Laporan Koin Nu Pliumbon April I 2020

No No. Toples Nama Alamat  infaq 
1 2233 KIPTIYAH 01/01  Rp                   6.700
2 2264 NASIKHIN 01/01  Rp                   5.000
3 2266 MUNIP 01/01  Rp                   5.500
4 2267 TSABIATUL MASRIKHAH 01/01  Rp                             -
5 2259 BASIR 01/01  Rp                   5.000
6 2186 TOHIRIN 01/01  Rp                   4.800
7 2296 IMRON 01/01  Rp                   8.900
8 2192 MASRUDIN 01/01  Rp                   9.500
9 2295 AGUS ARJITO 01/01  Rp                 22.300
10 2243 AJI DARMAWAN 01/01  Rp                   8.600
11 2215 KASBI 01/01  Rp                             -
12 2189 JAZARIYAH 01/01  Rp                   5.000
13 2303 AKHYARUDIN 01/01  Rp                 23.600
14 2301 MAHROZI BA 01/01  Rp                 55.500
15 2196 MUKHLISIN 01/01  Rp                 10.300
16 2302 SUGITO 01/01  Rp                             -
17 2191 SUBKHI 01/01  Rp                             -
18 2268 AKHMAD MUZAKIR 01/01  Rp                   8.000
19 2263 RUQOYAH 01/01  Rp                   4.900
20 2265 MALIKI 01/01  Rp                 15.900
21 2293 MASRUKHAN 01/01  Rp                 11.000
22 2194 PASRI 01/01  Rp                             -
23 2193 SUNDARI 01/01  Rp                   8.000
24 2241 FATONAH 01/01  Rp                 10.000
25 2298 SUGIYANTO 01/01  Rp                   2.000
26 2195 MAULUD 01/01  Rp                   5.600
27 2238 IRAWAN 01/01  Rp                   5.000
28 2262 MUKHLISIN 01/01  Rp                   5.000
29 2260 SAMSUDI 01/01  Rp                   5.000
30 2236 PARNI 01/01  Rp                   4.500
31 2242 BUSRO 01/01  Rp                   6.800
32   KARMIN 01/01  Rp                   3.500
33 2185 REKHWAN 01/01  Rp                   3.000
34 2239 ABDU MUSLIH 01/01  Rp                   5.400
35 2187 SUWITRI 01/01  Rp                   9.600
36 2299 SUNARDI 01/01  Rp                   5.000
37 2209 SAMINAH 01/01  Rp                             -
38 2244 SURATI 01/01  Rp                   5.000
39 2237 A MUDHOFIR 01/01  Rp                 17.100
40 2235 JAZURI 01/01  Rp                   5.000
41 2297 ABDU ROHIM 01/01  Rp                   9.800
42 2258 SOLKHAN 01/01  Rp                   3.200
43   ASKHURI 01/01  Rp                   9.000
44 2188 KUSMINAH 01/01  Rp                             -
45 2240 AQIYAS 01/01  Rp                 14.800
46 2294 ARIFIN 01/01  Rp                   5.000
47 2304 AMARI 01/01  Rp                             -
48 9611 SARDI 01/01  Rp                             -
49 2300 SURYATI 01/01  Rp                             -
50 2261 ROSIDAH    Rp                             -
51 2194 DASRI    Rp                   5.500
52 2331 SUGENG TARYONO    Rp                             -
53   SOHIBUL BARI    Rp                   5.000
54 2291 RONDIYAH 05/01  Rp                   5.000
55 2281 MASRUR ILUN 05/01  Rp                 10.000
56 2290 HJ. ZAENAB 05/01  Rp                   5.000
57 2284 JEMI 05/01  Rp                 84.000
58 2288 NUR KHIKMAH 05/01  Rp                 76.100
59 2239 MAFTUKHIN 05/01  Rp                   5.000
60 2340 KHOFIROH 05/01  Rp                 10.800
61 2289 SUKRON MA’MUN 05/01  Rp                 15.000
62 2282 SUPARMAN 05/01  Rp                 10.000
63 2335 BASUKI 05/01  Rp                 10.600
64 2285 WIDAYATI 05/01  Rp                 15.100
65 2286 ANWAR 05/01  Rp                   5.000
66 2325 SUKBI 05/01  Rp                   6.000
67 2323 SU’UD 05/01  Rp                             -
68 2292 SUROTO 05/01  Rp                 10.000
69 2236 TO’ADI 05/01  Rp                 10.000
70 2281 TARIATI 05/01  Rp                   4.500
71 2324 MASKUR 05/01  Rp                   5.000
72 2320 IMAM HIDAYAT 05/01  Rp                   5.000
73 2327 NASIROH 05/01  Rp                             -
74   TOIFUR 05/01  Rp                 10.000
75 2362 AMINUDIN 05/01  Rp                   7.200
76 2364 MAWARDI 05/01  Rp                   8.000
77 2356 ASIYAH 05/01  Rp                   4.000
78 2358 BADRIYAH 05/01  Rp                   9.500
79 2354 KUSNO 05/01  Rp                   5.000
80 2353 SOLAKHUDIN 05/01  Rp                 43.500
81 2283 K. NURKHAMID 05/01  Rp                             -
82 2326 SITI KHAIROH 05/01  Rp                             -
83 2318 SUBKHI 05/01  Rp                   5.000
84 2321 SOIMATUN 05/01  Rp                             -
85 2317 KOMARIYAH 05/01  Rp                   2.000
86 2360 MIFTAHUDIN 05/01  Rp                 10.000
87 2359 JAMILATUN 05/01  Rp                             -
88 2287 MAFRUDHOH 05/01  Rp                   4.600
89 2357 SOLEKHA 05/01  Rp                             -
90 2363 BADRUDIN 05/01  Rp                   9.100
91 2361 HJ. INDASAH 05/01  Rp                 10.000
92 2329 SOFYUDIN/INAYAH 05/01  Rp                 13.200
93 2333 ABDUL MUKTI 05/01  Rp                   5.000
94 2319 KH. ABDUL MANAF SYAIR 05/01  Rp                 63.000
95 2337 IMRON/HESTI 05/01  Rp                 30.800
96 2322 MAKSUM /FATIMAH 05/01  Rp                   4.000
97 2355 MAKSUM(TINI) 05/01  Rp                             -
98   MUSRIAH 05/01  Rp                   5.000
99   HAMAM NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
100   MUKHRONI 05/01  Rp                             -
101 2923 MUHTADIN 06/01  Rp                 10.000
102 2929 ABU SA’ID 06/01  Rp                   5.000
103 2924 MUSLIH 06/01  Rp                   5.000
104 2913 SAKHOWI 06/01  Rp                 30.000
105 2944 RIMA NUR AENI 06/01  Rp                   5.000
106 2936 MANAN 06/01  Rp                   5.000
107 2920 H. EFENDI 06/01  Rp                 10.000
108 2335 KHOLIDIN 06/01  Rp                   7.000
109 2946 MU’ADIN 06/01  Rp                   5.000
110 2931 MUKHYIDIN 06/01  Rp                   5.000
111 2915 SRI 06/01  Rp                   5.000
112 2916 KHUDHORI 06/01  Rp                 10.000
113 2925 NUR AZIZAH 06/01  Rp                 10.000
114 2930 SURIP YATIN 06/01  Rp                             -
115 2947 M. FUHAINI 06/01  Rp                   5.000
116 2934 TARYUDI 06/01  Rp                   5.000
117 2921 A. ZAHRI 06/01  Rp                   4.000
118 2943 MUTRIAH 06/01  Rp                   5.000
119 2932 AS’ARI 06/01  Rp                   5.000
120 2918 NUR HADI 06/01  Rp                   5.000
121 2928 TSANI 06/01  Rp                   5.000
122 2922 MIYAH 06/01  Rp                 10.000
123   ROMBIYAH 06/01  Rp                   3.000
124   HJ. FARIDATUL BAHIYAH 06/01  Rp                 26.400
125 2926 DRS. H. SULTHON SYAIR 06/01  Rp                 20.000
126   KHOLIL 06/01  Rp                             -
127 2937 MASUDI 06/01  Rp                             -
128 2927 MAKMURI 06/01  Rp                             -
129 2917 KHOTIB 06/01  Rp                             -
130 9695 GIRI 06/01  Rp                   5.000
131 5691 ROZIKIN 06/01  Rp                             -
132 8054 SAKRONI 06/01  Rp                   5.600
133 2059 Fauzi 03/01  Rp                   7.100
134 2061 Nafsiyah 03/01  Rp                 15.000
135 2044 Sa’adah 03/01  Rp                             -
136 2077 Saroh 03/01  Rp                             -
137 2046 Bonaim 03/01  Rp                             -
138 2045 Wahidin 03/01  Rp                   3.500
139 2050 Musyarofah 03/01  Rp                   7.800
140 2086 Masrukhan 03/01  Rp                 16.300
141 2080 Rofi’i 03/01  Rp                 15.000
142 2047 Jamil 03/01  Rp                 10.100
143 2048 Syafi’i 03/01  Rp                   7.000
144 2049 Nur Hidayah 03/01  Rp                             -
145 2043 Kiswanto 03/01  Rp                   9.000
146 2051 K Syarif 03/01  Rp                             -
147 2082 Ma’mun 03/01  Rp                             -
148 2079 Hj. Musrifah 03/01  Rp                             -
149 2078 Dasriah 03/01  Rp                             -
150 2041 Fadhilah 03/01  Rp                   5.000
151 2052 Asmawi 03/01  Rp                   7.000
152 2085 Khudri 03/01  Rp                   5.000
153 2083 Tamyani 03/01  Rp                   7.600
154 2081 h. Kamal 03/01  Rp                 11.500
155 2087 Nur Rofik 03/01  Rp                   4.100
156 2060 Mahri 03/01  Rp                   5.000
157 2084 Ahmad.yusuf 03/01  Rp                   5.000
158   MAKHRUS 03/01  Rp                             -
159   HARYANTO 03/01  Rp                             -
160   NGAHATUN 03/01  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: