Laporan Koin Nu Dlisen Juni II 2020

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5057 MAKOM 1/1  Rp                             -
2 5519 MUALIM 1/1  Rp                             -
3 5485 SITI KIAMAH 1/1  Rp                             -
4 5517 MUKIM 1/1  Rp                             -
5 5744 MBAH NGARSI 1/1  Rp                             -
6 5053 RIANTO 1/1  Rp                             -
7 5054 ILHAMUL AZIZ 1/1  Rp                             -
8 5518 SODIQ 1/1  Rp                             -
9 5741 MBAH PARIAH 1/1  Rp                             -
10 5523 ROSIDI 1/1  Rp                             -
11 5520 MUJIATI 1/1  Rp                             -
12 5121 AMIN 1/1  Rp                 20.000
13 5050 SUTRIAH 1/1  Rp                             -
14 5051 MISTIAH 1/1  Rp                             -
15 5530 MUTIA 1/1  Rp                             -
16 5529 RONI 1/1  Rp                             -
17 5531 MBAH SRIAH 1/1  Rp                             -
18 5058 KY. ABDUL KHALIQ 1/1  Rp                             -
19 5581 SU’UDI 1/1  Rp                             -
20 5097 SAREP 1/1  Rp                 15.000
21 5104 MAR’ATUN 1/1  Rp                   5.000
22 5133 NASIHAH 1/1  Rp                             -
23 5080 KHUSNITA 1/1  Rp                   5.000
24 5141 ZAINAB 1/1  Rp                             -
25 5135 HANIK 1/1  Rp                 10.000
26 5105 IRHAM 1/1  Rp                   5.000
27 5117 ABDUL MUNIB 1/1  Rp                             -
28 5109 SUKHIBIYAH 1/1  Rp                             -
29 5096 KHOIRIYAH 1/1  Rp                             -
30 5111 RINA 1/1  Rp                             -
31 5083 MUNIR 1/1  Rp                             -
32 5131 WAHYU HIDAYATI 1/1  Rp                 10.000
33   UMI HASANAH 1/1  Rp                 10.000
34 5124 SITI ZUHRO 1/1  Rp                 10.000
35 5085 FATIMAH 1/1  Rp                             -
36 5112 KASRI 1/1  Rp                 21.000
37 5137 SA’DIYAH 1/1  Rp                   5.000
38 5086 SAPUAN 1/1  Rp                   5.000
39 5422 YASIN 1/1  Rp                             -
40 5094 HERAWATI 1/1  Rp                             -
41 5108 AZZA 1/1  Rp                             -
42 5125 HAIFA 1/1  Rp                 20.000
43 5242 BADRIYAH 1/1  Rp                 15.000
44 5594 JURI'AH 1/1  Rp                             -
45 5601 SYAKUR 1/1  Rp                             -
46   ISTIQOMAH 1/1  Rp                             -
47   RIMAH 1/1  Rp                             -
48 5120 KIBTIYAH 1/1  Rp                   6.000
49 5134 MAHYUM 1/1  Rp                             -
50 5073 MUAMANAH 1/1  Rp                   5.000
51 5138 ABDUL HAMID 1/1  Rp                             -
52 5098 SIGIT TRIANTO 1/1  Rp                 10.000
53 5738 ROZIQIN 1/1  Rp                             -
54   KHOLIPAH 1/1  Rp                             -
55 5118 LILIK  1/1  Rp                             -
56 5489 DERTINAH 1/1  Rp                             -
57   HJ. SUBIYAH 1/1  Rp                 11.500
58   ARIFUL MUHARI    Rp                             -
59   HJ. ROZIQOH    Rp                             -
60 5148 SUGENG    Rp                             -
61   JURI'AH    Rp                             -
62   KUSARI    Rp                             -
63   DUL KHAMID    Rp                             -
64   GUS KHOZI    Rp                             -
65   SITI ZUMROTUN    Rp                             -
66 5635 SARMINI 02/03  Rp                   3.000
67 5625 NGASMIN 02/03  Rp                   9.500
68 5546 HJ. SOPIYAH 02/03  Rp                             -
69 5548 NURYATI 02/03  Rp                   5.000
70 5621 MULYONO 02/03  Rp                   3.000
71 5756 KHOTIJAH 02/03  Rp                             -
72 5636 NUR ASIAH 02/03  Rp                   3.000
73 5634 MAWARDI 02/03  Rp                   4.000
74 5631 JUMANTO 02/03  Rp                   6.000
75 5542 NGAHADI 02/03  Rp                             -
76 5550 KISWATI 02/03  Rp                   5.000
77 5630 INARSIH 02/03  Rp                   5.000
78 5547 NURYOTO 02/03  Rp                             -
79 5549 SURYONO 02/03  Rp                   4.000
80 5754 BONARI 02/03  Rp                   5.000
81 5543 MUJIONO 02/03  Rp                 10.000
82 5627 BAMBANG RIYADI 02/03  Rp                   5.000
83 5628 SUGENG 02/03  Rp                   6.000
84 5571 PURNOMO 02/03  Rp                 11.000
85 5552 EKO YULIANTO 02/03  Rp                   5.000
86 5545 ROHMAT 02/03  Rp                 11.000
87 5629 SURIP/TARIYAH 02/03  Rp                   3.500
88 5633 SARTONO 02/03  Rp                   5.000
89 5626 SLAMET/MUFIT 02/03  Rp                   5.000
90 3190 EDI P 02/03  Rp                   4.000
91   NEMAN/YATIMAH 02/03  Rp                             -
92 5632 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
93   AHMAD    Rp                   5.000
94 5575 WAHYONO 01/03  Rp                 12.500
95 5557 WAHID 01/03  Rp                   2.000
96 5567 WAHUDI 01/03  Rp                 25.000
97 5565 MISTIYAH 01/03  Rp                             -
98 5566 ISMANTO 01/03  Rp                   4.000
99 5618 SAMARI 01/03  Rp                             -
100 5553 JARIYAH 01/03  Rp                   5.000
101 5622 SOARDI 01/03  Rp                 13.000
102 5561 SARNO 01/03  Rp                   5.000
103 5554 SUTARNO 01/03  Rp                   4.500
104 5620 SUNARTI 01/03  Rp                             -
105 5624 QORIAH RIAH 01/03  Rp                   2.000
106 5623 SARIPAH 01/03  Rp                   2.000
107 5616 SUTRIYO 01/03  Rp                             -
108 5613 JUWAHIR 01/03  Rp                   2.000
109 5555 UMAROH 01/03  Rp                   2.000
110 5559 SATRIAH 01/03  Rp                   5.000
111 5615 BADARI 01/03  Rp                             -
112 5617 SURYATI 01/03  Rp                   9.000
113 5614 JUNARTI 01/03  Rp                   3.500
114 5619 SAYATI 01/03  Rp                   2.000
115 5560 MUHTADI 01/03  Rp                   5.000
116 5558 HJ. SATINAH 01/03  Rp                   9.000
117 5564 SAMIAN 01/03  Rp                             -
118 5551 SLAMET 01/03  Rp                             -
119 5556 RUSIAH 01/03  Rp                             -
120 5563 SUTRISNO 01/03  Rp                   7.500
121 5562 SANURI 01/03  Rp                   3.000
122 5568 SUYONO 01/03  Rp                             -
123 5635 RUMAYATI 02/03  Rp                   4.000
124 5625 YAYUK 02/03  Rp                   3.000
125   DWIK 02/03  Rp                             -
126 5129 MUFYIL IBAD 2/1  Rp                             -
127 5116 MUSTAIN 2/1  Rp                             -
128 5088 HASAN 2/1  Rp                   5.000
129 5113 BADRUN 2/1  Rp                             -
130 5075 PALALI 2/1  Rp                   7.000
131 5481 ROMLAH 2/1  Rp                   5.000
132 5095 SITI MAS'ADAH 2/1  Rp                             -
133 5490 MAWARDI/ GUNAWAN 2/1  Rp                             -
134 5090 SLAMET GUNAWAN 2/1  Rp                             -
135 5107 SUBAIDAH 2/1  Rp                             -
136 5115 PURAH 2/1  Rp                   5.000
137 5143 MASRUR 2/1  Rp                   6.000
138 5132 JUWAHIR 2/1  Rp                             -
139 5103 PURYADI 2/1  Rp                             -
140 5114 MUSYONO 2/1  Rp                 10.000
141 5491 SUTIKNO 2/1  Rp                   7.500
142 5106 DARSONO 2/1  Rp                 10.700
143 5018 JUMADI 2/1  Rp                   5.000
144 5484 DAHLAN 2/1  Rp                   5.000
145 5099 TASMIN 2/1  Rp                             -
146 5104 YASKUR 2/1  Rp                   7.000
147 5126 KHAFIDZIN 2/1  Rp                   4.000
148 5136 FAQIH 2/1  Rp                 10.000
149 5110 ROHIM 2/1  Rp                             -
150 5119 SANAH 2/1  Rp                             -
151 5074 QO’IMUN 2/1  Rp                             -
152 5577 NURUDIN 2/1  Rp                             -
153 5534 H.BUKHORI 2/1  Rp                   8.200
154 5089 GHOZALI 2/1  Rp                             -
155 5082 MISLAM 2/1  Rp                   5.000
156 5079 EKO SUPRIYANTO 2/1  Rp                             -
157 5076 KY. WAHYUDIN 2/1  Rp                             -
158 5747 FAISAL 2/1  Rp                 10.000
159 5734 NUR KHOLIS 2/1  Rp                 10.500
160 5737 KATIRIN 2/1  Rp                 10.000
161   SUYONO 2/1  Rp                 11.500
162   MUNAWAROH 2/1  Rp                             -
163   MUHAMAD FUAD 2/1  Rp                             -
164   MUNTARI 2/1  Rp                             -
165   ATMINAH 2/1  Rp                   9.700
166   ARIFIN 2/1  Rp                             -
167   PUAD 2/1  Rp                   6.000
168   GUNAWAN    Rp                   5.000
169   SUTOYO    Rp                   9.600
170   GUNATUN    Rp                             -
171   ENI AZIZAH    Rp                   5.000
172   KUSTIYAH    Rp                             -
173   MUSRI    Rp                             -
174   TAMSIR    Rp                             -
175 6109 TOYO 01/02  Rp                             -
176 6106 SIDIK 01/02  Rp                             -
177 5692 RIYANTO 01/02  Rp                   3.000
178 6114 HONIYAH 01/02  Rp                             -
179 6105 KESWANTO 01/02  Rp                   3.000
180 6771 PARMIN 01/02  Rp                   2.000
181 6069 SUNARI 01/02  Rp                             -
182 6070 ROHMAT 01/02  Rp                   2.000
183 6079 SLAMET 01/02  Rp                             -
184 6081 KANTUN 01/02  Rp                   1.000
185 6076 MAHYUN 01/02  Rp                   4.000
186 6117 MAKSUM 01/02  Rp                   3.000
187 6075 YAIDIN 01/02  Rp                   2.800
188 6014 DANURI 01/02  Rp                             -
189 6101 NUR ROHMAN 01/02  Rp                 10.000
190 6018 ALI HAMZAH 01/02  Rp                 15.200
191 6096 KASMADI 01/02  Rp                   5.700
192 6116 SURIP R. 01/02  Rp                   2.000
193 6080 PALAL 01/02  Rp                   3.000
194 6073 SUBAGIYO 01/02  Rp                 10.000
195 6072 EPANDI 01/02  Rp                   5.000
196 6115 SENO 01/02  Rp                   4.000
197 6099 SUNARIYO 01/02  Rp                             -
198 6098 SARI 01/02  Rp                   4.500
199 6103 SURIP T. 01/02  Rp                   5.700
200 6086 SIBON 01/02  Rp                   5.000
201 6100 ARDI / TURAH 01/02  Rp                   4.000
202 6104 NGASIMIN 01/02  Rp                             -
203 6113 SAMEDI 01/02  Rp                             -
204 6094 SOFYAN HADI 01/02  Rp                             -
205 6108 SUTRIS 01/02  Rp                   2.000
206 6077 GIYO 01/02  Rp                             -
207 6093 MULYONO 01/02  Rp                   3.000
208 6112 ROSED 01/02  Rp                   3.500
209 6102 SIDUL 01/02  Rp                   4.500
210 6083 ROSITOH 01/02  Rp                             -
211   MISATUN 01/02  Rp                   2.000
212   JONARI 01/02  Rp                   4.000
213 6082 JUPRI 01/02  Rp                             -
214 5590 NIMIN 01/02  Rp                   5.000
215   SUNDAR 01/02  Rp                   4.000
216 5153 MISRO 01/02  Rp                   3.000
217   SOREP SUN. 01/02  
218 6038 SOBIRIN    Rp                   3.000
219 6002 BUHAYAT    Rp                             -
220 5999 WINARNI    Rp                   3.000
221   MIS MAH    Rp                   2.000
222   SUYIKNO    Rp                   3.000
223   MIRATUS    Rp                             -
224   ROKHAM    Rp                   3.000
225   SUGI    Rp                   2.500
226   SUPI    Rp                   3.500
227   MAHYUDI    Rp                   3.000
228   WALUYO    Rp                   2.000
229   ROHMAT    Rp                   2.000
230   SURIP    Rp                             -
231   SUBARI    Rp                   5.000
232   SURIP    Rp                   2.500
233   WINARSO    Rp                   3.100
234   TUJAR    Rp                   3.000
235   BAUL    Rp                   3.000
236   IRFANDI    Rp                   7.000
237   SALIMAH    Rp                   2.500
238   SENIRAH    Rp                   2.500
239   JUREM    Rp                   3.000
240   SUNOTO    Rp                   3.000
241   TEGUH    Rp                             -
242   MITAM    Rp                             -
243   SUNAR    Rp                             -
244   AHMAD    Rp                   5.000
245   SUYATI    Rp                   2.500
246   PURYATI    Rp                   2.000
247   SARKIYAH    Rp                   3.000
248   SUKARDI    Rp                             -
249   NIMAN    Rp                   2.700
250   BANDI    Rp                   6.500
251   NARTI    Rp                   2.000
252   SUKONO    Rp                   2.000
253   SENIMAH    Rp                   2.000
254   KUSTIYAH    Rp                   5.000
255   JUMARI    Rp                             -
256   BASIR    Rp                   3.000
257   TUKADI    Rp                   2.000
258   TINTIN    Rp                   3.500
259   MISTIYAH    Rp                   2.000
260   TUKIMAN    Rp                             -
261   WARNA    Rp                             -
262   TIKNO    Rp                             -
263   NGAKMI    Rp                   4.000
264   MARDIYAH    Rp                 10.000
265   YONO    Rp                   3.000
266   NGATIMIN    Rp                             -
267   SAIR    Rp                             -
268   NARI    Rp                   2.500
269   AMIN    Rp                   2.000
270   SARMI    Rp                   2.000
271   SUYIKNO    Rp                   1.900
272   SUNADI    Rp                   2.000
273   NGATMAN    Rp                   2.000
274   UNTUNG    Rp                             -
275   SUNAR    Rp                             -
276   SLAMET     Rp                   8.000
277   NARDI    Rp                             -
278   MULIHIN    Rp                             -
279   MIATI    Rp                             -
280   JURIYAH    Rp                             -
281   YITNO    Rp                             -
282   DIYAH    Rp                   2.500
283 911 MUHTADI 02/04  Rp                 17.000
284 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   5.000
285 9320 TAMYIS 02/04  Rp                 14.000
286 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   9.500
287 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   9.000
288 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                   5.000
289 9315 TOHER 02/04  Rp                   9.500
290 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
291 9347 RIPATI 02/04  Rp                 10.000
292 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   9.000
293 9304 TAMRIM 02/04  Rp                   7.000
294 9333 SULHANI 02/04  Rp                   6.000
295 9312 SAPARI 02/04  Rp                   9.800
296 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   5.000
297 9332 SAROH 02/04  Rp                   8.000
298 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   7.000
299 9298 PATIHIN 02/04  Rp                   7.000
300 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                             -
301 9316 AMANAH 02/04  Rp                 10.000
302 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                             -
303 9291 SARATUN 02/04  Rp                             -
304 9299 DIMYATI 02/04  Rp                             -
305 9348 HANAPI  02/04  Rp                             -
306 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   5.000
307 9355 MIATI 02/04  Rp                 10.000
308 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
309 9307 IRHAM 02/04  Rp                 10.000
310 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   8.000
311 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                 10.000
312 9246 KHASANI 02/04  Rp                             -
313 9354 PATKHURI 02/04  Rp                             -
314 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   4.000
315 9317 AMINI 02/04  Rp                 11.500
316 9258 TOHRI 02/04  Rp                 15.900
317 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                 16.000
318 9356 SAYUDI 02/04  Rp                 12.500
319 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
320 9256 SARIYAH 02/04  Rp                             -
321 9255 MANSUR 02/04  Rp                   9.000
322 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.000
323 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 16.500
324 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
325 9318 MOTORI 02/04  Rp                   8.000
326   BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                             -
327 9303 NASIHIN 02/04  Rp                   5.000
328   DIDIK 02/04  Rp                             -
329 5640 NGAHADI 03/02  Rp                 10.000
330   NGASIRAH 03/02  Rp                   5.000
331   SURIP 03/02  Rp                             -
332 5643 KUWAT 03/02  Rp                             -
333   SLAMET 03/02  Rp                             -
334 6087 JAMIN 03/02  Rp                   5.000
335   MISADI 03/02  Rp                             -
336 5645 H. NUR ROHIM 03/02  Rp                             -
337 6080 SUNARTI / BOTHOK 03/02  Rp                   5.000
338 5639 TUYONO 03/02  Rp                             -
339   MENEK 03/02  Rp                             -
340 5641 SAYONO 03/02  Rp                             -
341 5644 UKARI 03/02  Rp                 31.600
342   TURMUDI 03/02  Rp                   2.000
343 5638 MISKONO 03/02  Rp                             -
344 5648 YATIN 03/02  Rp                   2.000
345 5547 SUALIM 03/02  Rp                 10.000
346 6090 MUDIONO 03/02  Rp                             -
347 5712 NGAKMIN 03/02  Rp                   5.000
348   SUKADI 03/02  Rp                             -
349 5646 JUPRI 03/02  Rp                   4.000
350 6057 SATARI 04/02  Rp                             -
351 6062 SLAMET 04/02  Rp                 10.000
352 6063 SENIN 04/02  Rp                             -
353 6055 NUR SOFA 04/02  Rp                             -
354 6085 SUDARNO 04/02  Rp                             -
355 6060 SUGINO / SUPRATI 04/02  Rp                   5.000
356 6084 SALEM 04/02  Rp                   5.000
357 6067 SUJIAH / PANDI 04/02  Rp                   3.300
358   SUMONO 04/02  Rp                   2.700
359 6058 MUKLIS 04/02  Rp                 10.000
360 6059 SUKRI 04/02  Rp                             -
361 6056 JUNAIDI 04/02  Rp                   6.000
362 6068 H. NGAHADI 04/02  Rp                   3.500
363 6066 NASIRIN 04/02  Rp                 20.000
364   SURIP / MISNARIYAH 04/02  Rp                             -
365 5061 SONAWAN 04/02  Rp                   5.000
366 6051 JUWARDI/KUSWANTO 04/02  Rp                   5.000
367 6050 MUNDRIONO 04/02  Rp                   8.700
368 6053 SANURI 04/02  Rp                 10.000
369 6054 SENIMAN 04/02  Rp                             -
370   SUGINO/JUMINAH 04/02  Rp                   5.000
371 6045 TUNAWAR 04/02  Rp                   4.000
372 6046 AHYAK 04/02  Rp                   3.900
373 6052 RUWAH 04/02  Rp                   5.000
374   WARMAD 04/02  Rp                             -
375 6049 SENARI 04/02  Rp                   3.000
376   SURIP / SURIYAH 04/02  Rp                             -
377   SUPRIANTO    Rp                   5.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: