Laporan Koin Nu Plumbon Febuari I 2020

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 11.200
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   4.900
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   6.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   7.100
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   6.300
7 2296 IMRON 01/01  Rp                             -
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   5.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 13.400
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                             -
11 2215 KASBI 01/01  Rp                 10.000
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   7.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 26.000
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 23.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                             -
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 17.400
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   4.300
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 12.300
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                   7.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   6.800
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   5.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                             -
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   2.600
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   5.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   4.000
30 2236 PARNI 01/01  Rp                   3.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   8.200
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.100
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   5.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.000
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   5.500
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   3.500
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 10.000
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.000
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   2.500
43   ASKHURI 01/01  Rp                   8.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   5.000
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   6.200
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   5.000
48 9611 SARDI 01/01  Rp                   4.000
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 13.300
51 2194 DASRI    Rp                   6.000
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                             -
53   SOHIBUL BARI    Rp                   1.000
54 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
55 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                             -
56 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
57 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                             -
58 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
59 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 10.800
60 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
61 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
62 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
63 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
64 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
65 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
66 2065 NARIYO 04/01  Rp                   8.000
67 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
68 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
69 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                 15.000
70 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   8.000
71 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
72 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 10.000
73 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
74 2069 GHOZALI 04/01  Rp                             -
75 2110 ZAENURI 04/01  Rp                   3.000
76 2102 KHANAFI 04/01  Rp                 12.000
77 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
78 2094 TAPSIR 04/01  Rp                   5.000
79 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.000
80 2096 SAMSURI 04/01  Rp                             -
81 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   5.000
82 2942 PATAROH 04/01  Rp                   6.000
83 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
84 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 20.000
85 2218 GHOFUR 04/01  Rp                             -
86 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                             -
87 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   5.000
88 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   5.000
89   H.KUSNADI 04/01  Rp                 10.000
90 2075 NADHIROH 04/01  Rp                             -
91   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   5.000
92   ZUM 04/01  Rp                             -
93 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                   9.500
94 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                             -
95 2101 ROSIDIN    Rp                             -
96 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   6.600
97 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
98 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                             -
99 2284 JEMI 05/01  Rp                 72.600
100 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 74.100
101 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
102 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 15.000
103 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
104 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 36.000
105 2335 BASUKI 05/01  Rp                 16.500
106 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 13.000
107 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
108 2325 SUKBI 05/01  Rp                             -
109 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
110 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
111 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
112 2281 TARIATI 05/01  Rp                   5.000
113 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
114 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
115 2327 NASIROH 05/01  Rp                   1.200
116   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
117 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                             -
118 2364 MAWARDI 05/01  Rp                 10.000
119 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   5.000
120 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                 27.000
121 2354 KUSNO 05/01  Rp                             -
122 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 38.000
123 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
124 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                 14.000
125 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
126 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                   4.000
127 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   2.000
128 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 13.300
129 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                 15.000
130 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   5.500
131 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
132 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   4.700
133 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
134 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 24.500
135 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                             -
136 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 48.200
137 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 35.700
138 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   5.600
139 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
140   MUSRIAH 05/01  Rp                   2.700
141   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                   7.500
142   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
143 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                 10.000
144 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 10.000
145 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
146 2162 DEMYATI 2/2  Rp                   5.000
147 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
148 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
149   MUNARYO 2/2  Rp                             -
150 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
151 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   7.000
152 2256 NGATMAN 2/2  Rp                             -
153 2252 GUFRON 2/2  Rp                   4.000
154 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   4.000
155 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   3.000
156 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   6.000
157 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   3.000
158 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   2.500
159   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
160 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   4.000
161 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
162 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                             -
163 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                   3.000
164 2166 ASNAWI 2/2  Rp                             -
165 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                             -
166 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
167 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                   8.000
168 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                             -
169 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
170 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
171 2227 PURNOMO 3/2  Rp                             -
172 2278 NANGSO 3/2  Rp                   5.000
173 2232 MUNAH 3/2  Rp                   4.000
174 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
175 2230 JUHARI 3/2  Rp                 23.500
176 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   4.000
177 2297 SUROSO 3/2  Rp                   5.000
178 2274 KURDI 3/2  Rp                             -
179   SAMUDIN 3/2  Rp                   5.000
180   SAMSU 3/2  Rp                             -
181 2280 TUDIRON 3/2  Rp                             -
182   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
183 7901 ROZIKIN    Rp                 10.000
184   ROYAN    Rp                   4.500
185   HANAFI    Rp                             -
186 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 10.000
187 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 19.000
188 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   5.000
189 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   8.500
190 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                   5.000
191 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
192 2197 TOHARI 1/2  Rp                   7.000
193 2203 TOKHARI 1/2  Rp                             -
194 2204 MISATUN 1/2  Rp                   2.000
195 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   5.500
196 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
197 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
198 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
199 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   4.000
200 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
201 2184 SAMI’AN 1/2  Rp                   4.000
202 2183 SATIAH 1/2  Rp                   7.500
203 2180 SA’DI 1/2  Rp                   7.000
204 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
205 2181 TAUHID 1/2  Rp                   7.500
206 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.500
207 2206 BASARI 1/2  Rp                 15.000
208 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                   9.000
209 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   4.500
210 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                   5.000
211 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   6.000
212 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
213 2272 MANAH 3/2  Rp                   3.000
214 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
215 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   7.500
216 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
217 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
218 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   4.000
219 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                   8.000
220 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
221 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
222 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   7.500
223 2225 SUYUDI 3/2  Rp                   4.000
224 2182 NEPAN 3/2  Rp                   4.000
225   MUKMININ    Rp                   9.500
226   SURIPTO    
227        
228        
229        
230        
231        
232        
233        
234        
235        
236        
237        
238        
239        
240        
241        
242        
243        
244        
245        
246        
247        
248        
249        
250        
251        
252        
253        
254        
255        
256        
257        
258        
259        
260        
261        
262        
263        
264        
265        
266        
267        
268        
269        
270        
271        
272        
273        
274        
275        
276        
277        
278        
279        
280        
281        
282        
283        
284        
285        
286        
287        
288        
289        
290        
291        
292        
293        
294        
295        
296        
297        
298        
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: