Laporan Koin Nu Delisen November II 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                   3.000
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                   5.000
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
16 5529 RONI 1/1  Rp                   5.000
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   5.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 10.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   3.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                   5.000
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                   2.000
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   2.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   5.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                 14.500
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                   7.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   6.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                             -
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 11.100
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
46 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47 RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   6.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 20.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                   5.000
54 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   4.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 69.000
58 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
59 HJ. ROZIQOH  Rp                 25.000
60 5148 SUGENG  Rp                             -
61 JURI'AH  Rp                             -
62 KUSARI  Rp                             -
63 DUL KHAMID  Rp                             -
64 GUS KHOZI  Rp                             -
65 5148 SA’ADAH  Rp                   7.200
66 5579 NAZIAH  Rp                 20.000
67 SRIAH  Rp                             -
68 NANIK  Rp                   7.000
69 6612 SUPARMIN  Rp                   7.000
70 5052 KHUDAEFAH  Rp                             -
71 5592 SANNAH  Rp                             -
72 5755 SUTIAH  Rp                   3.000
73 5524 SAIDA  Rp                             -
74 5749 SOLIHIN  Rp                             -
75 5591 H. SUKATIB  Rp                 15.000
76 5745 RIYANTI  Rp                 13.000
77 5580 RIYAH  Rp                   7.000
78 5538 BAROKAH  Rp                   8.000
79 5146 MUSRIPAH  Rp                             -
80 5751 MUZAIYAH  Rp                   5.000
81 5605 SITI  Rp                   5.000
82 5747 JUARIYAH  Rp                   5.000
83 5752 SOFA  Rp                   5.000
84 5746 FATOYAH  Rp                 12.700
85 5583 LIMUS  Rp                             -
86 5610 SITI ANISAH  Rp                   7.500
87 5740 IBU AMI  Rp                             -
88 5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
89 5602 NGAMIRAH  Rp                             -
90 5609 SUTINAH  Rp                   5.000
91 5586 INDUN  Rp                   5.000
92 5537 WATINI  Rp                   5.000
93 5540 SITI UMAROH  Rp                             -
94 5149 MI'AH  Rp                   8.000
95 5606 TUROH  Rp                   5.000
96 5470 BUARTI  Rp                 10.000
97 6526 SUSANTI  Rp                   7.000
98 5530 RATIH  Rp                 10.000
99 UMUL F.  Rp                   5.000
100 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   4.500
101 5557 WAHID 01/03  Rp                             -
102 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
103 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   2.000
104 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   5.000
105 5618 SAMARI 01/03  Rp                   5.000
106 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   5.000
107 5622 SOARDI 01/03  Rp                 11.500
108 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.000
109 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.000
110 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
111 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
112 5623 SARIPAH 01/03  Rp                             -
113 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
114 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.000
115 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
116 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   4.000
117 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
118 5617 SURYATI 01/03  Rp                   8.000
119 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
120 5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
121 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
122 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   7.000
123 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   4.500
124 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
125 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
126 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   5.000
127 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
128 5568 SUYONO 01/03  Rp                   4.000
129 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
130 5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.000
131 DWIK 02/03  Rp                             -
132 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
133 5625 JAMIRI 02/03  Rp                   6.500
134 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   5.000
135 5548 NURYATI 02/03  Rp                   7.500
136 5621 MULYONO 02/03  Rp                   4.000
137 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                   6.000
138 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
139 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   2.000
140 5631 JUMANTO 02/03  Rp                 10.000
141 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
142 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
143 5630 INARSIH 02/03  Rp                             -
144 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   5.000
145 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
146 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
147 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
148 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
149 5628 SUGENG 02/03  Rp                   5.000
150 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 14.000
151 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
152 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
153 5629 SURIP 02/03  Rp                   5.000
154 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
155 5626 SLAMET 02/03  Rp                             -
156 3190 EDI P 02/03  Rp                   4.000
157 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
158 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
159 NGASMINJ  Rp                             -
160 SAMUJO
161 5101 YUHDI 4/1  Rp                   8.000
162 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 20.000
163 5144 BONAWAR 4/1  Rp                 20.000
164 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
165 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
166 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
167 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
168 5486 KURDI 4/1  Rp                   5.000
169 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
170 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
171 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
172 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
173 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   8.000
174 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   9.000
175 5598 TUGI 4/1  Rp                   2.500
176 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
177 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
178 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   8.000
179 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   7.500
180 5536 HERMANTO 4/1  Rp                   6.500
181 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
182 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 12.500
183 5532 FATIMAH 4/1  Rp                             -
184 5003 NARIYAH 4/1  Rp                   5.000
185 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
186 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
187 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   5.000
188 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                 10.000
189 5597 RIANAH 4/1  Rp                             -
190 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   4.900
191 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                 12.000
192 TRI ROHMAH 4/1  Rp                   6.000
193 5599 ALIYAH 4/1  Rp                             -
194 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
195 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                 10.000
196 5611 NAH 4/1  Rp                 10.000
197 5151 NAIMAH 4/1  Rp                 14.000
198 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
199 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
200 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                             -
201 UNDIROH  Rp                 16.500
202 KHORUN NISAK  Rp                 17.800
203 TOHAR  Rp                   5.000
204 ALFI  Rp                             -
205 RUSDI  Rp                 10.000
206 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                   9.700
207 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                 10.000
208 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.700
209 5113 BADRUN 2/1  Rp                   5.000
210 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
211 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
212 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
213 5490 MAWARDI 2/1  Rp                             -
214 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                   5.000
215 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
216 5115 PURYONO 2/1  Rp                   3.500
217 5143 MASRUR 2/1  Rp                 27.200
218 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
219 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
220 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
221 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   8.600
222 5106 DARSONO 2/1  Rp                   7.400
223 5018 JUMADI 2/1  Rp                             -
224 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   7.000
225 5099 TASMIN 2/1  Rp                   2.000
226 5104 YASKUR 2/1  Rp                   9.000
227 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
228 5136 FAQIH 2/1  Rp                             -
229 5110 ROHIM 2/1  Rp                 10.000
230 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
231 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
232 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
233 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   7.400
234 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
235 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
236 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
237 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
238 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
239 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                   9.000
240 5737 KATIRIN 2/1  Rp                   8.000
241 SUYONO 2/1  Rp                   9.000
242 MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
243 MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                   7.400
244 MUNTARI 2/1  Rp                             -
245 ATMINAH 2/1  Rp                   7.000
246 ARIFIN 2/1  Rp                             -
247 TAU'ID 2/1  Rp                             -
248 GUNAWAN  Rp                             -
249 SUTOYO  Rp                             -
250 GUNATUN  Rp                   5.000
251 ENI AZIZAH  Rp                             -
252 KUSTIYAH  Rp                             -
253 MUSRI  Rp                             -
254 TAMSIR
255 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
256 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
257 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   2.000
258 6114 TUYADI 01/02  Rp                   3.000
259 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
260 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
261 6069 SUNARI 01/02  Rp                   3.000
262 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   4.500
263 6079 SLAMET 01/02  Rp                             -
264 6081 KANTUN 01/02  Rp                   2.700
265 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   2.000
266 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   6.000
267 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   4.000
268 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
269 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
270 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                 10.000
271 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
272 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   5.000
273 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
274 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                             -
275 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
276 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
277 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
278 6098 SARI 01/02  Rp                             -
279 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   4.000
280 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
281 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   5.000
282 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   3.000
283 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
284 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   4.000
285 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
286 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
287 6093 MULYONO 01/02  Rp                   4.000
288 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
289 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
290 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
291 MISATUN 01/02  Rp                             -
292 JONARI 01/02  Rp                   5.000
293 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
294 5590 NIMIN 01/02  Rp                   3.500
295 SUNDAR 01/02  Rp                   3.900
296 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.500
297 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
298 TURIYAH 05/02  Rp                 15.000
299 PUJI 05/02  Rp                   5.000
300 ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
301 SULASTRI 05/02  Rp                             -
302 AZIZAH 05/02  Rp                             -
303 NGASIMAH 05/02  Rp                             -
304 PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
305 SURATUN 05/02  Rp                             -
306 KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
307 NUR JANAH 05/02  Rp                             -
308 KUTIYAH 05/02  Rp                   3.000
309 SULATI 05/02  Rp                             -
310 NOK DAR 05/02  Rp                             -
311 KATIPAH 05/02  Rp                             -
312 SAMINAH 05/02  Rp                   3.000
313 SURIP 05/02  Rp                             -
314 NGUMI 05/02  Rp                             -
315 JUNARTI 05/02  Rp                             -
316 MIATI 05/02  Rp                             -
317 NITA 05/02  Rp                             -
318 MANUTI 05/02  Rp                   2.000
319 HARTINI 05/02  Rp                             -
320 MURIAH 05/02  Rp                             -
321 KEMISAH 05/02  Rp                             -
322 SURIP 05/02  Rp                   5.000
323 SURIP 05/02  Rp                             -
324 YULIANTI 05/02  Rp                             -
325 ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
326 MURNITI 05/02  Rp                             -
327 SURYATI 05/02  Rp                             -
328 SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
329 RAHAYU 05/02  Rp                             -
330 SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
331 ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
332 ANIS 05/02  Rp                             -
333 MUHAYATI 05/02  Rp                   6.000
334 KUWATI 05/02  Rp                             -
335 SURIAH 05/02  Rp                             -
336 SAROPAH 05/02  Rp                             -
337 TARWIYAH 05/02  Rp                   3.000
338 SINOK 05/02  Rp                             -
339 TUMI'AH 05/02  Rp                             -
340 MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
341 SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
342 SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
343 RUSTI 05/02  Rp                             -
344 SRI SIR 05/02  Rp                   3.000
345 SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
346 SARTINAH 05/02  Rp                   5.000
347 SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
348 MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
349 NASRIPAH 05/02  Rp                             -
350 6038 SOBIRIN 06/02  Rp                   2.000
351 6002 BUHAYAT 06/02  Rp                   2.500
352 5999 WINARNI 06/02  Rp                   2.500
353 MIS MAH 06/02  Rp                   2.000
354 SUYIKNO 06/02  Rp                   3.000
355 MIRATUS 06/02  Rp                             -
356 ROKHAM 06/02  Rp                   2.000
357 SUGI 06/02  Rp                   2.000
358 SUPI 06/02  Rp                   3.000
359 MAHYUDI 06/02  Rp                   2.500
360 WALUYO 06/02  Rp                   2.000
361 ROHMAT 06/02  Rp                             -
362 SURIP 06/02  Rp                   2.500
363 SUBARI 06/02  Rp                   2.000
364 SURIP 06/02  Rp                             -
365 WINARSO 06/02  Rp                   2.000
366 TUJAR 06/02  Rp                   2.500
367 BAUL 06/02  Rp                   2.500
368 IRFANDI 06/02  Rp                   5.000
369 SALIMAH 06/02  Rp                   3.000
370 SENIRAH 06/02  Rp                   2.000
371 JUREM 06/02  Rp                   3.000
372 SUNOTO 06/02  Rp                   2.500
373 TEGUH 06/02  Rp                             -
374 MITAM 06/02  Rp                   1.500
375 SUNAR 06/02  Rp                   2.000
376 AHMAD 06/02  Rp                   5.000
377 SUYATI 06/02  Rp                   2.500
378 PURYATI 06/02  Rp                   1.500
379 SARKIYAH 06/02  Rp                   2.000
380 SUKARDI 06/02  Rp                   2.000
381 NIMAN 06/02  Rp                   2.000
382 BANDI 06/02  Rp                   3.000
383 NARTI 06/02  Rp                   2.000
384 SUKONO 06/02  Rp                   2.000
385 SENIMAH 06/02  Rp                   2.500
386 KUSTIYAH 06/02  Rp                   3.000
387 JUMARI 06/02  Rp                   2.000
388 BASIR 06/02  Rp                   2.500
389 TUKADI 06/02  Rp                   3.000
390 TINTIN 06/02  Rp                   2.500
391 MISTIYAH 06/02  Rp                   1.500
392 TUKIMAN 06/02  Rp                   1.500
393 WARNA 06/02
394 TIKNO 06/02
395 NGAKMI 06/02
396 MARDIYAH 06/02
397 YONO
398 NGATIMIN
399 SAIR
400 NARI
401 AMIN
402 SARMI
403 SUYIKNO
404 SUNADI
405 NGATMAN
406 UNTUNG
407 SUNAR
408 SLAMET 
409 NARDI
410 MULIHIN
411 MIATI
412 JURIYAH
413 YITNO
414
415
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: