Laporan Koin Nu Dlisen April II 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5575 WAHYONO 01/03  Rp                   7.000
2 5557 WAHID 01/03  Rp                   5.000
3 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
4 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                   3.000
5 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   4.000
6 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
7 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   3.000
8 5622 SOARDI 01/03  Rp                 13.000
9 5561 SARNO 01/03  Rp                   5.000
10 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   2.000
11 5620 SUNARTI 01/03  Rp                   1.500
12 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
13 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   3.000
14 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
15 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                             -
16 5555 UMAROH 01/03  Rp                             -
17 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   3.000
18 5615 BADARI 01/03  Rp                   2.000
19 5617 SURYATI 01/03  Rp                 12.000
20 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   4.000
21 5619 SAYATI 01/03  Rp                   2.000
22 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   7.500
23 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                 10.000
24 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
25 5551 SLAMET 01/03  Rp                   5.000
26 5556 RUSIAH 01/03  Rp                   2.000
27 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   6.500
28 5562 SANURI 01/03  Rp                   2.000
29 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
30 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   3.000
31 5625 YAYUK 02/03  Rp                             -
32 DWIK 02/03  Rp                   2.500
33 5635 SARMINI 02/03  Rp                   3.000
34 5625 NGASMIN 02/03  Rp                   5.500
35 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                   4.000
36 5548 NURYATI 02/03  Rp                   3.500
37 5621 MULYONO 02/03  Rp                   2.500
38 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
39 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   8.000
40 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   4.000
41 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   6.000
42 5542 NGAHADI 02/03  Rp                             -
43 5550 KISWATI 02/03  Rp                   3.000
44 5630 INARSIH 02/03  Rp                   3.000
45 5547 NURYOTO 02/03  Rp                   3.000
46 5549 SURYONO 02/03  Rp                   2.500
47 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
48 5543 MUJIONO 02/03  Rp                 10.000
49 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
50 5628 SUGENG 02/03  Rp                   8.000
51 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 12.000
52 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                             -
53 5545 ROHMAT 02/03  Rp                   8.000
54 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                   5.000
55 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
56 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                             -
57 3190 EDI P 02/03  Rp                   3.000
58 NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
59 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                   5.000
60 AHMAD  Rp                   4.000
61 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
62 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
63 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
64 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
65 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
66 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
67 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
68 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
69 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
70 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
71 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
72 5121 AMIN 1/1  Rp                             -
73 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
74 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
75 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
76 5529 RONI 1/1  Rp                             -
77 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
78 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
79 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
80 5097 SAREP 1/1  Rp                   5.000
81 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
82 5133 NASIHAH 1/1  Rp                 10.000
83 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
84 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
85 5135 HANIK 1/1  Rp                             -
86 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
87 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
88 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                             -
89 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                   6.500
90 5111 RINA 1/1  Rp                 10.000
91 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
92 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                             -
93 UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
94 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
95 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
96 5112 KASRI 1/1  Rp                             -
97 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
98 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
99 5422 YASIN 1/1  Rp                   5.000
100 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
101 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
102 5125 HAIFA 1/1  Rp                 20.000
103 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 20.000
104 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
105 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
106 ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
107 RIMAH 1/1  Rp                             -
108 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   5.000
109 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
110 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                             -
111 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
112 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                             -
113 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
114 KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
115 5118 LILIK  1/1  Rp                   3.000
116 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
117 HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 16.500
118 ARIFUL MUHARI  Rp                             -
119 HJ. ROZIQOH  Rp                 20.000
120 5148 SUGENG  Rp                             -
121 JURI'AH  Rp                             -
122 KUSARI  Rp                             -
123 DUL KHAMID  Rp                             -
124 GUS KHOZI  Rp                             -
125 SITI ZUMROTUN  Rp                             -
126 6109 TOYO 01/02  Rp                   2.000
127 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
128 5692 RIYANTO 01/02  Rp                             -
129 6114 HONIYAH 01/02  Rp                   2.000
130 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   6.000
131 6771 PARMIN 01/02  Rp                             -
132 6069 SUNARI 01/02  Rp                             -
133 6070 ROHMAT 01/02  Rp                             -
134 6079 SLAMET 01/02  Rp                   3.000
135 6081 KANTUN 01/02  Rp                             -
136 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   4.000
137 6117 MAKSUM 01/02  Rp                             -
138 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   2.000
139 6014 DANURI 01/02  Rp                   6.000
140 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
141 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                   7.100
142 6096 KASMADI 01/02  Rp                 10.000
143 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   2.000
144 6080 PALAL 01/02  Rp                   7.000
145 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                   4.000
146 6072 EPANDI 01/02  Rp                   4.000
147 6115 SENO 01/02  Rp                   3.000
148 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                             -
149 6098 SARI 01/02  Rp                   3.700
150 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.000
151 6086 SIBON 01/02  Rp                   6.000
152 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                             -
153 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                   4.000
154 6113 SAMEDI 01/02  Rp                   3.000
155 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                   2.000
156 6108 SUTRIS 01/02  Rp                             -
157 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
158 6093 MULYONO 01/02  Rp                             -
159 6112 ROSED 01/02  Rp                   4.000
160 6102 SIDUL 01/02  Rp                   4.000
161 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
162 MISATUN 01/02  Rp                             -
163 JONARI 01/02  Rp                             -
164 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
165 5590 NIMIN 01/02  Rp                   4.300
166 SUNDAR 01/02  Rp                             -
167 5153 MISRO 01/02  Rp                   4.000
168 SOREP SUN. 01/02  Rp                             -
169 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
170 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
171 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   7.000
172 9331 UNTUNG 02/04  Rp                             -
173 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   4.000
174 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
175 9315 TOHER 02/04  Rp                             -
176 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                   4.000
177 9347 RIPATI 02/04  Rp                   5.000
178 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
179 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   2.000
180 9333 SULHANI 02/04  Rp                   4.800
181 9312 SAPARI 02/04  Rp                             -
182 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   4.000
183 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
184 9349 KHALIRI 02/04  Rp                             -
185 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   7.000
186 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
187 9316 AMANAH 02/04  Rp                   5.000
188 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   5.000
189 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
190 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
191 9348 HANAPI  02/04  Rp                   6.000
192 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                             -
193 9355 MIATI 02/04  Rp                   7.000
194 9306 TEGUH 02/04  Rp                   4.000
195 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.000
196 9314 TAUCHID 02/04  Rp                             -
197 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
198 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
199 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
200 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
201 9317 AMINI 02/04  Rp                   5.000
202 9258 TOHRI 02/04  Rp                   5.500
203 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   5.000
204 9356 SAYUDI 02/04  Rp                 10.000
205 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
206 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
207 9255 MANSUR 02/04  Rp                             -
208 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   5.000
209 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                   7.000
210 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
211 9318 MOTORI 02/04  Rp                             -
212 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
213 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   9.000
214 DIDIK 02/04  Rp                             -
215 5640 NGAHADI 03/02  Rp                   6.200
216 NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
217 SURIP 03/02  Rp                             -
218 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
219 SLAMET 03/02  Rp                             -
220 6087 JAMIN 03/02  Rp                             -
221 MISADI 03/02  Rp                             -
222 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                 10.000
223 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   2.000
224 5639 TUYONO 03/02  Rp                   4.500
225 MENEK 03/02  Rp                   4.000
226 5641 SAYONO 03/02  Rp                   5.000
227 5644 UKARI 03/02  Rp                 13.200
228 TURMUDI 03/02  Rp                   2.000
229 5638 MISKONO 03/02  Rp                   2.000
230 5648 YATIN 03/02  Rp                             -
231 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
232 6090 MUDIONO 03/02  Rp                   5.000
233 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                             -
234 SUKADI 03/02  Rp                   2.500
235 5646 JUPRI 03/02  Rp                             -
236 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
237 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
238 6063 SENIN 04/02  Rp                   4.000
239 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                   6.000
240 6085 SUDARNO 04/02  Rp                   3.000
241 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                             -
242 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
243 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   2.500
244 SUMONO 04/02  Rp                             -
245 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
246 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
247 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                             -
248 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                             -
249 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 10.000
250 SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                   4.000
251 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   8.200
252 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
253 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   9.000
254 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
255 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
256 SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                   3.000
257 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   5.000
258 6046 AHYAK 04/02  Rp                             -
259 6052 RUWAH 04/02  Rp                   2.500
260 WARMAD 04/02  Rp                             -
261 6049 SENARI 04/02  Rp                   5.000
262 SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                   5.000
263 SUPRIANTO  Rp                   4.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: