Laporan Koin Nu Delisen Desember II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   4.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                   5.000
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   8.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                   4.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 14.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                   5.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                 10.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                   5.000
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   6.600
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                 10.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 15.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                 10.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                   5.000
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   7.800
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                 10.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.800
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 15.500
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 30.000
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                   5.000
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 TUANAH  Rp                   5.000
66 5148 SA’ADAH  Rp                   7.000
67 5579 NAZIAH  Rp                             -
68 SRIAH  Rp                             -
69 NANIK  Rp                             -
70 6612 SUPARMIN  Rp                 10.000
71 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
72 5592 SANNAH  Rp                             -
73 5755 SUTIAH  Rp                             -
74 5524 SAIDA  Rp                   5.000
75 5749 SOLIHIN  Rp                   5.000
76 5591 H. SUKATIB  Rp                 13.000
77 5745 RIYANTI  Rp                   5.000
78 5580 RIYAH  Rp                   7.900
79 5538 BAROKAH  Rp                             -
80 5146 MUSRIPAH  Rp                 10.000
81 5751 MUZAIYAH  Rp                             -
82 5605 SITI  Rp                             -
83 5747 JUARIYAH  Rp                             -
84 5752 SOFA  Rp                   5.000
85 5746 FATOYAH  Rp                   8.500
86 5583 LIMUS  Rp                             -
87 5610 SITI ANISAH  Rp                   6.000
88 5740 IBU AMI  Rp                             -
89 5049 ROSI'AN  Rp                             -
90 5602 NGAMIRAH  Rp                             -
91 5609 SUTINAH  Rp                 10.000
92 5586 INDUN  Rp                   5.000
93 5537 WATINI  Rp                   9.000
94 5540 SITI UMAROH  Rp                   5.000
95 5149 MI'AH  Rp                   7.500
96 5606 TUROH  Rp                   6.000
97 5470 BUARTI  Rp                             -
98 6526 SUSANTI BIDAN  Rp                             -
99 5530 RATIH  Rp                   5.000
100 UMUL F.  Rp                   5.000
101 SUSANTI KADES  Rp                 10.000
102 911 MUHTADI 02/04  Rp                   8.000
103 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
104 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   3.000
105 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   4.000
106 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
107 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
108 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
109 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
110 9347 RIPATI 02/04  Rp                             -
111 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
112 9304 TAMRIM 02/04  Rp                 10.000
113 9333 SULHANI 02/04  Rp                   3.000
114 9312 SAPARI 02/04  Rp                   3.000
115 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
116 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
117 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.500
118 9298 PATIHIN 02/04  Rp                 10.000
119 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
120 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
121 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   5.000
122 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
123 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
124 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
125 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
126 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
127 9306 TEGUH 02/04
128 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.000
129 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
130 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.700
131 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
132 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
133 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
134 9317 AMINI 02/04  Rp                   4.500
135 9258 TOHRI 02/04  Rp                   5.500
136 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   8.300
137 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   6.000
138 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
139 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
140 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
141 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                             -
142 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   8.000
143 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
144 9318 MOTORI 02/04  Rp                   4.000
145 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
146 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   8.000
147 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
148 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
149 5557 WAHID 01/03  Rp                   4.500
150 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
151 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   3.000
152 5566 ISMANTO 01/03  Rp                 11.500
153 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
154 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
155 5622 SOARDI 01/03  Rp                 18.500
156 5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
157 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   3.000
158 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
159 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
160 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
161 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
162 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   5.000
163 5555 UMAROH 01/03  Rp                   4.000
164 5559 SATRIAH 01/03  Rp                             -
165 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
166 5617 SURYATI 01/03  Rp                   9.500
167 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   4.000
168 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
169 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   6.500
170 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                 10.000
171 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   2.000
172 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
173 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
174 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 11.000
175 5562 SANURI 01/03  Rp                             -
176 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
177 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
178 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
179 DWIK 02/03  Rp                   5.000
180 5635 SARMINI 02/03  Rp                   6.500
181 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   6.500
182 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.000
183 5548 NURYATI 02/03  Rp                   4.000
184 5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.000
185 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
186 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
187 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   2.000
188 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   7.000
189 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   5.000
190 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
191 5630 INARSIH 02/03  Rp                             -
192 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
193 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
194 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
195 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   8.000
196 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
197 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.000
198 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 10.500
199 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                             -
200 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   9.500
201 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
202 5633 SARTONO 02/03  Rp                   8.000
203 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
204 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
205 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
206 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
207 NGASMINJ  Rp                             -
208 SAMUJO  Rp                             -
209 5101 YUHDI 4/1  Rp                 10.000
210 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 16.000
211 5144 BONAWAR 4/1  Rp                 10.000
212 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
213 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                   5.000
214 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
215 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
216 5486 KURDI 4/1  Rp                 14.000
217 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
218 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
219 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   5.000
220 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   7.000
221 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   8.000
222 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   7.000
223 5598 TUGI 4/1  Rp                   4.000
224 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   6.200
225 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
226 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   6.000
227 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   5.000
228 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   7.000
229 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
230 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                             -
231 5532 RUSDI 4/1  Rp                   5.000
232 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   5.000
233 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                             -
234 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   6.000
235 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                             -
236 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                             -
237 5597 RIANAH 4/1  Rp                   8.000
238 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   6.500
239 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   5.000
240 TRI ROHMAH 4/1  Rp                 10.500
241 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 10.000
242 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
243 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   5.000
244 5611 NAH 4/1  Rp                   7.500
245 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 11.500
246 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
247 5735 YATI 4/1  Rp                   5.000
248 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
249 UNDIROH  Rp                 12.000
250 KHORUN NISAK  Rp                 10.000
251 TOHAR  Rp                   5.000
252 ALFI  Rp                 10.000
253 RUSDI  Rp                             -
254 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 10.300
255 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                   5.000
256 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.000
257 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
258 5075 PALALI 2/1  Rp                 10.000
259 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
260 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
261 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
262 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
263 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
264 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
265 5143 MASRUR 2/1  Rp                 37.000
266 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
267 5103 PURYADI 2/1  Rp                   4.000
268 5114 MUSYONO 2/1  Rp                   4.000
269 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.000
270 5106 DARSONO 2/1  Rp                   5.500
271 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
272 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
273 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
274 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.200
275 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
276 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
277 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
278 5119 SANAH 2/1  Rp                 20.000
279 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
280 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
281 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   5.800
282 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
283 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
284 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
285 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
286 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
287 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
288 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
289 SUYONO 2/1  Rp                             -
290 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
291 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   8.100
292 MUNTARI 2/1  Rp                             -
293 ATMINAH 2/1  Rp                             -
294 ARIFIN 2/1  Rp                             -
295 TAU'ID 2/1  Rp                             -
296 GUNAWAN  Rp                             -
297 SUTOYO  Rp                 10.000
298 GUNATUN  Rp                             -
299 ENI AZIZAH  Rp                             -
300 KUSTIYAH  Rp                             -
301 MUSRI  Rp                             -
302 TAMSIR  Rp                             -
303 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.000
304 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
305 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   1.400
306 6114 HONIYAH 01/02  Rp                   3.000
307 6105 KESWANTO 01/02  Rp                             -
308 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
309 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
310 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   3.000
311 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
312 6081 KANTUN 01/02  Rp                   7.500
313 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
314 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
315 6075 YAIDIN 01/02  Rp                             -
316 6014 DANURI 01/02  Rp                   3.600
317 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 15.000
318 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   6.700
319 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
320 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
321 6080 PALAL 01/02  Rp                             -
322 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
323 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
324 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
325 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
326 6098 SARI 01/02  Rp                             -
327 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   3.300
328 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
329 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
330 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.000
331 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
332 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
333 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   3.000
334 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
335 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.500
336 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
337 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
338 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
339 MISATUN 01/02  Rp                             -
340 JONARI 01/02  Rp                   3.500
341 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
342 5590 NIMIN 01/02  Rp                   6.500
343 SUNDAR 01/02  Rp                   2.000
344 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.500
345 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
346 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 20.000
347 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
348 SURIP 03/02  Rp                             -
349 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
350 SLAMET 03/02  Rp                   2.500
351 6087 JAMIN 03/02  Rp                   3.000
352 MISADI 03/02  Rp                             -
353 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
354 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   4.000
355 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.500
356 MENEK 03/02  Rp                             -
357 5641 SAYONO 03/02  Rp                   3.500
358 5644 UKARI 03/02  Rp                 11.500
359 TURMUDI 03/02  Rp                             -
360 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
361 5648 YATIN 03/02  Rp                   5.000
362 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
363 RUSMINI 03/02  Rp                             -
364 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
365 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   7.000
366 SUKADI 03/02  Rp                   2.000
367 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
368 6057 SATARI 04/02  Rp                   5.000
369 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
370 SISUR 04/02  Rp                             -
371 6063 SENIN 04/02  Rp                   4.000
372 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
373 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
374 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
375 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
376 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
377 SUMONO 04/02  Rp                   4.000
378 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   4.000
379 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
380 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   4.000
381 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
382 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
383 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
384 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
385 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   8.600
386 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   5.000
387 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
388 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
389 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   4.500
390 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
391 6046 AHYAK 04/02  Rp                             -
392 6052 RUWAH 04/02  Rp                             -
393 WARMAD 04/02  Rp                             -
394 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
395 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
396 SUPRIANTO  Rp                   5.000
397 TURIYAH 05/02  Rp                 10.000
398 PUJI 05/02  Rp                   5.000
399 ISTIROHAH 05/02  Rp                   2.000
400 SULASTRI 05/02  Rp                   2.000
401 AZIZAH 05/02  Rp                             -
402 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
403 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
404 SURATUN 05/02  Rp                   3.000
405 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
406 NUR JANAH 05/02  Rp                   5.000
407 KUTIYAH 05/02  Rp                             -
408 SULATI 05/02  Rp                   3.000
409 NOK DAR 05/02  Rp                             -
410 KATIPAH 05/02  Rp                   3.000
411 SAMINAH 05/02  Rp                             -
412 SURIP 05/02  Rp                             -
413 NGUMI 05/02  Rp                   5.000
414 JUNARTI 05/02  Rp                             -
415 MIATI 05/02  Rp                             -
416 NITA 05/02  Rp                             -
417 MANUTI 05/02  Rp                             -
418 HARTINI 05/02  Rp                             -
419 MURIAH 05/02  Rp                             -
420 KEMISAH 05/02  Rp                   2.000
421 SURIP 05/02  Rp                             -
SURIP 05/02  Rp                             -
YULIANTI 05/02  Rp                             -
ROHWATUN 05/02  Rp                             -
MURNITI 05/02  Rp                             -
SURYATI 05/02  Rp                             -
SOPIAH 05/02  Rp                   3.000
RAHAYU 05/02  Rp                   3.000
SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
ANIS 05/02  Rp                             -
MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
KUWATI 05/02  Rp                             -
SURIAH 05/02  Rp                             -
SAROPAH 05/02  Rp                   5.000
TARWIYAH 05/02  Rp                             -
SINOK 05/02  Rp                             -
TUMI'AH 05/02  Rp                             -
MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
441 SRI NASIKIN 05/02  Rp                   3.000
442 RUSTI 05/02  Rp                             -
443 SRI SIR 05/02  Rp                             -
444 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
445 SARTINAH 05/02  Rp                             -
446 SUTRIYAH 05/02  Rp                   5.000
447 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
448 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
449 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.500
450 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.000
451 5999 WINARNI 06/02  Rp                   3.000
452 MIS MAH 06/02  Rp                   1.500
453 SUYIKNO 06/02  Rp                   3.000
454 MIRATUS 06/02  Rp                             -
455 ROKHAM 06/02  Rp                   2.500
456 SUGI 06/02  Rp                   2.000
457 SUPI 06/02  Rp                   3.000
458 MAHYUDI 06/02  Rp                   3.000
459 WALUYO 06/02  Rp                   3.000
460 ROHMAT 06/02  Rp                             -
461 SURIP 06/02  Rp                             -
462 SUBARI 06/02  Rp                   2.500
463 SURIP 06/02  Rp                             -
464 WINARSO 06/02  Rp                   2.000
465 TUJAR 06/02  Rp                   5.000
466 BAUL 06/02  Rp                   2.000
467 IRFANDI 06/02  Rp                   6.000
468 SALIMAH 06/02  Rp                   2.000
469 SENIRAH 06/02  Rp                   2.500
470 JUREM 06/02  Rp                   4.000
471 SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
472 TEGUH 06/02  Rp                             -
473 MITAM 06/02  Rp                             -
474 SUNAR 06/02  Rp                             -
475 AHMAD 06/02  Rp                   6.000
476 SUYATI 06/02  Rp                   2.500
477 PURYATI 06/02  Rp                             -
478 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
479 SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
480 NIMAN 06/02  Rp                   2.000
481 BANDI 06/02  Rp                   2.500
482 NARTI 06/02  Rp                   2.000
483 SUKONO 06/02  Rp                   2.000
484 SENIMAH 06/02  Rp                   2.500
485 KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
486 JUMARI 06/02  Rp                   2.000
487 BASIR 06/02  Rp                   2.500
488 TUKADI 06/02  Rp                   2.000
489 TINTIN 06/02  Rp                   2.500
490 MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
491 TUKIMAN 06/02  Rp                   2.000
492 WARNA 06/02  Rp                   2.500
493 YIKNO 06/02  Rp                             -
494 NGAKMI 06/02  Rp                   3.000
495 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
496 YONO  Rp                             -
497 NGATIMIN  Rp                   5.000
498 SAIR
499 NARI
500 AMIN  Rp                   2.000
501 SARMI
502 SUYIKNO
503 SUNADI
504 NGATMAN
505 UNTUNG
506 SUNAR
507 SLAMET 
508 NARDI
509 MUSLIHIN  Rp                   2.000
510 MIATI
511 JURIYAH
512 YITNO
513 SANATUN
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: