Laporan Koin Nu Sukorejo Maret I 2020

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 7729 AZIZAH 05/01  Rp                   5.000
2 7734 CASWATI 05/01  Rp                   8.000
3 7737 CASMI 05/01  Rp                   9.500
4 728 MUNTAMAH 05/01  Rp                 12.900
5 7543 FATIMAH 05/01  Rp                   3.000
6 752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   5.000
7 7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                             -
8 7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                   5.000
9 7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                             -
10 7739 MAGHFIROH 05/01  Rp              146.500
11 7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   2.000
12 7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                 50.500
13 7534 LAELAH 05/01  Rp                   5.000
14 7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   5.000
15 7733 SANATUN 05/01  Rp                   4.000
16 7742 MIS'ID 05/01  Rp                   4.000
17 7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                 10.000
18 9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                 15.000
19 7748 ULFA 05/01  Rp                   5.000
20 9904 ANIS FARIDA 05/01  Rp                 13.000
21 7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.000
22 7740 ROKHANAH 05/01  Rp                 10.000
23 7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   6.000
24 7746 TATKIROH 05/01  Rp                             -
25 9916 WASRI 05/01  Rp                   5.000
26 9917 SAYATI 05/01  Rp                   5.000
27 9914 NURROHMAN 05/01  Rp                   5.000
28 9910 MUSYAROFAH 05/01  Rp                   5.000
29 9909 SAADAH 05/01  Rp                   5.000
30 9899 ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
31 9911 SARYATI 05/01  Rp                   5.000
32 9897 KHASANATUN 05/01  Rp                   2.000
33 9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   5.000
34 9903 NANDIROH 05/01  Rp                   5.000
35 9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                   5.000
36 9907 BURYATI 05/01  Rp                             -
37 7731 NASORI 05/01  Rp                             -
38 9908 SODIKIN 05/01  Rp                             -
39 7725 MUSRIAH 05/01  Rp                             -
40 7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                 30.800
41 9919 NURAENAH 05/01  Rp                             -
42 9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
43 9918 MUTRI 05/01  Rp                             -
44 7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 32.000
45 7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                 15.000
46 7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                 16.400
47 9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
48 7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                 15.300
49 7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                 31.100
50 7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   4.000
51 7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   4.400
52 7732 KHANAFI 05/01  Rp                   5.000
53 7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   4.000
54 7744 NASEKHAH 05/01  Rp                             -
55 9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                       500
56 9915 SOREP  M 05/01  Rp                             -
57 9912 KHOLIP 05/01  Rp                   6.000
58 9913 SUTIAH 05/01  Rp                   5.000
59 9905 DWI SRIWIJAYANTI 05/01  Rp                   2.000
60 7738 YOHAN 05/01  Rp                             -
61   RIYANTO    Rp                             -
62   WINARSIH    Rp                   4.000
63   MUSLEKHAH    Rp                   5.000
64   MURIDIN    Rp                             -
65   WINARTI    Rp                             -
66   MUBAROK    Rp                             -
67 7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   8.000
68 7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                             -
69 7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
70 7722 M ANAS 04/01  Rp                 10.000
71 7723 ABD MUFID 04/01  Rp                 10.000
72 7721 UMANAP 04/01  Rp                   9.500
73 7718 MUNAWAR 04/01  Rp                 10.100
74 7503 PASOLI 04/01  Rp                   5.000
75 7714 NUROHMAN 04/01  Rp                             -
76 7703 ULINUHA 04/01  Rp                 20.000
77 7717 ROHMAT 04/01  Rp                   8.000
78 7713 NUR YATI 04/01  Rp                   5.500
79 7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 11.300
80 7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                 10.000
81 7709 H SLAMET 04/01  Rp                 10.000
82 7711 NURUL AINI 04/01  Rp                             -
83 7706 MASHURI 04/01  Rp                             -
84 7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                             -
85 7683 ABD MANAF 04/01  Rp                             -
86 7705 NASOHA 04/01  Rp                   4.000
87 7546 HARNO 04/01  Rp                             -
88 7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                 15.000
89 7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
90 7687 MUADIN 04/01  Rp                             -
91 7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   4.500
92 7708 YUSUP 04/01  Rp                 12.400
93 7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                 10.000
94 7678 M HASAN 04/01  Rp                             -
95 7682 ABU SAERI 04/01  Rp                   7.000
96 7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 40.800
97 7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                 18.900
98 7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   7.000
99 7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   9.000
100 7681 ROSIDAH 04/01  Rp                 22.500
101 7685 MA'ID 04/01  Rp                             -
102 7522 NASTAIN 04/01  Rp                   9.100
103 7715 SAMSUDI 04/01  Rp                             -
104 7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   5.000
105 7547 ROZIKIN 04/01  Rp                             -
106 7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
107 7549 MASTUR 04/01  Rp                   8.000
108 7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
109 7551 ALIMIN 04/01  Rp                             -
110 7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
111 7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   9.800
112 7524 DUROH 04/01  Rp                 11.000
113 7528 TOHARI 04/01  Rp                   6.000
114 7497 DURI 04/01  Rp                 13.500
115 7508 SOPIYAN 04/01  Rp                             -
116 7521 AMINUDIN 04/01  Rp                             -
117 7531 JUMADI 04/01  Rp                   7.000
118 7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   6.000
119 7500 ASRORI 04/01  Rp                 23.900
120 7529 NASRUDIN 04/01  Rp                   9.000
121 7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   6.800
122 7526 A KHAMID 04/01  Rp                   6.000
123 7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                 11.500
124 7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 10.000
125   KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
126 7499 DASAAN 04/01  Rp                             -
127 7716 MUSLIH 04/01  Rp                 10.500
128 7704 ISMAIL 04/01  Rp                             -
129 7679 ABU SAID 04/01  Rp                             -
130 7677 MISKIYAH 04/01  Rp                   4.000
131 7719 ZUHRI 04/01  Rp                             -
132 7788 ZARKONI 04/01  Rp                             -
133 7498 MAKMUN    Rp                             -
134        
135        
136        
137        
138        
139        
140        
141        
142        
143        
144        
145        
146        
147        
148        
149        
150        
151        
152        
153        
154        
155        
156        
157        
158        
159        
160        
161        
162        
163        
164        
165        
166        
167        
168        
169        
170        
171        
172        
173        
174        
175        
176        
177        
178        
179        
180        
181        
182        
183        
184        
185        
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: