Laporan Koin Nu Delisen Febuari I 2020

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
5519 MUALIM 1/1  Rp                   2.000
5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
5053 RIANTO 1/1  Rp                   5.000
5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                   5.000
5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
5121 AMIN 1/1  Rp                   4.600
5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
5530 MUTIA 1/1  Rp                   5.000
5529 RONI 1/1  Rp                             -
5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                 10.000
5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
5097 SAREP 1/1  Rp                   7.000
5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
5080 KHUSNITA 1/1  Rp                             -
5141 ZAINAB 1/1  Rp                   2.000
5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   3.500
5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   7.000
5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
5112 KASRI 1/1  Rp                   7.000
5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   4.000
5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
5108 AZZA 1/1  Rp                 10.000
5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
5601 SYAKUR 1/1  Rp                   5.000
ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
RIMAH 1/1  Rp                             -
5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                             -
5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
5073 MUAMANAH 1/1  Rp                             -
5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                 20.000
5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
KHOLIPAH 1/1  Rp                   2.000
5118 LILIK  1/1  Rp                   5.000
5489 DERTINAH 1/1  Rp                 13.500
HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                             -
ARIFUL MUHARI  Rp                             -
HJ. ROZIQOH  Rp                             -
5148 SUGENG  Rp                             -
JURI'AH  Rp                             -
KUSARI  Rp                             -
DUL KHAMID  Rp                             -
GUS KHOZI  Rp                             -
5101 YUHDI 4/1  Rp                 16.400
5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                 10.000
5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                   5.000
5091 YAHYA 4/1  Rp                             -
5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
5486 KURDI 4/1  Rp                   9.000
5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
5528 SOLIYAH 4/1  Rp                   4.000
5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   5.000
5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                             -
5598 TUGI 4/1  Rp                   4.000
5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
5584 BADRIYAH 4/1  Rp                   5.500
5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                   5.000
5536 HERMANTO 4/1  Rp                   6.000
5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 10.000
5532 RUSDI 4/1  Rp                 10.000
5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
5587 SRIAMAH 4/1  Rp                             -
5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
5604 ROFIATUN 4/1  Rp                             -
5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   7.000
5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   5.000
TRI ROHMAH 4/1  Rp                             -
5599 ALIYAH 4/1  Rp                 10.000
5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.400
5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   5.000
5611 NAH 4/1  Rp                   7.500
5151 NAIMAH 4/1  Rp                 10.000
5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
5533 PUNIRAH 4/1  Rp                             -
UNDIROH  Rp                 10.500
KHORUN NISAK  Rp                             -
TOHAR  Rp                   3.000
ALFIYAH  Rp                   5.000
5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.200
NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
SURIP 03/02  Rp                             -
5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
SLAMET 03/02  Rp                   2.000
6087 JAMIN 03/02  Rp                   4.000
MISADI 03/02  Rp                             -
5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   3.000
5639 TUYONO 03/02  Rp                             -
MENEK 03/02  Rp                             -
5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
5644 UKARI 03/02  Rp                 12.500
TURMUDI 03/02  Rp                             -
5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
5648 YATIN 03/02  Rp                   4.000
5547 SUALIM 03/02  Rp                   5.000
6090 MUDIONO 03/02  Rp                   6.000
5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
SUKADI 03/02  Rp                   3.000
5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
6057 SATARI 04/02  Rp                   2.200
6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
6063 SENIN 04/02  Rp                             -
6055 NUR SOFA 04/02  Rp                 10.000
6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   4.000
6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.000
SUMONO 04/02  Rp                   3.000
6058 MUKLIS 04/02  Rp                   5.000
6059 SUKRI 04/02  Rp                   4.000
6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   3.500
6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   6.800
6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   5.000
5061 SONAWAN 04/02  Rp                   6.000
6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                             -
6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   7.000
6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
SUGINI/JUMINAH 04/02  Rp                             -
6045 TUNAWAR 04/02  Rp                             -
6046 AHYAK 04/02  Rp                   4.300
6052 RUWAH 04/02  Rp                   3.000
WARMAD 04/02  Rp                             -
6049 SENARI 04/02  Rp                             -
SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
SUPRIANTO  Rp                   5.000
5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
5625 NGASMIN 02/03  Rp                   9.500
5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   5.000
5548 NURYATI 02/03  Rp                   5.000
5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.500
5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                 10.000
5634 MAWARDI 02/03  Rp                   7.500
5631 JUMANTO 02/03  Rp                   7.500
5542 NGAHADI 02/03  Rp                   4.000
5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
5547 NURYOTO 02/03  Rp                   5.000
5549 SURYONO 02/03  Rp                   6.000
5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
5628 SUGENG 02/03  Rp                   4.500
5571 PURNOMO 02/03  Rp                 13.000
5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                   7.500
5633 SARTONO 02/03  Rp                   7.000
5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                             -
3190 EDI P 02/03  Rp                             -
NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
AHMAD  Rp                   5.000
5575 WAHYONO 01/03  Rp                 12.000
5557 WAHID 01/03  Rp                   4.000
5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   1.000
5566 ISMANTO 01/03  Rp                   3.500
5618 SAMARI 01/03  Rp                   4.000
5553 JARIYAH 01/03  Rp                   2.500
5622 SOARDI 01/03  Rp                   7.000
5561 SARNO 01/03  Rp                   8.000
5554 SUTARNO 01/03  Rp                   5.000
5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   5.000
5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   4.000
5555 UMAROH 01/03  Rp                   4.000
5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
5615 BADARI 01/03  Rp                             -
5617 SURYATI 01/03  Rp                   6.000
5614 JUNARTI 01/03  Rp                   5.000
5619 SAYATI 01/03  Rp                   3.000
5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   8.000
5564 SAMIAN 01/03  Rp                   1.500
5551 SLAMET 01/03  Rp                 10.000
5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   7.500
5562 SANURI 01/03  Rp                   4.000
5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
5635 RUMAYATI 02/03  Rp                             -
5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.500
DWIK 02/03  Rp                             -
UMI AMINAH  Rp                   5.000
HJ UMAROH  Rp                   5.000
IMRONAH  Rp                   3.000
HJ WATIAH  Rp                 10.000
A'OTUN  Rp                             -
USWATUN  Rp                   2.000
IMTICHANAH  Rp                             -
CHOLIPAH  Rp                   3.000
SAKDIYAH  Rp                   3.000
AHYAUDIN  Rp                             -
ISTIYOMAH  Rp                             -
YANAH  Rp                             -
SITI MUAWIYAH  Rp                   3.000
SALAMAH  Rp                   3.500
SURYATI  Rp                   3.000
SAWOH  Rp                             -
TURIYAM  Rp                   3.000
NUR ASIYAH  Rp                             -
ROKHIMAH  Rp                             -
YUHRIYAH  Rp                             -
SULTON   Rp                   3.000
SITI SUNDARIYAH  Rp                   2.000
TURIPAH  Rp                   3.000
AINIYAH  Rp                   3.000
SRIMANAH  Rp                   2.000
TUMI  Rp                   4.000
SULASTRI  Rp                             -
SURIYAH  Rp                   2.000
PONARI  Rp                   4.400
YANTI  Rp                   3.000
HAMDIYAH  Rp                             -
SAHURI  Rp                   4.000
MAIMUNAH  Rp                             -
INAYATI  Rp                   3.000
NUR HAVIA  Rp                   3.000
HARTI  Rp                   3.000
HJ SUTRIYAH  Rp                   5.000
ENI HIDAYANTI  Rp                   3.000
RUNTIAH  Rp                   4.000
ROZIQIN  Rp                   3.000
NUR AZIZAH  Rp                             -
ROHMI  Rp                             -
INDANAH  Rp                   3.000
PARYUMI  Rp                   2.500
MUAZIYAH  Rp                   3.000
MUNAWAROH  Rp                   4.000
NASEHAH  Rp                   8.000
YATIN  Rp                   3.000
MAFTUKHAH  Rp                   3.000
SITI FARIDAH  Rp                             -
SAMARI  Rp                             -
MUHDHORI  Rp                             -
911 MUHTADI 02/04  Rp                   5.000
9249 KHOIRI 02/04  Rp                             -
9320 TAMYIS 02/04  Rp                 14.500
9331 UNTUNG 02/04  Rp                             -
9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   4.000
9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.000
9347 RIPATI 02/04  Rp                   6.000
9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.500
9333 SULHANI 02/04  Rp                             -
9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
9298 PATIHIN 02/04  Rp                 10.000
9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
9316 AMANAH 02/04  Rp                   5.000
9313 SOBIRIN 02/04  Rp                             -
9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
9299 DIMYATI 02/04  Rp                   4.000
9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.500
9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
9355 MIATI 02/04  Rp                   5.000
9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.800
9307 IRHAM 02/04  Rp                   5.000
9314 TAUCHID 02/04  Rp                   5.300
9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
9354 PATKHURI 02/04  Rp                   3.500
9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
9317 AMINI 02/04  Rp                   7.000
9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.000
9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   5.000
9356 SAYUDI 02/04  Rp                             -
9308 BONAIM 02/04  Rp                   2.000
9256 SARIYAH 02/04  Rp                   3.000
9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                             -
9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   6.000
9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
9303 NASIHIN 02/04  Rp                 10.000
DIDIK 02/04  Rp                   5.500
5148 SA’ADAH  Rp                             -
5579 NAZIAH  Rp                 20.000
SRIAH  Rp                   5.000
NANIK  Rp                             -
6612 SUPARMIN  Rp                   5.000
5052 KHUDAEFAH  Rp                   5.000
5592 SANNAH  Rp                             -
5755 SUTIAH  Rp                             -
5524 SAIDA  Rp                             -
5749 SOLIHIN  Rp                             -
5591 H. SUKATIB  Rp                 10.000
5745 RIYANTI  Rp                   5.000
5580 RIYAH  Rp                             -
5538 BAROKAH  Rp                             -
5146 MUSRIPAH  Rp                             -
5751 MUZAIYAH  Rp                             -
5605 SITI  Rp                             -
5747 JUARIYAH  Rp                             -
5752 SOFA  Rp                   5.000
5746 FATOYAH  Rp                   8.000
5583 LIMUS  Rp                             -
5610 SITI ANISAH  Rp                   5.000
5740 IBU AMI  Rp                             -
5049 ROSI'AN  Rp                 10.000
5602 NGAMIRAH  Rp                             -
5609 SUTINAH  Rp                   5.000
5586 INDUN  Rp                             -
5537 WATINI  Rp                             -
5540 SITI UMAROH  Rp                             -
5149 MI'AH  Rp                   7.500
5606 TUROH  Rp                 10.000
5470 BUARTI  Rp                   5.000
6526 SUSANTI  Rp                   5.000
5530 RATIH  Rp                 10.000
UMUL F.  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: