Laporan koin Nu Delisen Januari I 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                   5.000
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                   3.000
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   3.000
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   7.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   5.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                 10.000
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   5.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 10.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                   5.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.800
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 16.000
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 11.700
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                 10.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                 10.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 13.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                   5.000
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 15.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
58 ARIFUL MUHARI  Rp                   5.000
59 HJ. ROZIQOH  Rp                             -
60 5148 SUGENG  Rp                   5.000
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                   4.000
63 DUL KHAMID  Rp                 10.000
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 5101 YUHDI 4/1  Rp                   5.000
66 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 10.000
67 5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
68 5142 NEMA 4/1  Rp                   4.000
69 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
70 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
71 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
72 5486 KURDI 4/1  Rp                 10.500
73 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
74 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
75 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   9.000
76 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
77 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   5.000
78 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                             -
79 5598 TUGI 4/1  Rp                   3.000
80 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   6.000
81 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
82 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   5.000
83 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   5.000
84 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   9.500
85 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
86 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                   9.000
87 5532 RUSDI 4/1  Rp                   5.000
88 5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
89 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
90 5589 MUJANAH 4/1  Rp                             -
91 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                             -
92 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                             -
93 5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
94 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                 10.000
95 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                 10.000
96 TRI ROHMAH 4/1  Rp                 10.500
97 5599 ALIYAH 4/1  Rp                             -
98 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.600
99 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   9.500
100 5611 NAH 4/1  Rp                   7.500
101 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 12.600
102 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
103 5735 YATI 4/1  Rp                   5.000
104 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
105 UNDIROH  Rp                 10.000
106 KHORUN NISAK  Rp                             -
107 TOHAR  Rp                   5.000
108 ALFIYAH  Rp                   5.000
109 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.000
110 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
111 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
112 6114 TUYADI 01/02  Rp                   2.000
113 6105 KESWANTO 01/02  Rp                             -
114 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
115 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
116 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   3.000
117 6079 SLAMET 01/02  Rp                   5.000
118 6081 KANTUN 01/02  Rp                   3.000
119 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
120 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   4.000
121 6075 YAIDIN 01/02  Rp                             -
122 6014 DANURI 01/02  Rp                   3.000
123 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
124 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   5.000
125 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
126 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   3.000
127 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
128 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
129 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
130 6115 SENO 01/02  Rp                   4.500
131 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
132 6098 SARI 01/02  Rp                   3.600
133 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   6.600
134 6086 SIBON 01/02  Rp                   6.000
135 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
136 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.500
137 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   5.000
138 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   4.000
139 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
140 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
141 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
142 6112 ROSED 01/02  Rp                   5.000
143 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
144 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
145 MISATUN 01/02  Rp                 10.000
146 JONARI 01/02  Rp                   5.000
147 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
148 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
149 SUNDAR 01/02  Rp                   3.000
150 5153 MISRO 01/02  Rp                   2.400
151 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
152 TURIYAH 05/02  Rp                 20.000
153 PUJI 05/02  Rp                   5.000
154 ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
155 SULASTRI 05/02  Rp                             -
156 AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
157 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
158 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
159 SURATUN 05/02  Rp                   4.000
160 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
161 NUR JANAH 05/02  Rp                             -
162 KUTIYAH 05/02  Rp                   3.000
163 SULATI 05/02  Rp                             -
164 NOK DAR 05/02  Rp                             -
165 KATIPAH 05/02  Rp                             -
166 SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
167 SURIP 05/02  Rp                             -
168 NGUMI 05/02  Rp                             -
169 JUNARTI 05/02  Rp                             -
170 MIATI 05/02  Rp                             -
171 NITA 05/02  Rp                             -
172 MANUTI 05/02  Rp                             -
173 HARTINI 05/02  Rp                             -
174 MURIAH 05/02  Rp                             -
175 KEMISAH 05/02  Rp                             -
176 SURIP 05/02  Rp                             -
177 SURIP 05/02  Rp                             -
178 YULIANTI 05/02  Rp                             -
179 ROHWATUN 05/02  Rp                   4.000
180 MURNITI 05/02  Rp                             -
181 SURYATI 05/02  Rp                             -
182 SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
183 RAHAYU 05/02  Rp                             -
184 SRIPAH 05/02  Rp                   6.500
185 ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
186 ANIS 05/02  Rp                             -
187 MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
188 KUWATI 05/02  Rp                             -
189 SURIAH 05/02  Rp                             -
190 SAROPAH 05/02  Rp                   7.000
191 TARWIYAH 05/02  Rp                   7.000
192 SINOK 05/02  Rp                             -
193 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
194 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
195 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
196 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
197 RUSTI 05/02  Rp                             -
198 SRI SIR 05/02  Rp                             -
199 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
200 SARTINAH 05/02  Rp                             -
201 SUTRIYAH 05/02  Rp                   6.000
202 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
203 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
204 SUPRIYANTI  Rp                   2.000
205 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.500
206 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
207 5999 WINARNI 06/02  Rp                   3.000
208 MIS MAH 06/02  Rp                   1.500
209 SUYIKNO 06/02  Rp                   3.000
210 MIRATUS 06/02  Rp                             -
211 ROKHAM 06/02  Rp                             -
212 SUGI 06/02  Rp                   2.000
213 SUPI 06/02  Rp                   3.000
214 MAHYUDI 06/02  Rp                   2.500
215 WALUYO 06/02  Rp                   3.000
216 ROHMAT 06/02  Rp                             -
217 SURIP 06/02  Rp                             -
218 SUBARI 06/02  Rp                   2.000
219 SURIP 06/02  Rp                   2.000
220 WINARSO 06/02  Rp                   2.500
221 TUJAR 06/02  Rp                   3.000
222 BAUL 06/02  Rp                   2.000
223 IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
224 SALIMAH 06/02  Rp                   2.000
225 SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
226 JUREM 06/02  Rp                   3.000
227 SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
228 TEGUH 06/02  Rp                             -
229 MITAM 06/02  Rp                             -
230 SUNAR 06/02  Rp                             -
231 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
232 SUYATI 06/02  Rp                   2.500
233 PURYATI 06/02  Rp                   1.000
234 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.500
235 SUKARDI 06/02  Rp                             -
236 NIMAN 06/02  Rp                   3.000
237 BANDI 06/02  Rp                   5.000
238 NARTI 06/02  Rp                   2.000
239 SUKONO 06/02  Rp                   2.000
240 SENIMAH 06/02  Rp                   4.000
241 KUSTIYAH 06/02  Rp                   2.500
242 JUMARI 06/02  Rp                   3.000
243 BASIR 06/02  Rp                   2.000
244 TUKADI 06/02  Rp                   2.400
245 TINTIN 06/02  Rp                   2.000
246 MISTIYAH 06/02  Rp                   2.500
247 TUKIMAN 06/02  Rp                   2.000
248 WARNA 06/02  Rp                             -
249 TIKNO 06/02  Rp                             -
250 NGAKMI 06/02  Rp                   5.000
251 MARDIYAH 06/02  Rp                   5.000
252 YONO  Rp                             -
253 NGATIMIN  Rp                   5.000
254 SAIR  Rp                             -
255 NARI  Rp                   2.000
256 AMIN  Rp                   2.000
257 SARMI  Rp                             -
258 SUYIKNO  Rp                             -
259 SUNADI  Rp                             -
260 NGATMAN  Rp                   2.000
261 UNTUNG  Rp                   2.000
262 SUNAR  Rp                             -
263 SLAMET   Rp                             -
264 NARDI  Rp                             -
265 MULIHIN  Rp                   2.000
266 MIATI  Rp                             -
267 JURIYAH  Rp                             -
268 YITNO
269 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.500
270 5625 NGASMIN 02/03  Rp                   9.500
271 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   4.000
272 5548 NURYATI 02/03  Rp                   5.000
273 5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.000
274 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
275 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
276 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   6.000
277 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   7.000
278 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   3.500
279 5550 KISWATI 02/03  Rp                   4.000
280 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
281 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
282 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
283 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
284 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
285 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
286 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
287 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 10.000
288 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
289 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.500
290 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                             -
291 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
292 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                             -
293 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
294 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
295 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
296 AHMAD  Rp                             -
297 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   5.000
298 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
299 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 20.000
300 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
301 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   7.500
302 5618 SAMARI 01/03  Rp                   4.000
303 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
304 5622 SOARDI 01/03  Rp                 15.000
305 5561 SARNO 01/03  Rp                   5.000
306 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
307 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
308 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
309 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
310 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
311 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.500
312 5555 UMAROH 01/03  Rp                   2.000
313 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
314 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
315 5617 SURYATI 01/03  Rp                   7.500
316 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
317 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
318 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.500
319 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.000
320 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   2.000
321 5551 SLAMET 01/03  Rp                             -
322 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
323 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   7.500
324 5562 SANURI 01/03  Rp                   4.000
325 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
326 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
327 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
328 DWIK 02/03  Rp                   3.000
329 5148 SA’ADAH  Rp                             -
330 5579 NAZIAH  Rp                 20.000
331 SRIAH  Rp                             -
332 NANIK  Rp                             -
333 6612 SUPARMIN  Rp                             -
334 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
335 5592 SANNAH  Rp                             -
336 5755 SUTIAH  Rp                             -
337 5524 SAIDA  Rp                             -
338 5749 SOLIHIN  Rp                             -
339 5591 H. SUKATIB  Rp                 12.500
340 5745 RIYANTI  Rp                 16.000
341 5580 RIYAH  Rp                   5.000
342 5538 BAROKAH  Rp                   8.000
343 5146 MUSRIPAH  Rp                             -
344 5751 MUZAIYAH  Rp                             -
345 5605 SITI  Rp                 10.000
346 5747 JUARIYAH  Rp                   7.000
347 5752 SOFA  Rp                   5.000
348 5746 FATOYAH  Rp                 11.500
349 5583 LIMUS  Rp                             -
350 5610 SITI ANISAH  Rp                   5.000
351 5740 IBU AMI  Rp                             -
352 5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
353 5602 NGAMIRAH  Rp                             -
354 5609 SUTINAH  Rp                   5.000
355 5586 INDUN  Rp                   5.000
356 5537 WATINI  Rp                 19.000
357 5540 SITI UMAROH  Rp                             -
358 5149 MI'AH  Rp                   7.500
359 5606 TUROH  Rp                 15.000
360 5470 BUARTI  Rp                   5.000
361 6526 SUSANTI  Rp                             -
362 5530 RATIH  Rp                 10.000
363 UMUL F.  Rp                   5.000
364 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 12.200
365 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
366 SURIP 03/02  Rp                             -
367 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
368 SLAMET 03/02  Rp                             -
369 6087 JAMIN 03/02  Rp                   3.700
370 MISADI 03/02  Rp                             -
371 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   5.000
372 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
373 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
374 MENEK 03/02  Rp                             -
375 5641 SAYONO 03/02  Rp                   4.000
376 5644 UKARI 03/02  Rp                 11.500
377 TURMUDI 03/02  Rp                   3.500
378 5638 MISKONO 03/02  Rp                   5.000
379 5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
380 5547 SUALIM 03/02  Rp                 12.000
381 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
382 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
383 SUKADI 03/02  Rp                   2.000
384 5646 JUPRI 03/02  Rp                   5.000
385 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
386 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
387 6063 SENIN 04/02  Rp                             -
388 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
389 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
390 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   4.000
391 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
392 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.400
393 SUMONO 04/02  Rp                   2.000
394 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
395 6059 SUKRI 04/02  Rp                   5.000
396 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   5.000
397 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   4.000
398 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
399 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   4.000
400 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   4.000
401 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
402 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
403 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
404 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
405 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   4.000
406 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   2.000
407 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.000
408 6052 RUWAH 04/02  Rp                   2.000
409 WARMAD 04/02  Rp                             -
410 6049 SENARI 04/02  Rp                 10.000
411 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
412 SUPRIANTO  Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: