Laporan koin Nu Delisen Desember I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   4.200
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 13.500
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   6.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                   7.000
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                   8.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 11.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   6.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                 19.800
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 14.500
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                   6.000
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                   5.000
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                 10.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 18.800
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 25.800
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 TUANAH
66 5148 SA’ADAH  Rp                 11.000
67 5579 NAZIAH  Rp                 20.000
68 SRIAH  Rp                             -
69 NANIK  Rp                   4.000
70 6612 SUPARMIN  Rp                   4.000
71 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
72 5592 SANNAH  Rp                             -
73 5755 SUTIAH  Rp                             -
74 5524 SAIDA  Rp                             -
75 5749 SOLIHIN  Rp                   5.000
76 5591 H. SUKATIB  Rp                 11.000
77 5745 RIYANTI  Rp                   8.500
78 5580 RIYAH  Rp                   4.000
79 5538 BAROKAH  Rp                   6.000
80 5146 MUSRIPAH  Rp                 14.000
81 5751 MUZAIYAH  Rp                   4.000
82 5605 SITI  Rp                             -
83 5747 JUARIYAH  Rp                   4.000
84 5752 SOFA  Rp                   4.000
85 5746 FATOYAH  Rp                 18.000
86 5583 LIMUS  Rp                             -
87 5610 SITI ANISAH  Rp                             -
88 5740 IBU AMI  Rp                             -
89 5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
90 5602 NGAMIRAH  Rp                   4.000
91 5609 SUTINAH  Rp                   4.000
92 5586 INDUN  Rp                             -
93 5537 WATINI  Rp                   8.500
94 5540 SITI UMAROH  Rp                             -
95 5149 MI'AH  Rp                   6.500
96 5606 TUROH  Rp                             -
97 5470 BUARTI  Rp                   8.000
98 6526 SUSANTI BIDAN  Rp                             -
99 5530 RATIH  Rp                             -
100 UMUL F.  Rp                             -
101 SUSANTI KADES  Rp                   4.000
102 UMI AMINAH  Rp                   6.000
103 HJ UMAROH  Rp                   5.000
104 IMRONAH  Rp                   5.000
105 HJ WATIAH  Rp                   8.000
106 A'OTUN  Rp                   3.000
107 USWATUN  Rp                   3.000
108 IMTICHANAH  Rp                   6.000
109 CHOLIPAH  Rp                   3.000
110 SAKDIYAH  Rp                             -
111 AHYAUDIN  Rp                             -
112 ISTIYOMAH  Rp                             -
113 YANAH  Rp                             -
114 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
115 SALAMAH  Rp                   4.000
116 SURYATI  Rp                   3.000
117 SAWOH  Rp                   3.000
118 TURIYAM  Rp                   4.000
119 NUR ASIYAH  Rp                             -
120 ROKHIMAH  Rp                   3.000
121 YUHRIYAH  Rp                   4.500
122 SULTON   Rp                   3.000
123 SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.000
124 TURIPAH  Rp                   3.000
125 AINIYAH  Rp                             -
126 SRIMANAH  Rp                   3.000
127 TUMI  Rp                   4.000
128 SULASTRI  Rp                   3.000
129 SURIYAH  Rp                   3.000
130 PONARI  Rp                   3.000
131 YANTI  Rp                   3.000
132 HAMDIYAH  Rp                   3.000
133 SAHURI  Rp                   4.000
134 MAIMUNAH  Rp                             -
135 INAYATI  Rp                 13.000
136 NUR HAVIA  Rp                   6.000
137 HARTI  Rp                             -
138 HJ SUTRIYAH  Rp                             -
139 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
140 RUNTIAH  Rp                             -
141 ROZIQIN  Rp                   4.000
142 NUR AZIZAH  Rp                   5.000
143 ROHMI  Rp                   3.000
144 INDANAH  Rp                   3.000
145 PARYUMI  Rp                   2.500
146 MUAZIYAH  Rp                             -
147 MUNAWAROH  Rp                   3.000
148 NASEHAH  Rp                   8.000
149 YATIN  Rp                   3.000
150 MAFTUKHAH  Rp                             -
151 SITI FARIDAH  Rp                   2.000
152 SAMARI  Rp                             -
153 MUHDHORI  Rp                             -
154 911 MUHTADI 02/04  Rp                   7.000
155 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
156 9320 TAMYIS 02/04  Rp                             -
157 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
158 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   3.000
159 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
160 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
161 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.700
162 9347 RIPATI 02/04  Rp                   6.000
163 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
164 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
165 9333 SULHANI 02/04  Rp                   3.600
166 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
167 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
168 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
169 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
170 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   5.000
171 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
172 9316 AMANAH 02/04  Rp                   5.000
173 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.500
174 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
175 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   4.000
176 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
177 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
178 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
179 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
180 9307 IRHAM 02/04  Rp                             -
181 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
182 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
183 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
184 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
185 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
186 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
187 9258 TOHRI 02/04  Rp                             -
188 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.000
189 9356 SAYUDI 02/04  Rp                             -
190 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
191 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
192 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
193 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                             -
194 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   7.000
195 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
196 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
197 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
198 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
199 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
200 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
201 5557 WAHID 01/03  Rp                             -
202 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 20.000
203 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
204 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   6.000
205 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
206 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
207 5622 SOARDI 01/03  Rp                   9.500
208 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
209 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.000
210 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
211 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
212 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   4.000
213 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
214 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.000
215 5555 UMAROH 01/03  Rp                   3.500
216 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   3.000
217 5615 BADARI 01/03  Rp                   5.000
218 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.500
219 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   4.000
220 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
221 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
222 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.000
223 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
224 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
225 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
226 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 13.000
227 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
228 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
229 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
230 5625 YAYUK 02/03  Rp                   5.000
231 DWIK 02/03  Rp                   5.000
232 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
233 5625 JAMIRI 02/03  Rp                 12.000
234 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   5.000
235 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
236 5621 MULYONO 02/03  Rp                   2.500
237 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   5.000
238 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
239 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   4.000
240 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   7.000
241 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   5.000
242 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
243 5630 INARSIH 02/03  Rp                   1.000
244 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
245 5549 SURYONO 02/03  Rp                   6.000
246 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
247 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   7.500
248 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
249 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.500
250 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 11.500
251 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
252 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 10.000
253 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
254 5633 SARTONO 02/03  Rp                   6.000
255 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
256 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
257 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
258 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
259 NGASMINJ  Rp                             -
260 SAMUJO  Rp                             -
261 5101 YUHDI 4/1  Rp                 11.500
262 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 25.000
263 5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
264 5142 NEMA 4/1  Rp                   4.000
265 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                   5.000
266 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
267 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
268 5486 KURDI 4/1  Rp                 11.000
269 5483 SUMYATI 4/1  Rp                 10.000
270 5488 SALMANAH 4/1  Rp                 10.000
271 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
272 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
273 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                 10.000
274 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   8.400
275 5598 TUGI 4/1  Rp                   5.000
276 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
277 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                 10.000
278 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   8.000
279 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                 10.000
280 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   5.000
281 5588 MULASIN 4/1  Rp                             -
282 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 10.000
283 5532 RUSDI 4/1  Rp                   5.000
284 5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
285 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                             -
286 5589 MUJANAH 4/1  Rp                 10.000
287 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
288 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
289 5597 RIANAH 4/1  Rp                 10.000
290 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                 10.000
291 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                             -
292 TRI ROHMAH 4/1  Rp                   5.000
293 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 10.000
294 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
295 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 10.000
296 5611 NAH 4/1  Rp                 10.000
297 5151 NAIMAH 4/1  Rp                   8.000
298 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
299 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
300 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                 10.000
301 UNDIROH  Rp                 11.000
302 KHORUN NISAK  Rp                   8.200
303 TOHAR  Rp                   3.000
304 ALFI  Rp                 10.000
305 RUSDI
306 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                   7.000
307 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                   5.000
308 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.700
309 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
310 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
311 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
312 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                   5.000
313 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
314 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
315 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
316 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
317 5143 MASRUR 2/1  Rp                 25.000
318 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
319 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
320 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   2.000
321 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   9.400
322 5106 DARSONO 2/1  Rp                             -
323 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
324 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
325 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
326 5104 YASKUR 2/1  Rp                             -
327 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
328 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
329 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.500
330 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
331 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
332 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
333 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   7.000
334 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
335 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
336 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
337 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
338 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
339 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                             -
340 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
341 SUYONO 2/1  Rp                             -
342 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
343 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
344 MUNTARI 2/1  Rp                             -
345 ATMINAH 2/1  Rp                   7.500
346 ARIFIN 2/1  Rp                             -
347 TAU'ID 2/1  Rp                             -
348 GUNAWAN  Rp                   5.000
349 SUTOYO  Rp                 21.200
350 GUNATUN  Rp                             -
351 ENI AZIZAH  Rp                 10.000
352 KUSTIYAH
353 MUSRI
354 TAMSIR
355 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 17.600
356 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
357 SURIP 03/02  Rp                             -
358 5643 KUWAT 03/02  Rp                   5.000
359 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
360 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
361 MISADI 03/02  Rp                             -
362 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
363 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
364 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
365 MENEK 03/02  Rp                             -
366 5641 SAYONO 03/02  Rp                   3.000
367 5644 UKARI 03/02  Rp                 12.500
368 TURMUDI 03/02  Rp                             -
369 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
370 5648 YATIN 03/02  Rp                   5.000
371 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
372 RUSMINI 03/02  Rp                             -
373 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   6.000
374 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
375 SUKADI 03/02  Rp                   2.000
376 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
377 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
378 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
379 SISUR 04/02  Rp                             -
380 6063 SENIN 04/02  Rp                             -
381 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
382 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
383 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
384 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
385 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.000
386 SUMONO 04/02  Rp                   2.000
387 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
388 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
389 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
390 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   6.000
391 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
392 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
393 5061 SONAWAN 04/02  Rp                             -
394 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                 10.000
395 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                 10.000
396 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
397 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
398 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
399 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
400 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.800
401 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
402 WARMAD 04/02  Rp                             -
403 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
404 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
405 SUPRIANTO  Rp                   5.000
406 TURIYAH 05/02  Rp                 30.000
407 PUJI 05/02  Rp                   5.000
408 ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
409 SULASTRI 05/02  Rp                             -
410 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
411 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
412 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
413 SURATUN 05/02  Rp                             -
414 KHAERIYAH 05/02  Rp                   2.000
415 NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
416 KUTIYAH 05/02  Rp                   2.000
417 SULATI 05/02  Rp                             -
418 NOK DAR 05/02  Rp                             -
419 KATIPAH 05/02  Rp                   2.000
420 SAMINAH 05/02  Rp                             -
421 SURIP 05/02  Rp                             -
NGUMI 05/02  Rp                             -
JUNARTI 05/02  Rp                             -
MIATI 05/02  Rp                             -
NITA 05/02  Rp                             -
MANUTI 05/02  Rp                             -
HARTINI 05/02  Rp                             -
MURIAH 05/02  Rp                   2.000
KEMISAH 05/02  Rp                   2.000
SURIP 05/02  Rp                             -
SURIP 05/02  Rp                             -
YULIANTI 05/02  Rp                             -
ROHWATUN 05/02  Rp                   4.000
MURNITI 05/02  Rp                             -
SURYATI 05/02  Rp                             -
SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
RAHAYU 05/02  Rp                   5.000
SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
ANIS 05/02  Rp                             -
441 MUHAYATI 05/02  Rp                   4.000
442 KUWATI 05/02  Rp                   5.000
443 SURIAH 05/02  Rp                             -
444 SAROPAH 05/02  Rp                             -
445 TARWIYAH 05/02  Rp                             -
446 SINOK 05/02  Rp                             -
447 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
448 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
449 SUBIARSIH 05/02  Rp                   5.000
450 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
451 RUSTI 05/02  Rp                             -
452 SRI SIR 05/02  Rp                             -
453 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
454 SARTINAH 05/02  Rp                             -
455 SUTRIYAH 05/02  Rp                   6.000
456 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
457 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
458 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
459 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
460 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.000
461 MIS MAH 06/02  Rp                   1.500
462 SUYIKNO 06/02  Rp                   2.000
463 MIRATUS 06/02  Rp                             -
464 ROKHAM 06/02  Rp                   2.500
465 SUGI 06/02  Rp                   2.000
466 SUPI 06/02  Rp                   3.000
467 MAHYUDI 06/02  Rp                   4.500
468 WALUYO 06/02  Rp                   3.000
469 ROHMAT 06/02  Rp                             -
470 SURIP 06/02  Rp                             -
471 SUBARI 06/02  Rp                   2.000
472 SURIP 06/02  Rp                   1.500
473 WINARSO 06/02  Rp                   3.000
474 TUJAR 06/02  Rp                   2.500
475 BAUL 06/02  Rp                   2.000
476 IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
477 SALIMAH 06/02  Rp                             -
478 SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
479 JUREM 06/02  Rp                   3.000
480 SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
481 TEGUH 06/02  Rp                             -
482 MITAM 06/02  Rp                   1.000
483 SUNAR 06/02  Rp                   2.000
484 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
485 SUYATI 06/02  Rp                             -
486 PURYATI 06/02  Rp                   1.000
487 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
488 SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
489 NIMAN 06/02  Rp                   2.000
490 BANDI 06/02  Rp                   3.000
491 NARTI 06/02  Rp                   2.000
492 SUKONO 06/02  Rp                   2.000
493 SENIMAH 06/02  Rp                   3.000
494 KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
495 JUMARI 06/02  Rp                   2.000
496 BASIR 06/02  Rp                   2.500
497 TUKADI 06/02  Rp                   2.500
498 TINTIN 06/02  Rp                   3.000
499 MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
500 TUKIMAN 06/02  Rp                   2.000
501 WARNA 06/02  Rp                   2.000
502 YIKNO 06/02  Rp                   2.500
503 NGAKMI 06/02  Rp                   4.000
504 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
505 YONO  Rp                   2.000
506 NGATIMIN  Rp                   3.000
507 SAIR  Rp                             -
508 NARI  Rp                   2.000
509 AMIN  Rp                   2.000
510 SARMI  Rp                             -
511 SUYIKNO  Rp                             -
512 SUNADI  Rp                             -
513 NGATMAN  Rp                             -
514 UNTUNG  Rp                             -
515 SUNAR  Rp                             -
516 SLAMET   Rp                             -
517 NARDI  Rp                             -
518 MUSLIHIN  Rp                             -
519 MIATI  Rp                             -
520 JURIYAH  Rp                   4.000
521 YITNO
522 SANATUN
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: