Laporan Koin Nu Plumbon Maret I 2020

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                 10.100
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.000
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                   5.000
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   7.000
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   4.400
7 2296 IMRON 01/01  Rp                             -
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   8.000
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                             -
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                             -
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   6.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 20.600
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 22.000
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                             -
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                   5.000
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                   4.000
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                 11.900
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                             -
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 12.000
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 10.500
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   5.500
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                   3.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   3.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   2.000
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                             -
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   5.700
30 2236 PARNI 01/01  Rp                   2.900
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   7.300
32   KARMIN 01/01  Rp                   4.400
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                             -
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   7.700
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                             -
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 14.400
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   5.400
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   1.000
43   ASKHURI 01/01  Rp                   5.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                   6.500
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                   4.500
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                   4.500
48 9611 SARDI 01/01  Rp                             -
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                 16.500
51 2194 DASRI    Rp                   4.500
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                   5.000
53   SOHIBUL BARI    Rp                             -
54 2059 Fauzi 03/01  Rp                   8.000
55 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
56 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
57 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
58 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
59 2045 Wahidin 03/01  Rp                   2.000
60 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   7.000
61 2086 Masrukhan 03/01  Rp                   5.000
62 2080 Rofi’i 03/01  Rp                   4.000
63 2047 Jamil 03/01  Rp                   7.900
64 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   5.000
65 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                   5.000
66 2043 Kiswanto 03/01  Rp                             -
67 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
68 2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
69 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                 15.000
70 2078 Dasriah 03/01  Rp                   3.000
71 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
72 2052 Asmawi 03/01  Rp                 14.000
73 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
74 2083 Tamyani 03/01  Rp                             -
75 2081 h. Kamal 03/01  Rp                   5.000
76 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   5.000
77 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
78 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
79   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
80   HARYANTO 03/01  Rp                             -
81   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
82 2332 PAHRONI 04/01  Rp                   5.000
83 2091 NAKHROWI/ ROHIMAH 04/01  Rp                   5.300
84 2076 NAHROWI 04/01  Rp                   4.000
85 2092 AMIN SUBKHAN 04/01  Rp                             -
86 2095 IMRON 04/01  Rp                   5.000
87 2111 SU’ANDI 04/01  Rp                 15.500
88 2940 MUKHAYAH 04/01  Rp                             -
89 2104 AMIRUSSIYAM/HJ. SURYANAH 04/01  Rp                 10.000
90 2105 IBU SRIPAH 04/01  Rp                 10.000
91 2107 A. ROFI’I 04/01  Rp                   5.000
92 2108 JOKO PRASTION 04/01  Rp                   4.000
93 2941 YARKONI 04/01  Rp                   5.000
94 2065 NARIYO 04/01  Rp                   7.000
95 2074 MURTADHO 04/01  Rp                   5.000
96 2939 SUPARMAN 04/01  Rp                   5.000
97 2090 NUR KHOLIQ 04/01  Rp                   7.800
98 2230 MUHYIDIN 04/01  Rp                   6.000
99 2073 FATKHURROHMAN/ ANIS 04/01  Rp                   5.000
100 2068 MAHMUD 04/01  Rp                 11.000
101 2099 SUKARDI 04/01  Rp                   5.000
102 2069 GHOZALI 04/01  Rp                   7.000
103 2110 ZAENURI 04/01  Rp                             -
104 2102 KHANAFI 04/01  Rp                   5.000
105 2070 NAWAWI 04/01  Rp                   5.000
106 2094 TAPSIR 04/01  Rp                 10.000
107 2066 SHOLEH 04/01  Rp                   7.700
108 2096 SAMSURI 04/01  Rp                   5.000
109 2089 FATKHURROHMAN/ LIP 04/01  Rp                   4.000
110 2942 PATAROH 04/01  Rp                   4.000
111 2097 ATIK 04/01  Rp                   5.000
112 2106 H. KHAERON 04/01  Rp                 28.000
113 2218 GHOFUR 04/01  Rp                 10.000
114 2112 ISTIQOMAH 04/01  Rp                             -
115 2103 NUR ROKHIM 04/01  Rp                   5.000
116 2065 KARYOTO 04/01  Rp                   4.000
117   H.KUSNADI 04/01  Rp                 20.000
118 2075 NADHIROH 04/01  Rp                   5.000
119   MUANAH/ ITAH 04/01  Rp                   5.000
120   ZUM 04/01  Rp                             -
121 2330 BALAIDESA PLUMBON 04/01  Rp                 12.500
122 2938 ANDI ROHMAN HAKIM 04/01  Rp                   5.000
123 2101 ROSIDIN    Rp                 10.000
124 2308 TUHRI 01/03  Rp                   7.500
125 2114 MUSLIKHIN 01/03  Rp                   6.000
126 2126 MGAHADUN 01/03  Rp                             -
127 2134 NUR FATAH 01/03  Rp                 10.000
128 2127 YASIR 01/03  Rp                   2.000
129 2129 TUAMAN 01/03  Rp                             -
130 2136 KASMURI 01/03  Rp                   5.000
131 2133 SURIPTO 01/03  Rp                   5.000
132 2314 HARSONO 01/03  Rp                   6.000
133 2135 BONASIR 01/03  Rp                   7.500
134 2309 SOLIKHIN 01/03  Rp                   3.000
135 2351 PARDIKUN 01/03  Rp                   5.000
136 2132 JUWARTI 01/03  Rp                   5.000
137 2311 BASARI 01/03  Rp                   4.000
138 2315 SALTIAH 01/03  Rp                   3.000
139 2312 JUNAIDI 01/03  Rp                             -
140 2130 SUSYANTI 01/03  Rp                             -
141 2125 HERMANTO 01/03  Rp                 10.000
142 2312 SURATI 01/03  Rp                   4.500
143 2305 JUARNING 01/03  Rp                   9.000
144 2310 SONATUN 01/03  Rp                             -
145 2115 SUNARTI 01/03  Rp                   9.000
146 2307 NUR WANDI 01/03  Rp                   3.000
147 2131 MARYATUN/BARKAH 01/03  Rp                 15.500
148 2306 SARTINAH 01/03  Rp                   5.000
149 2316 TARYUMI 01/03  Rp                             -
150 2345 INAYAH 01/03  Rp                 16.000
151 2347 AHMAD FARIKHIN/SARI 01/03  Rp                   5.000
152 2342 WILAYAH 01/03  Rp                   5.000
153 2341 FUAD HASAN 01/03  Rp                   5.000
154 2349 SURIYAH 01/03  Rp                   6.500
155 2352 WIKTIYANTI 01/03  Rp                   5.000
156 2344 ERNA 01/03  Rp                   5.000
157 2346 NUR FAIZAH 01/03  Rp                             -
158 23433 YOLEKHO 01/03  Rp                   5.000
159 2350 ROHMAH 01/03  Rp                   6.500
160 2128 MESARI 01/03  Rp                   4.500
161 2129 SANAH 01/03  Rp                   6.500
162 2137 MISHARI 02/03  Rp                             -
163 2142 PURYONO 02/03  Rp                   2.000
164 2138 GINAH 02/03  Rp                   2.000
165 2123 SUPRAPTO 02/03  Rp                             -
166 2124 SUPRIYONO 02/03  Rp                             -
167 2122 AQILLA ADIAN S 02/03  Rp                             -
168 2119 NGASIMIN 02/03  Rp                   2.000
169 2116 SIYAM KATHING 02/03  Rp                   2.000
170 2120 BONTARI 02/03  Rp                   7.000
171 2113 MISTIRAH 02/03  Rp                             -
172 2117 SUHARNO 02/03  Rp                   5.000
173 2141 SUMADI 02/03  Rp                   2.000
174 2145 MAHYUDI 02/03  Rp                   2.000
175 2140 NARDI 02/03  Rp                   2.000
176 2144 CARMO 02/03  Rp                   2.000
177 2148 KASNARI 02/03  Rp                             -
178 2121 KUAT ADAMIN 02/03  Rp                   2.000
179 2149 TUNARI 02/03  Rp                   2.000
180 2146 SUMARSIH 02/03  Rp                   5.000
181 2147 SUMARTINI 02/03  Rp                   4.000
182   SLAMET SAHIR    Rp                             -
183   PATOYAH 3/3  Rp                 15.000
184   SOFIATUN/SEKAR 3/3  Rp                             -
185 5478 JUWARIYAH 3/3  Rp                             -
186 2152 KATRIYAH 3/3  Rp                   4.000
187 2153 RUMIAH 3/3  Rp                 11.000
188 2150 HARNI 3/3  Rp                   3.500
189 2158 SRINI 3/3  Rp                             -
190 5459 MUH AFID 3/3  Rp                   2.000
191 2154 NGATIYAH 3/3  Rp                   8.000
192 5461 SOFIATUN 3/3  Rp                 14.500
193 2155 SUNDARMI 3/3  
194 5473 MULYANI 3/3  Rp                   4.500
195 2156 NGARIPEN 3/3  Rp                 50.500
196 5462 PARNO 3/3  Rp                             -
197 2159 SENIMAN 3/3  Rp                   2.500
198 5415 RIYOSO 3/3  Rp                   8.000
199 2160 MAHYATI 3/3  Rp                 20.000
200 2157 SALMANAH 3/3  Rp                   4.200
201 5471 SAYUTI 3/3  Rp                             -
202 5467 MISTIYAH 3/3  Rp                   2.100
203 2151 BASIR 3/3  Rp                             -
204 5417 ROHMAT 3/3  Rp              100.900
205   TUSIMAN 3/3  Rp                 15.000
206 5421 TUAMAN 4/3  Rp                 10.000
207 5465 SIRIN 4/3  Rp                   2.500
208 5425 BUDI SETIAWAN 4/3  Rp                   2.400
209 5457 RATMI 4/3  Rp                   2.000
210 5410 MARYATI 4/3  Rp                             -
211 5414 MUHAMAD KHAIRUDIN 4/3  Rp                 10.000
212 5424 JALAL 4/3  Rp                 10.000
213 5420 SANTO 4/3  Rp                   4.500
214 5427 MUSIRAN 4/3  Rp                   5.000
215 5464 JONO 4/3  Rp                   2.700
216 5463 USMAN 4/3  Rp                   4.000
217 5430 M.SUBKHI 4/3  Rp                   6.000
218 5468 TUSRO 4/3  Rp                             -
219 5432 YAHRI 4/3  Rp                   5.000
220 5458 MUYONO 4/3  Rp                 10.000
221 5466 NUR RANDI 4/3  Rp                   4.000
222 5413 KUSNADI 4/3  Rp                             -
223 5426 BIBIT 4/3  Rp                   5.000
224 5428 TURIAH 4/3  Rp                             -
225 5419 SUJINAH 4/3  Rp                   2.000
226 5411 SUYONO 4/3  Rp                   3.500
227 5460 NUR ABIDIN 4/3  Rp                             -
228 5422 TUADI 4/3  Rp                             -
229 5429 KOMARI 4/3  Rp                   5.000
230 5431 MUKHARI 4/3  Rp                   2.000
231 5423 SURIP 4/3  Rp                   3.000
232 5049 TONO 4/3  Rp                   4.000
233 5416 SUNYOTO 4/3  Rp                   5.000
234   SRIAH 4/3  Rp                             -
235   KASTANI 4/3  Rp                   5.000
236   SAKDIYAH 4/3  Rp                             -
237   MUAYANAH 4/3  Rp                             -
238   ROHMAN 4/3  Rp                             -
239   MOAH 4/3  Rp                             -
240   TULUS 4/3  Rp                             -
241   ROHMAN    Rp                   5.000
242 2250 AGUS MUFTI 2/2  Rp                   7.500
243 2169 ZAINUDIN 2/2  Rp                 14.500
244 2167 ABDUL AZIS 2/2  Rp                 10.000
245 2162 DEMYATI 2/2  Rp                 10.000
246 2245 ZAENAL KHAKIM 2/2  Rp                   3.000
247 2244 TIYAMAH 2/2  Rp                             -
248   MUNARYO 2/2  Rp                             -
249 2253 AIDIN 2/2  Rp                   3.000
250 2246 MIFTAKHUDIN 2/2  Rp                   6.000
251 2256 NGATMAN 2/2  Rp                   3.000
252 2252 GUFRON 2/2  Rp                   3.000
253 2248 ALI SADIQIN (LOR) 2/2  Rp                   3.000
254 2251 MUHYIDIN 2/2  Rp                   3.000
255 2161 NASHOKHA 2/2  Rp                   4.000
256 2255 NUR KHALIM 2/2  Rp                   5.000
257 2164 NUR KHOZI 2/2  Rp                   3.000
258   MUHLISIN 2/2  Rp                             -
259 2170 KHOMARUDIN 2/2  Rp                   5.000
260 2171 MASTUR 2/2  Rp                             -
261 2163 M. Nurhadi S. 2/2  Rp                 17.000
262 2172 SETYOHADI 2/2  Rp                 10.000
263 2166 ASNAWI 2/2  Rp                   5.000
264 2219 TUKIJAN 2/2  Rp                   5.000
265 2273 NUR KHAFIDIN 3/2  Rp                   5.000
266 2276 AHMAD SOFYAN 3/2  Rp                 12.000
267 2217 SOREB BANSER 3/2  Rp                   5.000
268 2223 SUYETNO 3/2  Rp                             -
269 2222 RENDI  ERI  SETIYAWAN 3/2  Rp                             -
270 2227 PURNOMO 3/2  Rp                   3.500
271 2278 NANGSO 3/2  Rp                             -
272 2232 MUNAH 3/2  Rp                   4.500
273 2275 ALTONAH 3/2  Rp                   5.000
274 2230 JUHARI 3/2  Rp                 34.000
275 2269 SAMIRAH 3/2  Rp                   5.000
276 2297 SUROSO 3/2  Rp                 10.000
277 2274 KURDI 3/2  Rp                   5.000
278   SAMUDIN 3/2  Rp                   6.000
279   SAMSU 3/2  Rp                   3.000
280 2280 TUDIRON 3/2  Rp                   5.000
281   SUBKHAN 3/2  Rp                   3.000
282 7901 ROZIKIN    Rp                   7.000
283   ROYAN    Rp                             -
284   HANAFI    Rp                             -
285 2254 ROMADHON 1/2  Rp                 10.500
286 2214 ZAINAL MUTAQIN, S. AG 1/2  Rp                 15.000
287 2213 NAHDLIYAH 1/2  Rp                   6.000
288 2198 IKHSAN 1/2  Rp                   9.000
289 2199 ALI SODIKIN (KIDUL) 1/2  Rp                             -
290 2205 MUKANAH 1/2  Rp                   5.000
291 2197 TOHARI 1/2  Rp                   6.000
292 2203 TOKHARI 1/2  Rp                   5.000
293 2204 MISATUN 1/2  Rp                             -
294 2173 NUR FAIZIN 1/2  Rp                   5.000
295 2174 PARIHIN 1/2  Rp                   7.500
296 2175 DRIYAH 1/2  Rp                             -
297 2176 NUR  ROHIM 1/2  Rp                             -
298 2177 NURIYAH 1/2  Rp                   4.500
299 2178 NUNJIYAH 1/2  Rp                             -
300 2184 RIANAH 1/2  Rp                   5.000
301 2183 SATIAH 1/2  Rp                   6.500
302 2180 SA’DI 1/2  Rp                   5.000
303 2179 KHOZIN 1/2  Rp                   5.000
304 2181 TAUHID 1/2  Rp                   7.500
305 2208 MAKHALI 1/2  Rp                   7.500
306 2206 BASARI 1/2  Rp                 23.500
307 2212 KY.IRFANDI 1/2  Rp                 13.000
308 2200 ABDUL MUNIR 1/2  Rp                   6.000
309 2201 MAGHFIROTUS S 1/2  Rp                 10.000
310 2207 ARIFUDIN 1/2  Rp                   6.000
311 2221 RUSDI 3/2  Rp                   5.000
312 2272 MANAH 3/2  Rp                   2.000
313 2226 KHOLUDIN 3/2  Rp                             -
314 2224 MUHLAR 3/2  Rp                   8.000
315 2229 TAMAMIN 3/2  Rp                   5.000
316 2228 SYAHRONI 3/2  Rp                 10.000
317 2210 SURYANTO 3/2  Rp                   3.000
318 2219 ABDURROHIM 3/2  Rp                 12.000
319 2211 MUHAMMAD  HANAFI 3/2  Rp                   5.000
320 2216 MISTAM  RIDIYONO 3/2  Rp                             -
321 2202 ALI MASKUR 3/2  Rp                   7.500
322 2225 SUYUDI 3/2  Rp                             -
323 2182 NEPAN 3/2  Rp                             -
324   MUKMININ    Rp                 14.000
325   SURIPTO    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: