Laporan koin Nu Dlisen Maret I 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                 15.000
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                   6.000
20 5097 SAREP 1/1  Rp                             -
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                             -
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                             -
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                   5.000
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                 10.000
30 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                             -
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                             -
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 10.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                             -
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   5.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                             -
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                   5.000
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 28.000
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                 30.000
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp                   5.000
66 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
67 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
68 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.500
69 5113 BADRUN 2/1  Rp                   8.800
70 5075 PALALI 2/1  Rp                             -
71 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
72 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
73 5490 MAWARDI/ GUNAWAN 2/1  Rp                             -
74 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
75 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                   5.000
76 5115 PURYONO 2/1  Rp                   5.000
77 5143 MASRUR 2/1  Rp                 21.300
78 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
79 5103 PURYADI 2/1  Rp                   4.000
80 5114 MUSYONO 2/1  Rp                             -
81 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.000
82 5106 DARSONO 2/1  Rp                             -
83 5018 JUMADI 2/1  Rp                 10.000
84 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
85 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
86 5104 YASKUR 2/1  Rp                 10.000
87 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                             -
88 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
89 5110 ROHIM 2/1  Rp                   5.000
90 5119 SANAH 2/1  Rp                 10.000
91 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
92 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
93 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   6.300
94 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
95 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
96 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
97 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
98 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
99 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.000
100 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
101   SUYONO 2/1  Rp                             -
102   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
103   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
104   MUNTARI 2/1  Rp                             -
105   ATMINAH 2/1  Rp                             -
106   ARIFIN 2/1  Rp                             -
107   TAU'ID 2/1  Rp                             -
108   GUNAWAN    Rp                             -
109   SUTOYO    Rp                   4.100
110   GUNATUN    Rp                             -
111   ENI AZIZAH    Rp                   5.000
112   KUSTIYAH    Rp                             -
113   MUSRI    Rp                             -
114   TAMSIR    Rp                             -
115 5101 YUHDI 4/1  Rp                 19.000
116 5081 YAMAHSARI 4/1  Rp                             -
117 5144 BONAWAR 4/1  Rp                             -
118 5142 NEMA 4/1  Rp                   5.000
119 5093 SAMSUDIN 4/1  Rp                             -
120 5091 YAHYA 4/1  Rp                   5.000
121 5139 SUKATRI 4/1  Rp                             -
122 5486 KURDI 4/1  Rp                 10.700
123 5483 SUMYATI 4/1  Rp                             -
124 5488 SALMANAH 4/1  Rp                   5.000
125 5528 SOLIYAH 4/1  Rp                 10.000
126 5596 MUSLIMAH 4/1  Rp                   5.000
127 5585 ROHANIYAH 4/1  Rp                   5.000
128 5535 MUSYAROFAH 4/1  Rp                   5.000
129 5598 TUGI 4/1  Rp                   3.000
130 5607 ZAKIYAH 4/1  Rp                   5.000
131 5748 MBAK MUNAH 4/1  Rp                             -
132 5584 BADRIYAH 4/1  Rp                             -
133 5578 YUSROFUL M 4/1  Rp                             -
134 5536 HERMANTO 4/1  Rp                             -
135 5588 MULASIN 4/1  Rp                   5.000
136 5059 FAUZIYAH 4/1  Rp                 10.000
137 5532 RUSDI 4/1  Rp                             -
138 5003 NARIYAH 4/1  Rp                             -
139 5587 SRIAMAH 4/1  Rp                   5.000
140 5589 MUJANAH 4/1  Rp                   5.000
141 5604 ROFIATUN 4/1  Rp                   4.000
142 5140 MUSRIPAH 4/1  Rp                   5.000
143 5597 RIANAH 4/1  Rp                   5.000
144 5608 SUMIRAH 4/1  Rp                   6.300
145 5055 SOMNYAK 4/1  Rp                   7.000
146   TRI ROHMAH 4/1  Rp                             -
147 5599 ALIYAH 4/1  Rp                   5.000
148 5522 CASMIATI 4/1  Rp                   5.000
149 5050 MUSRIYAH 4/1  Rp                   6.000
150 5611 NAH 4/1  Rp                   7.500
151 5151 NAIMAH 4/1  Rp                   8.500
152 5527 SOFIYANTI 4/1  Rp                             -
153 5735 YATI 4/1  Rp                 10.000
154 5533 PUNIRAH 4/1  Rp                   5.000
155   UNDIROH    Rp                 10.000
156   KHORUN NISAK    Rp                 20.300
157   TOHAR    Rp                   5.000
158   ALFIYAH    Rp                   5.000
159 6109 TOYO 01/02  Rp                   3.200
160 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
161 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   4.000
162 6114 HONIYAH 01/02  Rp                             -
163 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   7.000
164 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
165 6069 SUNARI 01/02  Rp                   2.000
166 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   3.000
167 6079 SLAMET 01/02  Rp                   4.000
168 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
169 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   3.000
170 6117 MAKSUM 01/02  Rp                             -
171 6075 YAIDIN 01/02  Rp                             -
172 6014 DANURI 01/02  Rp                   2.000
173 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
174 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   6.600
175 6096 KASMADI 01/02  Rp                   5.100
176 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   4.000
177 6080 PALAL 01/02  Rp                   4.000
178 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                   4.000
179 6072 EPANDI 01/02  Rp                 13.000
180 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
181 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                   5.000
182 6098 SARI 01/02  Rp                   4.500
183 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   3.000
184 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
185 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
186 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
187 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   4.000
188 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
189 6108 SUTRIS 01/02  Rp                 20.000
190 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
191 6093 MULYONO 01/02  Rp                   3.800
192 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
193 6102 SIDUL 01/02  Rp                   3.000
194 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
195   MISATUN 01/02  Rp                   5.000
196   JONARI 01/02  Rp                   4.000
197 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
198 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.000
199   SUNDAR 01/02  Rp                   3.000
200 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
201   SOREP SUN. 01/02  Rp                   4.000
202 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 11.000
203   NGASIRAH 03/02  Rp                   4.000
204   SURIP 03/02  Rp                             -
205 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
206   SLAMET 03/02  Rp                   2.000
207 6087 JAMIN 03/02  Rp                   2.000
208   MISADI 03/02  Rp                             -
209 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
210 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
211 5639 TUYONO 03/02  Rp                   2.000
212   MENEK 03/02  Rp                   4.000
213 5641 SAYONO 03/02  Rp                   4.000
214 5644 UKARI 03/02  Rp                 12.500
215   TURMUDI 03/02  Rp                   2.000
216 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
217 5648 YATIN 03/02  Rp                   2.000
218 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
219 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
220 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
221   SUKADI 03/02  Rp                   2.000
222 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
223 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
224 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
225 6063 SENIN 04/02  Rp                   3.500
226 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   5.000
227 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   5.000
228 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   3.000
229 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
230 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.000
231   SUMONO 04/02  Rp                   2.500
232 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
233 6059 SUKRI 04/02  Rp                   4.000
234 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   4.000
235 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   2.600
236 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 10.000
237   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   3.000
238 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
239 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   3.000
240 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   6.000
241 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
242 6054 SENIMAN 04/02  Rp                   5.000
243   SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                             -
244 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                             -
245 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.300
246 6052 RUWAH 04/02  Rp                   3.000
247   WARMAD 04/02  Rp                             -
248 6049 SENARI 04/02  Rp                             -
249   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   3.000
250   SUPRIANTO    Rp                   5.000
251   TURIYAH 05/02  Rp                 20.000
252   PUJI 05/02  Rp                   5.000
253   ISTIROHAH 05/02  Rp                   5.000
254   SULASTRI 05/02  Rp                             -
255   AZIZAH 05/02  Rp                   2.000
256   NGASIMAH 05/02  Rp                             -
257   PARSINAH 05/02  Rp                   5.000
258   SURATUN 05/02  Rp                   5.000
259   KHAERIYAH 05/02  Rp                             -
260   NUR JANAH 05/02  Rp                             -
261   KUTIYAH 05/02  Rp                             -
262   SULATI 05/02  Rp                             -
263   NOK DAR 05/02  Rp                             -
264   KATIPAH 05/02  Rp                   2.000
265   SAMINAH 05/02  Rp                             -
266   SURIP 05/02  Rp                             -
267   NGUMI 05/02  Rp                             -
268   JUNARTI 05/02  Rp                             -
269   MIATI 05/02  Rp                             -
270   NITA 05/02  Rp                             -
271   MANUTI 05/02  Rp                             -
272   HARTINI 05/02  Rp                             -
273   MURIAH 05/02  Rp                             -
274   KEMISAH 05/02  Rp                   4.000
275   SURIP 05/02  Rp                   3.000
276   SURIP 05/02  Rp                             -
277   YULIANTI 05/02  Rp                             -
278   ROHWATUN 05/02  Rp                   5.000
279   MURNITI 05/02  Rp                             -
280   SURYATI 05/02  Rp                             -
281   SOPIAH 05/02  Rp                   5.000
282   RAHAYU 05/02  Rp                             -
283   SRIPAH 05/02  Rp                   5.000
284   ZUMROTUN 05/02  Rp                             -
285   ANIS 05/02  Rp                             -
286   MUHAYATI 05/02  Rp                   5.000
287   KUWATI 05/02  Rp                             -
288   SURIAH 05/02  Rp                             -
289   SAROPAH 05/02  Rp                   3.000
290   TARWIYAH 05/02  Rp                   5.000
291   SINOK 05/02  Rp                             -
292   TUMI'AH 05/02  Rp                             -
293   MUKAROMAH 05/02  Rp                             -
294   SUBIARSIH 05/02  Rp                             -
295   SRI NASIKIN 05/02  Rp                             -
296   RUSTI 05/02  Rp                             -
297   SRI SIR 05/02  Rp                   2.000
298   SITI HALIMAH 05/02  Rp                             -
299   SARTINAH 05/02  Rp                             -
300   SUTRIYAH 05/02  Rp                             -
301   MUNAWAROH 05/02  Rp                             -
302   NASRIPAH 05/02  Rp                             -
303   SUPRIYANTI    Rp                             -
304   TRIYAH    Rp                   5.000
305 5635 SARMINI 02/03  Rp                   5.000
306 5625 NGASMIN 02/03  Rp                   5.000
307 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   6.500
308 5548 NURYATI 02/03  Rp                             -
309 5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.000
310 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
311 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   5.000
312 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   6.500
313 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   6.000
314 5542 NGAHADI 02/03  Rp                   2.000
315 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
316 5630 INARSIH 02/03  Rp                   6.000
317 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
318 5549 SURYONO 02/03  Rp                   5.000
319 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
320 5543 MUJIONO 02/03  Rp                   5.000
321 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   7.500
322 5628 SUGENG 02/03  Rp                   8.000
323 5571 PURNOMO 02/03  Rp                   8.000
324 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
325 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.500
326 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                   5.000
327 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
328 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                             -
329 3190 EDI P 02/03  Rp                   5.000
330   NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
331 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
332   AHMAD    Rp                   3.000
333 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   4.000
334 5557 WAHID 01/03  Rp                             -
335 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
336 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   3.000
337 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   7.000
338 5618 SAMARI 01/03  Rp                   3.000
339 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
340 5622 SOARDI 01/03  Rp                 13.500
341 5561 SARNO 01/03  Rp                   7.500
342 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   3.000
343 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
344 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
345 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
346 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                   3.000
347 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.000
348 5555 UMAROH 01/03  Rp                   5.000
349 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   4.500
350 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
351 5617 SURYATI 01/03  Rp                   8.000
352 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   3.000
353 5619 SAYATI 01/03  Rp                   2.000
354 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   3.500
355 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.000
356 5564 SAMIAN 01/03  Rp                   2.000
357 5551 SLAMET 01/03  Rp                   6.000
358 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
359 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                 10.500
360 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
361 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
362 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
363 5625 YAYUK 02/03  Rp                   2.000
364   DWIK 02/03  Rp                             -
365 911 MUHTADI 02/04  Rp                             -
366 9249 KHOIRI 02/04  Rp                             -
367 9320 TAMYIS 02/04  Rp                 11.500
368 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   4.500
369 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
370 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
371 9315 TOHER 02/04  Rp                   6.000
372 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   5.000
373 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
374 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
375 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
376 9333 SULHANI 02/04  Rp                   5.000
377 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
378 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   4.000
379 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
380 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   4.000
381 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
382 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
383 9316 AMANAH 02/04  Rp                             -
384 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   5.000
385 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
386 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
387 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
388 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
389 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
390 9306 TEGUH 02/04  Rp                             -
391 9307 IRHAM 02/04  Rp                   8.500
392 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
393 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                             -
394 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
395 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
396 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                             -
397 9317 AMINI 02/04  Rp                   3.000
398 9258 TOHRI 02/04  Rp                   6.900
399 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   5.000
400 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.000
401 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
402 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
403 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
404 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.000
405 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                             -
406 9346 HALIMAH 02/04  Rp                             -
407 9318 MOTORI 02/04  Rp                   3.000
408   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
409 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   5.000
410   DIDIK 02/04  Rp                             -
411 5148 SA’ADAH    Rp                             -
412 5579 NAZIAH    Rp                 17.000
413   SRIAH    Rp                   5.000
414   NANIK    Rp                             -
415 6612 SUPARMIN    Rp                   5.000
416 5052 KHUDAEFAH    Rp                             -
417 5592 SANNAH    Rp                             -
418 5755 SUTIAH    Rp                   5.000
419 5524 SAIDA    Rp                             -
420 5749 SOLIHIN    Rp                             -
421 5591 H. SUKATIB    Rp                   5.000
  5745 RIYANTI    Rp                   5.000
5580 RIYAH    Rp                             -
5538 BAROKAH    Rp                             -
5146 MUSRIPAH    Rp                             -
5751 MUZAIYAH    Rp                             -
5605 SITI    Rp                   5.000
5747 JUARIYAH    Rp                             -
5752 SOFA    Rp                   5.000
5746 FATOYAH    Rp                   8.500
5583 LIMUS    Rp                             -
5610 SITI ANISAH    Rp                             -
5740 IBU AMI    Rp                             -
5049 ROSI'AN    Rp                 10.000
5602 NGAMIRAH    Rp                   5.000
5609 SUTINAH    Rp                             -
5586 INDUN    Rp                             -
5537 WATINI    Rp                             -
5540 SITI UMAROH    Rp                             -
5149 MI'AH    Rp                   6.000
441 5606 TUROH    Rp                             -
442 5470 BUARTI    Rp                   5.000
443 6526 SUSANTI    Rp                   5.000
444 5530 RATIH    Rp                             -
445   UMUL F.    Rp                             -
446   SUSANTI B    Rp                 20.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: