 SALAMAH  Rp                             -
79 SURYATI  Rp                   3.000
80 SAWOH  Rp                             -
81 TURIYAM  Rp                   3.000
82 NUR ASIYAH  Rp                             -
83 ROKHIMAH  Rp                   3.000
84 YUHRIYAH  Rp                   3.500
85 SULTON   Rp                   3.000
86 SITI SUNDARIYAH  Rp                   4.800
87 TURIPAH  Rp                             -
88 AINIYAH  Rp                   4.000
89 SRIMANAH  Rp                   3.000
90 TUMI  Rp                   7.000
91 SULASTRI  Rp                   3.200
92 SURIYAH  Rp                   5.000
93 PONARI  Rp                   2.000
94 YANTI  Rp                   3.000
95 HAMDIYAH  Rp                   5.000
96 SAHURI  Rp                   3.500
97 MAIMUNAH  Rp                   5.500
98 INAYATI  Rp                   8.000
99 NUR HAVIA  Rp                   2.000
100 HARTI  Rp                             -
101 HJ SUTRIYAH  Rp                   4.000
102 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
103 RUNTIAH  Rp                             -
104 ROZIQIN  Rp                             -
105 NUR AZIZAH  Rp                             -
106 ROHMI  Rp                   3.000
107 INDANAH  Rp                             -
108 PARYUMI  Rp                   3.400
109 MUAZIYAH  Rp                   3.000
110 MUNAWAROH  Rp                   4.000
111 NASEHAH  Rp                             -
112 YATIN  Rp                             -
113 MAFTUKHAH  Rp                   3.000
114 SITI FARIDAH  Rp                   5.900
115 SAMARI
116 MUHDHORI
117 5575 WAHYONO 01/03  Rp                             -
118 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
119 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 30.000
120 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
121 5566 ISMANTO 01/03  Rp                             -
122 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
123 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   5.000
124 5622 SOARDI 01/03  Rp                 20.500
125 5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
126 5554 SUTARNO 01/03  Rp                             -
127 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
128 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
129 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
130 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
131 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                             -
132 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
133 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   3.500
134 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
135 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.000
136 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
137 5619 SAYATI 01/03  Rp                   4.000
138 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   7.000
139 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.500
140 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
141 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
142 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
143 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.000
144 5562 SANURI 01/03  Rp                   4.000
145 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
146 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
147 5625 YAYUK 02/03  Rp                   4.000
148 DWIK 02/03  Rp                             -
149 5635 SARMINI 02/03  Rp                   6.000
150 5625 JAMIRI 02/03  Rp                 12.500
151 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                             -
152 5548 NURYATI 02/03  Rp                   3.500
153 5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.000
154 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
155 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
156 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   8.000
157 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
158 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   1.000
159 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
160 5630 INARSIH 02/03  Rp                   3.000
161 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
162 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
163 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
164 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
165 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
166 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
167 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 17.500
168 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
169 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 10.000
170 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
171 5633 SARTONO 02/03  Rp                   8.000
172 5626 SLAMET 02/03  Rp                 10.000
173 3190 EDI P 02/03  Rp                   3.000
174 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
175 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
176 NGASMINJ  Rp                             -
177 SAMUJO
178 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 22.000
179 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
180 5088 HASAN 2/1  Rp                   6.400
181 5113 BADRUN 2/1  Rp                   7.000
182 5075 PALALI 2/1  Rp                   7.000
183 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
184 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
185 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
186 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
187 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
188 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
189 5143 MASRUR 2/1  Rp                 27.000
190 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
191 5103 PURYADI 2/1  Rp                   5.300
192 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
193 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   8.700
194 5106 DARSONO 2/1  Rp                   5.000
195 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
196 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
197 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
198 5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.000
199 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   3.200
200 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
201 5110 ROHIM 2/1  Rp                 12.000
202 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
203 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
204 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
205 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                             -
206 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
207 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
208 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
209 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
210 5747 FAISAL 2/1  Rp                   1.000
211 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   9.000
212 5737 KATIRIN 2/1  Rp                   1.000
213 SUYONO 2/1  Rp                   7.200
214 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
215 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   6.000
216 MUNTARI 2/1  Rp                             -
217 ATMINAH 2/1  Rp                             -
218 ARIFIN 2/1  Rp                             -
219 TAU'ID 2/1  Rp                             -
220 GUNAWAN  Rp                   5.000
221 SUTOYO  Rp                 10.700
222 GUNATUN  Rp                             -
223 ENI AZIZAH  Rp                             -
224 KUSTIYAH  Rp                             -
225 MUSRI  Rp                             -
226 TAMSIR
227 6109 TOYO 01/02  Rp                   3.000
228 6106 SIDIK 01/02  Rp                   2.000
229 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
230 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
231 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
232 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
233 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
234 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.000
235 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
236 6081 KANTUN 01/02  Rp                 10.000
237 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   4.000
238 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   3.000
239 6075 YAIDIN 01/02  Rp                 13.000
240 6014 DANURI 01/02  Rp                   4.000
241 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
242 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   5.000
243 6096 KASMADI 01/02  Rp                   4.000
244 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   5.000
245 6080 PALAL 01/02  Rp                   5.000
246 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
247 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
248 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
249 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
250 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
251 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   7.600
252 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
253 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   3.000
254 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.000
255 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   5.000
256 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
257 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
258 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
259 6093 MULYONO 01/02  Rp                   6.000
260 6112 ROSED 01/02  Rp                   5.000
261 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
262 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
263 MISATUN 01/02  Rp                             -
264 JONARI 01/02  Rp                   4.100
265 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
266 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
267 SUNDAR 01/02  Rp                   3.000
268 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.300
269 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
270 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.500
271 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
272 SURIP 03/02  Rp                   5.000
273 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
274 SLAMET 03/02  Rp                             -
275 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
276 MISADI 03/02  Rp                             -
277 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 12.600
278 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
279 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
280 MENEK 03/02  Rp                   5.000
281 5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
282 5644 UKARI 03/02  Rp                 13.600
283 TURMUDI 03/02  Rp                   2.000
284 5638 MISKONO 03/02  Rp                   2.000
285 5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
286 5547 SUALIM 03/02  Rp                   5.000
287 RUSMINI 03/02  Rp                             -
288 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
289 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
290 SUKADI 03/02  Rp                             -
291 5646 JUPRI 03/02  Rp                   2.000
292 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
293 6062 SLAMET 04/02  Rp                   1.000
294 SISUR 04/02  Rp                             -
295 6063 SENIN 04/02  Rp                             -
296 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                             -
297 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
298 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                             -
299 6084 SALEM 04/02  Rp                             -
300 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
301 SUMONO 04/02  Rp                   1.500
302 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
303 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
304 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
305 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   3.000
306 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
307 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
308 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
309 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
310 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                             -
311 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
312 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
313 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
314 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   2.000
315 6046 AHYAK 04/02  Rp                   2.900
316 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
317 WARMAD 04/02  Rp                             -
318 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
319 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
320 SUPRIANTO  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: