Laporan koin Nu Plumbon Januari II 2020

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 16.700
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   4.500
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   8.000
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   5.000
7 2296 IMRON 01/01  Rp                 10.000
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   5.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                             -
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   7.200
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 30.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 25.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 13.100
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   3.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                             -
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   3.000
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 14.300
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   7.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                   5.000
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                             -
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   2.500
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   4.700
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   6.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   6.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   4.400
30 2236 PARI 01/01  Rp                   3.200
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                 12.100
32   KARMIN 01/01  Rp                   5.400
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   4.900
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                             -
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   8.200
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.700
43   ASKHURI 01/01  Rp                 10.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                             -
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   9.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.800
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   6.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 14.600
51 2194 DASRI    Rp                             -
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   5.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                   7.500
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                   9.200
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                   1.500
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   5.500
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   4.000
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 19.700
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 12.400
63 2047 Jamil 03/01  Rp                   9.200
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.000
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   5.000
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                 10.500
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                   5.000
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 20.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   4.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   7.000
74 2083 Tamyani 03/01  Rp                             -
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.000
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   6.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                             -
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
82 2332 PAHRONI 04/01  Rp                             -
83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   7.000
84 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   5.200
85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                   6.000
86 2095 IMRON 04/01  Rp                   7.000
87 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                   8.200
88 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                   3.000
89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
90 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
91 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
92 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
93 2941 YARKONI 04/01  Rp                   6.000
94 2065 NARIYO 04/01  Rp                   7.000
95 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
96 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
97 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                             -
98 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   7.000
99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
100 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
101 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
102 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   5.000
103 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
104 2102 KHANAFI 04/01  Rp                             -
105 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
106 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   7.000
107 2066 SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
108 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
110 2942 PATAROH 04/01  Rp                             -
111 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
112 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 25.000
113 2218 GHOFUR 04/01  Rp                   5.000
114 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                   3.000
115 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   4.000
116 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
117   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
118 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
119   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                             -
120   ZUM 04/01  Rp                   5.000
121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 10.500
122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                             -
123 2101 ROSIDIN    Rp                             -
124 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                             -
125 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                             -
126 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                             -
127 2284 JEMI 05/01  Rp                 62.400
128 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp              124.000
129 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
130 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 15.300
131 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
132 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 51.700
133 2335 BASUKI 05/01  Rp                             -
134 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 14.000
135 2286 ANWAR 05/01  Rp                   4.000
136 2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
137 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
138 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
139 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
140 2281 TARIATI 05/01  Rp                   6.000
141 2324 MASKUR 05/01  Rp                             -
142 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
143 2327 NASIROH 05/01  Rp                   1.500
144   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
145 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                 12.000
146 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
147 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   4.000
148 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 22.000
149 2354 KUSNO 05/01  Rp                 28.000
150 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 47.900
151 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
152 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
153 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
154 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   6.000
155 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   4.000
156 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 10.000
157 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
158 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                 11.000
159 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
160 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   4.100
161 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
162 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                             -
163 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
164 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp              118.200
165 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 29.900
166 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                             -
167 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
168   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.500
169   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
170   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
171 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 10.000
172 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                             -
173 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
174 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   9.000
175 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   5.000
176 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   4.000
177 2197 TOHARI 1/2  Rp                   5.000
178 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   3.000
179 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.500
180 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                             -
181 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
182 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
183 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
184 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   2.000
185 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
186 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   4.000
187 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.000
188 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
189 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
190 2181 TAUHID 1/2  Rp                 11.500
191 2208 MAKHALI 1/2  Rp                             -
192 2206 BASARI 1/2  Rp                 15.000
193 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                   7.500
194 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   7.000
195 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
196 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   6.000
197 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.500
198 2272 MANAH 3/2  Rp                   5.000
199 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
200 2224 MUHLAR 3/2  Rp                 10.500
201 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
202 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                             -
203 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   4.000
204 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 13.000
205 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
206 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
207 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   7.000
208 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   3.000
209 2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
210   MUKMININ    Rp                 10.500
211   SURIPTO    Rp                             -
212 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                 10.000
213 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 15.000
214 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
215 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
216 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
217 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
218   MUNARYO 2/2  Rp                             -
219 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.500
220 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   5.000
221 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   4.000
222 2252 GUFRON 2/2  Rp                   5.000
223 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   4.000
224 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   4.500
225 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   4.000
226 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   5.000
227 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
228   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
229 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.000
230 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
231 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                   5.500
232 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   5.000
233 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
234 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
235 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   4.000
236 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   8.000
237 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   7.000
238 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
239 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
240 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.500
241 2278 NANGSO 3/2  Rp                             -
242 2232 MUNAH 3/2  Rp                   5.000
243 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
244 2230 JUHARI 3/2  Rp                 38.000
245 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
246 2297 SUROSO 3/2  Rp                   4.000
247 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
248   SAMUDIN 3/2  Rp                             -
249   SAMSU 3/2  Rp                   3.000
250 2280 TUDIRON 3/2  Rp                             -
251   SUBKHAN 3/2  Rp                   4.500
252 7901 ROZIKIN    Rp                   7.000
253   ROYAN    Rp                   3.000
254   HANAFI    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: