Laporan koin Nu Delisen Januari II 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   5.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                   3.500
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   5.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                   4.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                 10.000
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                   6.000
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   2.500
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                   6.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                   7.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   4.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   4.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                             -
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.800
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                   3.000
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                   7.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   6.500
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   4.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                   5.000
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 18.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   7.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                   5.000
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 36.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 30.000
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                 14.600
66 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                   5.000
67 5088 HASAN 2/1  Rp                             -
68 5113 BADRUN 2/1  Rp                   8.000
69 5075 PALALI 2/1  Rp                   7.000
70 5481 ROMLAH 2/1  Rp                             -
71 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
72 5490 MAWARDI/ GUNAWAN 2/1  Rp                             -
73 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
74 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
75 5115 PURYONO 2/1  Rp                             -
76 5143 MASRUR 2/1  Rp                 42.100
77 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
78 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
79 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
80 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   6.400
81 5106 DARSONO 2/1  Rp                   5.500
82 5018 JUMADI 2/1  Rp                   7.000
83 5484 DAHLAN 2/1  Rp                             -
84 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
85 5104 YASKUR 2/1  Rp                 12.500
86 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   5.000
87 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
88 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
89 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
90 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
91 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
92 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   6.900
93 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
94 5082 MISLAM 2/1  Rp                             -
95 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
96 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
97 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
98 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
99 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
100 SUYONO 2/1  Rp                 14.600
101 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
102 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   5.400
103 MUNTARI 2/1  Rp                             -
104 ATMINAH 2/1  Rp                   5.600
105 ARIFIN 2/1  Rp                             -
106 TAU'ID 2/1  Rp                             -
107 GUNAWAN  Rp                   5.000
108 SUTOYO  Rp                   4.400
109 GUNATUN  Rp                             -
110 ENI AZIZAH  Rp                             -
111 KUSTIYAH  Rp                             -
112 MUSRI  Rp                             -
113 TAMSIR  Rp                             -
114 5101 YUHDI 4/1  Rp                 14.200
115 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 15.000
116 5144 BONAWAR 4/1  Rp                 10.000
117 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
118 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
119 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
120 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
121 5486 KURDI 4/1  Rp                   8.400
122 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
123 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
124 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   7.500
125 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
126 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   9.600
127 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                             -
128 5598 TUGI 4/1  Rp                   5.000
129 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
130 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
131 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   5.500
132 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   5.000
133 5536 HERMANTO 4/1  Rp                             -
134 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
135 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 10.000
136 5532 RUSDI 4/1  Rp                             -
137 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   8.000
138 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
139 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
140 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   4.500
141 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   6.000
142 5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
143 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   6.000
144 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   5.000
145 TRI ROHMAH 4/1  Rp                 10.000
146 5599 ALIYAH 4/1  Rp                 10.000
147 5522 CASMIATI 4/1  Rp                             -
148 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   7.000
149 5611 NAH 4/1  Rp                   7.500
150 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 10.000
151 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
152 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
153 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
154 UNDIROH  Rp                   7.500
155 KHORUN NISAK  Rp                 12.000
156 TOHAR  Rp                   5.000
157 ALFIYAH  Rp                             -
158 6109 TOYO 01/02  Rp                   3.000
159 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
160 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   5.000
161 6114 TUYADI 01/02  Rp                   1.500
162 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   4.800
163 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
164 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.500
165 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.000
166 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
167 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
168 6076 MAHYUN 01/02  Rp                             -
169 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   2.000
170 6075 YAIDIN 01/02  Rp                             -
171 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
172 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
173 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   9.700
174 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
175 6116 SURIP R. 01/02  Rp                             -
176 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
177 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
178 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
179 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
180 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                 10.000
181 6098 SARI 01/02  Rp                   5.000
182 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   7.000
183 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
184 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
185 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
186 6113 SAMEDI 01/02  Rp                             -
187 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   3.500
188 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
189 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
190 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
191 6112 ROSED 01/02  Rp                   5.000
192 6102 SIDUL 01/02  Rp                             -
193 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
194 MISATUN 01/02  Rp                             -
195 JONARI 01/02  Rp                             -
196 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
197 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
198 SUNDAR 01/02  Rp                   1.500
199 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.500
200 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
201 5640 NGAHADI 03/02  Rp                   9.500
202 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
203 SURIP 03/02  Rp                 10.000
204 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
205 SLAMET 03/02  Rp                   2.000
206 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
207 MISADI 03/02  Rp                             -
208 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                   6.000
209 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
210 5639 TUYONO 03/02  Rp                   3.000
211 MENEK 03/02  Rp                             -
212 5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
213 5644 UKARI 03/02  Rp                 13.700
214 TURMUDI 03/02  Rp                   4.000
215 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
216 5648 YATIN 03/02  Rp                             -
217 5547 SUALIM 03/02  Rp                   9.000
218 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
219 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   4.000
220 SUKADI 03/02  Rp                             -
221 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
222 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
223 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
224 6063 SENIN 04/02  Rp                             -
225 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
226 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
227 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.300
228 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
229 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.200
230 SUMONO 04/02  Rp                   2.000
231 6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
232 6059 SUKRI 04/02  Rp                   9.500
233 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
234 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   3.500
235 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 40.000
236 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
237 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   2.000
238 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
239 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                             -
240 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
241 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
242 SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                   3.000
243 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
244 6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.000
245 6052 RUWAH 04/02  Rp                   4.000
246 WARMAD 04/02  Rp                             -
247 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
248 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
249 SUPRIANTO  Rp                   5.000
250 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
251 5625 NGASMIN 02/03  Rp                 10.000
252 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   4.500
253 5548 NURYATI 02/03  Rp                   3.000
254 5621 MULYONO 02/03  Rp                             -
255 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
256 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
257 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   1.500
258 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
259 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
260 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
261 5630 INARSIH 02/03  Rp                             -
262 5547 NURYOTO 02/03  Rp                 10.000
263 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
264 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
265 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.500
266 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
267 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
268 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 11.000
269 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
270 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   7.500
271 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                 20.000
272 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
273 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                 12.500
274 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
275 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
276 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
277 AHMAD  Rp                   5.000
278 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   4.000
279 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
280 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
281 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
282 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   4.000
283 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
284 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
285 5622 SOARDI 01/03  Rp                 11.500
286 5561 SARNO 01/03  Rp                             -
287 5554 SUTARNO 01/03  Rp                             -
288 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.000
289 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                             -
290 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
291 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   3.000
292 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   3.000
293 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
294 5559 SATRIAH 01/03  Rp                             -
295 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
296 5617 SURYATI 01/03  Rp                   8.000
297 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
298 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
299 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   8.000
300 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                 13.000
301 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
302 5551 SLAMET 01/03  Rp                   6.000
303 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   5.000
304 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.000
305 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
306 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
307 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
308 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
309 DWIK 02/03  Rp                   2.500
310 UMI AMINAH  Rp                   4.500
311 HJ UMAROH  Rp                   5.000
312 IMRONAH  Rp                   3.000
313 HJ WATIAH  Rp                   5.000
314 A'OTUN  Rp                   3.000
315 USWATUN  Rp                             -
316 IMTICHANAH  Rp                   5.000
317 CHOLIPAH  Rp                   2.000
318 SAKDIYAH  Rp                             -
319 AHYAUDIN  Rp                             -
320 ISTIYOMAH  Rp                   2.000
321 YANAH  Rp                   3.000
322 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
323 SALAMAH  Rp                   3.000
324 SURYATI  Rp                   4.000
325 SAWOH  Rp                   3.000
326 TURIYAM  Rp                   3.000
327 NUR ASIYAH  Rp                             -
328 ROKHIMAH  Rp                             -
329 YUHRIYAH  Rp                   4.000
330 SULTON   Rp                   3.000
331 SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.000
332 TURIPAH  Rp                   3.000
333 AINIYAH  Rp                   3.000
334 SRIMANAH  Rp                   3.000
335 TUMI  Rp                   4.000
336 SULASTRI  Rp                   3.000
337 SURIYAH  Rp                   3.000
338 PONARI  Rp                   2.000
339 YANTI  Rp                   3.000
340 HAMDIYAH  Rp                             -
341 SAHURI  Rp                   4.000
342 MAIMUNAH  Rp                   7.000
343 INAYATI  Rp                   8.000
344 NUR HAVIA  Rp                   5.000
345 HARTI  Rp                   3.000
346 HJ SUTRIYAH  Rp                             -
347 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
348 RUNTIAH  Rp                   5.000
349 ROZIQIN  Rp                   3.000
350 NUR AZIZAH  Rp                   3.000
351 ROHMI  Rp                             -
352 INDANAH  Rp                             -
353 PARYUMI  Rp                   3.000
354 MUAZIYAH  Rp                             -
355 MUNAWAROH  Rp                             -
356 NASEHAH  Rp                   8.000
357 YATIN  Rp                   3.000
358 MAFTUKHAH  Rp                   2.000
359 SITI FARIDAH  Rp                   3.000
360 SAMARI  Rp                             -
361 MUHDHORI  Rp                             -
362 911 MUHTADI 02/04  Rp                   5.000
363 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
364 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   7.000
365 9331 UNTUNG 02/04  Rp                             -
366 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
367 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
368 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
369 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
370 9347 RIPATI 02/04  Rp                   4.500
371 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
372 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.500
373 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.000
374 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
375 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
376 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
377 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.000
378 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
379 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
380 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
381 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   9.000
382 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
383 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
384 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
385 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
386 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
387 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
388 9307 IRHAM 02/04  Rp                   3.000
389 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.000
390 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
391 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
392 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
393 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   5.000
394 9317 AMINI 02/04  Rp                             -
395 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.000
396 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   7.000
397 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
398 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
399 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   3.000
400 9255 MANSUR 02/04  Rp                   3.000
401 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.000
402 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   8.500
403 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
404 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
405 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
406 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
407 DIDIK 02/04  Rp                   5.000
408 5148 SA’ADAH  Rp                   5.500
409 5579 NAZIAH  Rp                 20.000
410 SRIAH  Rp                   5.000
411 NANIK  Rp                   5.000
412 6612 SUPARMIN  Rp                   5.000
413 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
414 5592 SANNAH  Rp                             -
415 5755 SUTIAH  Rp                             -
416 5524 SAIDA  Rp                             -
417 5749 SOLIHIN  Rp                             -
418 5591 H. SUKATIB  Rp                 10.000
419 5745 RIYANTI  Rp                   5.000
420 5580 RIYAH  Rp                             -
421 5538 BAROKAH  Rp                 10.000
5146 MUSRIPAH  Rp                             -
5751 MUZAIYAH  Rp                             -
5605 SITI  Rp                             -
5747 JUARIYAH  Rp                   5.000
5752 SOFA  Rp                   5.000
5746 FATOYAH  Rp                   9.500
5583 LIMUS  Rp                             -
5610 SITI ANISAH  Rp                   5.000
5740 IBU AMI  Rp                             -
5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
5602 NGAMIRAH  Rp                   5.000
5609 SUTINAH  Rp                   5.000
5586 INDUN  Rp                             -
5537 WATINI  Rp                   8.500
5540 SITI UMAROH  Rp                             -
5149 MI'AH  Rp                   7.500
5606 TUROH  Rp                 10.000
5470 BUARTI  Rp                             -
6526 SUSANTI  Rp                   5.000
441 5530 RATIH  Rp                   5.000
442 UMUL F.  Rp                   5.000
443 UMI AMINAH  Rp                   4.500
444 HJ UMAROH  Rp                   5.000
445 IMRONAH  Rp                   3.000
446 HJ WATIAH  Rp                   5.000
447 A'OTUN  Rp                   3.000
448 USWATUN  Rp                             -
449 IMTICHANAH  Rp                   5.000
450 CHOLIPAH  Rp                   2.000
451 SAKDIYAH  Rp                             -
452 AHYAUDIN  Rp                             -
453 ISTIYOMAH  Rp                   2.000
454 YANAH  Rp                   3.000
455 SITI MUAWIYAH  Rp                             -
456 SALAMAH  Rp                   3.000
457 SURYATI  Rp                   4.000
458 SAWOH  Rp                   3.000
459 TURIYAM  Rp                   3.000
460 NUR ASIYAH  Rp                             -
461 ROKHIMAH  Rp                             -
462 YUHRIYAH  Rp                   4.000
463 SULTON   Rp                   3.000
464 SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.000
465 TURIPAH  Rp                   3.000
466 AINIYAH  Rp                   3.000
467 SRIMANAH  Rp                   3.000
468 TUMI  Rp                   4.000
469 SULASTRI  Rp                   3.000
470 SURIYAH  Rp                   3.000
471 PONARI  Rp                   2.000
472 YANTI  Rp                   3.000
473 HAMDIYAH  Rp                             -
474 SAHURI  Rp                   4.000
475 MAIMUNAH  Rp                   7.000
476 INAYATI  Rp                   8.000
477 NUR HAVIA  Rp                   5.000
478 HARTI  Rp                   3.000
479 HJ SUTRIYAH  Rp                             -
480 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
481 RUNTIAH  Rp                   5.000
482 ROZIQIN  Rp                   3.000
483 NUR AZIZAH  Rp                   3.000
484 ROHMI  Rp                             -
485 INDANAH  Rp                             -
486 PARYUMI  Rp                   3.000
487 MUAZIYAH  Rp                             -
488 MUNAWAROH  Rp                             -
489 NASEHAH  Rp                   8.000
490 YATIN  Rp                   3.000
491 MAFTUKHAH  Rp                   2.000
492 SITI FARIDAH  Rp                   3.000
493 SAMARI  Rp                             -
494 MUHDHORI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: